Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerknieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerknieuws

9 minuten leestijd

DS. D. B. VAN LOKHORST 40 JAAR PREDIKANT

Op D.V. 18 augustus a.s. zal het 40 jaar geleden zijn, dat ds. D. B. van Lokhorst in Papendrecht bevestigd werd als predikant in de N.H. Kerk. Na Papendrecht diende hij de gemeenten van Wierden, Bergschenhoek, Mastenbroek, Eemnes-Buiten en Hoogblokland.

Ds. Van Lokhorst, die zich mag verheugen in een goede gezondheid, verricht sinds zijn emeritaat in 1973 nog bijstand in het pastoraat te Ridderkerk en Sliedrecht.

Op zaterdag 16 augustus is er van 16.00 tot 18.00 uur een receptie in de rekreatie-zaal van 'De Drechtstreek', Lijsterweg 31 te Sliedrecht.

WIJZIGING TELEFOONNUMMER

Het telefoonnummer van ds. L. Trouwborst, Korfgraaf 7a te Heilouw is gewijzigd. Oud nummer:04188-1830. Nieuw nummer:04188-1535.

ZENDINGSMIDDAG OENE

Op woensdag 20 augustus a.s.'hoopt men in Oene weer haar jaarlijkse zendingsmiddag te houden. De aanvang is 13.30 uur in de Herv. Kerk. Sprekers

Ds. W. Westland, Lunteren: 'Naar Uw gemaakt bestek' Zacharia 2.

Ds. G. S. A. de Knegt, Barneveld: 'Geen andere Naam' Handelingen 4.

Ds. W. C. Hovius, Apeldoorn: 'Geen andere weg' Johannes 14.

Opening en sluiting ds. P. Koeman. Wij hopen met vele zendingsvrienden op een gezegende middag.

APPÈLDIENST HGJB IN SCHOONHOVEN

Uitgaande van het Provinciaal Centrum van de Hervormd Gereformeerde Jeugdbenden in Zuid-Holland wordt een appèldienst gehouden ter opening van het jeugdwerkseizoen 1980-1981, terwijl in deze dienst ook de heer N. Belo, die per 1 augustus aan het Prov. Centrum in Zuid-Holland verbonden is, welkom geheten wordt.

Het bestuur van het Prov. Centrum en het Centraal bestuur van de HGJB verwachten vele bij de HGJB betrokken ambtsdragers, leidinggevenden en jon-, geren om samen te luisteren naar het Woord van God, samen te zingen en voorbede te doen voor het jeugdwerk dat in het komende seizoen weer te wachten staat. Deze dienst wordt gehouden in de Bartholomeuskerk te Schoonhoven, op D.V. woensdag 27 augustus 1980, aanvang:19.30 uur. Medewerkenden: s. H. C. Bultman-opening; drs. A. de Reuver-appèlwoord; ds. J. de Vreugd-sluiting; M. Zonnenberg-orgel; 'Alblasserwaards HGJB-koor' o.l.v. mevr. P. de Groot-Kleiberg. Na de dienst is er gelegenheid om persoonlijk met de heer Belo en zijn vrouw kennis te maken en een kopje koffie te drinken.

CIVITAS STUDIOSORUM IN FUNDAMENTO REFORMATO (VOOR (TOEKOMSTIGE) STUDENTEN)

Wanneer je dit jaar (voor het eerst) gaat studeren aan één van de universiteiten, hogescholen of lerarenopleidingen, krijg je te maken met een onchristelijke 'leef-en denkwereld'.

Er zal veel kritiek op jou en je levenshouding worden uitgeoefend. Je zult nogal eens wat te horen krijgen wat tegen je geloof, je geweten ingaat. Hoe moet dan je houding zijn? Ook zullen er vragen op ethisch, maatschappelijk en geestelijk gebied op je afkomen. Het is dan prettig als je deze problemen kunt bespreken met mede-studenten bij wie deze vragen ook leven.

Daarom willen we je graag attent maken op de Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato (C.S.F.R.), wat niet anders betekent dan Studentenvereniging op Gereformeerde Grondslag. De C.S.F.R. heeft als grondslag de Heilige Schrift en aanvaardt als daarop gegrond de Drie Formulieren van Enigheid.

Als C.S.F.R.-lid bezoekje een bijbelkring, waar een gedeelte uit Gods Woord wordt besproken. Verder kun je kiezen uit studiekringen met onderwerpen als: belijdenisgeschriften, de Institute van Calvijn, literatuur, de verhouding geloof en wetenschap, enz. Ook worden er lezingen.van allerlei aard gehouden door leden en gastsprekers van buiten de C.S.F.R.

In het bijzonder op de weekwisselingen en konferenties, die georganiseerd worden, nemen de persoonlijke kontakten en gezelligheid een heel grote plaats in; ook buiten de direkte studie-sfeer spelen zij een belangrijke rol op deze vereniging. De kennismakingsdagen dit jaar van de C.S.F.R. zijn op de volgende dagen: msterdam:18-22 au­ gustus; Delft:25-29 augustus; Groningen:12-20 augustus; Leiden:29 sept.-3 oktober; Rotterdam:26-27 augustus; Utrecht:18-22 augustus; Wageningen 26-28 augustus.

Als je meer wilt weten over de C.S.F.R., neem dan kontakt op met één van de onderstaande personen: Amstelodamense (Amsterdam): Anneke Preuter, Ie Hugo de Grootstraat 13, 1052 KL Amsterdam, tel. 020-824044 (b.g.g. 03200-22711).

Joh. Calvijn (Delft): Wim Soede, Dijkshoornseweg 78, 2635 ES Den Hoorn.

Yir’at Adonai (Groningen): Egbert Dijkgraaf, Duindoornstraat 381, 9741 PS Groningen, tel. 050-773505.

Panoplia (Leiden): Arie van Beelen, Bosplein 29, 2224 GC Katwijk, tel. 01718-13958.

Ichthus (Rotterdam): Wim Kalkman, Boveneindselaan 19, 2924 BA Krimpen aan den IJssel. Sola Scriptura (Utrecht): Thea Verspui, Koningsweg 107, 3582 GD Utrecht, tel. 030-510971. Deï Gratia (Wageningen): Gerard Wassink, Jagerskamp 75, 6706 EJ Wageningen, tel. 08370-16356.

Landelijk: Bert Schuilenburg, Gruttostraat 12, 2851 VJ Haastrecht, tel. 01821-1509.

CONFERENTIE VAN 'HET RICHTSNOER'

'Het Richtsnoer', de Prot. Chr. Vereniging van Verpleegkundigen en andere werkers in de Gezondheidszorg, hoopt op D.V. 4 oktober a.s. een conferentie te beleggen in de aula van 'De Driestar' te Gouda. Onderwerp van de conferentie: Het spanningsveld in de verantwoordelijkheden van arts, patiënt en verpleegkundige. De inleiders zijn: drs. A. C. van Alphen, longarts; drs. Jac. Kattenberg, geestelijk verzorger Hernesseroord te Middelharnis; de heer A. J. den Hartog, verpleegkundige, 's Middags zal met een forum ruimschoots gelegenheid zijn om over het onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen.

De dag begint om 10.00 uur. Vanaf 9.30 uur ontvangst met een kop koffie. Einde van de dag om ongeveer 15.30 uur.

Leden, donateurs en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Ter dekking van de kosten zal een collecte worden gehouden. Aanmelding tot het bijwonen van deze dag dient per briefkaart te geschieden bij het secretariaat van dè vereniging: Lotusstraat 30, 6674 BJ Herveld.

Ook is op dit adres nadere informatie over de vereniging te verkrijgen.

69ste zendingsdag Gereformeerde Zendingsbond:

GEEN POLITIEKE INVULLING VAN HET KONINKRIJK VAN GOD

'Het is niet juist om het Koninkrijk Gods los te maken van de kerk en aan het Koninkrijk volstrekt aardse structuren mee te geven. Dit is een gevaar dat het zendingswerk bedreigt. Wanneer gezegd wordt, zoals onlangs in Melbourne: het Evangelie is een goede boodschap voor de armen en een slechte boodschap voor de rijken, en wanneer deze stelling uitgewerkt wordt naar de kant van het economische en het politieke en de indruk wordt gewekt dat de gestalte van het Koninkrijk gaat samenvallen met bepaalde economische systemen en politieke ideologieën, dan zitten we op een verkeerd spoor.'

Dit is de mening van ds. J. Vroegindewey uit Emmeloord, die hij uitsprak tijdens de 69ste zendingsdag van de Gereformeerde Zendingsbond, die donderdag 7 augustus is gehouden in Driebergen. De dag had als thema 'Uw koninkrijk kome'. Geen politieke invulling van het Rijk Gods dus, volgens ds. Vroegindewey. 'Wat dan wel? Een bijbelse levensstijl, op het spoor zien te komen van het Koninkrijk Gods. Wanneer getuigenis, verkondiging en dienstbetoon geloofwaardig willen overkomen, dient het leven afgestemd te zijn op de stijl van het Rijk.'

