Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zeker pand  voor de zalige opstanding

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Zeker pand voor de zalige opstanding

EEN BIJBELS ZICHT OP DE TOTALE MENS

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

'Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van 't graf? ' Zo zingen we met Psalm 8g. We weten het: voor allen komt de dood en het lichaam wordt gelegd in het graf. Wat kunnen we een intens verdriet en rouw hebben over hen die we moesten missen en wat kunnen we zelf tegen het sterven opzien. Waar zijn onze dierbare overledenen, als ze gestorven zijn? Hoe zal het met mij zijn, na mijn sterven? Dood en graf zijn het einde van het aardse leven, maar onze ziel verschijnt voor God. Dit is vreselijk als we buiten Christus geleefd hebben en gestorven zijn. Maar het is de grootste vreugde voor allen die in Christus ontslapen. Dan zal onze ziel van stonde aan met Christus haar Hoofd verenigd zijn. Jezus sprak tot de ene moordenaar: 'He'den zult gij met Mij in het paradijs zijn.'

Het lichaam wordt in het graf gelegd; een eerbare begrafenis is een voorrecht en een zegen. Hoe beschouwen we het lichaam? Niet als iets minderwaardigs, want de Schepper heeft met Zijn handen het lichaam geformeerd. Gods vaderlijker zorg gaat ook over het lichaam en alle haren van ons hoofd zijn geteld.

Het is belangrijk om een bijbels zicht te hebben op de mens in zijn totaliteit, naar ziel en lichaam. In het paradijs waren ziel en lichaam volmaakt in de heerlijke liefdedienst aan de Schepper. Wat is dit door de zondeval verstoord. De hoogmoedige ongehoorzaamheid tegen God betekende de dood. Geestelijke dood, omdat de levensrelatie met God werd doorgesneden. Maar de zonde had ook als loon het sterven van het lichaam. (Rom. 6 : 23). En als wij onbekeerd sterven, zal dit betekenen de eeuwige dood in de hel, voor altijd gescheiden van God.

Hoe heerlijk is het werk van de verlossing door de Heere Jezus Christus. Hij, Gods Zoon, is werkelijk mens geworden en heeft geleden naar ziel en lichaam. Door Zijn lijden en sterven is er een volkomen verzoening van al onze zonden. God de Heilige Geest wil de relatie met God herstellen in de weg van wedergeboorte, geloof en bekering. Zo mag ik weten, dat ik met lichaam en ziel het eigendom ben van mijn getrouwe Zaligmaker. Hij heeft mij gekocht naar lichaam en ziel.

Zoals ik totaal verloren was, naar lichaam en ziel, zo is de verlossing door Jezus Christus een totale verlossing naar lichaam en ziel. Denken we hier voldoende aan, of is er heimelijk een 208 hang naar 'vergeestelijking'? Is er in 'onze' preken een goed evenwicht tussen het lichamelijke en het geestelijke? Bij de behandeling van Zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus moet het laatste deel van het antwoord evenveel aandacht hebben als de beide voorgaande punten.

Zeker bewijs

De opstanding van de Heere Jezus Christus is tot grote troost voor het geloofsleven. Troostvol voor de ziel en de verborgen omgang met de Heere. Maar het is ook troostvol voor ons, als we denken aan het lichaam dat begraven wordt. Christus is opgewekt en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Hij het Hoofd is opgewekt op Pasen, Zijn leden volgen op de Jongste Dag. Dan zal de aartsengel

met de bazuin blazen en zullen de graven geopend worden. De zielen van hen die gestorven zijn, zullen weer tezamen gevoegd worden met hun eigen lichaam waarin zij zullen geleefd hebben (NGB art. 37). Of de doden recent begraven zijn of al eeuwen geleden, dat maakt voor de Heere niet uit. Een graf in de aarde of een zeemansgraf, het maakt voor de Heere niet uit. Verbrand of door de wilde beesten verslonden, het maakt voor de Heere niet uit. De Heere zal de doden opwekken! We kunnen dit niet bevatten met ons verstand, maar door het geloof in de Opgestane Jezus, hebben we een zeker bewijs daarvoor. Zou God niet machtig zijn om het lichaam dat tot stof vergaan is, weer in het aanzijn te roepen? Gods Geest zweefde bij de schepping levenwekkend op de wateren en God de Vader riep alles uit niets tot aanzijn. Zo zal de opwekking der doden even machtig en wonderlijk zijn. Job, in al zijn lijden en aanvechting, kon zeggen: 'Want ik weet: mijn Verlosser leeft en Hij zal de laatste over het stof opstaan; en als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen.' (Job 19 : 25, 26). De troost voor al Gods kinderen is dus niet alleen dat zij na hun sterven van stonde aan met hun Hoofd Christus verenigd zullen zijn. Hoe rijk dit ook is, en hoe zeer Paulus kon verlangen om ontbonden te wezen en met Christus te zijn, er is meer. Ook ons lichaam zal eenmaal met Christus zijn!

Ons lichaam, waarmee we gezondigd hebben. Ons lichaam, waarin we zo veel kunnen lijden. Ons lichaam, dat in het ouder worden langzaam maar zeker wordt afgebroken, totdat we de laatste adem uitblazen. Ons lichaam dat in de schoot der aarde wordt gelegd en tot stof zal vergaan. Ditzelfde lichaam wordt opgewekt. Wij geloven met de kerk van alle eeuwen de wederopstanding van het vlees!

Pasen verkondigt ons dat de dood door Jezus Christus is overwonnen. Hij Zelf stond op in eigen kracht en Hij zorgt ervoor dat al de Zijnen zullen opstaan uit hun graf. De opstanding van Christus is een zeker pand, een vast bewijs, van onze zalige opstanding. Zo gelooft en belijdt de kerk der Reformatie en wij met haar.

Wederkomen

Eenmaal, wie weet hoe spoedig, zal de Heere Jezus wederkomen. Zij die dan leven, zullen in een punt des tijds veranderen en een onsterfelijk lichaam ontvangen. Alle doden zullen opgewekt worden, en klein en groot zullen staan voor God. Johannes zag dit in een visioen en schrijft: De boeken van hun geweten werden geopend en zij werden allen geoordeeld naar hun werken. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworden in de poel des vuurs (Openb. 20).

Het is bijbels om te spreken met twee woorden: zaligheid en rampzaligheid. In Daniël 12 : 2 lezen we over een ontwaken ten eeuwige leven en een ontwaken tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. De Heiland Zelf sprak duidelijk over een tweeërlei opstanding. 'Want de ure komt, in dewelke allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen; en zullen uitgaan, die

het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis. (Joh. 5 : 28, 29).

Tegen de donkere achtergrond van het verloren gaan door eigen schuld, licht de genade van Gods totale verlossing heerlijk op. De Heilige Geest leert gelovig uitzien naar Gods heerlijke toekomst. Opgewekt in onverderfelijkheid om God te mogen aanschouwen. Dan zal het nieuwe Jeruzalem neerdalen van God uit de hemel. De bruidsgemeente uit joden en heidenen zal op Gods nieuwe aarde mogen leven, voor eeuwig. De eerste hemel en de eerste aarde zullen voorbijgegaan zijn, door vuur gelouterd. Gods schepping zal totaal vernieuwd en hersteld zijn. Alles zal nieuw zijn, totaal en Goddelijk nieuw. Zoals er geen dood was in het paradijs, zo zal dan de dood verslonden zijn tot overwinning. De aarde zal vol zijn van de kennis des Heeren in totale vrede en harmonie.

Volkomen volmaakt

Er worden vele vragen gesteld over het 'hoe' in de hemel en het 'hoe' op de nieuwe aarde. Het is mijn indruk, dat er soms meer gevraagd wordt over 'Hoe is het daar? ' dan over 'Hoe kom ik daar? '. Toch behoeven we de vraag naar het 'hoe' niet uit de weg gaan. In 1 Korinthe 15, het machtige hoofdstuk over de opstanding der doden, wordt ons heel veel gezegd. Het verderfelijke zal onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aandoen. Er zal continuïteit zijn, zoals uit een tarwekorrel tarwe en uit een gerstekorrel gerst groeit. Maar er zal ook discontinuïteit zijn, want de graankorrel die gezaaid wordt, sterft in de aarde. Er groeit iets nieuws: de halm en de korenaar. Ons opstandingslichaam zal volkomen volmaakt, maar toch ook anders zijn. Er worden dan geen huwelijken meer gesloten, maar we zullen zijn als de engelen Gods in de hemel. (Matt. 22 : 30). Het is niet goed om allerlei aardse speculaties te maken over het hemelse en heerlijke dat komt. Wel mogen we mijns inziens geloven dat er herkenning zal zijn in de hemel en op de nieuwe aarde. In de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus vertelt de Heere Jezus ons ook over herkenning. Toch zal het een herkenning zijn zonder gemis of verdriet, want God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Hierbij gaat het niet om een 'reünie' in de hemel of op de nieuwe aarde, zoals sommigen beweren. De zaligheid is dat al Gods kinderen bij de Heere zullen zijn. De Geest wil ons richten op de Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest. 'Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.' (1 Joh. 3 : 2). De Drieënige God zal geloofd, geprezen en gediend worden. In de hemelse heerlijkheid is dit naar de ziel en na de opstanding zal het zijn naar lichaam en ziel beide. Op de nieuwe aarde zal God Zelfbij de Zijnen zijn en Hij zal hun God zijn. Zalige opstanding!

'En indien de Geest van Hem, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.' (Rom. 8 : 11). Wie in het geloof in Christus mag ontslapen, zal door de Geest van Christus opgewekt worden uit de dood en gered van het graf. Wat een heerlijke troost. Dit is vast en zeker, want Jezus Zelf is uit de doden opgestaan. Hij is de Opstanding en het Leven. Gelooft u dat?

A. JONKER, NIJKERK

Dit artikel werd u aangeboden door: de Gereformeerde Bond

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 maart 2002

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

Zeker pand  voor de zalige opstanding

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 maart 2002

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's