Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerknieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerknieuws

15 minuten leestijd

KAMPEN

Afscheidsdienst ds. G. van den End

Na een ambtsperiode van bijna zes jaar, heeft ds. G. van den End op zondag 1 juni jl. afscheid genomen van de Herv. Gem. Kampen. Ds. Van den End bediende het woord uit Openbaring 22 het 17e vers: 'En de Geest en Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet'.

In het kort schetst de dominee welke boodschap hij als gezant van Christuswege heeft mogen verkondigen. Toch hebben wij niet achterom te zien, maar vooruit te zien omdat Christus wederkomt. Dit wil de tekst ons vanavond leren. De roep van de Geest en van de kerk klinkt om de komst van Christus. Dit roepen is een antwoord op wat er in de verzen 7, 12 en 20 aan voorafgaat. De woorden van Christus: Zie ik kom haastig, tot drie keer toe. Dat is Zijn belofte.

Op Zijn roepen klinkt het antwoord van onze tekst. Een antwoord van liefde en heimwee. Het is niet toevallig dat de Geest voorop staat, want de Geest is het Die Christus verheerlijkt. Sinds Pinksteren is Hij daar rusteloos mee bezig tot de dag van de wederkomst van Christus. De Geest zorgt er voor dat er een Bruid is die zonder vlek of rimpel aan haar Bruidegom wordt voorgesteld. Gemeente, bent u al ingewonnen door Geest en Woord voor deze Bruidegom, zo vroeg de scheidende predikant. Dit is te herkennen door het verlangen naar de Bruidegom, hetgeen we van onszelf niet hebben, maar door de Geest in onze harten wordt gewerkt. Wie in dit trekken en roepen van de Geest is meegenomen, verstaat de tekst van deze avond, want in het ene woord 'Kom!' wordt al de liefde samengevat. Wat ziet de Bruidegom in de Bruid? Hij heeft haar bekleed met de mantel der gerechtigheid. De Bruidsnaam houdt reinheid in en geeft binding aan de Bruidegom. Wat een verschil met de hoer, de werdd, die onrein is. Voor haar gelden geen beloften. De roep van de Geest en de Bruid gebeurt niet in het wilde weg; het is een luid roepen, opdat het zal worden gehoord door mensen die nog niet tot de Bruidsgemeente behoren. De wereld moet het horen, want zonder God is er geen hoop. Het moet aanstekelijk werken; en die het hoort zegge: Kom! En die dorst heeft kome en neme het water des levens om niet. Het water des levens is een beeld voor het volkomen heil dat bij God te vinden is. Door alle pelgrims wordt hiernaar verlangd. Dit verlangen van de Bruid wordt steeds sterker, want als wij één keer bij Christus kwamen neemt de dorst alleen maar toe, totdat de volle heerlijkheid zal geopenbaard worden. De keerzijde is dat: Indien wij Christus niet liefhebben, die zij een vervloeking. Buiten zullen zijn de honden, de onreinen, de vijanden. Maar die Christus liefheeft is een nieuw schepsel. In het uitzicht van de Bruiloft van het Lam, zeggen wij vanavond tegen elkaar: Vaarwel! Aldus ds. G. van den End.

Na de gebruikelijke toespraken, verzocht ouderling Schipper de gemeente haar scheidende predikant met zijn gezin toe te zingen Psalm 121 : 1 en 4. Tenslotte legde ds. Van den End voor de laatste keer als herder en leraar van de Hervormde Gemeente Kampen, de gemeente de zegen op.

WADDINXVEEN

Afscheid ds. L. Roetman

Na een trouwe ambtsbediening van ruim 35 jaar in de Ned. Herv. Kerk die hem zo hef is, heeft ds. Roetman op zondag 25 mei in de middagdienst in verband met het aan hem verleende vervroegde emeritaat, afscheid genomen van de hervormde gemeente van Waddinxveen. Ruim acht jaar heeft ds. Roetman^jredikant mogen zijn van wijkgemeente West. Als tekst van de prediking in deze dienst stond 2 Cor. 13 : 13 centraal: De genade van onze Heere Jezus Christus en de^ liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen'.

Dit afscheid valt op de zondag na Pinksteren. En dan is het gebruikelijk om te preken over de volheid van het heil, het werk van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Moeten we niet met God de Vader verzoend worden door Jezus Christus en vernieuwd, ja zelfs wederom geboren worden door de Heilige Geest? Paulus zet de genade van Jezus Christus voorop. Jezus heeft geprofeteerd van de liefde van de Vader, Hij heeft Zichzelf als priester opgeofferd en Hij regeert ons als Koning door Zijn Woord en Geest. In Christus is ons de ganse volheid van het heil geopenbaard. Daarom wordt Hij voorop genoemd.

De liefde van God die Paulus noemt, is de bron van de verlossing. De grote liefde van God is, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon geschonken heeft. De liefde is de bron, maar ook de vrucht van het werk van Christus. Gods liefde kunnen we niet kennen zonder de genade van Jezus Christus. Hebben we die liefde leren kennen in ons leven? Het besef van Gods liefde gaat gepaard met het besef van onze vijandschap tegen-• over God in ons hart. Als we Gods liefde als zondaar gaan ontdekken, dan breekt ons hart stuk.

Ook de Heihge Geest is God, of andersom gezegd, God is ook de Heilige Geest. Steeds is de Heilige Geest het middel en de kracht waarin God de Vader zich openbaart en Jezus Christus werkzaam is. Die genade, liefde en gemeenschap zij met u allen. Paulus zegt daar amen op. Zo mogen we vandaag afscheid nemen. Gemeente, het wordt aan allen gegund, als het maar in het geloof ontvangen wordt. U mag best heel veel twijfelen aan uzelf, maar mag nooit twijfelen aan de belofte van God, die wis en zeker is.

Na de prediking sprak ds. Roetman enkele woorden van afscheid tot de verschillende instanties. Mede namens de classis en de ring sprak vervolgens de praeses van de centrale kerkeraad, ds. J. W. Goossen, woorden van dank en waardering uit voor de wijze waarop ds. Roetman zijn werk heeft verricht. In het pastoraat had u altijd oog voor de ander, in het bijzonder ook in de aangepaste kerkdiensten en aangepaste catechese. Tot slot sprak namens de wijkkerkeraad ouderHng B. van Eijk, welke de gemeente verzocht psalm 84 : 6 toe te zingen. Daarna legde ds. Roetman de zegen op de gemeente.

ZOMERSCHOOL VAN 'EVANGELIE EN MOSLIMS'

In augustus a.s. wordt er in Ede een zomerschool van twee dagen gehouden - van vrijdag 15 augustus 10.00 uur tot zaterdag 16 augustus 16.30 uur - waarin de thema's 'Hoe te leven als christenen in het Midden Oosten' en 'Hoe gaan christenen om met moslims in westerse landen' centraal zullen staan.

De lezingen en de gesprekken (met o.a. jonge christenen uit het Midden Oosten) zijn in de Engelse taal. Kosten ƒ 30, —, inclusief maaltijden en studiemateriaal.

Voor opgave en/of programma en nadere informatie: Herman Takken, tel. 03465-69378 of het secretariaat van de Stichting 'Evangelie en Moshms'. Joh. van Oldenbarneveltlaan 10, 3818 HB Amersfoort, tel. 033-11949

LANDELIJKE GEBEDSSAMENKOMST

Op vrijdag 20 juni wordt er in de Bergkerk (dr. A. de Kuiperlaan 1) in Amersfoort de volgende landelijke gebedssamenkomst gehouden.

Inleider is de heer Martin Piet uit Aalsmeer. Deze landelijke samenkomsten worden maandelijks gehouden om 18.30 op deze zelfde plaats. Het doel van deze samenkomsten, is vooral voorbede doen voor geestelijke venieuwing van de kerken en het gebed voor zending en evangelisatie en de noden in de samenleving.

N.b. de Bergkerk is gemakkelijk te bereiken vanuit het station in Amersfoort (einde Wilhelminalaan). Voor meer informatie: Evangelische AUiantie, tel. 03438-13693. (Hoofdstraat 51a, Driebergen).

H.G.E.C.

Het referaat over 'De vrouw in de hedendaagse samenleving' gehouden tijdens de voorjaarsbijeenkomst van het Contact van Hervormd-Gereformeerde Emeritus-Predikanten c.s. te Woudenberg door mevrouw J. Datema uit Harderwijk is te bestellen door ƒ 2, 60 over te maken op haar girorekening no. 942398.

VAKANTIEGANGERS ZUID-LIMBURG

Wanneer u deze zomer uw vakantie doorbrengt in Zuid-Limburg bent u zondags van harte welkom in de Ned. Geref. Kerk van Maastricht. De diensten beginnen om 9.30 en 17.00 uur en worden gehouden in de 'Waalkerk', St. Pietersstraat 6, in Maastricht.

Na de ochtenddienst begroeten wij u graag onder het genot van een kop koffie. Er is oppas voor de kinderen.

De kerk is als volgt te bereiken:

Uit de richting 'GulpenA^aals' (N 278): rechtdoor centrum, dadelijk na het passeren van de Maas, nog op de Kennedybrug, bij A.N.W.B.bord richting 'centrum' via een krul afdalen naar de begane grond, vierbaansweg oversteken, daarna gelijk de eerste weg rechts, auto parkeren bij de poort, de weg lopend vervolgen, einde weg rechts. De kerk vindt u dan na 50 meter aan uw linkerhand.

Richting Eindhoven/Heerlen (A2): rechtdoor richting Luik, na het 6e stoplicht afslag centrum (rechtsaf), na het passeren van de Maas verder als boven.

Richting Luik (A2): Afslag Maastricht, na het passeren van de Maas verder als boven

VAKANTIE KERKDIENSTEN I

Op zondagen 6, 13, 20, 27 juli, 3 en 10 augustus D.V. worden op de camping 'El delfin verde' Torroella de Montgri, Costa Brava Spanje, protestantse kerkdiensten gehouden; aanvang v. m. 11.00 uur. Wie kan één of meerdere van deze ; diensten leiden?

Inlichtingen bij P. Leenman, Maanplein 12, 3318 EK Dordrecht, tel. 078-171437.

OPROEP AAN TOEKOMSTIGE STUDEN-TEN

Ben jij ook van plan om binnenkort aan een universiteit of hogeschool te gaan studeren? » Denk er dan eens over na wat er voor jou de|^ komende tijd zal gaan veranderen als je student^B

wordt! Je komt voortdurend in kontakt met mensen die er een andere levensvisie op na houden , waardoor er op jou en je geloof veel kritiek zal worden uitgeoefend.

Daarom is het belangrijk datje binnen deze studentenwereld samen met anderen een houding bepaalt en daarbij kan een christelijke studentenvereniging als de CSFR van groot belang zijn.

De CSFR (voluit Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato) is een reformatorische studentenvereniging die aangesloten is bij IFES-NL., een overkoepelende organisatie van christelijke studentenverenigingen. De CSFR is onderverdeeld in 7 dispuuten die je kunt vinden in Amsterdam, Delft, Groningen, Leiden, Rotterdam, Utrecht en Wageningen. Op het landelijke vlak worden jaarlijks een aantal vergaderingen georganiseerd die gedeeltelijk plaatsvinden tijdens de zomer-en winterconferentie. De meeste aktiviteiten vinden op het dispuut zelf plaats: Bijbelkringen, studiekringen over de meest uiteenlopende onderwerpen, lezingen, voor-en najaarsweekenden, gezellige avonden zoals verjaardagen etc.

Hieruit blijkt dat niet alleen het studiekarakter van de vereniging maar ook de gezelligheid een belangrijke plaats inneemt.

Over de CSFR valt natuurlijk nog veel meer te zeggen; wil je iets weten, bel of schrijf dan gerust naar: Eric Bouter of Rik Wolleswinkel, Koepoortstraat 26, 2612 HT Delft. tel. 015-142688

G.T.S.V. VOETIUS

Op 20 mei jl. vond de bestuurswisseling plaats op de G.T.S.V. Voetius. Het nieuwe bestuur is als volgt samengesteld:

Praeses: Kees van Dam; vice-praeses: Floor Maaijen; fiska: Henriëtte de Graaf; abaktis: Benno van den Toren; assessor 1: Els Kox; assessor 2 Wim Moehn; assessor 3: Peter den Braanker. Het adres van het abaktiaat luidt: P. Breughelstraat 35, 3583 SJ Utrecht.

