Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerknieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kerknieuws

26 minuten leestijd

DE HEER JOH. BOM PLOTSELING OVERLEDEN

Zaterdag 20 augustus jl. overleed plotseling op de leeftijd van 61 jaar, de heer Johannis Bom Czn., echtgenoot van mevrouw J. M. Bom-van der Meide en wonende Fittersweg 2 te Ooltgensplaat.

De heer Bom reed met zijn auto in een sloot aan de voet van de buitendijk. Vermoedelijk kreeg hij een hartaanval, waardoor de auto onbestuurbaar werd.

In de hervormde gemeente van zijn woonplaats nam de heer Bom een voorname plaats in. Hij is bijna 18 jaar ouderling geweest, met een onderbreking van enkele jaren. Ook maakte hij deel uit van het kollege van notabelen. In 1958 werd hij hiervoor gekozen en in 1972 werd de heer Bom, in de plaats van wijlen de heer KI. van Oostende voorzitter van dit kollege.

Ook gaf de heer Bom enige tijd leiding aan de jongensclub en van de Jeugdraad was hij vele jaren penningmeester.

Dinsdagmiddag 3 uur vond vanuit de Hervormde kerk de begrafenis plaats. De rouwdienst aldaar werd geleid door de plaatselijke predikant, ds. K. van Meijeren. Het verscheiden van ouderling Bom is een gevoelig verlies voor zijn gezin en de hervormde gemeente die hij zoveel jaren intens heeft gediend.

VERANTWOORDING

In de kerkdienst op 7 aug. 1.1. te Visp (Zw), waarin voorging drs. E. F. Vergunst (SHkkerveer), werd voor de Stichting 'Woord en Daad' gecollecteerd ƒ 435, 76.

BEVESTIGING EN INTREDE VAN DS. H. VERHEUL IN DE NED. HERV. KERK TE THOLEN OP WOENSDAG 17 AUGUSTUS 1983

De ruim zestien maanden durende vacature bij de Nederlandse Hervormde Kerk van het stadje Tholen, ontstaan door het vertrek op 12 april 1982 (Tweede Paasdag) van ds. L. Wüllschleger naar 's-Gravenhage werd woensdag 17 augustus 1983 vervuld door de overkomst van ds. H. Verheul uit het Utrechtse Zegveld. In de middagdienst werd de nieuwe predikant bevestigd door zijn collega, ds. J. van Rossem, Nederlands Hervormd predikant in Waarder. De bevestiger had als tekst voor zijn bevestigingspredikatie gekozen: Ezechiël 37 vers 4 en 9: Toen zeide Hij tot mij: Profeteer over deze beenderen en zeg tot dezelve: Gij dorre doodsbeenderen! hoort des Heeren woord. En hij zeide tot mij: Profeteer tot den geest: Zo zegt de Heere Heere: Gij geest! Kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. In zijn prediking stelde hij, dat er altijd twee soorten hoorders zijn. Hij benadrukte de taak van de nieuwe predikant van Tholen om vooral te profeteren, onder alle omstandigheden. Op de bevestigingsvragen antwoordde ds. Verheul met een duidelijk hoorbare stem: 'Ja, ik van ganser harte'.

In de avonddienst verbond ds. Verheul zich aan zijn tweede gemeente. Als tekst voor zijn intredeprediking had de nieuwe predikant gekozen:1 Korinthe 2 vers 12 en 13: Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. De nieuwe dominee van Tholen legde in z'n prediking de nadruk op de boodschap, die hij te brengen heeft. Het gaat niet om het talent van de predikant, maar veel meer is de inhoud van de prediking belangrijk, aldus ds. Verheul. Hij hoopte de volle Raads Gods te verkondigen, een rijke Christus voor een arme zondaar.

Na de preek, werd ds. Verheul toegesproken door de volgende personen, die door de consulent, ds. A. B. Cysouw uit Sint-Phihpsland werden aangekondigd. In verband met ziekte van burgemeester E. Baerends sprak wethouder J. Versluijs een welkomstwoord namens de Burgerlijke Gemeente van Tholen en sprak de hoop uit dat de nieuwe predikant een goede Thoolse tijd tegemoet zou mogen gaan. Namens de plaatselijke kerken van Tholen sprak de toekomstige predikant van de Gereformeerde Gemeente, ds. J. J. Tanis uit Wageningen. Ds. ir. W. F. Teekens uit Bruinisse sprak namens de Classis Zierikzee, die in zijn toespraak er voor waarschuwde op zijn hoede te zijn voor de rechte Evangelieverkondiging. De ontwikkelingen in het bijzonder van de Hervormde kerk met de Gereformeerde kerken zullen nauwlettend in het oog gehouden moeten worden. Namens de Ring en als consulent voerde ds. A. B. Cysouw uit Sint-Philipsland het woord, die hoopte op een goede samenwerking en de nieuwe predikant Gods zegen, toewenste op zijn arbeid in de Hervormde Gemeente van Tholen. Namens Kerkeraad, Kerkvoogdij en het College van Notabelen sprak ouderling H. Cornelisse de nieuwe predikant toe. Hij hoopte op een goede samenwerking en verzocht om de nieuwe predikant staande toe te zingen de Zegenbede en wel uit psalm 134 vers 1, 2 en 3. Op zijn beurt sprak ds. Verheul een kort dankwoord tot degenen, die hem hadden toegesproken. Hij sprak verder zijn dank uit aan de Kerkeraad en aan de Kerkvoogdij voor het in hem gestelde vertrouwen bij het beroep naar Tholen. Aanvankelijk had ds. Verheul andere gedachten, maar later werd het hem duidelijk, dat de roeping naar Tholen moest worden opgevolgd. Daar er enkele problemen waren bij de schoonheidscommissie van de gemeente bij de uitbreiding van de pastorie, was er een vertraging ontstaan, zodat het predikantsgezin tijdelijk een onderkomen kreeg in de pastorie van de Gereformeerde Gemeente. Daar er een nieuw dak moet komen op de Rehobothkerk van de Gereformeerde Gemeente van Tholen, kerken de leden van deze kerkgroep tijdelijk in de Hervormde Kerk. Deze wederzijdse hulpverlening moge een stukje oecumene van de goede soort genoemd worden! Ds. Verheul sprak verder een dankwoord tot de dames, die de pastorie van wijlen ds. Mouw schoon hadden gemaakt. Verder noemde hij in zijn toespraak nog koster Deurloo en de organiste. Tenslotte richtte de nieuwe predikant zich tot de hele gemeente en hoopte op een goede ingang in de gemeente. Hij sprak de hoop uit, dat hij graag op de hoogte gesteld zal worden van het wel en wee. Dankbaar was ds. Verheul voor het feit, dat vele vrienden, bekenden, vader en schoonouders deze dag mochten meemaken. Als laatsten noemde hij zijn vrouw en drie kinderen. Na deze toespraken van ds. Verheul legde de nieuw predikant voor het eerst de Hogepriesterlijke zegen op zijn nu eigen gemeente. Onder de tamelijk vele aanwezigen merkten we onder anderen op de vorige predikanten uit Tholen, te weten ds. J. den Hoed uit Sliedrecht, Drs. A. de Reuver uit Capelle aan den Ussel, ds. L. Wüllschleger uit Den Haag en verder de Ringpredikanten ds. A. B. Cysouw uit Sint-Philipsland, ds. M. D. Geuze uit Sint-Annaland, ds. Th. W. H. van der Heijden uit Oud-Vossemeer, ds. J. G. van Loon uit Sint-Maartensdijk, ds. Tj. de Jong uit Poortvliet en ds. B. den Butter van Stavenisse. Verder waren er nog enkele predikanten, waarvan we alleen ds. J. Harteman herkenden. In de avonddienst waren er ook diverse kerkeraadsleden en belangstellenden uit de omliggende plaatsen (de Ring Tholen en Sint-Philipsland). Voor beide diensten bestond een behoorlijke belangstelling, al waren vooral in de middagdienst niet alle plaatsen bezet. Ook in de avonddienst waren er nog diverse ledige plaatsen. Dit vindt zijn oorzaak in het feit, dat deze beide diensten helaas niet op zondag werden gehouden. Dan zouden er ongetwijfeld veel en veel meer kerkgangers aanwezig geweest zijn. Tussen de beide kerkdiensten was er voor de genodigden een broodmaaltijd in het Hervormd Verenigingsgebouw 'De Wingerd'. De Hervormde gemeente van Tholen kan en mag terugzien op een rijk gezegende dag, nu men weer een eigen predikant heeft en er een einde gekomen is aan de vacature. Ds. H. Verheul werd op 21 maart 1945 geboren. Het predikantsgezin heeft drie kinderen en hoopt binnen niet al te lange tijd de verbouwde en uitgebreide pastorie aan de Molenvlietsestraat te kunnen betrekken. (Molenvlietsestraat la. 4691 BT Tholen. Telefoon:01660 2687).

WERKGROEP CHRISTELIJK VREDESONDERWIJS

Er wordt de laatste jaren steeds meer gepleit voor het geven van vredesonderwijs op school. Met name vindt het geven van vredesonderwijs en de bezinning daarop plaats in september rond de vredesweek. Het is een goede zaak als in het onderwijs aandacht geschonken wordt aan het vredesvraagstuk en dat aan de kinderen duidelijk gemaakt wordt hoe het komt dat de vrede op deze aarde telkens weer verstoord wordt. Belangrijk is daarbij dat we dat in het christelijk onderwijs doen vanuit een bijbelse visie op mens en maatschappij. Uitgangspunt voor vredesonderwijs dient niet te zijn de visie dat de mens in staat is zichzelf en de wereld te veranderen, zodat er tenslotte vrede op aarde zal komen. Ook is het niet op zijn plaats als vredesondèrwijs ontaardt in propaganda voor eenzijdige ontwapening en als de leerlingen beïnvloed worden - ten gunste van bepaalde politieke standpunten. Verantwoord vredesonderwijs in de christelijke school wordt bemoeilijkt door het feit dat er weinig lesmateriaal voorhanden is waarin vanuit een bijbelse visie aan de leerlingen wordt uitgelegd waardoor de vrede steeds weer bedreigd wordt. Bovendien bestaat er grote verwarring rond de inhoud van het begrip vrede. We hebben gemerkt dat er in het christelijk onderwijs behoefte bestaat aan bijbels verantwoord lesmateriaal over het vredesvraagstuk en bezinning op het vredesondèrwijs. Veel lesmateriaal over het vredesvraagstuk is politiek gekleurd vanuit een visie die haaks staat op het uitgangspunt van het christelijk onderwijs.

Daarom werd de Werkgroep Christelijk Vredesonderwijs opgericht. Ons uitgangspunt is: de Bijbel als het betrouwbare, door de Heilige Geest geïnspireerd Woord van God. Doelstellingen zijn:

1. ontwikkelen van bijbels genormeerde en di­ dactisch verantwoorde kriteria waaraan lesmateriaal over het vredesonderwijs moet voldoen.

2. inventariseren, beoordelen en uitwisselen van lesmateriaal over het vredesvraagstuk.

3. bevorderen van de uitgave van bijbels lesmateriaal over het vredesvraagstuk.

4. volgen van de ontwikkelingen op het terrein van vredesondèrwijs.

5. beoordelen van de visies van de verschillende vredesbewegingen t.a.v. het vredesvraagstuk en het geven van informatie daarover.

De Werkgroep heeft al een boekje met lesmateriaal over het vredesvraagstuk beschikbaar met als titel: Vrede zij met U. Het bevat 20 pagina's in druk en geeft vanuit een bijbelse visie een behandeling van het vredesvraagstuk. Het is bestemd voor de hoogste klassen van de basisschool en de laagste klassen van het voortgezet onderwijs. In het boekje staan o.a. opdrachten voor de leerlingen. Verder is een literatuurlijst voor verdere oriëntatie opgenomen. Het boekje kan besteld worden door ƒ13, 50 over te maken op girorek. 3391670 t.n.v. A. Nijburg te Zoetermeer. Ouders die te maken hebben met onderwijs aan leerlingen van ca. 11 tot 14 jaar, raden we aan het boekje te bestellen en de leerkrachten te wijzen op dit boekje. De Werkgroep wil ook lesmateriaal voor andere leeftijden samenstellen. Leerkrachten in basis-en voortgezet onderwijs die zich met ons willen beraden of die zelf al lesmateriaal aan te bieden hebben, verzoeken we kontakt op te nemen met onze werkgroep.

Werkgroep Chr. Vredesondèrwijs, p/a A. Nijburg, Zalkerbos 168, 2716 KJ Zoetermeer, tel. 079-512359.

Ds. J. R. VOLK BIJ ZIJN AFSCHEID VAN BLESKENSGRAAF OVER DE VASTHEID VAN HET PROFETISCHE WOORD

Na een verblijf van ruim vier jaar, nam ds. J. R. Volk zondagmiddag in een overvolle kerk afscheid als herder en leraar der Hervormde Gemeente van Bleskensgraaf, welke hem zo na aan het hart lag; maar wegens het móeten aannemen van het beroep naar Veenendaal moest gaan verlaten. Onder de talrijke aanwezigen werd o.a. opgemerkt Burgemeester A. D. Viezee, de beide wethouders en gemeenteraadsleden, de consulent J. A. H. Jongkind van Brandwijk, de collega's ds. M. Goudriaan van Ouderkerk a/d Ussel, ds. W. Arkeraats van Giessendam/hardinxveld, ds. F. van Bergen Bravenboer van Molenaarsgraaf, ds. W. Verboom van Nieuw-Lekkerland: terwijl ook aanwezig waren ds. H. Westerbout van Lienden en Ds. G. den Toom van Emst, die-beiden tijdens de amtsperiode van ds. Volk in Bleskensgraaf bij stand in het pastoraat hebben verleend. Ds. Volk had zijn tekst voor deze bijzondere dienst genomen uit 2 Petrus 1 vers 19. Als thema was boven deze preek geschreven: 'Het profetische Woord'. Deze tekst werd in drie gedeelten nader uitgewerkt: n.l. De vastheid - de troost en de vervulling van dit Woord.

Wanneer wij zo als gemeente en dienaar van het Woord bijeen mogen zijn in deze afscheidsdienst, zo begon ds. Volk zijn preek, dan zijn er bij u als gemeente en bij ons als leraar allerlei gevoelens die naar voren komen en ik wil best bekennen dat dit bij mij gevoelens van weemoed zijn, omdat wij de gemeente van Bleskensgraaf, die ons zo lief is geweest en nog is, achter moeten laten. De afgelopen vier jaar dat wij in uw midden waren was er niet alleen de band onderling, maar wisten ons bovenal verbonden door middel van de verkondiging van Gods Woord. Nimmer zal dan ook door mij kunnen worden vergeten uw trouw komen zondag aan zondag onder de bediening daarvan. Toch zou het niet goed zijn met deze gevoelens van weemoed en dankbaarheid te eindigen. Want hoewel dienaren heengaan, de Heere blijft met Zijn Woord. De geopende bijbel op de kansel is daarvan een duidelijk bewijs. Vele honderden jaren hebben predikanten u daaruit de weg naar het eeuwig heil mogen verkondigen. De dienaren zijn inmiddels gestorven of naar andere gemeenten vertrokken, maar 's Heeren Woord is gebleven en zal blijven tot de dag van de wederkomst van Christus. En om dat Woord gaat het in onze tekst, aldus de scheidende predikant. Petrus spreekt van het profetische Woord welke ons is geschonken. In onze schenking blijkt de grote trouw en liefde des Heeren. Hierbij dan de beseffen dit gegeven aan mensen die afkerig van Hem zijn. Juist tot zulken wil Hij spreken. Dit is toch de inhoud van het Evangelie en moet ook de kern van de prediking zijn, die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid Jezus Christus. En dit is onze begeerte geweest, met alle zwakheid en tekort van onze kant, om dit Woord ook onder u te verkondigen. Ook bracht de apostel de heerlijke boodschap aangaande de toekomst van Christus, wanneer Hij wederkomen zal op de wolken des hemels op de laatste dag. Door de prediking behaagt het God mensen uit de duisternis te trekken tot Zijn eeuwig licht. Wat Gods Woord zegt zal ook geschieden. Eenmaal zal er de scheiding zijn van de doden en de levenden. Hier ligt een zéér ernstig vermaan in, aldus ds. Volk. Dit Woord roept op tot bekering en verootmoediging. Hier hebben wij ons voor te buigen, daar het onze verlorenheid aanwijst, maar ook heenwijst naar de Borg en Zaligmaker Jezus Christus. Spreekt Gods Woord ons persoonlijk aan, zo stelde de predikant de indringende vraag? Het is geen mensenwoord, ook niet van predikanten en gelovigen, want mensen kunnen dwalen; maar het is het onveranderlijke Woord van God dat vast en zeker is.

Toespraken

Dankbaar toonde ds. Volk in zijn toespraak zich voor de goede samenwerking met burgemeester, het College van B. en W. en raad. Hij wenste hen toe in het ambt waarin zij gesteld zijn, dit te vervullen naar de eis van Gods Woord en Wet. Verder werden toegesproken de consulent, ring-collega's, de verenigingen, catechisanten, organisten, kosters, de oud-pastorale medewerkers ds. Westerhout en ds. den Toom, als ook Mijnh. C. J. de Groot uit Nieuw-Lekkerland, die in de komende vakaturetijd in de pastorale zorg de kerkeraad zal bijstaan. Met ontroering herinnerde ds. Volk aan zijn overleden vader, die bij zijn intrede hierbij toen ook aanwezig was, maar enkele maanden geleden was overleden en dankte de gemeente voor haar bijzondere trouw en steun, juist in die ogenblikken zo rijk ondervonden. Sprekende tot het College van Kerkvoogden en notabelen, wenste de predikant te onderstrepen de voorbeeldige en voortreffelijke zorg wat zij voor hem en zijn gezin heeft gedaan. Van de kerkeraad had hij veel liefde ondervonden. Vooral zal bij hem in het geheugen blijven de gesprekken over de gehouden preek na afloop van de dienst in de consistorie.

