Bekijk het origineel

’Is er een Heelmeester, Is er een medicijn?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

’Is er een Heelmeester, Is er een medicijn?

5 minuten leestijd

'Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heel meester aldaar? Want waarom is de gezond heid der dochter mijns volks niet gerezen? ' Jeremia 8:22

Als het in de tekst, die nu voor ons ligt gaat over Gilead, wordt daarmee waarschijnlijk bedoeld het gebied dat later Perea zal heten en dat ligt in het overjordaanse. Een streek waar ook de Heere Jezus eens Zijn voetstappen gezet heeft. Deze streek was in de dagen van de profeet Jeremia heel bekend om zijn weelderige plantengroei. Er groeiden daar vooral veel geneeskrachtige kruiden, die ergens anders niet voorkwamen. Een plaats die dus bij uitstek geliefd moet zijn geweest bij mensen die naar natuurgeneesmiddelen zochten. Zo beroemd was een bepaalde balsem, zalf, die uit dit gebied kwam, dat er zelfs een spreekwoord ontstaan was dat sprak van 'Balsem uit Gilead'. Deze balsem werd waarschijnlijk gewonnen door hars op te vangen die uit een bepaalde boomsoort vloeide. Men gebruikte deze balsem om schrijende, open wonden te reinigen en de pijn te verzachten, hoewel dit geneesmiddel ook voor inwendig gebruik werd aangewend. Niet alleen de geneesmiddelen uit Gilead waren beroemd, maar de streek was ook bekend omdat vele artsen zich hier vestigden. Dat is ook wel te begrijpen. In deze streek waar zoveel geneesmiddelen te vinden waren, was het goed toeven voor artsen omdat zij zich steeds verzekerd mochten weten van verse, frisse geneeskrachtige kruiden om daarom hun patiënten te dienen. Het is daarom ook helemaal niet vreemd dat Jeremia in onze tekst spreekt zowel van balsem uit Gilead als ook van heelmeesters die zich daar bevonden. Nu denkt de profeet in ons schriftgedeelte natuurlijk niet aan lichamelijke ziekten en noden als hij het heeft over Gilead, maar denkt hij aan de geestelijke noden van het volk van Juda. O, dat volk van de Heere verkoren had zich moedvidllig en vrijwillig van de Heere afgewend, 't Had zich and're goón naar zijn lust verkoren. De zonden vermenigvuldigden zich schrikbarend, de schuld werd met schuld vermeerderd en de donkere wolken van Gods rechtvaardige ­toorn pakten zich samen boven land en ­volk. Wie zal de zielesmart va de profeet kunnen peilen als hij ziet hoe zijn geliefde volk het oordeel al meer en al ernstiger over zich haalt! Hij schreeuwt het als het ware uit in een bange klacht: 'Ik ben gebroken vanwege de breuk van de dochter van mijn volk'. Ja, de profeet gaat in het zwart vanwege rouw en ontzetting heeft hem aangegrepen. Nergens ziet hij een weg tot ontkoming aan het oordeel voor zijn volk alle hoop op herstel, op terugkeer, op bekering zinkt weg als hij zijn volk ziet wegglijden in de ongerechtigheid. En als een felle klacht over de ongeneeslijke toestand van zijn volk roept hij het uit in onze tekst: 'is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester aldaar? ' 'Want, zo vraagt hij zich af, waarom is de gezondheid van de dochter van mijn volk niet gerezen? Waarom wordt er geen herstel gevonden van mijn dodelijk zieke volk? Wij leven anno 1987 ook in een tijd die in niet zo heel veel verschilt van de tijd waarin de profeet Jeremia leefde. Afval en verval zien we overal om ons heen zich plaatsgrijpen. Ons land en volk, dat eens een gedoopte, een christelijke natie genoemd kon worden, wordt meer en meer een zendingsgebied. Steeds groter wordt het aantal van ongedoopten, steeds groter het aantal van hen die de Heere buiten hun denk-en leefwereld geplaatst hebben. Hoe heeft de Heere Zijn wonderen van genade en trouw in de tijd van de Reformatie en Nadere Reformatie groot gemaakt in onze lage landen! Hoe klonken de lofzangen uit Sion's zalen op tot de Heere met stil ontzag! Daar was een volk dat wist van genade rijk en vrij, van verzoening door voldoening, van rechtvaardiging als goddeloze. Het licht van Gods vrije genade scheen helder en klaar. Maar het lied van zielen, die verheugd zijn in de Heere vanwege Zijn onuitsprekelijke liefde waarmee Hij Zich over hen ontfermde, wordt steeds zachter, steeds minder. De klanken uit Sion's zalen verstillen, worden overstemd door het lied van de wereld. Het lied van de mens die alles kan en alles mag en alles doet! Hoevelen onder ons volk hebben vooral de laatste jaren gebroken met God en godsdienst en gin­ gen eigen gekozen wegen? Het materalisme heeft zijn duizenden verslagen, het egoïsme zijn tienduizenden, de mammon zijn miljoenen! O, is er geen balsem meer in Gilead, is er geen heelmeester meer aldaar? Luister, Jeremia, luister ontmoedigde! Daar is nog balsem, daar is nog een heelmeester. De afval is groot, nu, de afval was groot, toen. Maiar de Heere, Die niet liet en laat varen het werk Zijner handen werkt door Zijn Woord en Geest door. Schijnbaar ongeneeslijke wonden in het bestaan van mensenkinderen worden door de balsem van het Evangelie verzacht en genezen! De Heere gaat door met het trekken van jongeren en ouderen uit de duisternis van zonde en schuld tot Zijn wonderbaar licht. De Grote Medicijnmeester, de Heere Jezus Christus, Wiens bloed een medicijn is voor de meest hopeloze, de meest ernstige gevallen, bezoekt nog zondaren en zondaressen in hun nood en ellende om hen genezing te schenken. En als een genezende balsem druppelt Hij het woord van de zondevergeving in verslagen zielen: 'Mijn zoon, mijn dochter. Uw zonden zijn U vergeven, ga heen en zondig niet meer!' O, de genade van de Heere is nog altijd groter dan de schuld van een boeteling die heeft leren roepen om genade voor recht. Lezer, lezeres, ik mag het u toeroepen: 'Nog is er balsem, nog is er een Heelmeester. Jezus Christus! Hij balsemt de wonden. Hij heelt alle smart van een door schuld verslagene die zich tot Hem wendt in doods-

nood. Hij roept het ons toe: 'Mijn bloed, balsem uit Gilead! Mijn doorboorde handen, genezende, ontfermende handen. O wendt u tot deze zielearts, die altijd spreekuur houdt, dag en nacht, om armen en ellendigen te helpen, te redden, te zaligen! Amen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 november 1987

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

’Is er een Heelmeester, Is er een medicijn?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 november 1987

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken