Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

HET CHILIASME

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

HET CHILIASME

6 minuten leestijd

Het Chiliasme of de leer van het duizendjarig vrederijk op aarde, is niet iets dat behoort aan één bepaalde secte. Leden van verschillende Kerkgemeenschappen behooren er toe ; ook Gereformeerden van vroeger en nu ; terwijl tot de aanhangers gerekend kunnen worden zoowel ontwikkelden als eenvoudigen, niet zelden menschen, die wij gaarne achten om hun vroomheid.
Dit maakt het niet gemakkelijker om over de leer van het Duizendjarig Vrederijk op aarde te spreken ; maar toch ook weer de moeite waard.
En dan zullen we opmerken, dat deze leeringen vooral naar voren komen, als we zware tijden beleven. Dan zijn er velen, stillen in den lande veelal, eenvoudigen maar ook meer ontwikkelden, die zich troosten over 't wereldwee met het geloovig heenblikken naar verre toekomst, wanneer de Christus-regeering op aarde volmaakt zal zijn in een duizendjarig vrederijk, dat, volgens hun geloofsvoorstelling, straks staat te komen.
Hoe zeer deze dingen nu te begrijpen zijn en hoe zeer 't waar is, dat deze Chiliastische leer bijna door alle tijden gevonden is, ook onder christenen van goeden naam, zoo mag ons dat toch niet afhouden deze leer te toetsen aan de Heilige Schrift en te vragen, of het Chiliasme wel rust op goede gronden, aan Gods Woord ontleend. Want alle menschen zijn uit en van zichzelf leugenachtig en Gods Woord alléén is waarachtig — zegt de Ned. Geloofsbelijdenis naar waarheid. En mocht het dan ook blijken, dat de Heilige Schrift iets anders leert, dan de voorstanders van een Duizendjarig Vrederijk op aarde meenen, dan moeten we niet schromen, zij 't vriendelijk, maar toch beslist, om de dwaalleer, bij Schriftuurlijk licht en aan de hand van de kerkelijke belijdenisschriften, te oordeelen en te véroordeelen. Want Gods waarheid moet boven alles gaan, ook boven vrome dwaalleer !
I. Laat ons nu eerst vragen : wat het Chiliasme eigenlijk is en leert.
En dan doet zich dadelijk al een moeilijkheid voor. Want — zooals het gewoonlijk gaat bij zulke bijzondere, meestal sectarische leeringen — de één leert niet precies 't zelfde als de ander. Bij de voorstanders van het Chiliasme denkt de een zich de bizonderheden soms heel anders dan de ander.
We nemen daarom alleen de grondgedachten. En dat zijn dan de volgende :
a. Men neemt tweeërlei wederkomst van Christus. In het laatst der dagen zal Hij komen op de wolken als Rechter van levenden en dooden. Maar vóór dat groote einde komen zal, is er nog een andere komst van Christus te wachten. Dat noemt men de eerste wederkomst van Christus. Dan zal Hij zich hier op aarde in heerlijkheid vertoonen — veelal zegt men in Kanaan en wel in de residentie Jeruzalem — om dan een aardsch vrede-rijk op te richten, dat duizend jaren duren zal.
De anti-christelijke, satanische wereldmacht zal door den wederkeerenden Vorst van Sion worden overwonnen ; Satan zal aan banden worden gelegd ; en Sion zal rondom den Vrede-Vorst Christus worden vergaderd, om in een heerlijk Koninkrijk, van vrede vol zijnde, saam te wonen.
b. De vromen, die gestorven zijn, zullen Worden opgewekt en tot de aarde wederkeeren, vooral de martelaren, die om de belijdenis van den naam van Christus wreed zijn omgebracht.
c. En als bizonderheid wordt ook geeerd, dat het volk van Israël in massa zal borden bekeerd — „gansch Israël zal zalig Worden, zegt men — om in het vrederijk in Palestina een vooraanstaande plaats In te nemen, onder de zalige heerschappij van den Grooten Vrede-Vorst. De genieting voor de vromen op aarde zal dan geestelijk, stoffelijk, lichamelijk heerlijk zijn.
d. Die zalige vrede-toestand zal duizend jaren duren. Daarna zal Satan weer voor een tijd ontbonden worden, dan zal de helsche macht weer de overhand krijgen. En daarna zal Christus in den jongsten dag een eind aan alles maken en zal alles voor eeuwig worden beslist in de voltooiing van het hemelrijk.
a. Tweeërlei wederkomst van Christus ; b. een dubbele opstanding der dooden ; c. een massa-bekeering van de Joden; en d. een duizendjarig vrederijk op aarde — tusschen de eerste en de tweede wederkomst van Christus — stellen de Chiliasten zich voor.
En omdat het vooral om die periode van die vrede-regeering van Christus op aarde gaat, welke vrede-heerschappij duizend jaren duren zal — wordt deze leer van ouds bij voorkeur genoemd de leer van het Chiliasme, naar het Grieksche woord chilios, 't welk duizend beteekent.
En zoo is 't dan ook 't zelfde of we spreken van de leer van het Chiliasme of dat we spreken van de leer van het Duizendjarig vrederijk.
II. We vragen nu in de tweede plaats : Waar komt die leer vandaan? Is het een oude leer of is zij van den laatsten tijd alleen ?
Is het iets specifiek christelijks of toestaat die leer buiten het Christendom ook ? Is het iets van de Gereformeerden, van de Lutherschen, of wellicht iets van de Roomschen ?
Allemaal vragen, die we onder de oogen willen zien, om dus de geschiedenis van de leer van het Duizendjarig Vrederijk op aarde na te gaan.
En dan kunnen we gerust zeggen, dat de voorstelling van een vrederijk op aarde reeds in de oudste tijden en onder de oudste volkeren gevonden wordt.
Zoo spraken de Perzen, lang vóór de geboorte van Christus, van een verlosser die komen zou, dien zij Sosioshof Redder noemden, en die zou, als vrede-koning voor de Perzen, een vrederijk stichten.
Hoe deze gedachten Ibij de oude heidensche volkeren zijn opgekomen kunnen wij, christenen, ons eigenlijk wel verklaren.
Want alle menschen dragen een heimwee in het hart naar het verloren paradijs, en aan héél de menschheid heeft God de paradijsbelofte meegegeven, belovende, dat er een Redder en Verlosser zou komen, die Satan den kop zou vermorzelen, met uitzicht op een nieuwen hemel en een nieuwe aarde.
Zóó is er alom een zuchten naar een Zaligmaker en naar een vrederijk — waarbij de mensch, die vér van God en Zijn Woord is afgedwaald, zich allerlei fantastische Voorstellingen gaat maken, die welgelijken op de waarheid, maar intusschen valse voorstellingen worden, die de kern gaan vormen voor allerlei dwaalleer en voedsel geven voor allerlei valsche godsdiensten.
Ook bij de Mohammedanen vinden we leeringen, die wijzen op een komend vrederijk op aarde, maar ook daar is men, door verachting en verwerping van Gods waarheid, gekomen tot allerlei fantastische en valsche voorstellingen.
Vooral is voor ons belangrijk om te onderzoeken of ook de Joden, aan wie toch de Woorden Gods waren toebetrouwd, Chiliastische gedachten hadden en voorstellingen van een vrederijk op aarde.
En dan moeten we hierop vooral letten, dat in dagen van groote ellende en verdrukking voor Israël, de heilige Godsmannen, door Gods Geest geïnspireerd, tusschen het aanzeggen van Gods oordeelen door, aan het vrome Israël allerlei voorspellingen doen van komenden bloei, van toekomstige heerlijkheid voor Sion, van den herbouw van Jeruzalem, van de toebrenging der heidenen op den heiligen berg en van een vredes-periode van een sabbathstijd, van een jubeljaar des Heeren op aarde.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 augustus 1933

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

HET CHILIASME

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 augustus 1933

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

PDF Bekijken