Diep ontroert was de predikant toen hij nog eenmaal van mijn gemeente, die zoveel voor hem heeft mogen beteken. De Heere zij u in alles nabij en hoopte dat zijn hartewens in vervulling mag gaan, dat weer spoedig een eigen predikant tot haar zal mogen overkomen. Op verzoek van ds. Volk werden zo min mogelijk toespraken gehouden. Alleen werd het woord gevoerd door ouderling J. de Vries, namens gemeente en kerkeraad. Deze gewaaagd dat de tijd was omgevlogen en zo ligt in het menselijk vlak thans de loftrompet op te steken, maar wij weten dat dit niet in de geest van de predikant is. Ons hart mag vervuld zijn met grote dankbaarheid, voor het onderwijs wel in het bijzondere welke in de prediking en ook op de gemeenteavond mocht worden ontvangen. Hier werd door velen naar uitgezien en wij weten dat dit ook niet ongezegend is gebleven. Ook mevrouw Volk betrok hij in zijn dank, voor het vele wat ook zij voor haar man en de gemeente heeft mogen betekenen. Op zijn verzoek zong de gemeente staande ps. 77 vers 7 'k Zal gedenken hoe voor dezen, ons de Heer' heeft gunst bewezen', om daarin in de Heere te eindigen voor alles wat Hij in Zijn gunst in ds. en mevr. Volk aan Bleskensgraaf heeft willen schenken, om daarna de scheidende leraar en zijn gezin toe te zingen de bede uit psalm 21 vers 6 'Gewis Gij zult all' eeuwen door, Hem met Uw' gunst verzellen'. Na het uitspreken voor de laatste maal, als eigen predikant, van de zegenbede, ging de grote schare huiswaarts, wel met weemoed over de scheiding van een geliefde predikant; maar ook dankbaar voor de vele zegeningen welke God in Zijn goedheid zo vele malen heeft doen ondervinden. Donderdagavond werd er in een meer besloten bijeenkomst in 'Diakonia' afscheid van de college's en besturen der verenigingen genomen. Hier werden door verschillende sprekers woorden van erkentelijkheid en dank gesproken. Van de gelegenheid om hierna met een handdruk van het predikantsgezin afscheid te neme, werd door zéér veel gemeenteleden gebruik gemaakt. In het Hervormd bejaarcencentrum 'Graafzicht' werd vrijagavond door ds. Volk voor de laatste maal de weeksluiting verzorgd, naar aanleiding van de tekst uit 1 Joh. 2. vers 28, om daarna voor de laatste maal de bejaarden in dit verband te groeten.

PAPENDRECHT

Op zaterdag 3 september wordt het gerestaureerde orgel van de grote kerk in Papendrecht in gebruik genomen met een orgelbespeling van Jan Bonefaas (aanvang 20.00 uur).

Het orgel is in 1923 gebouwd door de Duitse orgelbouwer G. F. Steinmeyer & Co te Oettingen - Nürnberg. In 1958 heeft de fa. B. Pels & Zoon het orgel gerestaureerd en uitgebreid, waarbij het romantische karakter werd behouden en de dispositie zodanig werd aangepast dat het orgel kon voldoen aan de te stellen eisen als begeleidingsinstrument tijdens de eredienst en als concertorgel.

De mening van orgelcommissie en adviseur A. Fonteijn dat het orgel in muzikaal opzicht nog steeds goed voldeed, doch dat er in technisch opzicht wensen waren; met name was verbetering van de fractuur een eerste vereiste omdat zich in de pneumatiek storingen voordeden die niet op eenvoudige wijze te verhelpen waren. Ook de windladen waren totaal versleten. Deze zijn nu vervangen door eiken tooncancellenladen, het beste ladetype in de orgelbouw. De verouderde pneumatische tractuur van de klavieren en de commandoapparatuur in de speeltafel zijn vervangen door nieuwe electrische klavieren en moderne register - en koppelschakeiingen. Bovendien is de orgelkast geheel dichtgemaakt en bekleed met multiplex zodat de orgelklank veel beter gericht de kerk inkomt.

De mooie dispositie en het klankkarakter van dit karakteristieke orgel werden - op enkele intonatiecorrecties na - gehandhaafd. Het zweiwerk werd voor enkele registers uitgebouwd met 60 pijpen; het orgel telt nu 1648 sprekende pijpen. Tenslotte is er in samenwerking met architect T. M. Bokhorst een nieuw orgelfront gemaakt dat goed in stijl is met het karakter van het instrument en de architectuur van het kerkgebouw. De firma Pels & van Leeuwen B.V. te 's Hertogenbosch verdient de hoogste lof voojde wijze waarop deze restauratie is uitgevoerd!

CSHG-WERKGROEP VOOR DE VER­VOLGDE JODEN

De Christelijke Stichting voor Hulp aan Gewetens vervolgden (CSHG) heeft onlangs een landelijke werkgroep opgericht die zich zal bezighouden met het lot van de vervolgde joden, met name die in de Sovjet Unie. Drie miljoen joden wil dit land verlaten: circa 350.000 van hen heeft al een visum aangevraagd. De werkgroep gaat zich voor hen inzetten door brieven te richten tot autoriteiten in binnen-en buitenland, het bekendmaken van het lot van de joden via de publiciteitsmedia, het organiseren van akties en het oproepen van mensen in het land om iets voor de vervolgde joden te gaan doen. Het bestuur van de werkgroep bestaat uit Pee Koelewijn, Spakenburg (voorzitter); Jaap de Wit, Bunschoten (tijdelijk secretaris); Olaf Troll, Baarn (penningmeester); Dirk Jan Groot, Andijk; Piet Huurman, Rotterdam, en Greet Kastelein, Haarlem.

Nadere inlichitingen bij het secretariaat van de CSHG, postbus 80, 1619 ZH Andijk, tel. 02289 2612.

Christen studentenleiders uit alle werelddelen bijeen.

170 studentenleiders en stafwerkers van evangelische en reformatorische studentengroepen uit 70 landen kwamen de afgelopen weken bijeen in Zuid-Engeland voor de algemene vergadering van de IFES, de International Fellowship of Evangelical Students. Deze vergadering wordt eenmaal in de vier jaar gehouden, met als voornaamste oogmerk: de uitbreiding en verdieping van het chr. getuigenis op universiteiten, hogescholen en middelbare scholen over heel de wereld. Wat betekent het om vandaag een christelijke studentenbeweging te zijn? Dat was de voornaamste vraag in de drie discussierapporten, handelend over de identiteit van de IFES. Dr. Samuel Escobar, een bekend evangelisch leider in Latijns Amerika gaf een aantal aspecten van de geestelijke erfenis waarop de IFES voortbouwt. Hij noemde niet alleen de reformatie met de nadruk op het gezag van de Schrift en de rechtvaardiging door het geloof, maar ook het piëtisme en verder de bezinning op de maatschappelijke konsekwenties van het evangelie. In het discussierapport 'Christelijk studentenwerk en de wereld' waarschuwde dr. O. Barclay (die 40 jaar leider van de Engelse tak van de IFES is geweest), voor een dualistische levenshouding enerzijds en een verhorizontalisering van de bijbelse boodschap anderzijds. Dit rapport leverde veel discussies op over de mate van verantwoordelijkheid van christen studenten in hun samenleving en in de wereld als geheel. Uitvoerig is de verantwoordelijkheid van de christen studentengroeperingen jegens de kerk, plaatselijk en nationaal, besproken aan de hand van een discussiestuk van dr. B. Sing uit Singapore, vice-voorzitter van de IFES. Tijdens de afgelopen algemene vergadering werden ook nieuwe mogelijkheden besproken in de ontwikkeling van chr. studentenwerk over heel de wereld. Er ligt een geweldige uitdaging in landen waar geen enkel chr. getuigenis is in het tertiair onderwijs en waar kerkelijke gemeenten niet of nauwelijks kunnen werken. Er wordt ook veel moeite gedaan voor de ontwikkeling van verantwoorde christelijke lektuur voor studenten en scholieren.

Tekenend was in deze conferentie de wederzijdse betrokkenheid en het besef van de gemeenschap die gegroeid is tussen de deelnemers, dwars door raciale en culturele hindernissen heen. Vertegenwoordigers van landen met grote politieke tegenstellingen vonden elkaar rondom het bijbels getuigenis. Gedelegeerden uit landen die pas nog in een verbitterde oorlog waren verwikkeld, presenteerden zich gezamenlijk op de vergadering.

(In Nederland zijn o.a. de reformatorische studentenvereniging CSFR en de evangelische studentenbeweging Ichthus bij de IFES aangesloten; het kantoor is gevestigd op Nieuwe Zijds Voorburgwal 96 te Amsterdam).

REGIONAAL RIB. ZUIDLAREN

In Zuidlaren belegt een Regionaal Reformatorisch Interkerkelijk Bezinningsverband reeds vanaf 1976 jaarlijks een serie lezingen in het Protestants militair Tehuis. Hier volgt het programma 1983/1984.

9 september

Dr. A. G. Luiks te Vries. Onderwerp: 'Hoe vinden we de waarheid? '

7 oktober

A. R. Damhof teFroombosch. Onderwerp: 'De achtergronden van de vredes-aktiviteiten'

28 oktober

Luther Herdenkings-bijeenkomst in de Ned. Hefv. Kerk te Zuidlaren.

Ter gelegenheid van de 500e geboortedag van Maarten Luther - 10 november 1483. Dr. W. Balke te Den Ham. Onderwerp: 'Luther van­ daag'

18 November

A. Koldewijn te Hengelo (O). Redakteur 'Tot vrijheid geroepen' Onderwerp: 'Burgerlijke ongehoorzaamheid - geoorloofd of niet geoorloofd? '

16 december

Ds. A. Jonkman te Musselkanaal. Onderwerp; 'De herkenbaarheid van de gemeente in de Adventstijd'

13 Januari

Prof. dr. W. van't Spijker te Apeldoorn. Onderwerp: 'Gods hand in de geschiedenis'

3 Februari

Dr. C. A. Tukker te Urk. Onderwerp: 'Samen op weg, met wie? '

24 februari

J. J. Frinsel te Amsterdam. Dir. Ver. 'Tot Heil des Volks'. Onderwerp: 'Wanneer gij dit alles ziet....'

16 maart

Stichting 'Friedenstimme Nederland' te Gouda. Met spreker, voormalig gevangene, van niet-geregistreerde kerken uit Rusland. Onderwerp: 'Vervolgd, maar niet verlaten'.

6 april

J. Prins longarts te Zwolle. Onderwerp: 'Medische en ethische spanningen'

27 april

W. Nieuweboer te Zeist. Oud-dir. Kon. Ned. Mil. Bond Pro Rege. Onderwerp: 'Christus - de enige weg'.

18 mei

Ds. J. Schelhaas te Zwolle. Onderwerp: ''Onderkennende de Geest der Waarheid en de geest der dwaling'.

FOLDER OVER DE GEREFORMEERDE BOND

We willen de lezers nog eens attenderen op de folder 'De Gereformeerde Bond, doelsteUing en activiteiten', waarin in kort bestek informatie wordt gegeven over werkzaamheden, uitgaven, adressen etc. van de Gereformeerde Bond. De folder kan gratis worden verkregen op het bureau van de Gereformeerde Bond, Postbus 177, 1270 AD Huizen (N.H.)

De ORGELWERKEN VAN JOH. SEB. BACH 4 EN EEN ORGELBOEK/PLAAT

We hebben in onze kolommen al eerder aandacht besteed aan de complete orgelwerken van Joh. Seb. Bach zoals die worden vertolkt door de beroemde franse organiste Marie Claire Alain op de orgels van de Basiliek van Maria Stein (Zwitserland) en de St. Nicolaaskerk van Kolding in Denemarken. Ook deze week vragen wij hiervoor uw speciale aandacht. In Cassette 4 bestelnr. Erato Stu 71356 zitten ook weer 4 grammofoonplaten met de wonderschone orgelmuziek van de grootste componist aller tijden Joh. Seb. Bach. En ongetwijfeld komt Bach het meest als componist naar voren als de maker van zijn vele zeer fraaie en altijd weer boeiende koraalvoorspelen en koraalbewerkingen. Hebben we voorheen al de cassette besproken waarin ó.m. de orgelkoralen uit het 'Orgelbüchlein' van Bach werden gespeeld in deze cassette zitten de platen met de 18 zgn. Leipziger koralen en de Orgelmis. Het is ontzettend moeilijk om daar in 't kort iets over te zeggen. Het is nl. zulke ontzettende goede en fijne muziek en het fijnzinnige orgelspel van Marie Claire Alain dat alles maakt dat wij u deze 4e bovengenoemde cassette van harte aanbevelen. U zult van de aanschaf geen spijt hebben. Elke'goede platenhandelaar zal u bovenstaande uitgave kunnen leveren, compleet met tekstboek. Tenslotte deze week uw aandacht voor een plaat getiteld: 'Er staat

een orgel in...'. Deze dubbel elpee in fraaie klaphoes met veel informatie en foto's is eigenlijk een hoorbare begeleiding bij het gelijknamige boek dat verscheen bij Bosch en Keuning te Baarn. De samenstellers van dit boek hebben wel een erg willekeurige keus gemaakt uit de voorraad van ons nationale orgelbezit. Her en der heeft men een greep gedaan uit voorhanden zijnde orgelbeschrijvingen, men heeft daar en dat moet gezegd worden, geen onaardige verhaaltjes bijgeschreven en zie daar een nieuw orgelboek. Ér zit geen enkel verband in. Kriskras vliegt men van de ene provincie naar de andere en orgels die men verwacht had dat ze er in zouden staan, mist men, daarentegen zijn voor insiders weinig nieuw 'ontdekte' instrumenten behandeld. Het is echt een boek voor een oppervlakkige orgelliefhebber die hiervan ongetwijfeld wel zal kunnen genieten. Het boek dat werd samengesteld door Gert Oost en Bert Wisgerhof met foto's van Piet Hartemink kost ƒ 29, 50. Nog even terugkomend op de bijbehorende platen moet gezegd worden dat deze platen een fraaie verscheidenheid aan orgels laten horen met dikwijls verrassende composities en vaak met medewerking van andere solisten. Deze plaatuitgave die u afzonderlijk kunt bestellen (RCA GL - 44050) is het beluisteren meer dan waard en bevelen wij dan ook van harte bij u aan. Resumerend willen wij nog wel opmerken dat zowel met de uitgave van genoemd boek als met deze beide platen, het orgel wat dichter bij het publiek is gebracht.

GROOT NATIONAAL ORGELCON­ COURS IN JUBILERENDE HANZESTAD ELBURG

Het moge algemeen bekend worden geacht dat het oude Hanzestadje Elburg, het stadje dat ook nauw verbonden was met de voormalige Zuiderzee, dit jaar haar 750 jarig bestaan viert. Het unieke stadje is kostelijk versierd en alleen al hierom zou elke liefhebber van oude stadjes een bezoek aan Elburg moeten brengen. Bij de orgelliefhebbers in ons land is ook algemeen bekend dat dit oude en gaaf bewaarde stadje een prachtige kerk bezit, de Grote of St.-Nicolaaskerk met haar twee schitterende orgels, een groot uit 1825 daterend orgel dat tegen de torenmuur staat en onlangs totaal werd gerestaureerd en een uniek koororgel dat ongeveer op dezelfde plaats staat als waar ook het koororgel in de middeleeuwen stond opgesteld. Naast de vele orgel-en koorconcerten die in deze kerk worden gehouden neemt het telkenjare terugkerende orgelconcours voor gevorderde amateur-organisten een voorname plaats in en dit concours trekt dan ook in den lande allerwege sterk de aandacht. Nadat wegens de onbruikbaarheid van het grote Quellhorst orgel en de daarna gevolgde drastische restauratie men enige jaren niet in staat was het traditionele Nationale Orgelconcours in Elburg's Grote Kerk te houden, is men verheugd dat men op zaterdag 27 aug. a.s. voor de tiende keer thans dit concours weer kan houden. Een eerste lustrum dus. In vergelijking met andere jaren heeft men dit concours thans ook een geheel andere opzet gegeven. Naast het vrije werk dat elke kandidaat op het orgel moet spelen en dat ten hoogste een werk mag zijn van 10 minuten, zal elke kandidaat als verplicht werk op het fraaie koororgel de partita 'Werde munter mein Gemüte' van Joh. Pachelbel dienen te spelen. Het aantal kandidaten zal hierdoor beperkt worden tot 16 deelnemers. De jury bestaande uit Jan J. van de Berg (Delft), Jan Bonefaas (Gorinchem) en Charles de Wolff (Vierhouten) zal 's avonds om 20.00 uur de winnaars bekend maken waarna burgemeester Mr. F. Th. van Hout van Elburg de wisselbeker van de stad Elburg en de ander prijzen zal uitreiken. De juryleden zullen daarna het slotconcert verzorgen waaraan voorts medewerking zal worden verleend door het Noords Veluws Kamerkoor o.l.v. Maarten Seijbel. Overigens is de kerk de gehele dag voor het pubUek toegankelijk. Op de vrijdagavond voorafgaande aan dit concours zal in de Grote Kerk van Elburg een openingsconcert worden gegeven door het Noord Veluws kamerkoor o.l.v. Maarten Seijbel m.m.v. Rudi van Straten-clavecimbel en Herman Witter, orgel. De aanvang is ook dan 's avonds om 20.00 uur.

GERRIT CHRISTIAAN DE GIER BE­ SPEELT HOOFDORGEL LAURENSKERK IN ROTTERDAM

In het kader van de 'Internationale meesterkurzus voor Orgel' o.l.v. Maitre Jean Guillou, zal op D.V. vrijdag 26 augustus jong-prominent talent een pauzeconcert verzorgen op het grote Marcussen-orgel in de Rotterdamse Laurenskerk. Het begint om 12.45 uur. Dit bijzondere concert zal worden gegeven door de Groenekanse organist Gerrit Christiaan de Gier. Op zijn mooie programma staan o.a. werken van Widor en Dupré

Gerrit Christiaan de Gier, geboren in 1962, begon reeds op 8-jarige leeftijd aan zijn orgelstudie. Op zijn 13e jaar gaf hij reeds een concert met o.a. de beroemde Toccata en Fuga in D-Moll van J. S. Bach op zijn programma. Verder gaf hij al concerten in Leiden, Deventer, Utrecht en Elburg, alsmede ook in Duitsland. Hij behaalde in 1982 een prijs op het 'Schweizerorgelfestival' in Deventer. Momenteel studeert hij aan het Utrechts conservatorium. Deze rasmusicus is het luisteren waard!! Tot ziens dan ook in de Laurenskerk te Rotterdam. De toegang is .gratis.

ORGELCONCERT IN GENEMUIDEN

Donderdag 25 augustus, zal de organist van de Grote-of St. Michaëlskerk te Zwolle, Lucas Lindeboom, een orgelbespeling geven op het orgel van de Ned. herv. Kerk te Genemuiden. De bespeling begint om 20.00 uur.

ORGELCONCERTEN IN DE GROTE OF ST.-MICHAELSKERK TE ZWOLLE

Het wekelijkse avondconcert wordt gegeven op D.V. woensdag 31 augustus 1983 door Wim van Beek. Aanvang 20.00 uur. Toegangsprijs ƒ 5, - . Uitgevoerd worden werken van Bach, Liszt, Mozart, Rossi en SweeHnck. Het volgende en laatste woensdagavondconcert wordt gegeven op 7 september 1983 door Nico Waasdorp.

Dit artikel werd u aangeboden door: de Gereformeerde Bond

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 augustus 1983

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Kerknieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 augustus 1983

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken