Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vragen van lezers

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vragen van lezers

Pastorale overwegingen

6 minuten leestijd

(5)

De lezers(-essen) herinneren zich, dat we enige keren samen bezig waren met het laatste Bijbelboek, naar aanleiding van een gehouden inleiding over hoofdstuk 17. Zonder dat we deze inleiding behandelen, maak ik nu graag een enkele opmerking over dit hoofdstuk. Daarin wordt een aanvang gemaakt met de zeven gezichten - weer een zevental dus - over Babyion, getekend als 'de hoer op vele wateren zittend'. Opmerkelijk is, dat Jeremia 51 : 13 zegt, dat 'Babyion aan vele wateren woont'. Maar in de tijd van Johannes was al sinds eeuwen niets meer van de glorie van Babel over. Sedert koning Kores het Perzische rijk dat van Babel deed overwinnen, was het uit. Met Babyion duidt Johannes.... Rome aan, denk immers aan 1 Peter. 5:13. Eertijds keerde het robuste, trotse Babel zich, tegen Israels God, nu is het Rome, dat oppermachtig zich keert tegen.... Christus en Zijn Kerk. En de hoererij, in de Schrift vaak beeld van de heidense afgodendienst, is hier stellig de keizerverering, waarvan Rome het middelpunt was. De vrouw zit op een scharlaken-rood beest, zoals heidense goden topn vaak ook afgebeeld werden als te staan of te zitten op een gewijd, heilig dier. Rome in haar glorie en in haar zonde kon niet sprekender getekend zijn.

De vrouw:

Er is bij de verklaring van dit hoofdstuk, zeker, als het over de vrouw, 'de grote hoer' gaat wel eens gedacht aan de vrouw in Openbaring 12, die het Kind baarde, achtervolgd door de draak. Ja zelfs zijn deze wel eens vereenzelvigd. De vrouw uit Openbaring 12 is de Kerk, en de hoer in Openbaring 17 dan de.... verbasterde, ontaarde, valse kerk.... van Rome. Maar hoezeer Rome ook duidelijk antichristelijke trekken toont, hoe treffend pok de tekening is van de bloeddorst en wreedheid jegens de ware volgelingen van Christus, deze opvatting gaat dacht ik te ver, deze doet geen recht aan wat de Schrift ons onderwijst. Wij hoeden ons voor al te haastig verbanden te leggen, knopen door te hakken, op de klank der woorden af te gaan. Nog steeds wordt soms meer inleg-dat uitlegkunde bedreven. Als verder ons verhaald wordt, dat de vrouw zit op zeven bergen, en als ook in het slot te lezen is, dat de vrouw de grote stad is met wereld-heerschappij, dan is er niet de minste twijfel aan, dat ook hier Rome is bedoeld; de antithese Christus-Caesar (keizer) is ook hier volop aanwezig. Echter.... ook Rome gaat evenals Babel ten onder, het oordeel wordt door onrechtvaardigen, op goddeloze wijze, nochtans, onder Gods voorzienig bestel voltrokken. Dat gaf en geeft troost. Het psalmwoord is waar: gewis, daar is een God Die leeft en op deze aarde vonnis geeft. Daarom volgt in Openbaring reeds een klaaglied over de val van Rome, hoewel.... er nog niets van onheil over het bloeddronken Rome is te zien. En dat is geloof, dat is.... goddelijke openbaring.

Het duiden van Rome

Te begrijpen is, dat het Rome van de keizer toen en van de pausen later in menige verkla-(5) ring samenvallen. Zeker als we verklaringen lezen uit de tijd der gezegejide reformatie. Hoezeer heeft Rome zich misdragen bij de vervolgingen der ware geloofsgetuigen van-Christus, van de protestanten. Wat was ook toen dat laatste bijbelboek troostboek bij uitnemendheid Een waarschuwing is op zijn plaats tegen alle oecumenische onwaarachtigheid in deze tijd, het zorgeloos geflirt^met het pauselijk Rome, dat niets is veranderd, on-, danks allerlei progressieve geluiden. Wat heeft Rome tot voor kort in Spanje gedaan, in talrijke zuid-amerikaanse staten tegen de predikers van vrije genade?

En toch.... daarmee is nog niet gezegd dat de Ant-christ ook daadwerkelijk Rome zal zijn. Er is verschil tussen vele antichristen - denk aan de Johanneïsche brieven - en de Antichrist als figuur van en in de toekomst, zie daarvoor 2 Thessalonicenzen 2. Veel van wat daar te lezen is wordt treffend in het pauselijke Rome aangetroffen. De Anti-christ is een persoon en macht in de toekomst, nog niet aanwijsbaar. Het is mogelijk, dat het pauselijk Rome dat zal zijn, het is evenwel niet zeker. Dat weten we niet.

Het deed de inleider pijn te bemerken, .dat verschillende vrienden zijn mening, dat het wel om 't pauselijk Rome gaat, niet onverdeeld deelden. Hij zag daarin een teken van ontrouw. Maar niet ieder, die deze mening niet kan aanvaarden is daarmee een halve of hele vriend van Rome of een bestrijder der waarheid. Natuurlijk mag onze vriend zijn mening hebben, maar hij zal ook moeten kunnen billijken, dat ook anderen, die eerbiedig naar de Schrift leerden luisteren, anders denken.

Een evenwichtig woord

Ik geef tenslotte als het ware het woord aan een beminde, reeds ontslapen dienaar des Woords, Wijlen ds. E. van Meer, die opmerkt in zijn prachtige boek 'de Alpha en de Omega': de paus KAN de Antichrist zijn, het is zeer wel mogelijk, daaraan twijfel ik niet. Maar we hebben geen zekerheid. Bij het licht dat mij geschonken is, erken ik ten volle dat de paus en de Antichrist samenhangen, de stelligheid echter waarmee deze beiden worden vereenzelvigd kan ik niet overnemen, omdat er in de Schrift geen voldoende grond voor aanwezig is. Luther en Calvijn achtten de Antichrist in hun dagen al aanwezig in Rome, maar aan het einde der tijden zal hij pas verschijnen.

De Schrift leert ook dat de Antichrist één Persoon zal zijn, en hoevele pausen hebben elkaar al afgewisseld? Deze zaak is evenzeer verborgen tot die tijd als de rechte verklaring van het getal 666. Ik weet wel, dat er in onze kringen worden aangetroffen, die onvoorwaardelijk aan de mening der hervormers op dit punt wensen vast te houden. Dat is hun goed recht. Maar ik vertrouw, dat zij.... zich niet zullen afwenden van hen, die op grond juist van de Schrift de vrijmoedigheid missen om zich zo stellig uit te spreken'.

Geen onverschilligheid

Dit alles betekent niet dat we rustig kunnen slapen. De \Anti-christ wordt voorafgegaan door vele anti-christen, daarom geve men acht op de tekenen der tijden. De Kerk wordt een minderheid (in de verdrukking), de zonde neemt toe ook in de misdaad, het zedenbederf, de ongehoorzaamheid aan Gods geboden. En niet in het minst zijn de beginselen van de anti-christelijke macht in ons verdorven, natuurlijk hart, hoe we ook uiterlijke bewaring voor de zonde kunnen ondervinden. Allerminst is er reden om te denken 'o, de Antichrist is er nog lang niet', dus dat heeft de tijd nog wel. Er moge veel gebed zijn om de doorbrekende kracht des Geestes, om het zoeken van de ere Gods in ons leven, om getrouw te zijn aan het Woord. De Heere staat voor Zijn werk in. Vergeet het lezen van de Schrift niet, de opgang naar Gods huis - het kan nog. Wat is er niet op komst? Maar Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. God heeft het eerste - ook het laatste woord.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 januari 1977

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

Vragen van lezers

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 januari 1977

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

PDF Bekijken