Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerknieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerknieuws

14 minuten leestijd

BEROEPINGSNIEUWS

Bedankt voor Nijkerkerveen, ds. J. den Hoed te Sliedrecht.

MOORDRECHT

Ds. B. J. Zaal ('s-Grevelduin-Capelle) heeft een benoeming aangenomen als voorganger voor de Herv. Geref. Evangelisatie te Moordrecht, ingaande met zijn emeritering.

COLLOQUIUM

Cand. H. G. de Graaf hoopt zich na toelating bij het qolloquium op 1 maart a.s. beroepbaar te stellen. Zijn adres is Hugo de Grootstraat 8, Reeuwijk, tel. 01829-4732.

ARNEMUIDEN

In een speciale dienst, zal D. V. vrijdag 24 februari a.s. na een restauratie die ruim zeven maanden heeft geduurd, de Ned. Herv. Kerk weer in gebruik worden genomen.

Tevens zal de kerk op D.V. zaterdag 25 februari a.s. des namiddags van 3 tot 4 uur en des avonds van 7 tot 8 uur te bezichtigen zijn.

MAASSLUIS

Op D.V. woensdag 1 maart 1978 hoopt voor de afd. Maassluis van de Ger. Bond te spreken, ds. W. Arkeraats van Katwijk over het onderwerp: 'Onuitsprekelijke troost uit het lijden van Christus' n.f.v. artikel 21 van de Ned. Gel. Belijdenis. De avond wordt gehouden in het gebouw van de NPB, Constantijn Huygensstraat 1 te Maassluis. Aanvang 20.00 uur. Belangstellenden zijn hartelijk welkom.

DRIEBERGEN

Op D.V. 1 maart hoopt de plaatselijke afdeling van de Ger. Bond in de Ned. Herv. Kerk haar jaarvergadering te houden. De notulen en jaarverslagen zijn de leden inmiddels toegezonden. Daardoor kan het huishoudelijke deel van de vergadering kort worden gehouden, waarna jls. J. Vermaas hoopt te spreken over 'Verzoening'.

Plaats van samenkomst Groot Salem om half acht. Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Belangstellenden hartelijk welkom.

PREDIKBEURTEN HERV. GEMEENTE Nw. BALINGE

5 maart, 10.00 uur dhr. Kreykes Rijssen, 3 uur ds. Neeleman; 8 maart 7.30 uur ds. Van Oosterom; 12 maart lO.OOuurds. Neeleman, 3 uur ds. Labrie; 19 maart 10.00 uur ds. Van Oosterom, 3 uur ds. Neeleman; 24 maart 7.30 uur ds. Van Oosterom; 26 maart 10.00 uur ds. Neeleman, 3 uur dr. Balke; 27maart lO.OOuurds. Neeleman; 2april 10.00uur ds. Van Oosterom, 3 uur ds. Neeleman; 9 april 10.00 uur ds. Neeleman, 3 uur ds. Labrie; 16 april 10.00 uur dr. Exalto, 3 uur ds. Neeleman; 23 april 10.00 uur ds. Van Oosterom H.A., 3 uur ds. Van Oosterom H.A.; 30 april 10.00 uur dr. Nijhof, 3 uur ds. Wursten.

PREDIKBEURTEN HERV. GEMEENTE TIENDEVEEN

5 maart 10.00 uur ds. Neeleman, 3 uur ds. Wursten Hoogeveen; 8 maart 7.30 ds. Neeleman; 12 maart 10.00 uur ds. Labrie Hellendoom, 3 uur ds. Neeleman; 19 maart 10.00 uur ds. Neeleman, 3 uur ds. Van Oosterom; 24 maart 10.00 uur dr. Balke Den Ham, 3 uur ds. Neeleman; 27 maart 10.00 uur ds. Van Oosterom; 22 april 10.00 uur ds. Neeleman, 3 uur ds. Van Oosterom; 9 april 10.00 uur ds. Labrie, 3 uur ds. Neeleman; 16 april 10.00 uur ds. Neeleman, 3 uur dr. Exalto; 23 april 10.00 uur ds. Neeleman H.A., 3 uur ds. Neeleman, H.A.; 30 april 10.00 uur ds. Kleinrensink, Den Ham, 3 uur dr. Nijhof, Oosterwolde.

REGELING GEWIJZIGD PREDIKANTS-PENSIOENEN

De hervormde synode heeft met algemene stemmen een wijziging van de regeling voor de predikantspensioenen aangenomen. Deze beoogt naast verbeteringen op het gebied van de weduwen-en invaliditeitspensioenen en een aanzet tot nivellering, vooral ook de kapitaaldekking te verbeteren. Men heeft daarvoor nu een aantal maatregelen getroffen, die een redelijk uitzicht bieden op een aanzienlijke verbetering daarvan. Deze zekerheid, aldus Th. L. van Hazel van de algemene kerkvoogdijraad, kan niet voor 100 % gegeven worden omdat niemand de ontwikkelingen binnen de kerk kan voorspellen.

Onderbrenging van de predikantspensioenen bij een groot pensioenfonds, als bij de PGGM (Pensioenfonds voor de gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen), zoals werd onderzocht, blijkt financieel niet haalbaar te zijn. De kosten van deze omschakeling zouden 200 miljoen bedragen.

Een alternatief zijn de huidige en nu ook aangenomen voorstellen, die zich baseren op verhoging van de inkomsten door verhoging van de bijdragen van gemeenten en predikanten enerzijds en op matiging van de uitgaven anderzijds.

Dit laaste kan onder anderen bereikt worden door in het vervolg de ingegane pensioenen in mindere mate aan te passen dan thans het geval is.

(Hervormd Persbureau)

HULPPREDIKERS WORDEN PREDIKANT

De ongeveer zestig hulppredikers, die eind vorig jaar als zodanig werkzaam waren in een gemeente en vóór 1 januari 1979 ingeschreven zijn in een synodaal register zullen voortaan als predikant werkzaam kunnen zijn. De hervormde synode keurde vandaag (dinsdag, 14 februari) met de grootst mogelijke meerderheid de daartoe ingediende voorstellen goed.

De hulppredikers kunnen nu over enkele weken in de gemeente waar zij werkzaam zijn als predikant worden bevestigd. Aangezien de opleiding tot hulpprediker een aflopende zaak is, zal het beroep van hulpprediker uit de Hervormde Kerk verdwijnen.

Degenen, die niet in aanmerking komen voor het predikantschap kunnen met ingang van 1 januari 1979 in de gemeente, waar zij werkzaam zijn, als catecheet pastoraalmedewerker werkzaam zijn. Sinds 31 december 1977 kon ook geen aanstelling of benoeming tot hulpprediker meer plaatsvinden.

De hulppredikers, die predikant worden, behouden hun rechtspositie als die van hulpprediker. Een en ander heeft de synode besloten in afwijking van haar in eerste lezing genomen besluit in haar vergadering van november jl. waar besloten werd de betrokken hulppredikers tot predikant-vicaris te maken.

Een toen niet behandeld maar nu wel in behandeling genomen voorstel om de hulppredikers tot predikant te maken, haalde een zeer grote meerderheid in de synode. In de geraadpleegde classes (regionale kerkelijke vergaderingen) had dit voorstel ook veel sympathie geoogst. Omdat vele synodeleden sterk pleitten voor een opleiding van medewerkers die pastoraal in de gemeente bezig kunnen zijn en ook preekbevoegdheid hebben, zal nu door het breed-moderamen van de synode een commissie worden samengesteld, die de behoefte aan pastorale medewerkers voor de gemeenten en de aard van hun werkzaamheden zal moeten onderzoeken en die tevens de taak krijgt om de opleiding van gemeenteleden voor de preekbevoegdheid te regelen.

Onverwacht veel rumoer ontstond er in de synode, toen naar aanleiding van een brief van de gemeente Zeevang welke door de raad voor de heerlijke zorg was overgenomen, de toekenning van de rechten van een emeritus-predikant aan gepensioneerde hulppredikers aan de orde kwam. Daarmee zouden ook zij de sacramentsbevoegdheid krijgen. De Commissie kerkordelijke aangelegenheden had daar zeer sterke principiële bezwaren tegen en een van de leden, prof. dr. A. J. Bronkhorst stak zijn verontwaardiging daarover niet onder stoelen of banken.

In overleg met de Commissie voor kerkordelijke aangelegenheden zal deze zaak nu worden bezien. Het breed moderamen van de synode zal de uiteindelijke regeling vaststellen.

(Hervormd Persbureau)

OOSTELIJK FLEVOLAND

Gereformeerde Bond in de Ned. Herv. Kerk, afd. Oostelijk Flevoland.

De afdeling hoopt op D.V. donderdag 23 februari in het kerkcentrum de 'Voorhof' te Biddinghuizen een vergadering te houden. Inleider ds. J. v. Wier, hervormd predikant van Kampen, hoopt te spreken over 'Eredienst'. Aanvang 19.45 uur. Ook nietleden zijn welkom. Het bestuur van de afdeling deelt mede, dat in 1978 de volgende diensten van de Gereformeerde Bond gehouden worden in de 'Voorhof' te Biddinghuizen; Op 16 april om 19.00 uurds. J.Noltesvan'tHarde; Op 18 juni om 10.00 uur ds. Jac. v. Dijk van Arnhem; Op 30 juli om 19.00 uur ds. G. C. Post van Baarn; Op 3 september om 10.00 uur dr. J. H. v. d. Bank van Ede; Op 5 november om 10.00 uur ds. Jac. v. Dijk van Arnhem.

EVANGELIE VAN MARCUS IN HET POKOT VERSCHENEN

Het Bijbelgenootschap van Kenia heeft het evangelie van Marcus uitgegeven in het Pokot. Deze taal wordt door ongeveer 125.000 mensen gesproken in het gebied tussen Eldoret en Turkana. Als eersten begonnen in de jaren dertig de anglicanen met zending in dit gebied. In de jaren zestig hebben de Pokot ook de hulp ingeroepen van de Gereformeerde Zendingsbond, Beide zendingen hebben deze vertaling financieel gesteund. De uitgave is mogelijk door steun uit het Wereldhulpfonds voor de bijbelverspreiding van de Wereldbond van Bijbelgenootschappen, waaraan ook het Nerderlands Bijbelgenootschap bijdraagt.

Er bestond al wel een nieuw testament in het Pokot. De vertaling was gemaakt door een van de eerste anglicaanse zendingswerkers, maar bevredigde de Pokot niet. Diverse woorden en uitdrukkingen stemden niet overeen met de betekenis van de oorspronkelijke bijbelse woorden. Bovendien vonden de Pokot lezers de vertaling veel te kinderlijk. De grondoorzaak van dat falen was dat de blanke vertaler zich te weinig had aangetrokken van de adviezen van zijn Pokot medewerkers.

Daarom deed de jonge Pokotkerk een beroep op het Bijbelgenootschap van Kenia om een geheel nieuwe vertaling te laten maken. Voor deze taak werd de enige opgeleide Pokot predikant, ds. Daniel Tumkou, aangewezen. Hij werd bij zijn werk geholpen door de nederlandse taalgeleerde, dr. K. F. de Blois. Deze is als vertaalconsulent nu in dienst van de Wereldbond van Bijbelgenootschappen, maar werd oorspronkelijk uitgezonden door de Gereformeerde Zendinsbond.

Van deze vertaling van het Evandelie van Marcus in het Pokot zijn 5.000 exemplaren gedrukt. Inmiddels is de vertaler, ds. Tumkou, reeds veel verder met zijn werk. Hij hoopt in 1979 het gehele nieuwe testament gereed te hebben.

Voor inlichtingen: ederlands Bijbelgenootschap, Afdeling publiciteit. Postbus 620 te Haarlem, telefoon:023-259501.

ONTMOETINGSDAGEN VROUWENBOND.

Op 2 maart as. hoopt de Bond van Ned. Herv. Vrouwenver. op G.G. te beginnen met de jaarlijkse Ontmoetingsdagen Het onderwerp is: 'Ons leven met de Heilige Geest'.

In de morgenvergadering houdt één van de sprekers de inleiding. Vervolgens is er een broodmaaltijd, 's Middags is er groepsdiscussie en daarna volgt een bespreking in de gehele vergadering. De data en plaatsen waar de dagen worden gehouden zijn als volgt:

Zwolle, Broerenkerk. 2 mrt. Spreker ds. J. Vos, Nijkerk; Zoetermeer, gebouw Kruispunt. 15 mrt. Spreker drs. A. de Reuver, Capelle a.d. IJssel; Sprang-Capelle, Ver. Gebouw Herv. Kerk, 21 mrt. Spreker ds. J. Vos, Nijkerk; Rotterdam, Gebouw Trefpunt, Boezemweg. 11 april. Spreker drs. A. de Reuver, Capelle a.d. IJssel; Zwollle, Broerenkerk. 20 april. Spreker drs. M. Verduin, Kampen; Putten, De Aker. 4 april. Spreker ds. J. Vos, Nijkerk; Putten, De Aker. 25 april. Spreker drs. M. Verduin, Kampen.

Aanvang 10 uur. Deelnemersbedrag ƒ 10, - . Schriftelijk aanmelding voor de dagen in Zoetermeer, Sprang-Capelle en Rotterdam: bij Penningm. Bond v. Ned. Herv. Vrouwenver. op G.G. Fazantenstr. 14 Amersfoort, gironr. 551047. Voor de dagen in Zwolle: bij Mevr. A. C. Meijwaard-Fuite, Mombaerstr. 164, Zwolle, gironr. 884383.

Voor de dagen in Putten: bij Mevr. G. Koeman-Altena, Keizerstraat 2, Oene. gironr. 1185382.

BEZOEK THAILAND

Enkele weken geleden om precies te zijn van 25 januari tot 3 februari hebben twee leden van het Comité Hulpverlening Z.O.A. een bezoek gebracht aan Thailand. Wat het comité is, weet u ongetwijfeld. Het verleent zowel geestelijke als als materiële hulp aan de tienduizend vluchtelingen uit Vietnam en Cambodja, die in het koninkrijk Thailand een al dan niet tijdelijk onderkomen gevonden hebben.

Nu zijn de voorzitter en secretaris van de stichting, resp. de heren H. v. d. Velde en J. W. van Houdt, in opdracht van het stichtingsbestuur een kijkje gaan nemen in Thailand. Dit is niet alleen gebeurd ter controle op de besteding van de Nederlandse gelden hoewel dat wel één van de voornaamste redenen is geweest maar ook om informatie te verzamelen over de toestand van de vluchtelingen en om de mogelijkheid en/of wenselijkheid van nieuwe projecten te bestuderen.

Eén van de belangrijkste berichten waarmee beide heren zijn thuisgekomen is wel dat de regering in •Bangkok stilzwijgend weer Vietnamese bootvluchtelingen toelaat. In oktober jl. besloot Thailand dat deze bootjes met vluchtelingen niet langer de havens binnenmochten. De mensen kregen wel eten en drinken, maar moesten daarna maken dat ze weg kwamen. Een ontwikkeling waartegen onze stichting o.a. fel geprotesteerd heeft in telegrammen aan de regering in Bangkok en de secretaris-generaal van de VN, de Oosterijker Kurt Waldheim. De heren van der Velde en van Houdt hebben nu gelukkig kunnen constateren dat de bootjesmensen toch weer opgenomen worden.

Helaas is het een feit dat de meeste bootvluchtelingen niet over voldoende middelen beschikken om een onderdak te krijgen in Thailand. Een enkeling ziet kans om te land een hutje te bouwen, maar de meesten hebben noodgedwongen het gammele bootje'waarmee ze zijn gekomen tot 'woning'.

De meeste bootvlutelingen die al eerder zijn aangekomen zitten in het overvolle kamp Laem Sing aan de kust van Thailand. Dit kamp heeft de ZOA-delegatie o.m. ook bezocht. Het bleek dat het ergste kwaad in dit kamp wellicht de verveling is. De mensen zitten boven op elkaar en hebben niets anders te doen dan af te wachten wat er met hen gaat gebeuren. Gezien deze situatie is de Stichting van plan bij de ontwikkeling van nieuwe projecten voor dit kamp er de nadruk op te leggen dat de mensen iets te doen krijgen; zo zouden er bijvoorbeeld bepaalde opleidingen moeten komen, zodat ze in de toekomst hun eigen brood kunnen verdienen.

Een ander kamp dat de ZOA-delegatie heeft be-zocht is Ban Nam Yao, 700 km ten noorden van Bangkok en niet ver van de grens met Laos. In dit kamp wonen op het ogenblik zo'n 13.700 mensen van de Meo-stam, afkomstig uit Laos. Vooral deze stam heeft de laatste maanden erg veel te lijden gehad van vervolgingen door de Laotiaanse regering, waarschijnlijk niet in het minst omdat er onder deze stam zeer veel christenen zijn. In het kamp heeft het comité een naaimachine-project op poten gezet, met erg gunstige resultaten. De organisatie van het project is nu in handen van de kampbewoners zelf, die er zeer veel enthousiasme voor aan de dag leggen. Bovendien zijn de Meovrouwen bezig met het vervaardigen van prachtig handwerkmateriaalkleden, geborduurde tassen, boekenleggers etc.

Het comité zal veel van dat handwerk de Icomende maanden in Nederland te koop aanbieden. Op deze manier hoeft men zich niet te vervelen en verdient men een aardig zakcentje. Vooral dat laatste komt de handel (en daardoor ook de verhouding!) met de oorspronkelijke Thaise bevolking ten goede.

Andere kampen die de delegatie heeft bezocht zijn: Sop Tuang (10.000 Meo's uit Laos), Sikhim (1600 Vietnamezen), Surin (5000 Cambodjanen) en Nong Khai, het grootste vluchtelingenkamp in Thailand, waar 23.700 ontheemden zijn ondergebracht, meest Laotianen en Meo's.

In al deze kampen was de teneur hetzelfde: het werk waarmee men men o.a. op kosten van de stichting begonnen is (kippenfokkerijen, varkensmesterijen, groentetuinen en visvijvers) loopt prima, maar er moet nog veel meer gedaan worden. Het einde is nog niet in zicht: bestaande projecten moeten nodig uitgebreid worden en er moeten nieuwe 'help jezelf'-projecten op poten gezet worden.

Om deze plannen Uit te voeren, is veel geld nodig. De Stichting zal dan ook van 23 tot 29 april een speciale vluchtelingenactieweek organiseren om aan (althans een deel van) het benodigde geld te komen. Maar het is natuurlijk ook mogelijk nu al een steentje bij te dragen, en wel door een bedrag over te maken op gironummer 629.74.600 t.n.v. Stichting Comité Hulpverlening Zuid-Oost-Azië, Groningen.

Uw geld wordt gegarandeerd goed besteed! Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij ge-'. noemde Stichting, Postbus 1527, Groningen.

Nieuwe grammofoonplaten voor iedereen

Onlangs mochten wij nog een aantal grammofoonplaten ter recensie ontvangen die wij hier aan u willen voorstellen.

Allereerst nogmaals een grammofoonplaat van de bekende organist Ewald Kooiman die op deze plaat het fraaie Koenig-orgel te Sarre-Union in Frankrijk bespeelt met composities van Claude Balbastre, Louis Marchand, Michel Corrette en Jacques Boyvin.

Ook deze plaat is een uitgave van de Stichting 'Kerk en Muziek Kampen' die een uitermate grote' activiteit aan de dag legt in het uitgeven van schitterende grammofoonplaten. We zullen hierop in onze rubriek nader terugkomen. Wel willen we deze plaat K.M.K. 1005 weer van harte-tanbevelen. De hoes alsmede de plaat is keurig uitgegeven. Werkelijk hoogstaande uitgaven van deze stichting. Deze plaat is-verkrijgbaar door storting van f 23, - op giro rek. no. 33.88779 van de Stichting 'Kerk en Muziek Kampen', Esdoornhof 140 te Kampen. Na ontvangst van dit bedrag wordt de plaat dan franko thuis gezonden. Ook in uw platenzaak kunt u deze plaat verkrijgen.

Bij Phonion, Burg. van Trichtlaan 35, Wilnis zijn de nu volgende grammofoonplaten verkrijgbaar. Allereerst noemen we dan de plaat: 'Orgues Historiques d'Europe', waarop orgels bespeeld worden uit Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland en Denemarken. Voor onze orgelliefhebbers een hartelijk aanbevolen plaat. Bestelnr. HMU 580 G-Prijs ƒ 17, 50.

Engelse Koormuziek is erg beroemd en geliefd. Wé zijn daarom blij u deze week een paar koorplaten met engelse koormuziek te kunnen aanbevelen. We willen dan met name noemen de plaat 'Songs of praise', 'Sacred Music van Samuel Sebastian Wesley' met Anthems, Hymns en Orgelmuziek, uitgevoerd o.a. door het koor van de kathedraalvan Hereford en dan de plaat 'The Choice is Yours', een plaat met de meest gevraagde Hymns en religieuse muziek uitgevoerd door The London Emmanuel Choir en The Foad Choir uit Greenock. Voor wie eens een andere koorplaat wil beluisteren dan de meest gangbare platen zoals wij die kennen kunnen hieruit een keus maken. De plaat met muziek van Wesley kost ƒ 28, - de twee overige platen ƒ18, - per stuk te bestellen bij Phonion grammofoonplaten maatschappij, giro no. 3102749 te Wilnis alwaar u ook de prachtige plaat kunt bestellen van de organiste Marie Andrée Morisset-Balier en de trompettist Michel Morisset die composities spelen van Delalande, Du Mage, Forelli Mendelssohn, Bach en Purcell. Deze bijzondere plaat kost ƒ 27, 50.

Een volgende keer willen wij u weer enkele platen van eigen bodem 'voorstellen'.

Maarten Seybel

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 februari 1978

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

Kerknieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 februari 1978

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

PDF Bekijken