Sociale vraagstukken

'In hedendaags pastoraat en evangelisatiewerk worden allerlei sociale vraagstukken ingebracht: veranderen van maatschappelijke structuren, humanisering van de samenleving enz., maar, zo wordt in de discussie gezegd, wat is de eerste taak der kerk, waar help je mensen mee als ze hun vragen stellen vanuit de situatie van nood, lijden, ziekte, rouw, verdriet: mag dan de kerk een woord van de Heere God meegeven. Een woord als antwoord op vragen waar een mens voor de tijd en de eeuwigheid mee bezig is. Ik bedoel hier niet mee een vergeestelijking van het diakonaat, ook niet een starre schematische verhouding van verkondiging en dienstbetoon, ik voer het pleit voor warmte en bewogenheid in prediking, zending en evangelisatie en hulpverlening', aldus ds. Vroegindewey. Eenzelfde strekking had ook de rede van ds. C. den Boer uit Woudenberg, die een meditatie hield over Mattheüs 5:3, 'Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen'. Het gaat in deze tekst niet om degenen in de wereld die materieel arm zijn, maar om de mens die 'niets meer te vertellen heeft bij God, die geestelijk gesproken nergens blijft als de hoge God in zijn leven komt en vraagt naar Zijn Eer', aldus ds. Den Boer. Toch mogen we niet zeggen dat het Evangelie niets te maken heeft met de sociale situatie en de verhouding arm-rijk in de wereld: Het kan niet bestaan dat de kerk zich het lot niet aantrekt van die miljoenen die op Gods aardbodem geen bezit hebben, geen plekje om op te zitten en om God voor te danken.'

De grootste zorg van de armen van geest is echter niet dat zij niets te eten hebben, volgens ds. Den Boer, maar dat zij 'overalbuiten vallen bij God. Ze hebben hun weg bedorven omdat ze tegen Gods recht en liefde zo mateloos zondigen'.

Moslims

Ook drs. J. Beukema van de Stichting tot verbreiding van het Evangelie onder moslims in Nederland kwam aan het woord tijdens deze zendingsdag.

Hij vergeleek de moslims in Nederland met de Samaritanen. 'De joden keken neer op de Samarita­nen, omdat zowel hun ras als religie niet zuiver was. In zeker opzicht op vergelijkbare wijze wonen de moslim-gastarbeiders onder ons.' Het gaat er dan maar om hoe wij deze mensen zien, aldus drs. Beukema; als een bedreiging of als mensen die door God op onze weg geplaatst zijn. 'Mensen die er ook recht op hebben dat wij hen duidelijk maken aan welke rijkdommen wij in Christus deelhebben.' Drs. W. Vijfwinkel, die driejaar werkzaam is geweest als docent aan het St. Paul's United Theological College in Limuru, Kenya, vertelde tijdens deze dag over de kerkelijke situatie in Kenya. Hierover was hij zeer optimistisch: 'Kenya is een oase van rust in het politiek gewoel van Afrika. Het werk van kerk en zending wordt niets in de weg gelegd.' De studenten van het college waar drs. Vijfwinkel heeft lesgegeven, kunnen overal ongehinderd het Evangelie verkondigen. 'Behalve in naburige kerken gebeurt dat ook in ziekenhuizen, scholen en gevangenissen. En overal zijn ze welkom. Wat een voorrecht!' Ook worden erin Kenya voldoende mogelijkheden geschapen voor diakonale arbeid; in de medische zorg, in het onderwijs en bij landbouwprojecten. Dit biedt dan meteen een gelegenheid tot evangeliseren: 'De mensen in de wachtkamer van de kliniek, de kinderen op de scholen, de landarbeiders: wat een geweldige kansen liggen hier om het Evangelie van Gods genade aan arme en verloren zondaren te brengen.' Dat de Hervormde Kerk van Oost-Afrika een verregaande reorganisatie heeft ondergaan, die noodzakelijk was voor het zelfstandig worden van deze kerk, baart drs. Vijfwinkel zorgen: 'Een jonge kerk op weg naar zelfstandigheid: het is als een kind op weg naar volwassenheid. Het gaat met vallen en opstaan. Dan houd je soms je hart vast en je denkt, zal het goed gaan? Zal men de verantwoordelijkheid aankunnen? ' Ook ds. P. Arana uit Lima (Peru) was naar Driebergen gekomen, om te vertellen over het werk van de Evangelisch Presbyteriaanse Kerk van Peru. Overige sprekers tijdens deze dag waren ds. J. de Lange, ds. C. Blenk, ds. W. van Gorsel en mevr. J. Voortman, die een jeugdverhaal vertelde.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 augustus 1980

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Kerknieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 augustus 1980

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken