Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Staat en Maatschappij.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Staat en Maatschappij.

4 minuten leestijd

Onder één banier optrekken.

Het kan niet gen(»g worden betreurd dat er nog zoovelen zijn, die, omdat zijniet onmiddellijk de volle bevrediging kunnen krijgen van hunne staatkundige verlangens, zich de weelde veroorloven om een zelfstandige politieke actie te voeren.

Zooals vanzelf spreekt, keuren wij een dergelijk optreden niet af bij hen, die in de fundamenteele stukken van 't staatsbeleid een andere overtuiging hebben of van wie men bij den eersten oogopslag zeggen kan, dat zij niet bij elkaar behooren.

Van dezen te eischen, dat zij om der wille van .de eenheid hunnen beginselen het zwijgen zullen opleggen, of wel van hen te vragen dat zij, om de gewensohte saamwerking te verkrij.gen, de verschillen van eigen politiek inzicht 'wegdoezelen, daaraan denken wij niet'; .dit zou

leiden tot een kunstmatig bijeenbrengen van wat niet bij elkander behoort, en waarvan 't eind den last zou dragen.

Maar wat niet goed te keuren maar te bejammeren valt, is de afwijkende meèning, die dikmaals het gevolg is van gemis aan een juist inzicht in de dingen of z'n grond vindt in verschil van gevoelen bij de practische toepassing der beginselen, zóó op de spits te drijven, dat uit hoofde van een soort van misncegdheid tot een eigen partijformatie wordt overgegaan.

Welke schade men daarmede aan de zaak, die men voorstaat en afn de beginselen die men liefheeft, toebrengt, daaraan wordt in vele gevallen niet gedacht. Sommigen laat het zelfs koud als eigen haan maar koning kraait.

Nu zou in gewone tijden en bij normale omstandigheden het bewandelen van een eigen weg nog te verklaren zijn, misschien zelfs voor het politieke leven profijtelijk kunnen zijn, maar in den grooten strijd van onze dagen, waarin de nood der tijden het bij den dag noodza'kelijker maakt eendrachtig op te trekken, lijkt 'ons elke verdeeldheid uit den booze. . •

Natuurlijk behoort de levensbeschouwing welke men is toegedaan, het uitgangspunt te zijn, ook in het staatkundig leven.

Zoo openbaart zich de A.R. partij als de politieke groep, die wort-ëft in de levens-en wereldbeschouwing van het , Calvinisme.

Haar beginsel 'komt uit in twee dingen : in de erkentenis van Qods souvereine majesteit en in Zijn voor alle terreinen des levens geldend souverein gezag en in de erkenning, dat alle creatuur geroepen is tot gehoorzaamheid aan 's Heeren Woord.

Tot welke Kerkfopmatie men behoort, doet er niet toe.

De beide grondbeginselen, welke wij hier aangaven, maken het principieel onderscheid uit.

En staat dit onderscheid , ©emnaal vast, dan behooren de Staatkundig Gereformeerden en heel wat Christelijk Historischen en voorstanders van de Herv. (Qereformeerde) Staatspartij zich met de Antirevolutionairen één te gevoelen.

Zij, die zich van de inspireerende kracht van het Calvinisme bewust zijn, mogen niet langer verdeeld optrekken. Verdeeldheid breekt de kracht.

Het Calvinisme heeft in de historie van ons volk een gewichtige plaats ingenomen en om zijn invloed onder ons volk ook voor de toekomst een ruime baan te mafeen, heeft ons volk zich om zijn banier te vergaderen.

Van deze noodzakelijkheid moeten wij ons klaar bewust zijn.

De tijd dringt.

Op Zondag.

In Duitschland hadden Zondag j.l. de verkiezingen plaats voor den Rijksdag. Naar de bladen berichten, moet de strijd aan de stembus hier en daar tot incidenten en hartstochtelijke tooneelen aanleiding hebben gegeven.

Dit geschiedde op Zondag, op den dag des Heeren.

Ook in ons land zou de groote meerderheid van de bevolking geen bezwaar maken tegen het bepalen van den verkiezingsdag op een Zondag. Zelfs zou men dien dag prefereeren boven eiken anderen.

Door Gods goedheid zijn wij voor zulk ontheiligen van den Dag des Heeren tot nu toe bewaard gebleven.

Zie daar een vrucht van de christelijke politiek.

Wij danken er onzen God voor, ook al was hetgeen bereikt werd, negatief. Het beteekent de invloed van de A. R. beginselen, het tegenhouden van het afglijden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 december 1924

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

Staat en Maatschappij.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 december 1924

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

PDF Bekijken