Bekijk het origineel

Kerknieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kerknieuws

17 minuten leestijd

LANDELIJKE (MAANDELIJKSE) GE­ BEDSSAMENKOMST

Op elke 3e vrijdag van de maand wordt in Amersfoort een landelijke gebedssamenkomst gehouden. De volgende keer zal zijn op vrijdag 21 november om 18.30 uur in de Bergkerk (Dr. A. de Kuyperlaan 1). Spreker zal zijn dhr. J. Abma uit Putten.

De Bergkerk is gemakkelijk vanaf het station te bereiken (aan het einde van de Wilhelminalaan, 5 minuten te voet).

INFORMATIE-EN GESPREKSAVONDEN HERVORMD WERELDDIAKONAAT IN HEELSUM EN PUTTEN

'Méér contacten vanuit Gelderland met christenen in Oost-Duitsland'

Arnhem - Hervormde gemeenten in de provincie Gelderland zouden contacten moeten gaan onderhouden met kerken en christenen in Oost-Europa, met name in Oost-Duitsland. Dat vindt de provinciale diakonale commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Gelderland. Om de bereidhid daartoe op te wekken en te stimuleren worden binnenkort twee gespreksavonden (in Heelsum en Putten) gehouden over het funktioneren van kerk en diakonaat in de DDR.

'Veel christelijke gemeenten in Oost-Duitsland hebben belangstelling voor (uitwisselings-)contacten met partnergemeenten in Nederland. Zij hebben behoefte aan ontmoeting met de kerken hier en daar willen wij onze gemeenten op wij-., zen', aldus de Gelderse commissie.

De info-avonden zijn georganiseerd door de adhoc-commissie Oost-Europa van de provinciale diakonale commissie, die daarbij medewerking heeft verkregen van de Europa-commissie van de Generale Diakonale Raad van de Hervormde Kerk (Driebergen), de Provinciale Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) in Gelderland (Putten) en Stichting Hulp Oost-Europa (eveneens Putten).

De organisatoren: 'Met de aandacht voor Oost-Europa willen wij tot uitdrukking laten komen, dat bij werelddiakonaat niet slechts aan de Derde Wereld moet worden gedacht (zoals vaak gebeurt), maar ook aan de Tweede Wereld, aan Oost-Europa'.

De informatie-en gespreksavonden zijn bedoeld voor diakenen, predikanten en leden van zendingscommissies, werkgroepen werelddiakonaat en Oost-Europa-commissies. Ook andere belangstellenden zijn welkom. Oud-voorzitter J. Cieslak van de Saksische Synode in de DDR vertelt onder meer welke moeilijkheden kerk en diakonaat in de DDR ondervinden en wat het predikant-zijn in de DDR betekent. Ook wordt informatie verstrekt over de aktiviteiten van de Europa-commissie en Stichting Hulp Oost-Europa.

Voor de hervormde classes Arnhem, Nijmegen, Tiel en Bommel is er maandag 17 november een Oost-Europa-avond in Heelsum, in gebouw Rehoboth, Koninginnelaan 25. De informatiebijeenkomst voor de classes Apeldoorn, Ede en Harderwijk wordt dinsdag 18 november gehouden in kerkelijk centrum 'De Aker', Fontanusplein (bij de hervormde Oude Kerk) in Putten. Beide avonden beginnen om 19.45 uur.

HGJB-JONGERENREIS NAAR ISRAËL

Na een geslaagde trektocht door Israël per fiets/ bus in mei vorig jaar, gaan we dit opnieuw doen rond Pasen 1987:13 april-27 april. Met plm. 20 jongeren op de fiets door Israël trekken, naar Nazareth, het meer van Galilea, Jeruzalem, Bethlehem, de Dode Zee. Plaatsen waar je al vaak over gelezen en gehoord hebt, plaatsen die het decor vormen van de Bijbelse geschiedenis, plaatsen waar de Heere Jezus vertoefde.

Een bezoek aan Israël plaatst je ook nog oog in oog met de reahteit van vandaag: een jonge staat, sinds 1948 opnieuw het vaderland van vele Joden. Na de Tweede Wereldoorlog gekomen uit alle delen van de wereld, naar het beloofde land. De geschiedenis van land en volk van Israël gaan voor je leven, als je daar bent, het doet je iets.

