Bekijk het origineel

Verleidende geesten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Verleidende geesten

De Mormonen

8 minuten leestijd

Het Boek van Mormon en de Bijbel

In de literatuur die de zendingsorganisatie van de Mormonen uitgeeft, lezen we gedurig dat de leer van het Mormonisme dezelfde leer is als die van de Bijbel. 'Als iedereen in de Bijbel zou geloven zou iedereen Mormoon zijn. De Mormoonse leer is de leer van de Bijbel en de bijbelse leer is de leer van de Mormonen' lees ik in één van hun brochures. Dit is niet waar!  Al is het alleen al vanwege het feit, dat de Mormonen ook nog geloven in hun andere heilige boeken als het Woord van God en in de voortgaande openbaring door middel van profeten.

Waar lezen we in de Bijbel, dat de verloren stammen Israels in Amerika zijn terechtgekomen ? Waar dat Jezus bij Zijn wederkomst ook zal regeren vanuit Sion dat in Amerika ligt ? Waarom zinspeelt Jezus tijdens Zijn rondwandeling op aarde geen enkele keer op Zijn verschijning in Amerika? Waar lezen we in de Bijbel, dat ieder mens voor zijn geboorte op deze aarde reeds voorsterfelijk leefde en door God op aarde werd gezonden om hier een proeftijd door te maken ? En wat moeten we denken van een uitspraak als deze: 'Als de profeet Joseph Smith er niet geweest zou zijn, was de volledige kennis omtrent Christus tegenwoordig niet op aarde?' De Mormonen zeggen, dat in de eerste christentijd de grote afval van de kerk inzette, en dat deze afval heeft voortgeduurd tot Joseph Smith door God werd geroepen in het jaar 1820 om de ene ware kerk, de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, te stichten.

Boek van Mormon

Talrijke feiten wijzen erop, dat het Boek van Mormon, dat volgens de Mormonen de vertaling is van de eeuwenoude gouden platen der Nephieten, in wezen van jonge datum is. Zo zijn vele gedeelten precies gelijk aan de Engelse vertaling van King James, die in Amerika gebruikt wordt en dateert uit 1611. Zo zijn ook verschillende uitdrukkingen op geen enkele wijze in overeenstemming te brengen met de historie: de Amalekieten zouden synagogen hebben gehad, er wordt gesproken van 'kerk', een woord, dat eerst veel later opkwam en is afgeleid van het Griekse kuriakè = Heere. We lezen in 2 Nephi 31 : 8 dat de Heilige Geest in de gedaante van een duif op Christus als het Lam Gods neerkwam; en 2 Nephi dateert van 550 voor Christus ? We lezen in 2 Nephi 29 : 3—4 zes keer het woordje 'Bijbel', maar dat woordje was in die tijd nog helemaal niet bekend, enz.

Bovendien wijst niets in de geschiedenis en de cultuur van Amerika op het bestaan van een volk der Nephieten of Lamanieten, die zouden afstammen van Israël, ondanks verwoede pogingen die in deze richting zijn gedaan. Het enige bewijs zou kunnen liggen in de gouden platen, die Joseph Smith zou hebben gevonden. Maar waarom mocht hij deze gouden platen dan aan niemand laten zien en waar zijn ze na de vertaling gebleven ? Of waren er geen platen en is Joseph een bedrieger ?

Bedrieger

De hele leer van de Mormonen is gebouwd óp de visioenen en openbaringen die Joseph Smith als eenvoudige boerenzoon tussen zijn veertiende en twintigste jaar zou hebben gehad. Het is dan ook geen wonder, dat er vele pogingen zijn gedaan om de persoon van Joseph Smith te kwalificeren. Smith is uitgemaakt voor een bedrieger, een vervalser, een psychopaat, een hystericus, een lijder aan godsdienstwaanzin enz.

Ik wil de lezer in ieder geval niet onthouden, wat de bekende sekten-kenner Kurt Hutten in zijn boek Seher, Grübler und Enthusiasten schrijft: Het Boek van Mormon gaat terug op een roman, geschreven in de jaren 1812—1816 door een Amerikaanse geestelijke Salomo Spaulding, dat als thema heeft de Israëlitische oorsprong van de Indianen. In deze roman gaat het over gouden platen. Het manuscript voor deze roman werd gestolen door iemand, die later nauwe connecties met Joseph Smith onderhield. Samen zijn zij toen gekomen tot het plan van de stichting van een nieuwe religie. Velen van de helpers van Joseph Smith zijn, aldus Kurt Hutten, mannen geweest van twijfelachtige reputatie.

Scheuringen

Het is ontegenzeggelijk waar, dat wij van de Mormonen veel kunnen leren. Hun eensgezindheid en hechte organisatie, hun ijver voor hun kerk, maakt vele christenen beschaamd. Het is echter ook goed te weten, dat niet alles goud is wat er blinkt. Binnen de Mormonenkerk zijn vele twisten geweest, niet in het minst over de veelwijverij. Een man als Brigham Young heeft bijvoorbeeld bij zijn volgelingen veel weerstand opgeroepen. Daarnaast zijn er in Amerika minstens vier afscheidingen van de Mormoonse kerk ontstaan, die ieder beweren de waarheid in pacht te hebben. En dat in een tijdsbestek van honderd en vijftig jaar. Eén van deze afgescheiden kerken bedrijft ook zending in ons land met als basis Rotterdam.

Onderwijs en priesterschap

Als ik de artikelen over de Mormonen nog eens overzie, besef ik meer dan wie ook, dat het onmogelijk is in enkele artikelen alles van de leer en het leven der Mormonen te zeggen. Veel moest ik laten rusten.

Ik denk aan de hoge waarde, die de Mormonen hechten aan hun onderwijs. Goed onderwijs is niet alleen gewenst, maar is zelfs vereist voor de eeuwige vooruitgang, zegt het Mormonisme. Alles wat wij hier leren zullen we in de komende wereld onthouden, en in die komende wereld zelf zullen we nog verder leren. Een Mormoons gezegde luidt zelfs: 'Het is voor een mens onmogelijk om in onwetendheid zalig te worden'.

Hieruit vloeit voort, dat het onderwijs de Mormonen na aan het hart ligt. Daarom hebben zij talrijke scholen gesticht voor allerlei soorten onderwijs en zijn er alleen al in de Verenigde Staten 228 Mormoonse godsdienst-instituten, vele gevestigd in prachtige gebouwen. Bovendien onderhoudt de Mormoonse kerk de universiteit Brigham Young, in Provo (Utah, Ver. Staten) waar meer dan 25.000 studenten staan ingeschreven. Een recent onderzoek heeft aangetoond, dat de staat Utah bovenaan de ranglijst staat wat het onderwijs betreft en dat de Mormonen in het algemeen in kennis zeer ontwikkeld zijn.

Ook moest ik laten rusten de onmisbaarheid van het Mormoonse priesterschap. Geen enkele kerkelijke handeling zal gebeuren dan door middel van hen die in het priesterschap gesteld zijn. Artikel 5 van de Mormoonse Geloofsbelijdenis luidt

'Wij geloven, dat een man van God moet worden geroepen door openbaring en aangesteld door handoplegging door hen die het gezag bezitten, teneinde het evangelie te prediken en de verordeningen ervan te bedienen.' Zonder deze hemelse leiding zou de kerk licht op een dwaalspoor geraken. Overigens: de Mormonenkerk telt een grote schare priesters: iedere jongen van 12 jaar wordt in de regel al in het priesterschap gesteld. Kleurlingen mogen geen priester worden !

Ook zouden zaken als de dodendoop, de verkondiging van het Evangelie aan de doden en de teksten uit de Petrus-brief hierover, de leer van zonde en genade, de voortgaande openbaring, enz. op zich al één of meer artikelen kunnen vergen. De bedoeling is echter de lezer wat informatie te geven waardoor hij of zij weet wie en wat de Mormonen zijn.

Al moeten wij de leer der Mormonen op grond van de Schrift afwijzen, dat neemt niet weg, dat wij in veel opzichten respect voor hen kunnen hebben. Wat denkt u van het laatste artikel van hun Geloofsbelijdenis, artikel 13? 'Wij geloven eerlijk te moeten zijn, getrouw, kuis, welwillend, deugdzaam, en goed te moeten doen aan alle mensen; met recht mogen we zeggen, dat we de aansporing van Paulus volgen: wij geloven alle dingen, wij hopen alle dingen, wij hebben veel dingen verdragen en hopen alle dingen te kunnen verdragen. Als er iets deugdelijk, liefelijk, eervol of prijzenswaardig is, dan streven wij dat na.'

Dwaalleer

Nochtans moeten we zeggen, dat de Mormoonse leer een grove dwaalleer is, en dat wij hun kerk niet onder de kerken kunnen rekenen. Ds. Spier schrijft in zijn boekje Mormonen in Opmars: 'Denkt iemand, dat wij God, de levende God, onze Almachtige Schepper en Vader willen verwisselen voor een God die vlees en beenderen heeft, die een mens is ? We moeten vaststellen, dat het Boek van Mormon samen met Leer en Verbonden en de Parel van Grote Waarde voor een christen niet geloofwaardig is, omdat hierin een andere God spreekt dan de God van de Bijbel. Daarom (en ds. Spier bedoelt daarmee: ook nog om vele andere redenen) is voor mij de Mormoonse leer onaanvaardbaar en verwerpelijk. Ik wist vroeger niet dat het zo erg was.' Ds. A.B.W.M. Kok schrijft in het boekje Verleidende Geesten: 'In het Mormonisme 'worden de bijbelse gedachten grondig veranderd en door buiten-of liever antibijbelse denkbeelden overwoekerd. Daarom zien wij in de Mormonen verleidende geesten'.

Wapenveld

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 januari 1975

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

Verleidende geesten

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 januari 1975

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

PDF Bekijken