Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

UIT DE AFDEELINGEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

UIT DE AFDEELINGEN

6 minuten leestijd

AMSTERDAM. 31 Maart kwam onze afdeeling in maandelijksche ledenvergadering bijeen. De voorzitter, ds. Remme, opende op gebruikelijke wijze, notulen werden gelezen en goedgekeurd, regeling van de Paaschcollecte werd besproken, waarna vr. Van Gorkum zijn inleiding hield over het boek Job. Op weldoordachte wijze werd dit moeilijk 'Schriftgedeelte voor ons ontsloten : de figuur van Jota, zijn vrienden. Jobs vertwijfeling, doch ook zijn heerlijke ultredding, waarin zooveel troost ligt voor Gods' Kerk, werd helder van het licht gesteld.
Eenige vragen werden door den inleider en door ds. Remme op bevredigende wijze beantwoord. Daarna sprak vr. v. d. Beijl tot ons over de Kerkregeering. Spreker ging iji de historie terug tot Pilips 11 en gaf een keurig overzichtelijk historisch overzicht, waaruit wel zeer duidelijk bleek dat het huidige systeem veel, ja zeer veel te wenschen overlaat en er nog arbeid voor den Gereformeerden Bond te over is in dezen. Ds. Remme lichtte enkele punten over den Raad van Beheer, Classicale-en Provinciale Vergaderingen nog nader toe en bracht beide sprekers dank voor hun keurige arbeid, welke den avond tot een zeer leerzamen heeft gemaakt.
De jaarvergadering van onze afdeeling werd bepaald op '28 April, terwijl in 'Mei als inleiders hopen op te treden de heer Kalf, theol. student, over : Het verval en haar wordingsgeschiedenis van onze Kerk, en de heer Valkenburg over een Bijbelsch onderwerp.
Na gehouden rondvraag sloot vr. v. d. Linden met dankgebed.
Hudsonstraat 32 hs.
A. J. SCHOEN, Secretaris.

GOUDA, 3 Maart 1937. Verslag van de 10de Cursus van onze afdeeling, waarin als spreker optrad de W.Eerw. heer Van der Hee, van Polsbroek, met toet onderwerp „De Christelijke Gereformeerde Kerk".
Na een hartelijk welkom aan ds. v. d. Hee en de talrijk opgekomenen en een korte inleiding opende na Psalmgezang en Schriftlezing onze eere-voorzitter, ds. van Ginkel, deze vergadering met gebed en verleende daarna het woord aan ds. V. d. Hee.
Spreker begon met te zeggen, dat waar hier reeds gesproken is over de onderwerpen „De Afscheiding" en „De Doleantie", hij thans iets zeggen wil over de „Christelijke Gereformeerde Kerk”.
Gij weet 't nietwaar, de Afscheiding is door ds. H. de Cock, predikant te Ulrum in 1834 uitgeroepen en bewerkstelligd om zich af te scheiden van de Ned. Hervormde Kerk, als zijnde de liberale of valsche Kerk, een breuk dus met de Kerk der vaderen, om te blijven de ware Gereformeerde Kerk van alle eeuwen. „Dit is hét beginsel”.
Het beginsel der Doleantie ds, dat zij zich niet keert tegen de Ned. Hervormde Kerk als valsche Kerk, doch tegen het Synodale hiërarchische juk waaronder de Kerk zucht; zij beschouwen de Ned. Hervormde Kerk als een bond van Geref. Gemeenten, die evenwel onder dit juk zitten, doch het dan ook moesten afwerpen.
't Gaat bij de Doleerenden dan ook niet tegen de Kerk, neen, 't gaat tegen de Synode. Dr. A. Kuyper was de man, die het Gereformeerde volk bij elkaar zou roepen om. dan op het door hem gewenschte en geschiktste tijdstip door opgeworpen conflicten dat Synodale juk af te werpen. Was dus de Afscheidlng een volkomen breuk met de Ned. Hervormde Kerk, de Doleantie is dezelfde Ned. Hervormde Kerk zonder Synode, zoo meende men.
Reden waarom de Afgescheiden Kerk volgens de Doleerenden tot haar moest komen als het schuldige kind, dat van huis geloopen was, met schulderkentenis, en erkenning, dat de Doleerende Kerk de ware Kerk is, de moeder is, die zich over haar (de Chr. Geref. Kerk) zal erbarmen, om dan hereenigd als de ware Kerk voort te gaan. Zulks komt dan ook in 1887 in de Heraut, het lijfblad der Doleerenden, al goed openbaar, en dat gevoelde de Afgescheiden Kerk heel goed en wilde daar niet van weten : dat is beginsel verzaken en het verboopen van het eerstgeboorterecht. Toen begon men van Doleerende zijde alleen slechts van vereenigen te spreken, een ander soort gefluit dus. Van beide zijden begon men Synodes te houden ter bespreking om tot overeenstemming te komen, met als resultaat dat combineeren kwam, waaruit zijn ontstaan de Geref. Kerken A, B en C, doch uiteindelijk de volstrekte ineensmelting onder den naam van Gereformeerde Kerken. Vervallen was dus de Afgescheiden (Chr. Geref. Kerk), want de stroom was niet meer te stuiten, niettegenstaande de waarschuwende woorden in de gehouden Synode te Leeuwarden in 1891, gesproken door den ouden ds. J. Bavinck en de oude ds. Lindeboom. Het reglement van de Chr. Geref. Kerk van 1869 werd opgeheven en de Kerkorde van 1618—'19 van Dordrecht er voor in de plaats gesteld.
Is het nu een ? Welneen, want in de harten van alle (vele) afscheidingsmenschen leeft nog het beginsel der Afscheiding voort.
Maar 't is geschied in 1892, niettegenstaande het bezwaar van ds. van Lingen te Zetten en ds. J. Wisse Gz. te 's-Hage en 700 leden, wat terzijde gelegd werd.
Ds. F. P. L. C. van Lingen van Zetten plaatste een advertentie in ’t Wekkertje, dat later „De Wekker" werd, van den volgenden Inhoud :
„Leden der Chr. Geref. Kerk, die overtuigd „zijn, zich niet te mogen neerleggen bij het besluit der Synode, worden verzocht daarvan kennis te geven aan ondergeteekende”.
Gevolg daarvan is een vergadering op dato 20 Juli 18192 te Utrecht. Van vele plaatsen en gemeenten waren vele personen opgekomen, welke de presentielijst teekenden. Uit Zierikzee werd bericht, dat ds. Wessels en uit Noordeloos ds. Jonkman met heel hun gemeente Chr. Geref. bleef. Zoovelen ter vergadering in Utrecht had men niet verwacht.
Besloten werd Chr. Geref. te blijven en deze Kerk onder denzelfden naam te blijven voortzetten, 't Was een klein kerkje wat overgebleven Was van 1834, doch het beginsel der Afscheiding leefde weer op. Slechts 4 predikanten had men en volgens het Jaarboek van 1934 heeft zij thans 65 predikanten en 123 gemeenten. Echter ook gemeenten met slechts 40 doopleden, Elburg 30 en Suawoude 22 in aantal.
’t Begin was moeilijk, ga zeer moeilijk, want nu was het geen tegenwerking enz. van het liberalisme, neen, 't was van eigen broeders geloofsgenooten, en dat is oneindig veel pijnlijker. Al vroeg hadden zij een theologische school, eerst te 's-Hage, daarna te Rijswijk (Z.-H.) en daarna nog te Apeldoorn met 3 docenten.
De Chr. Gereformeerden zijn en werken zeer actief op kerkelijk-, school-, jeugdwerk-en Zendingsgebied, en hun offervaardigheid is groot.
Ds. C. de Groot te Waddinxveen en een groep te Gouda bleef zelfstandig, doch later vereenigde de groep te Gouda, onder leiding van den heer H. A. Minderman, leerend ouderling, zich met de Chr. Gereformeerden. (De heer H. A. Minderman is predikant geworden op art. 8, waarna hij later overging tot de Geref. Gem. (Kersten, R.).
Ds. van Ginkel dankt ds. v. d. Hee zeer hartelijk voor zijn keurig leerzaam referaat. Verschillende personen stelden vragen of deelden een en ander mede, waarna ds. v. d. Hee deze beantwoordde en besprak.
Ds. van Ginkel dankt nogmaals ds. v. d. Hee en voorts allen voor hun tegenwoordigheid, waarna ds. v. d. Hee deze goed geslaagde avond met dankgebed sloot.
De Heere zegene het gehoorde.
Namens de afdeeling Gouda, C. J. REVET, 2e secretaris.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 april 1937

De Waarheidsvriend | 10 Pagina's

UIT DE AFDEELINGEN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 april 1937

De Waarheidsvriend | 10 Pagina's

PDF Bekijken