Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerknieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerknieuws

11 minuten leestijd

BEROEPEN TE:

Delft: G. Juckema te Scheveningen; Den Haag: J. van Ginkel te Bennekom; Holten: W. Vons te Eist; Steenderen-Wichmond: drs. A. Sturm, eerv. onth. pred. bet. bev. voor em. (Ier. godsd. te Hoogeveen) te Ruinen: De Krim (toez.): H. Kooistra te Sint Johannesga en Delfstrahuizen; Schoonhoven: A. Talsma te Sprang-Capelle; Herveld en Slijk-Ewijk: J. Overduin te Rilland-Bath.

AANGENOMEN NAAR:

Nieuw-Lekkerland; W. Verboom, kand. te Nieuwerkerk aan de IJssel, die bedankte voor Bleskensgraaf, Leerbroek, Monster, Wekerom, Wilnis (toez.) en Zegveld; ben. bedrijfspastor stichting 'DISK': P. B. W. Polvliet te Zaandam; Oudkerken Roodkerk (part-time, toez.): H. Poelstra-Gunster te Wapserveen.

BEDANKT VOOR:

Veenendaal: W. Verboom te Waddinxveen; Haulerwijk (toez.): L A. Nagtegaal te Sint Pancras; Oude Tonge: R. E. Kuus te Putten; Zeist: Iz. Kok te Zoetermeer.

NIEUWLAND

Op zondag 20 nov. in een middag dienst nam ds. R. A. Grisnigt afscheid van onze gemeente nadat hij ruim 4 jaar onze gemeente gediend heeft en nu naar Bennekom gaat. De tekst voor de afscheidsdienst was uit Psalm 121 vers 8. De Heere zal uwen uitgang en uwen ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. En begon zijn predikatie met te zeggen dat als de predikant heen gaat de grote Herder en Leeraar blijft en dat Hij de wacht houdt over de kudde, haar beschermt en onderhoudt ja ze voedt uit de grazige weiden van zijn Woord. En dat Hij ook is de deur waardoor zij ingaan en dat zij Hem volgen omdat ze Zijne stem kennen, en Hij beschermt ze niet alleen voor dit leven maar voerdt ze ook door de doodsvalei heen naar de veilige haven.

Na deze ernstige predikatie sprak dominee nog enige vermanende woorden tot de gemeente dat ze trouw moeten zijn in het opgaan naar de bediening van het Woord en ook de catechisanten in het gaan naar de catechisatie. Na het dankgebed richte ds. Grisnigt zich nog tot verschillende instanties van schoolbestuur, afgevaardigden van de ring en de classis van Gorkum en de consulent ds. Kieskamp, en dankte de gemeente voor al het goeue dat ds. en zijn vrouw heeft onde* vonden in de tijd dat ze in de gemeente geweest zijn.

Daarna waren nog de gebruikelijke toespraken, daar de burgemeester wegens ziekte niet aanwezig kon zijn, deed wethouder Van Herk het woord namens de burgerlijke gemeente en wenste ds. en mevr. Grisnigt een goede tijd toe in Bennekom en ds. Van der Geer sprak namens de ring en de classis en dan nog de consulent ds. Kieskamp, die de wens uitsprak dat de gemeente weer spoedig een eigen predikant moge krijgen, en als laatste sprak ouderl. Van Dijk en verzocht de gemeente ds. en mevr. Grisnigt staande Ps. 121 : 4 toe te zingen.

Na het uitspreken van de zegen nam de gemeente met een handdruk afscheid van ds. en mevr. Grisnigt.

BEVESTIGING EN INTREDE VAN KANDIDAAT A, B. CYSOUW ALS NEDERLANDS HERVORMD PREDIKANT VAN SINT-PHILIPSLAND

Het was zondag 27 november 1977 voor de Hervormde Gemeente van Sint-Philipsland een bijzondere dag, want door de overkomst van Kandidaat A. B. Cysouw uit Rijswijk kwam er een einde aan de wel zeer korte vacature van slechts drie weken, ontstaan door het vertrek van ds. H. Harkema naar Brakel. In de morgendienst had de bevestiging plaats van Kandidaat A. B. Cysouw door zijn broer, ds. A. Cysouw uit Lexmond met een predikatie over Exodus 3 : 11 en 14: oen zeide Mozes tot God: ie ben ik, dat ik tot Farao zou gaan; en dat ik de kinderen Israels uit Egypte zou voeren? En God zeide tot Mozes: Ik zal zijn, die Ik zijn zal! Ook zeide Hij: lzo zult gij tót de kinderen Israels zeggen: k zal zijn heeft mij tot ulieden gezonden. Na het formulier en de bevestigingsvragen antwoordde Kandidaat A. B. Cysouw met een duidelijke stem: Ja, ik van ganser harte!', waarop de handoplegging volgde waaraan de volgende Predikanten deelnamen: s. J. Wieman uit Vlaardingen, ds. W. A. de Groot uit Sint-Antoniepolder, ds. P. van Bergen Bravenboer uit Molenaarsgraaf, ds. J. Blom uit Sint-Maartensdijk ends. A. Cysouw uit Lexmond. Na de Handoplegging werd de nieuwe predikant staande Psalm 119 : 9 (gewijzigd) toegezongen. In de middagdienst deed ds. A. B. Cysouw zijn intrede als Hervormd Predikant van Sint-Philipsland. Hij had als tekst voor zijn intredepredikatie gekozen Amos 7 : 14 en 15: oen antwoordde Amos, en zeide tot Amazia: k was geen profeet, en ik was geen profetenzoon; maar ik was een ossenherder, en las wilde vijgen af. Maar de Heere nam mij van achter de kudde; en de Heere zeide tot mij: a henen, profeteer tot Mijn volk Israël. Na de prediking sprak de nieuwe predikant diverse personen en instanties toe, waarbij hij allereerst God de dank bracht voor deze dag, zijn bevestiger, waaraan hij veel te danken had, het College van burgemeester en wethouders, de afgevaardigden van het Breed Moderamen en van de Ring Tholen en Sint-Philipsland, de Collega's van deze Ring, de Kerkeraad, de Gemeente van Sint-Philipsland, allen, die hem vriendelijk waren tegemoet getreden, de Kerkvoogdij, de dames, die de pastorie hadden schoongemaakt, mevrouw Van de Reest, mevrouw Verkerke en mevrouw Quist, de Consulent ds. J. Blom, zijn voorganger ds. H. Harkerna, de predikanten, die aan de handoplegging deelnamen, ds. Lagerweij, verschillende studievrienden, gemeenteleden uit Vlaardingen, Rijswijk en Dinteloord, G. Heijboer, de Gereformeerde en Oud-Gereformeerde Gemeente, koster, organist, jeugd-catechisanten, zondagsschool, de verenigingen, zijn moeder en verdere familieleden. Hierna werd ds. Cysouw toegesproken door burgemeester G. van den Berg namens de burgerlijke gemeente, door ouderling J. P. van der Welle namens de plaatselijke kerken, door ds. J. Blom namens de classis Zierikzee, de ring Tholen en Sint-Philipsland en als consulent en tenslotte door ouderling M. Moerland namens Kerkeraad en Gemeente, die ds. Cysouw staande het toezingen Psalm 105 : 3. Na een kort dankwoord legde de nieuwe predikant voor het eerst de zegen op de Gemeente. Voor de beide diensten bestond een zeer grote belangstelhng. Van de Ringpredikanten waren aanwezig ds. L. Wülschleger uit Tholen', ds. G. H. Abma van Poortvliet en ds. J. Blom van Sint-Maartensdijk. Verder was tevens kandidaat J. Harteman aanwezig en vele belangstellenden uit de omgeving!

MAASSLUIS

Op D.V. woensdag 7 december 1977, hoopt voor de Ger. Bond.afd. Maassluis, te preken, ds. C. v. d. Bergh van Rotterdam, over het onderwerp: 'Praktijk der Godzaligheid'. De bijeenkomst wordt weer gehouden in het gebouw van de N .P.B. Constantijn Huygensstraat 1 te Maassluis. Aanvang 20.00 uur.

Belangstellenden hartelijk welkom.

MIDDELBURG

De laatste van de serie avondlezingen in 1977, van de Geref. Bond, afd. Middelburg e.o. zal gehouden worden a.s. donderdag 15 dec. 's avonds om 8 uur, in de hal van de Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat.

Ds. Visser uit Nieuwe Tonge, hoopt dan te spreken, met als onderwerp: De Wederkomst. Alle belangstellenden, hartelijk welkom.

LELYSTAD

Lezing Geref. Bond.

Op donderdag 8 december a.s. hoopt D.V. ds. J. Vroegindewey uit Emmeloord, voor de afd. van de Geref. Bond te Oostelijk Flevoland, in het gebouw De Ontmoetingskerk in Lelystad een lezing te houden over: samen op weg met de Herv. en Geref. Kerk, aanvang is 7.45 uur.

Iedereen is hartelijk welkom.

ADVENTS-APPEL

Te houden in de Ned. Herv. Kerk te Rens wou de op 10 dec. a.s. aanvang 19.30 uur. Organisatie Ring EdeH.G.J.B.

Thema: 'Waar is uw God'? 'Zie hier is uw God'! Medewerking verlenen drs. C. Eieren - thema; ds. L. V. d. Peut-opening en sluiting; AmoutLooyétrompet; Jan van Rossem - orgel,

't Hervormd meisjeskoor uit Lunteren, o.l.v. Henny Pomp; meisjes en kinderkoor 'de Lofstem' uit Ederve^n, o.l.v. Jo Boene-Tollenaar; kinderkoor 'Con Amore' uit Renswoude, o.l.v. Jo Boene-Tollenaar.

C.S.F.R.

Het ligt in de bedoeling om op 28, 29 en 30 december 1977 een winterconferentie van de C.S.F.R. (gereformeerde studentenvereniging) te houden. Het thema voor deze conferentie luidt: 'Waarheid'.

Dit thema zal uitgewerkt worden in drie lezingen:

1. Wat is waarheid? - een filosofische benaderingdoor prof. dr. H. G. Hubbeling, hoogleraar in de godsdienstwijsbegeerte en wijsgerige ethiek te Groningen.

2. Waarheid en de Bijbel - een theologische benaderingdoor drs. K. Exalto, hervormd predikant te Hasselt.

3. Waarheid en verdraagzaamheid - een praktische benaderingdoor prof. dr. W. H. Velema, hoogleraar aan de Theologische Hogeschool te Apeldoorn.

De plaats, waar deze conferentie gehouden wordt, is 'Het Boshuis' aan de Baden Powelllaan te Driebergen.

Voor verdere inlichtingen tel. 020-767411.

WINDROOS-KERSTKONFERENTIE VOOR JONGEREN

'Als christen leven. Het is niet gemakkelijk om hierover te schrijven. Ieder christenleven is anders. Ieder beleeft het geloof op andere wijze.

Ieder komt voor andere vragen te staan in zijn/haar leven en moet daar vanuit het Evangelie eigen antwoorden op geven'.

Dit schrijft Leen den Besten in het boekje 'Leerling en getuige zijn'. Misschien ken je het. Heb je het al gelezen. Het lijkt ons goed dat er niet alleen maar over geschreven wordt, maar dat we er ook eerlijk met elkaar over praten. Dat gaat gebeuren op de kerstkonferentie die we ook dit jaar weergeorganiseerd hebben. Het thema is Leerling en getuige zijn.

Hoe kun jij elke dag leerling van Jezus zijn? En hoe kun jij van Hem getuigen? Dat heeft alles te maken met de vraag wat het betekent om discipel van Hem te zijn.

Een belangrijke vraag. Ook voor jou! * Leen den Besten (oud-voorzitter van Dabar) * Ds. C. Snoei (predikant-direkteur van de IZB) * Dick Schaap (jeugdwerkleider van de HGJB) * Gert van den Bos (jeugdevangelist)

Zullen verschillende kanten van dit thema verder uitwerken.

De konferentie wordt gehouden van 28 t/m 30 december. De kosten zijn ƒ 35, —.

Als je belangstelling hebt, geef je dan heel spoedig op bij Gert van den Bos, De Windroos, Reeuwijk, tel. 01829-3625 of bij de IZB, Amersfoort, tel. 033-11949.

Een goede besteding van je kerstvakantie! Neem anderen mee!

'GEHANDICAPTENZORG'

'Graag brengen wij onder uw aandacht dat er zowel in Zuid-Beveland als in de Noord-Oostpolder plannen bestaan om te komen tot het stichten van een Gezin vervangend tehuis.

Het is de bedoeling dat deze huizen, behalve aan pupillen van de Gereformeerde Gemeenten, het kerkgenootschap waar 'Gehandicaptenzorg' van uit gaat, ook plaats bieden voor die personen die zich binnen het geestelijke klimaat van genoemd kerkverband thuis voelen.

Onze gedachten gaan uit naar personen woonachtig in Zeeland voor Zuid-Beveland en in het Noord-Oosten van het land voor de N.O. polder. Nadere inhchtingen te verkrijgen bij Vereniging 'Gehandicaptenzorg', p/a Michelangelostraat 98, Rotterdam-17, tel. 010-213824 (Di t/m Vrijd.)'

SINT-ANNALAND

Lang gekoesterde wens vervuld

Sint-Annaland nam nieuw kerkorgel in gebruik. Het was woensdag 9 november 1977 voor de Hervormde Gemeente van Sint-Annaland een bijzondere dag in verband met de overdracht en de ingebruikneming van het nieuwe kerkorgel. Tijdens een bijzondere Kerkdienst, die des avonds om 19.30 uur (half acht) gehouden werd vond één en ander plaats. Nadat de Kerkeraad was binnen gekomen, zong men Psalm 108 ; 1 en 2 met orgelbegeleiding op het electronisch orgel dat voor het laatst bespeeld werd door de organiste, mevrouw J. Fase-Goedegebuure. Nadat de consulent ds. W. J. Gorissen van Stavenisse een kort welkomstwoord had gesproken vond de overdracht van het nieuwe kerkorgel plaats door de voorzitter van de orgelcommissie, koster J. W. van Popering. 'Een lang gekoesterde wens van vele leden van de Hervormde Gemeente in Sint-Annaland is nu in vervulling gegaan.' Dat zei hij bij het begin van zijn . korte toespraak, waarin hij zijn dankbaarheid toonde voor de spontane medewerking van de Hervormde gemeenteleden. 'Het was in één woord geweldig. Niemand had durven denken dat er binnen nog geen twee jaar bijna twee ton bijeen was voor een nieuwe kerkorgel. Soli Deo Gloria', aldus de voorzitter van de orgelcommissie. De President-Kerkvoogd L. J. van Popering (de vader van de voorzitter van de orgelcommissie) was blij het prachtige instrument te kunnen aanvaarden van de orgelcommissie. 'Is het niet om stil van te worden: en orgel van 190.000 gulden en dat uit vrije giften. Het orgel is niet van de kerkvoogdij, maar van ons allen, tot eer van God', zo zei de President-Kerkvoogd. Ouderling Johs. Overbeeke voerde het woord namens de Kerkeraad van de Hervormde Gemeente. Hij was alle medewerkers erkentelijk voor dit nieuwe instrument ter begelei-ding van de eredienst. De heer J. Keyzer van Orgelbouw Leeflang B.V. te Apeldoorn gaf tenslotte een technische toelichting, waarna de adviseur van de Sint-Annalandse orgelcommissie, de bekende organist van de hervormde Westerkerk te Amsterdam, Simon C. Jansen een toehchting gaf op zijn te spelen vier werken, die hij na zijn korte uiteenzetting ging uitvoeren, 'vaarbij de verschillende klankkleuren van het prachtige instrument te beluisteren waren. Na de overdracht en ingebruikneming hield de voormalige predikant van de Hervormde Gemeente, ds. J. Codeé uit Wezep een korte predikatie over Psalm 43 : 4. 'Laten we eerlijk zijn: e hebben de bijdragen voor het nieuwe kerkorgel echt niet van onze armoede gegeven, maar van het vele dat God ons gaf', zo zei ds. Codée. Tijdens deze zeer druk bezochte inwijdingsdienst (er waren een kleine 1000 mensen in de kerk) werden 12 Psalmverzen gezongen. De gehouden collecte bracht ruim ƒ 4800, - op. De Hervormde Kerk van Sint-Annaland beschiKt thans over een bijzonder fraai instrument, dat hopelijk tot in lengte van jaren de gemeentezang zal mogen begeleiden!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 december 1977

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

Kerknieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 december 1977

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

PDF Bekijken