AGENDAPUNTEN VOOR DE ZOMER­ VERGADERING VAN DE HERVORMDE SYNODE

Op 12, 13 en 14 juni a.s. komt de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk weer in vergadering bijeen op Hydepark, het hervormd pastoraal centrum te Doorn. Op de agenda voor deze zomervergadering staan weer enkele kerkordelijke zaken, zoals een voorstel om het mentoraat aan jonge predikanten, waartoe de synode reeds eerder besloot, nu ook formeel in de kerkorde op te nemen. In tweede lezing zullen de kerkordewijzigingen behandeld worden betreffende de staatsrechtelijke functie van predikanten, de VUT-regeling voor predikanten voor buitengewone en bijzondere werkzaamheden en de wijziging van de rechtspositie van de catecheten en pastoraal medewerkers. Voorts staat op de agenda het rapport van de commissie Theologisch Hoger Onderwijs, over de manier waarop de catechetenopleiding ondergebracht kan worden bij enkele MO-opleidingen in de theologie. Op donderdagavond komt het verslag van de raad voor de verhouding van Kerk en Israël over de periode 1981 tot en met 1985 aan de orde.

Op vrijdag zullen de synodeleden het ontwerp bespreken van de raad voor de zaken van Overheid en Samenleving (ROS) voor een herderlijk schrijven over 'Gemeente zijn in een mondiale samenleving'. Voorts staat op het programma het rapport van de evaluatie-commissie over de consideraties van classes en gemeenten inzake het Samen op Weg proces.

In afwijking van het oorspronkelijke voornemen zal de nota van de adviescommissie Beleid en Bezuiniging niet geagendeerd worden voor deze vergadering. Het moderamen acht het nodig dat eerst nog nader overleg wordt gepleegd tussen het breed moderamen van de synode en de genoemde adviescommissie.

De jaarverslagen van de Generale Financiële Raad (GFR) en de Stichting Mechanische Registratie en Administratie (SMRA) komen naar het zich laat aanzien op zaterdagmorgen aan de orde. In samenhang mer het gebruikelijke agendapunt 'Informatie over Samen op Weg' staat voorts de ratificatie van de door de gezamenlijke vergadering van de synoden van Nederlandse Hervormde Kerk en van de Gereformeerde Kerken in Nederland op 29, 30 en 31 mei genomen besluiten op de agenda.

Tenslotte wordt de informatienota behandeld, waarin de synode op de hoogte wordt gesteld van de sedert de vorige synodevergadering door moderamen en breed moderamen ondernomen acties en genomen besluiten.

(Hervormd Persbureau)

MUZIEK

Er zijn orgels in ons land die nog te weinig in de publieke belangstelling staan ondanks het feit dat het zeer imposante orgels zijn. Zo'n orgel is bijvoorbeeld dat van de Grote Kerk te Doesburg. Stond dit romantisch getinte orgel voorheen in de Nieuwe Zuiderkerk te Rotterdam, nadat laatstgenoemde kerk werd afgebroken werd het orgel overgeplaatst naar de Grote Kerk van Doesburg. Niet iedereen in orgel-Nederland was daar toen gelukkig mee. Eigenlijk hoorde men ook maar heel weinig over dit instrument, totdat onlangs bij dê fa. TSN te Epse een cassettebandje verscheen met opnamen van de organist Gottfried Sembdner die op het Doesburgse orgel werken speelt van Max Reger (Neun Stücke für die Orgel opus 129) alsmede van Johannes Brahms (elf Choralvorspiele opus 122), muziek die dit orgel optimaal laat klinken. Ik heb echt genoten van deze opnamen. Bij voormelde firma is ook een cassettebariÜje verschenen waarop de Mattheus-passion van Heinrich Schütz is opgenomen, uitgevoerd door de Alkmaarse Cantory o. 1. v. Hugo van Veen. Deze cassettes werden vervaardigd op real-time, d.w.z. de copieersnelheid is gelijk aan de afspeelsnelheid. Het zijn uitstekenden opnamen geworden. Bij de orgelopname wordt een uitvoerig tekstboekje geleverd over de geschiedenis van het orgel en de gespeelde werken.

Bestelwijze: door overmaking van ƒ 25, - (incl. verzendkosten) op girorek. 4306488 t.n.v. TSN Epse, Bosweg 16, 7214 ET Epse Holland. Cassette 002 is die van Gottfried Sembdner en no. 003 is de Schütz-opname.

Een orgel dat ook meer de 'orgelaandacht' verdient is het orgel in de Grote Kerk van Vlaardingen. Gelukkig doet men thans pogingen dit Van Peteghem-orgel meer onder de orgelliefhebbers te brengen vandaar dat onlangs een tweede grammofoonplaat van dit kostelijke orgel verscheen. Organisten zijn Kamiel d' Hooghe en Aad Zoutendijk, organist van deze kerk. Op deze plaat worden composities gespeeld van Carl Ph. Em. Bach, Joh. Seb. Bach, Jean Fr. Dandrieu, Frei Jacinto, Joh. L. Krebs, Anth. van Noordt (variaties over Ps. 22) e.a. Een plaat, gestoken in een keurige hoes, die ik u graag aanbeveel. U kunt deze plaat bestellen door overmaking van ƒ 29, 50 op giro 759593, t.n.v. A. Zoutendijk, Sweelinckstraat»2, Vlaardingen, onder vermelding van 'Peteghemorgel 2'.

Tenslotte deze week een plaat voor de 'gewone' koorliefhebber. De Hervormde Gemengde Zangver. 'Vox Jubilans' en het Jeugdkoor te Waddinxveen o.l.v. Pieter Stolk zingen op deze plaat o.m. met medewerking van Klaas J. Mulder-orgel, een aantal Psalmen en geestelijke liederen. Ik denk dat vele zangliefhebbers met genoegen naar deze eenvoudige koorwerken zullen luisteren en ervan genieten. 'Vox Jubilans' is een mooi koor en aan deze uitvoering is dan ook alle aandacht besteed. Aanbevolen dus. U kunt deze plaat o.m. bestejlen bij het Secretariaat van 'Vox Jubilans', Oostpolderweg 47, 2741 MD Waddinxveen.

ZOMERCONFERENTIE C.S.F.R. —1986

De zomerconferentie van de reformatorische studentenvereniging C. S. F. R. draagt dit jaar als, thema: Geloofsoverdracht, aan ons en door ons? '

D.V. zal de conferentie gehouden worden van 30 juni tot en met 4 juli 1986 in het gebouw van de Reformatorische Bijbelschool te Zeist. Op het programma staan o.m. vijf lezingen en een forum:

maandag 30 juni, 14.00 uur: 'Bewaar het toevertrouwde pand', ds. C. den Boer; 19.30 uur: 'Geloofsoverdracht in historisch perspectief, drs. W. Verboom.

Dinsdag 1 juli, 10.00 uur: 'Geloofsoverdracht een kwestie van psychische processen en socialisatie? ', dhr. P. Schults.

Woensdag 2 juli, 10.30 uur: 'Het gezin: de geestejijke queeckerije? ', drs. M. Valenkamp. Donderdag 3 juli, 10.00 uur: 'Jongeren in de gemeente', dr. J. H. van de Bank.

Vrijdag 4 juli, 10.30 uur: forum 'Geloofsoverdracht in de Ger. Gezindte niet in gevaar? ', m.m.v. ds. C. G. Geluk, dhr. J. H. Mauritz en dhr. P. Vlug.

Iedereen is hartelijk welkom. Men kan zich opgeven door het storten van ƒ 70, — voor de hele conferentie of ƒ 20, — per dag op giro 5665225 t.n.v. I. Bakker, " Bonairestraat 16 te Urk onder vermelding van: 'Zomerconferentie'. Opgave voor 18 juni. Voor verdere inlichtingen kan men terecht bij Leo Meijndert, tel. 050-715289.

Het verenigingsblad 'De Civitate' heeft een themanummer gewijd aan het onderwerp van deze conferentie. Dit nummer is te bestellen door overmaking van ƒ 6, 50 plus ƒ 2, 30 portokosten op giro 3073492 t.n.v. Fiscus de Civitate, Delft onder vermelding van: Themanummer Geloofsoverdracht.

FINANCIËLE IMPULS BOND TEGEN HET VLOEKEN

Tot nu toe heeft de Bond tegen het vloeken te Veenendaal in 1986 voor bijna ƒ 60.000, — aan legaten ontvangen. Vorig jaar nog dreigde de Bond in de rode cijfers te komen. Door een succesvolle najaarsaktie werd dat echter voorkomen. Het bestuur van de Bond zit zeker niet met de handen in het haar hoe ze deze extra inkomsten moet besteden. De propaganda op stations en bij bushaltes is een geldverslindende aktiviteit die, om enigszins uit de verf te komen, sterk moet worden uitgebreid.

De legaten zullen eveneens ten goede komen van het in 1984 opgerichte Onderzoek-en Publicatiefonds. Van dit fonds verscheen in 1986 de eerste uitgave onder de titel 'Vloeken in de moderne literatuur' van de schrijver Hans Werkman. In het komende najaar zal een tweede boek verschijnen met als titel 'Strafbare Godslastering' van de auteur mr. J. Plooy.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 juni 1986

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Kerknieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 juni 1986

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken