Bekijk het origineel

BONDSNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
Print this document

BONDSNIEUWS

3 minuten leestijd

van Secretaris, Ie en 2e Penningm.

Geachte Lezers !

De eerste nieuwe lezer kreeg ik via ds. Bos te Noorideioos. De tweede kreeg ik van de heer De Groot te Krimpen a/d IJssel. Bij de Administratie in Maassluis gaven zich drie lezers op. Alzo toch weer een aanwinst van 5 nieuwe lezers.

Met voortdurende aanbeveling.

De Secretaris,

J. J. Timmer.

NIEUWE LEDEN.

Gelukkig heb ik toch weer wat te vermelden. De heer A. Heemskerk, godsdienstonderw. te Numansdorp, won 13 nieuwe leden voor de Geref. Bond. Ik ben de heer Heemskerk zéér dankhaar voor deze aanwinst. Hij zou mij een groot genoegen kunnen doen door de adressen der leden aan mij te willen opgeven.

NIEUWE ACTIE VOOR ƒ 1000.—

In de maand Augustus stond de actie vrijwel stil.

Het eindcijlfer was ƒ 131.50

Van 13 nieuwe leden in Numansdorp 13.—•

Nieuwe contrilbuanten van het Studiefonds, de heren W. F. Roskam te Breekelen en de hr. A. J. Roskam van Benschop 2.—

Ds. Van Rennes en ouderling Groen te Rouveen hebben al menige lezer voor „De Waarheidsvriend" gewonnen. En ook heel veel contrilbuanten voor 't Studiefonds. Ook nu werd mij een verrassing bereid.

Oiuderling Groen zond mij een lijst met 51 nieuwe contribuanten. Dat geeft weer een jaarlijikse bijdrage van 51.— Héél veel dank'! O als men het overal eens zó wilde doen ! Wat was er dan veel te bereiken.

De laatste verrassing kwam van de heer Van Ommen te Wezep. Hij won weer 22 contribuanten voor 't Studiefonds met een jaarlijkse oontributie van 27.—

Wat heeft de hr. Van Ommen ook in 't verleden veel contribuanten in Wezep gewonnen. Ik ben 't met hem eens dat het terrein in Wezep wel is „afgevisf'. Hartelijk dank voor uw hulp!

ƒ 224.50

BOEKENFONDS.

Voor het Boekenfonds kreeg ik van ds. L. G. Bolkestein te Ermelo ƒ 2.50. Het is mij een grote vreugde, dat de hr. Hulst te Ede mij een drietal mooie boeken voor de studenten zond. Bij deze zeg ik hem hartelijk dank. Ik 'hoop dat het navolging moge hebben.

VAN DE PENNINGMEESTER.

Doordat we gelukkig deze week nog een collecte ontvingen, behoeft het eindbedrag niet al te klein te zijn.  Ondertussen hopen we dat met de „r" in de maand de slappe tijd weer zo'n beetje voorbij is en we de laatste maanden nog met flink wat bijdragen en zo mogelijk collecten verblijd mogen worden. Ziehier wat we ontvingen :

Van A. T. te Utr. ƒ 1.—

Via dr. Schroten uit Charlois van N.N. 3.—

Uit collecte Bodegraven 2 maal ƒ 2.50 5.—

Collecte Stad aan 't Haringlvliet 102.80

Gift P. te A. 5.—

Samen ƒ 116.80

Met dank en hartelijke aanbeve­ling.

Ds. Jac. Vermaas.

Giro 138421 van Penningm.

Geref. Bond,

2e PENNINGMEESTER

147ste Verantwoording. Met grote dank, mede voor de medewerking van - onze vrienden, mag ik vermelden te hebben ontvangen van de heren :

H. Bruins Slot te Zwartsluis, dankoffer ƒ 5.—

A. Verbeek te Ruitten, contributie 1954 2.—

J. A. Sonneveldt te Rotterdam, donatie 2.50

A. Kortenhof te Utrecht, bijdrage 1955 42.—

G. Jongkind te Amstelveen contr. van div. personen uit de Herv. Geref. Evangelisatie 30.—

T. van Dam te Nieuw Lekkerland, bijdrage 1955 Studiefonds 1.—

Totaal ƒ 82.50

Met warme aanbeveling.

J. L. Verbeek Wolthuys.

giro 562894.

10 Sept. '55.

Geref. Bond, Afdl. Boskoop.

De afd. Boskoop geeft met leedwezen kennis van het overlijden van hun penningmeester, de heer T. van Gijzel, op 26 Juli j.l. De overledene is vanaf de oprichting onzer afdeling, in 1932, penningmeester geweest, was jarenlang ouderling onzer Ned. Hervormde Kerk en voorzitter «van de Ker­kelijke Zendingscommissie. Hij wist zich geborgen in zijn God. Namens de Geref. Bond,

Namens de Geref. Bond, Afd. Boskoop :

G. Bogaards,

secr.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 september 1955

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

BONDSNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 september 1955

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

PDF Bekijken