Vooral ook de wetenschap, het geloof, dat die geschiedenis nog niet ten einde is. Speciaal voor jonge mensen deze sportieve tocht door Israël. Je eigen fiets gaat mee in het vliegtuig. Sommige lange trajecten in Israël worden per bus afgelegd. De tocht gaat van Nes Ammim (in het noorden), via het meer van Galilea en Jeruzalem naar Massada aan de Dode Zee. Een uitgebreid reisprogramma is bij de HGJB verkrijgbaar. Kosten ƒ 1.995, —. Landelijk Centrum HGJB, Pr. Bernhardlaan 1, 3722 AEBilthoven, tel. 030-785402.

REGIONALE AFD. 'NOORD' (GRONIN­ GEN EN DRENTHE)

De regionale afd. 'Noord' hield haar novembervergadering op 6 november jl. in gebouw 'Irene' te Sebaldeburen. Om acht uur mocht de tweede voorzitter, ds. G. De Fijter, een volle zaal welkom heten. Hij opende de vergadering met het lezen van 2 Tim. 2 : 1-13 en onderstreepte de woorden uit het tweede vers, waar staat 'En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren'. Toerusting — zo vaak genoemd in onze tijd — is niet een modieuze hobby maar hoort er vanuit de Schriften nadrukkelijk bij. Als de mensen de Heere Jezus in onverderfelijkheid hebben leren liefkrijgen zullen zij persoonlijk — maar ook als gemeente - - toerusting nodig hebben om de roeping gestalte te kunnen geven. Ds. De Fijter wees erop dat er van de voorganger Barnabas (in Hand. 11 : 24 e.v.) geschreven staat dat hij vol van de Heilige Geest was en vol van geloof. Evenwel was het deze voorganger in Antiochië niet beneden zijn stand om anderen er in die gemeente bij te halen voor toerusting: en jaar lang was Saulus daar om de gemeente toe te rusten.

Na het zingen van Psalm 66 vers 4 en 8 en gebed gaf de voorzitter het woord aan ds. J. D. van Roest uit Lunteren, die sprak over het onderwerp: 'Zending in de gemeente, maar ook zending een opdracht van de gemeente'. De inleider benadrukte dat zending een taak van de gemeente is. De gemeente is een gezonden gemeente. Hij vroeg zich af of dit van iedereen geldt? Ja, je mag iedereen er op aanspreken, maar zending kan alleen geschieden vanuit de verwondering over wat de Heere God gedaan heeft. Hij verwees naar zondag 12 van de Heid. Gat. waarop de vraag 'Waarom wordt gij een Christen genoemd' geantwoord wordt: omdat ik deel heb aan Zijn zalving. Ds. Van Roest hield zijn gehoor voor dat het erom gaat binnen de gemeente Hem deelachtig te zijn. Zo is er nog voldoende zending in de gemeente te bedrijven, of je nu in het Noorden van het land woont of op de Veluwe, dat maakt als het om deze dingen gaat geen enkel verschil. Hij stelde dat de gemeente een opgewekte gemeente dient te zijn: d.w.z. een gemeente die wakker gemaakt is, tot leven gewekt en vandaar uit ook de wekroep laat klinken. Hij maakte de woordspeling met wecken, zoals mensen wel vruchten bewaren door ze in weck-potten te doen. Wecken is conserverend, je kunt het lang bewaren maar erg gezond is het niet. Ds. Van Roest stelde dat een van de belangrijkste taken thans is mensen toe te rusten naar wat ze naar hun roeping wezen zullen. In vergelijking met bijv. de situatie in Peru — waar ds. Van Roest zojuist vier weken was geweest — zijn wij in Nederland t.a.v. de toerusting achterop. Van die kleine gemeenten daar zouden wij veel kunnen leren om gemeente te zijn temidden van de steeds verder voortschrijdende ontkerkelijking.

Na het referaat kwamen in de discussie veel vragen met als spits de wijze en de kwaliteit van het getuige-zijn in de eigen omgeving. Ds. Van Roest benadrukte het thuis lezen uit de bijbel, er als gezin over spreken, het samen en hardop bidden. Uit de discussie kwarn ook naar voren dat het zo belangrijk is dat de stijl van leven van christenen vernieuwend is. 'Als mensen in Latijns-Amerika-tot geloof komen, dan zie je het verschil'. De predikant noemde als voorbeeld daar de positie van de vrouw thuis, die vaak geslagen wordt, er is veel dronkenschap en er zijn ontsporingen op sexueel gebied. Daar waar mensen tot geloof komen veranderen deze dingen; wordt er een vernieuwd leven zichtbaar.

De afd. Noord mag dankbaar terugzien op een gezegende avond. Na het zingen van Psalm 145 vers 1 en 2 sloot ds. Van Roest de avond met dankgebed, en waaierden de aanwezigen weer uit over het Groninger en Drentse land: zending in de gemeente, maar ook zending een opracht van de gemeente.

CASSETTEBAND AMBTSDRAGERSVER­ GADERING

Van de ambtsdragersvergadering over 'hoe te overleven temidden van de boze geesten (een analyse van de tijd in het kader van de levensheiliging)', welke vergadering op 11 september jl. in Veenendaal werd gehouden met als inleider ds. R. van Kooten uit Zeist, kan een cassettebandje worden besteld. De prijs van dit bandje bedraagt ƒ 12, 50, welk bedrag na ontvangst dient te worden voldaan. U kunt een exemplaar aanvragen bij de heer W. Verhoog, Meentweg 10 te 3755 PE Eemnes-Buiten. BesteUingen kunnen ook telefonisch worden gedaan en wel op nr. 02153-15431, 's avonds tussen 21.00 uur en 21.30 uur.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN DR. G. H. COHEN STUART EN DE RAAD VOOR DE VERHOUDING VAN KERK EN ISRAEL

KERK EN ISRAEL Dr. G. H. Cohen Stuart, theologisch adviseur • der Nederlandse Hervormde Kerk te Jeruzalem, en de Raad voor de verhouding van Kerk en Israël, hebben kennisgenomen van de besUssing van de Generale Commissie voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen, inhoudende de vernietiging van het door de Raad genomen, besluit en de bepaling dat zij opnieuw met elkaar in overleg zullen treden inzake de voortzetting en inhoud van de opdracht van dr. G. H. Cohen [ Stuart. Dr. G. H. Cohen Stuart en de Raad zijn : voornemens dit overleg zo spoedig mogelijk te voeren. De bovenstaande verklaring is door bei-) de partijen overeengenomen in onderling over-i leg onder leiding van de visatatoren-generaal I van de Nederlandse Hervormde Kerk.

THEMA-AVOND VOOR TEAMS VAN i KERKELIJK OPEN JEUGDWERK EN f KOFFIEBARS IN DE REGIO ZUID-HOL-|

LAND I Op D.V. woensdagavond 26 november 1986 1 wordt om half acht in de aula van de Willem de | Zwijgerschool, Kamerlingh Onnesdreef te | Schoonhoven een thema-avond gehouden. The-| ma van de avond: Als één die dient... Nagedacht ' zal worden over de verschillende facetten van | het leiding geven: Bijbelse gegevens, motivatie, i overbelasting, teamwork, taakverdeling, doorstroming in het team, enz. enz. Voor meer informatie èn opgave (vóór 24 nov!) HGJB Zuid-Holland, tel. 01823-3990.

WEL EENS KENNIS GEMAAKT MET DE AFKORTING L.O.M.?

AFKORTING L.O.M.? L.O.M., de afkorting van /eer-en opvoedingsmoeilijkheden. Deze afkorting wordt vaak gebruikt samen met het woord 'school'. Men heeft het dan over de L.O.M.-school. Wat denkt u als u deze term hoort? Denkt u aan L.O.M.P.school of D-O.M.-school. Of wéét u wat een L.O.M.-school is en probeert u dat anderen duidelijk te maken? Dit laatste is ook de bedoeling van dit artikeltje. Er zijn zoveel verkeerde gedachten over wat een L.O.M.-school is, wie er

naar toe gaan, wat er gebeurt enz. Onbekendheid kan tot gevolg hebben dat er (onbedoeld) kwetsende en beledigende opmerkingen worden gemaakt. Daarom is het belangrijk dat u dit stukje leest en erover nadenkt. Het gaat over kinderen, jongeren en Üong) volwassenen en over de mensen om hen heen. Misschien leest u nieuwe dingen en begrijpt u beter wat uw houding en opmerkingen voor invloed kunnen hebben op ouders met kinderen op een L.O.M.school, op de kinderen zelf en op iedereen die er vroeger mee te maken gehad heeft en er nu soms nog op aangekeken wordt.

Wie bezoeken een L.O.M.-school? Alleen normaal begaafde kinderen! Waarom kunnen ze dan niet op de basisschool blijven? Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. De problemen die deze kinderen met de leerstof hebben zijn hardnekkiger en langduriger dan van kinderen die wel binnen de structuur van de basisschool passen. Ze hebben meer tijd nodig om de lesstof onder de knie te krijgen. Een andere reden kan zijn dat de klassikale manier van lesgeven, zoals op de meeste basisscholen toch nog vaak gebruikelijk is, niet aansluit bij deze kinderen. Er is dan een meer individuele begeleiding nodig om de lessen te leren. Op de L.O.M.-school wordt heel anders gewerkt dan op de basisschool. De groepen zijn veel kleiner, ongeveer 15 leerlingen, ledere leerling krijgt er individuele aandacht. Zo kan het zijn dat Jan (8 jaar) dezelfde sommen maakt als leerlingen uit groep 5 van de basisschool^, maar met lezen op het nivo van groep 3 is. Een andere leerling uit dezelfde groep. Ellen, heeft meer moeite met rekenen maar leest gemakkelijker dan Jan. Daarom leest zij moeilijker boekjes dan hij, maar maakt gemakkelijker sommen. Na de L.O.M-school kunnen de leerlingen in principe naar hetzelfde vervolgonderwijs als leerlingen die van de basisschool afkomen. Denk bijvoorbeeld aan LH.N.O., L.T.S., M.A.V.O., L.H.N.O., LT.O. en andere onderwijsvormen. De start van de onderwijsloopbaan verschilt, de rest niet. Niet meekunnen in de klas (denk hierbij aan de basisschool) wordt door klasgenoten haarscherp gesignaleerd. En... kinderen zijn 'hard', ze laten door hun woorden en gedrag duidelijk merken wie ze wel en wie ze niet mogen. Zo kan moeite hebben met leren voor het kind tot gevolg hebben dat het uit de groep gestoten wordt. En dan? Vaak 'kiezen' kinderen tussen twee dingen: door branie, brutaliteit of waaghalzerij de populariteit van de groep proberen te veroveren; of zich terugtrekken en stilletjes hun gang gaan. Maar wat ze ook kiezen, toch voelen ze steeds weer iets niet te kunnen, en daarom er niet bij te horen. Is dit allemaal over, nadat het kind op een L.O.M.-school is geplaatst? Was dat maar waar. Sommige kinderen die een L.O.M.school bezoeken of jongeren die op een L.O.M.school gezeten hebben, ontmoeten plaaggrage leeftijdgenoten in de buurt. Juist zij die een andere school bezoeken of bezocht hebben, dan de meeste kinderen worden als anders gezien. Dat is vaak de enige reden waardoor ze het mikpunt van plagerijen en scheldpartijen worden. Jongeren van 16, 17 en 18 jaar presteerden het, een voormahge L.O.M.-leerUng door veelvuldig dwarszitten van de catechisatie te verjagen. Zo zijn er veel vragen en zorgen buiten het directe leerproces om. De meeste gezinnen en jongeren die met L.O.M.-onderwijs te maken hebben (gehad) weten hier wel een of meer voorbeelden van te noemen. Er zullen ook oplossingen gevonden zijn, anderen zoeken er nog naar. Het is fijn als ouders, jongeren en (jong-)volwassenen hun ervaringen met elkaar zouden willen delen. Verscheidene mensen hebben hierom gevraagd. Daarom is het de bedoeling dat vanuit het onderzoeksproject 'Tussen wal en schip' een bijeenkomst wordt georganiseerd, om deze contacten mogelijk te maken. De datum is D.V. zaterdag 6 december in 'de Driestar' te Gouda. Voor de morgen is er een spreker uitgenodigd. In de pauze en 's middags is er ruim de tijd met andere aanwezigen van gedachten te wisselen. Heeft u belangstelling voor deze bijeenkomst. wilt u meer informatie of heeft u goede tips, dan kunt u bellen naar het Landelijk bureau van de V.G.G.G. (03480-20390), op donderdag tijdens kantooruren en vragen naar mw. G.C. van Herwijnen.

MUZIEK

'k Heb het al eens eerder opgemerkt dat er momenteel een groot aantal orgelplaten op de markt verschijnen. Deze week wil ik daar graag nog even aandacht aan besteden. Om te beginnen een tweetal orgelplaten van de organist Gijsbert Lekkerkerker. Deze ambitieuze organist heeft reeds een aantal platen gemaakt met uitsluitend orgelwerken van Nederlandse komponisten. Onder het motto 'De Orgelkunst' verschenen zo platen met orgelwerken van Samuel de Lange (plaat no. 1), improvisaties over bekende Psalmen (plaat no. 2), Orgelwerken van Johannes Worp (plaat no. 3) en zeer recentelijk verscheen plaat no. 4 met composities van Jan Albert van Eijken (1823-1868). Om te beginnen moet gezegd worden het initiatief van Lekkerkerker buitengewoon origineel te vinden. Maar al te veel heeft men met name de vorige eeuw ook op orgelgebied als zijnde 'niet belangrijk' laten liggen. Toch blijkt er ook in ons land een schat aan interessante muziek te zijn gemaakt, beluistert u maar eens de plaat met orgelwerken van Johannes Worp en de laatst verschenen plaat met werken Van Eijken. Gijsbert Lekkerkerker heeft zich de laatste tijd als een energieke organist ontpopt want voor het eind van november staat plaat no. 5 al weer op het punt van verschijnen. Op deze plaat zullen dan composities van Jan Brandts Buys worden vastgelegd. De orgels die hij voor deze platen heeft uitgekozen mogen ook allemaal gerangschikt worden onder de mooiste uit ons land (Haarlem-Bavo, Amsterdam-Oude Kerk, Delft-Oude Kerk, Maassluis en Zuthpen). Op de nog te verschijnen plaat hoop ik binnenkort nog even nader terug te komen. Vraag maar een folder aan bij: Orclavo, Kerkplein 11, 3461 CLLinschoten. Er

zijn echter nog meer organisten actief met het spelen op de grammofoonplaat. Zo'n organist is bijvoorbeeld Martin Zonnenberg. Van hem verscheen een grammofoonplaat waarop hij twee Oostenrijkse orgels bespeelt, te weten in Jenbach (Inntal) en Fügen (Zillertal).'Twee uiterst boeiende orgels, die door Zonnenberg met een prachtig programma worden voorgesteld. Martin Zonnenberg is een muzikaal organist en bewees met deze plaat goed overweg te kunnen met deze twee fijn klinkende orgels. Hij speelt onder meer werken van Oostenrijkse componisten te weten: Toccata und Doppelfuga van E. J. EberHn, en het Preludium 'Hallelujah' van de Weense komponist Franz Schmidt. Van harte wil ik u dit klankdocument aanbevelen. Martin Zonnenberg heeft daarnaast ook nog een tweede plaat gemaakt, doch nu in samenwerking met de fluitist: Ruud van Iterson. In de Ned. Herv. kerk te Bergambacht hebben zij samen een plaat volgespeeld met composities van Ant. Vivaldi; Santo Lapis, Bennedetto Marcello, Joh. L. Krebs, e.a. Ook deze plaat wens ik graag in vele handen.

KANDIDATEN

In onderstaande kolom staan de namen en adressen van Hervormd Gereformeerde kandidaten die bevoegd zijn in de dienst des Woords voor te gaan. Alleen op persoonlijk initiatief van de kandidaten zelf komen hun namen in deze kolom voor.

P. B. Bakker, Merelstraat 9, 2851 VS Haastrecht, tel. 01821-1831.

A. Boer, Prof. F. C. Dondersstraat 34BIS, 3572 JJ Utrecht, tel. 030-715666.

P. F. Bouter, Bosch 19, 3353 GC Papendrecht, tel. 078-150982.

H. Born, Kromhout 121, 3311 RE Dordrecht, tel. 078-132613.

W. van den Bom, 'De Bornput', Dorpsstraat 22, 3366 BC Wijngaarden, tel. 01840-18934.

D. Breure, Sabinaweg 2, 4794 SK Heyningen, tel. 01686-2477.

P. Buitelaar, Middenhagen 3, 3078 BG Rotterdam, tel. 010-823026.

Drs. P. Cammeraat, Hoolweg 12, 3956 NC Leersum, tel. 03430-12816.

C. H. v. Campenhout, Brasem 57, 2986 HA Ridderkerk, tel. 01804-26205.

H. J. Donken, Giessenstraat 3, 3371 SC Hardinxveld-Giessendam, tel. 01846-6069.

J. Flikweert, Hugo de Grootstraat 8, 2811 KX Reeuwijk, tel. 01829-4830.

J. de Jong, V. Randwijklaan 17, Werkendam, tel. 01835-3715.

P. C. van Keulen, Koolmeeshaag 34, 3993 AP Houten, tel. 03403-73633.

H. Klink, Lage Engweg 45, 3882 BC Putten, tel. 03418-58539.

G. H. Koppelman, Brandsland 36, 7951 GG Staphorst, tel. 05225-2396.

M. A. Kuyt, Kapelstraat 5, 2161 HD Lisse, tel. 02521-15701.

J. H. Lammers, Nieuwe Maanderbuurtweg 656, 6717 BH Ede, tel. 08380-22887."

J. R. Lammers, Kamillelaan27, 3925 RG Scherpenzeel, tel. 03497-3412.

H. Markus, De Wilg 36, 2912 RH Nieuwerkerk a/d IJssel, tel. 01803-18901.

J. P. de Man, Raadhuisstraat 142, 5161 BK Sprang-Capelle, tel. door de week overdag 04192-13316; privé 04167-72406.

E. V. d. Meer, Marconistraat 176, 1223 BZ Hilversum, tel. 035-856846.

J. van der Meijden, Edeseweg 96II, 6721 KB Bennekom, tel. 08389-19175.

C. Molenaar, A.S. Talmastraat 12, 3354 AC Papendrecht.

R. W. van Mourik, Van Merelstraat 28, 2861 TW Bergambacht, tel. 01825-3480.

N. Noorlander, Bennedenberg 42, 2861 LG Bergambacht, tel. 01825-1384.

Drs. M. J. Paul, Rogaarplein 6, 3815 MD Amersfoort, tel. 033-750427.

A. Prins, Gruttolaan 30, 3465 KM Driebruggen, tel. 03487-2027.

A. van Rijsbergen, Piet Heynlaan 60, 3931 AE Woudenberg, tel. 03498-3437.

G. A. Schreuders, Mistelhaarde 38, 3992 JW Houten, tel. 03403-71029.

T. E. van Spanje, Nieuwe Maanderbuurtweg 10, 6717 AS Ede, tel. 08380-30300.

F. Stevens, Treiler 60, 1276 EE Huizen (N.H.), tel. 02152-58638.

tel. 02152-58638. D. van de Streek, Van Pijkerenlaan 77, 8096 VA Oldebroek.

N. M. Tramper, Mijzijde 14, 3471 GMKamerik, tel. 03481-1904.

A. Treuren, Molenvlietsingel 16, Krimpen a/d IJssel, tel. 01807-12123.

A. Treuren, Pauwstraat 2, Utrecht, tel. 030-332553.

A. C. Verweij, Valeriusplein 3, 1075 BG Amsterdam, tel. 020-735611.

F. Verboom, Hoofdweg 23, 3842 GZ Harderwijk, tel. 03410-13608.

J. J. Verhaar, Kerkbuurt 135, 3361 BE SHedrecht, tel. 01840-12331.

D. Verhoef, Chopenhauerstraat 253, 7323 MA Apeldoorn, tel. 055-665980.

J. A. W. Verhoeven, P.J. Troelstralaan 63-c, 3818 KS Amersfoort, tel. 033-635120.

P. B. Verspuij, Kerkstraat 175, 2951 GJ Alblasserdam, tel. 01859-13864.

J. Vlastuin, Eikenlaan 7, 4194 TN Meteren, tel. 03456-463 (na 17.00 uur).

L. H. Voschezang, Wildforstlaan 15, 8162 ER Epe, tel. 05780-21116.

A. V. Vuuren, Zandpad 24, 3631 NL Nieuwersluis, tel. 02943-1744 (p/a fam. J. W. Casant; tussen 19.00-20.00 uur). H. van Wingerden, Van Wijnbergenlaan 51, 3771 JJ Barneveld, tel. 03420-14951.

J. M. van Wijk, Maasdijk 13, 5317 KP Nederhemert, tel. 04185-388.

Ph. van Wijk, Magnoha 11, 3904 LL Veenendaal, tel. 08385-25855.

P. Zeedijk, Petmolen 14, 1035 BE Amsterdam, tel. 020-317539.

P. C. Zorge, De Kievit 20, 2935 VB Ouderkerk a/d IJssel, tel. 01808-1775.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 november 1986

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Kerknieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 november 1986

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken