Bekijk het origineel

Kerknieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kerknieuws

15 minuten leestijd

ZENDINGSBEZINNINGSGROEP

Oproep aan allen die belangstelling hebben voor zendingsvragen. De volgende bijeenkomst van de zendingsbezinningsgroep binnen de Gereformeerde Gezindte zal D.V. gehouden worden op vrijdag 8 juni 1979. Plaats van samenkomst is de Chr. Gereformeerde Kerk aan de Wittevrouwensingel 33 te Utrecht. Aanvang 19.00 uur. Deze keer hoopt te spreken de heer J. Commelin, oudzendingsarbeider van de Geref. Gemeenten in Nigeria met als onderwerp: 'De verhouding van woordverkondiging en sociaal werk in de praktijk'. Na de inleiding zal er weer gelegenheid zijn tot discussie. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

HILVERSUM

De Hervormde gemeente (centrumwijk) Hilversum hoopt, evenals vorig jaar weer een Pinksterappèldienst te houden in de grote kerk aan de Kerkbrink. Deze dienst wordt op pinkstermaandag 4 juni a.s. gehouden en begint om 19.00 uur. Thema: 'geest van de wereld of Geest van God? '. Medewerking wordt verleend door: ds. J. Smit, Hilversum, opening; ds. W. G. J. v. d. Sluys, Amsterdam, appèlwoord; Kees Bruggeman, orgel; Hermien Smit, dwarsfluit; Kees Smits, Schriftlezing; Bijtje Ra venhorst, declamatie; Jongerenkoor 'Edoza', Hilversum; Evangelisatiezanggroep 'Carmine', Hilversum. Voorafgaande aan deze appèldienst zal er een ontmoetingsmiddag worden gehouden voor de jeugd. Deze middag begint om 14.30 uur. Een groot gedeelte hiervan zullen we bezig zijn met het spel 'levend ganzenbord'. Aansluitend hierop volgt er een brood maaltijd, waarvan de kosten ƒ5, — per persoon bedragen. In verband hiermee zien we jullie opgaven graag tegemoet, uiterlijk vóór dinsdag 29 mei a.s. bij ondergetekende. Dit geldt dus alleen voor het n«ddagprogramma met de broodmaaltijd. Voor de appèldienst behoeft uiteraard niet te worden ingeschreven. Graag tot ziens op tweede pinksterdag. Namens wijkgemeente 'centrum' van de hervormde gemeente Hilversum, R. P. C. Kip, Pelikaanstraat 9, 1221 KM, Hilversum, tel. 035-854764.

TIENERDAG OVERIJSSEL

Het is dit jaar voor het eerst dat er in onze provincie een tienerdag wordt georganiseerd. Deze wordt gehouden op D.V. zaterdag 26 mei in gebouw De Rank te Den Ham. Het thema is: 'God zorgt voor onze wereld'. De jeugdevangelist Gert van den Bos zal dit voor de jeugd van 13-17 jaar inleiden. Verder vermeldt het programma ontmoeting en spel. Het jongerenkoor 'Rejoice' uit Genemuiden zal het muzikale gedeelte verzorgen en de NCRV zal een film over de natuur vertonen. Deze tienerdag begint om drie uur 's middags en de sluiting zal ongeveer acht uur 's avonds zijn. Opgave aan het Provinciaal Centrum HGJB-Óverijssel, Trompstraat 43^5, 7461 GA Rijssen, tel. 05480-3704.

HENGELO

Kerkdiensten elke zondagavond 7 uur in het kerkgebouw 'De Hoeksteen', Drilscholtanstraat.

3 juni ds. W. Balke, Den Ham; 10 juni ds. J. Vroegindeweij, Emmmeloord (H.A.); 17 juni ds. A. W. V. d. Plas, Rijssen; 24 juni cand. J. C. Schuurman, Putten; 1 juli ds. P. L. de Jong, Laar; 8 juli ds. Scheepmaker, Almelo; 15 juli cand. A. v. Rijsbergen, Woudenberg; 22 juli ds. J. Maasland, Barneveld; 29 juli ds. H. v. d. Pol, Wierden; 5 augustus cand. J. Wolters, Rijssen; 12 augustus ds. P. L. de Jong, Laar; 19 augustus ds. D. Scheepmaker, Almelo; 26 augustus ds. J. Boogaard, Wierden.

DIENSTEN IN HET DORPSHUIS TE WAARDE

20 mei 2.30uur ds. Klok te Melissant, 6.30uurds. Van de Ketterij te Zetten-Andelst; 24 mei 7.00uur ds. Van Bennekom te Ooltgensplaat; 27 mei 2.30 en 6.30 uur ds. Van der Plas te Delft; 3 juni 2.30 en 6.30 uur ds. Cijsouw te St. Philipsland; 10 juni 2.30 uur ds. Gorissen te Stavenisse, 6.30 uur ds. Kolijn te Krimpen aan de IJssel; 17 juni 3.00 en 6.30 uur cand. M. A. van den Berg te Bodegraven; 24 juni 2.30 en 6.30 uur ds. Kruimer te Schoonrewoerd; 1 juli 2.30 en 6.30 uur ds. Van Kooten te Delft.

PINKSTERZENDINGSAPPÈL TE EDE

Op D.V. maandag 4 juni, 2e Pinksterdag, is er in Ede een Provinciale Ontmoetingsdag voor jongeren van 16 jaar en ouder. Rond het thema: 'Geest en Leven' willen we in een middag-en avondprogramma elkaar rond de Bijbel ontmoeten en bemoedigen . Middagprogramma. Om drie uur in gebouw 'Rehoboth' (bij oude kerk). Met o.a. Johan Woudenberg, evangelist. Hervormd Jongerenkoor 'Oase' uit Veenendaal. Film 'Vredeskind'. Hoewel iedereen vrij binnen kan lopen, wordt opgave voor het middagprogramma welbijzonder op prijs gesteld. Breng zelf even een lunchpakket mee voor de avondmaaltijd. Avondprogramma. Om half acht in de Oude Kerk, m.m.v. drs. H. Vreekamp, appèlwoord. Ds. W. Westland, opening en sluiting. Cantorij van de Nieuwe Kerk o.l.v. Adriaan van Rossem. Sander van Marion, orgel. Fred Mann, panfluit. Deklamatie. In deze dienst zijn jongeren en ouderen hartelijk welkom! Toegang vrij. Dit Pinksterzendingsappèl wordt georganiseerd door het Provinciaal Centrum van de H.G.J.B, in Gelderland, Korenlaan 10-te Putten, tel. 03418-3335.

SLIEDRECHT

Programma van de 18e zendingsmiddag in de Ned. Hervormde Kerk te Sliedrecht, uitgaande van de plaatselijke afdeling van de G.Z.B, op Hemelvaartsdag 24 mei 1979, aanvang 14.30 uur.

STAPHORST

Op zaterdag 23 juni 1979 zal te Staphorst, aanvang 10.30 uur, een grote tentbijeenkomst beginnen. Onder het motto 'Bezinning en Hulpverlening t.a.v. Abortus Provocatus' zullen de volgende sprekers en spreeksters het woord voeren: mevr. A. B. F. Hoek-Van Kooten, arts, Veenendaal, prof. dr. J. Douma, Kampen, drs. M. Verduin, Kampen, mr. P. W. Smits, Bilthoven, dhr. W. Timmer, Assen, dhr. Ben Zijl, medewerker van het Bureau 'Laat Leven', Amersfoort. De ochtenden middagvergadering worden geopend en gesloten door de plaatselijke predikanten ds. H. Scholte, ds. K. Folkersma, ds. J. D. van Roest en ds. P. J. Dorsman. Een plaatselijke commissie heeft in nauwe samenwerking met de 'Vereniging ter bescherming van het ongeboren kind' deze bijeenkomst georganiseerd en verwacht die dag ruim 3000 mensen. De toegang zal gratis zijn. Ter dekking van de onkosten zal zowel in de morgen-als in de middagvergadering een collecte worden gehouden. Aan deze vergaderingen is geen forum en/of discussie verbonden. Indien men problemen of vragen heeft op het gebied van abortus provocatus, dan kan men deze die dag op schrift stellen (schrijfpapier en blanco enveloppen zullen beschikbaar zijn) en tijdens de vergadering inleveren. De vragen zullen dan schriftelijk worden beantwoord door het bureau 'Laat Leven', verbonden aan de Vereniging ter bescherming van het ongeboren kind. Er zal ruime parkeergelegenheid aanwezig zijn.

ONSTWEDDE

Bevestiging en intrede van kand. H. C. Marchand in de Ned. Herv. Kerk van Onstwedde.

'Want God, de Heer, zo goed, zo mild, is 't allen tijd een zon en schild. Hij zal genaad' en ere geven'.

Met het zingen van deze psalm begon de kerkdienst op zondag 6 mei jl. in de Hervormde Kerk van Onstwedde; in deze dienst werd kand. H.C. Marchand, gekomen van Dokwerd, bevestigd tot predikant. Een bijzondere dag voor de gemeente, omdat het nog niet eerder was voorgekomen, dat een kandidaat in Onstwedde werd bevestigd tot dienaar des Woords. Maar doordat in het verleden een band was ontstaan door middel van de prediking, mocht het tot een verbintenis komen tussen predikant en gemeente. De bevestigingsdienst werd geleid door de mentor van kand. Marchand, dr. C. A. Tukker uit Noordhorn (Gr.). De tekst voor de prediking was gekozen uit 1 Cor. 15 : 10a: Doch door de genade Gods ben ik, wat ik ben'. Na deze met aandacht beluisterde prediking werd het bevestigingsformulier gelezen, waarop de drie vragen werden gesteld met als antwoord van kand. Marchand: Ja, ik van ganser harte'. Indrukwekkend was de handoplegging, die hierop volgde; hieraan namen deel: s. van Dijk van Tange-Alteveer; ds. van Rennes van Sprang-Capelle: s. Enderlé van Oostwold; ds. Verboom van Wadjdinxveen, ds. de Leede van Twijzelerheide, ds. Hoornaar van Zijderveld, ds. Kastelein van Nw. Stadskanaal en dr. Tukker, die de bevestingsformule uitsprak. Staande zong de gemeente haar nieuwe predikant toe Psalm 123 : 1: e hef tot U, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. De dienst werd beëindigd met het zingen van ps. 119 : 88, waarna dr. Tukker de zegen uitspralc. In de middagdienst, die tot de laatste plaats bezet was, deed ds. Marchand zijn intrede. Als tekst voor prediking was gekozen 1 Cor. 15 : 20: Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden der genen die ontslapen zijn'. De nieuwe predikant begon zijn preek met te zeggen, dat veel Corinthiërs niet geloofden in de opstanding van Christus. Maar nu, zegt Paulus (én wat een vastheid ligt in dat woord): Er breekt a.h.w. een andere tijd aan n.l. de opstanding van Christus is geschied'. Dat is het 'hart' van het Evangelie en zo vervolgde ds. Marchand: ok voor de gemeente van Onstwedde heb ik geen andere boodschap, dan de Here Jezus Christus en Zijn volbrachte Middelaarswerk. Met het zingen van de psalm werd deze mooie en ook weer indrukwekkende 'Maar - blij voor uitzicht dat mij streelt - ik zal, ontwaakt uw lof ontvangen. Hierna nam de consulent ds. van Dijk het woord; hij heette ds. en mevr. Marchand van harte welkom. Hij sprak er zijn vreugde over uit, dat de vakature weer vervuld was, maar bovenal over de band, die er is in de prediking met als uitgangspunt het ene fundament Jezus Christus. Tot slot sprak oud. Wolfs namens de kerkeraad, colleges van kerkvoogden en notabelen en de gemeente een welkoms woord aan het adres van ds.

en mevr. Marchand; graag wilde hij alle steun en hulp toezeggen voor de komende tijd. Ook riep hij de gemeente op tot gebed voor de nieuwe predikant, opdat ds. Marchand zich daardoor gedragen moge weten. Hij verzocht tenslotte de gemeente haar nieuwe predikant staande toe te zingen de zegenbede uit psalm 134 : 3: at 's Heren zegen op U daal. Hierna richtte ds. Marchand het woord tot zijn bevestiger dr. Tukker, de consulent ds. van Dijk, oud. Wolfs en de gemeente, terwijl hij de genodigden/vertegenwoordigers bedankte voor hun komst. Vervolgens sprak ds. Marchand voor 't eerst de zegen uit, waarna de genodigden naar het gemeente-centrum gingen, waar de overige toespraken werden gehouden. We mogen terugzien op een goede en blijde dag door 's Heren gunst ontvangen; daarom willen we graag eindigen met deze juichtoon: 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer, vermelden Heer, U dank bewijzen'.

ZETTEN-ANDELST

Op de zonovergoten zondagmiddag van 13 mei heeft ds. J. van de Ketterij na een 4, 5 jarige arbeid afscheid genomen van de gemeenten Zetten en Andelst. In de morgendienst had reeds een onofficieel afscheid in Andelst plaats gevonden met als tekst Numeri 6 : 24, 25 en 26. Na het uitspreken van de zegen werd op verzoek van ouderling den Hartog hem toegezongen psalm 84 : 4. Des namiddags vondt het officiële afscheid in een overvolle kerk in Zetten plaats. Als tekst voor de prediking was genomen Deuteronomium 33 : 27a 'De eeuwige God zij u een woning en van onder eeuwige armen'. Op indringende wijze ontvouwde ds. Van de Ketterij deze tekstwoorden vol van troost voor een herderloze gemeente, maar ook vol sterkte voor hem in het nieuwe arbeidsveld te Wageningen. Voor het einde van de dienst volgden de gebruikelijke toespraken tot verschillende instanties, waarvan velen door hun tegenwoordigheid blijk gaven. In het woord tot kerkeraad en gemeente gericht kwam zo duidelijk uit dat afscheid nemen moeilijk is van een gemeente die hem lief was. Vele banden moeten worden verbroken, juist ook daar waar zij geestelijk van aard waren. Met inzet van de volle persoon heeft onze scheidende predikant onder Gods zegen veel zegenrijke arbeid mogen verrichten. Het was de wens van ds. Van de Ketterij de toespraken enkel te beperken door een woord namens kerkeraad en gemeente. Door ouderling Van Voorthuizen werd deze taak op voortreffelijke wijze vervuld. Ook mevrouw Van de Ketterij werd dank gebracht voor haar spontane hulp en leiding waar dit nodig was. De gemeente zong tenslotte de scheidende herder een leraar toe psalm 62 vers 1 en 4. Enkele dagen tevoren was reeds op een avond door verschillende clubs en verenigingen afscheid genomen van ds. en mevr. Van de Ketterij. Vele waardevolle geschenken en bloemen werden hierbij aangeboden. Terugziende op deze 4, 5 jarige arbeid in onze gemeenten mogen wij van veel zegen gewagen. Soli Deo Gloria.

BRANDWIJK

Bevestiging en intrede van kand. J.A.H. Jongkind vanLangerak door ds.P.J. Bos van Slikkerveer.

Het was voor de Ned. Herv. Gem. van Brandwijk zondag 13 mei jl. een vreugdevolle dag toen ds. Bos kand. Jongkind in de morgendienst bevestigde als predikant van onze gem. Hij deed dit naar aanleiding uit Matth. 25 vers 14 : 30 over de talenten. De Heere vertrouwt zijn dienstknechten talenten toe. Daarmee moet worden gewoekerd. Voor Christus van de aarde heen gaat geeft Hij zijn dienstknechten opdracht om zijn werk te volbrengen. De Heere wil zijn koninkrijk doen komen door Woord en Sacrament, niet door engelen, doch door.mensen. Daartoe br. Jongkind bent u geroepen in deze gem. te arbeiden als gezant van Christus wege. Gem. bid met hem mee om de doorwerking van de H. Geest. Aan ons allen zijn gaven toevertrouwd, niet om zich te verrijken. Het jawoord daarop, de handlegging en het toezingen van de gemeente was een aangrijpend einde van deze dienst. In een overvolle kerk deed ds. Jongkind zijn intrede. Na de Gel. Belijdenis en gebed werd de dienst voortgezet met het lezen van Luc. 15 vers 1:7. De gelijkenis van het verloren schaap. Tollenaren en zondaren zijn verloren schapen, doch de farizeërs en de schriftgeleerden willen daar niet aan. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. Zij verstaan de liefde en de aandacht voor het verlorene niet. Zij rechtvaardigen zichzelf en verstoten de eenige goede Herder. Dit wordt uitgewerkt in 3 punten: erloren, gezocht en gevonden. Daarna wordt gezongen ps. 79 vers 7. Na de preek spreekt weth. L. Mourik ds. toe en wenst hem in zijn grote taak en heerlijke opdracht een goede tijd toe. Ds. Suurmond feliciteerde en hoopte op goede kontakten. Ds. Vermeulen wenste namens de Classis Gorcum, de Ring Sliedrecht en als consulent van harte welkom. Oud. v. Rees sprak zijn vreugde uit ds. op de kansel te zien staan. Het is een bekroning op uw studie. Wij bevelen de gemeente aan van de kleinste tot de grootste. De Heere geve u genade. Wij hopen dat u hier zich spoedig thuis zal voelen, ook mevr. de Leeuw. Hijlietdegem. toezingenps. 121 vers 1 en 4. Ds. Jongkind dankt allen in het bijzonder ds. Vermeulen als consulent en kand. Vos voor het vele werk hier gedaan en verder die alhier bij het kerkelijk werk zijn betrokken, waarna deze dienst werd beëindigd met dank aan de Heere voor Zijn goedheid.

Namens de kerkeraad van Brandwijk

AMERSFOORT

Woensdag 9 mei was het voor de Herv. gemeente een gewichtige dag. Na een vacaturetijd van negen maanden ontving de gemeente in kandidaat H. Penning uit Lekkerkerk een eigen herder en leraar. In de middagdienst werd hij in het ambt bevestigd door ds. C. v. d. Bergh uit Rotterdam-Zuid, die ook tijdens zijn vicariaat zijn mentor was geweest. Ds. V. d. Bergh koos als tekst Luk. 24 vers 47 en bepaalde zijn gehoor bij ^en viertal gedachten; de opdracht, de kracht, de inhoud en het adres van de prediking. Christus is de grote Opdrachtgever, aan Zijn apostelen en ook aan de herders en leraars. Ze worden door Hemzelf in het ambt gezet. Onze bekwaamheid is uit God. De Geest opent het verstand als vrucht van het geloof. 'In Zijnen Naam gepredikt worden'; dat is de eigenlijke opdracht. Een tegelijk is dat ook de kracht van de prediking. Prediken in Zijnen Naam is tegelijk: prediken in Zijn kracht, d.i. in de kracht en op grond van Zijn Naam. Na het zingen van ps. 119 vers 25 werd de toekomstige predikant in zijn ambt bevestigd. Aan de handoplegging namen deel: behalve de bevestiger: de consulent ds. Olie, de vorige predikant ds. Verkade, vertegenwoordigers van ring en classis en enkele bijzondere vrienden en studiegenoten van ds. Penning. Hem werd door de gemeente toegezongen de Morgenzang vers 3 (gewijzigd), 's Avonds half acht verbond ds. Penning zich aan de gemeente met de woorden uit 1 Kor. 1 vers 23 en 24: Doch wij prediken Christus, de Gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid; maar hun die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de Kracht Gods en de Wijsheid Gods. In zijn voorafspraak schetste ds. de toestand van de Korintische gemeente na het vertrek van Paulus. Hij ontving geen goede berichten. Christenen uit Joden en Grieken verwierpen om verschillende redenen de prediking van Paulus. De Grieken zochten geleerdheid. Hun was de eenvoudige prediking van Paulus over een gekruiste Christus een dwaasheid. De Joden ergerden zich aan het kruis van Golgotha. Het Kruis veroordeelde hen, maar zij voelden zich niet schuldig. Hoe is dat in Montfoort? Ook wij worden door het Kruis veroordeeld! Heimelijk denken wij met onze doop, kerkgang en belijdenis zalig te worden. Maar het vertrouwen hierop is Christus' bloed verachten. Christus geeft geen aanvullende genade. Dan wordt het Kruis een ergernis. Alles wat het Kruis verdonkert is een gruwel voor God. Wij mogen prediken een ruime Christus voor een verloren en ontdekt volk. God roept zijn volk door de dwaasheid der prediking. Hongerige en dorstige zielen worden verzadigd. Is het voor u een blijde boodschap geworden? Deze ernstige roepstem gaat tot ieder uit! Het hardste hart kan God verbrijzelen. Laat u dan met God verzoenen! Dit is het woord dat onder u verkondigd wordt. Na het dankgebed sprak de consulent ds. Penning toe, ook namens classis en ring. Tot slot sprak ouderling-scriba De Bruijn een welkomstwoord tot ds. Penning en zijn gezin en verzocht de gemeente te zingen Ps. '147 vers 6 en 7.

ORGELCONCERT NIEUWE KERK DELFT

Op donderdag 7 juni a.s. om 20.15 uur hoopt Feike Asma het eerste van zijn tweejaarlijkse orgelconcerten in de Nieuwe Kerk te Delft te geven! Zijn programma is zoals we dat van hem gewend zijn weer zeer kleurrijk! Er staan werken op van Jan Zwart, Adr. C. Schuurman, G. F. Handel, Fr. Liszt, J. Renner en tot besluit een Finale van hemzelf. Toegang ƒ 4, —, jcjik en 65plus reductie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 mei 1979

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

Kerknieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 mei 1979

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

PDF Bekijken