Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

In prediking en voorbede

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

In prediking en voorbede

Oproep voor de biddag van Panel Presentie

5 minuten leestijd

Aan de vooravond van de biddag richt het Panel Presentie, een platform binnen de gereformeerde gezindte dat gericht is op het uitdragen van bijbels genormeerde standpunten in de samenleving, zich tot de kerken.

Binnen het Panel Presentie zijn diverse onderwerpen continue aan de orde. Die onderwerpen worden ook gedeeld in andere samenwerkingsverbanden, zoals het Platform Waarden en Normen, de Stuurgroep (homo)seksualiteit van de VGS, en het Platform Zorg voor Leven. Het gaat om de volgende existentiële thema’s:

Seksualiteit
We leven in een geseksualiseerde samenleving. Het heilzame zevende gebod uit de Wet der Tien Geboden, waarin het gaat om het rein en integer met elkaar omgaan in het huwelijk en daarbuiten, wordt met voeten getreden. De seksuele moraal blijkt sterk onder druk te staan, hetgeen zich onder meer uit in het praktiseren van zowel homo- als heteroseksuele relaties. Een oproep tot weerkeer naar Gods geboden wordt veelal afgedaan als betuttelend en men vindt dat dit geen recht doet aan het recht van elk individu op ontplooiing.

Gelijkheidsdenken
Steeds meer wordt artikel 1 van de grondwet, het zogenaamde antidiscriminatie beginsel, verheven tot een soort superartikel. Dit heeft consequenties voor andere vrijheden uit de grondwet, zoals de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van vereniging en de vrijheid van onderwijs. Een belangrijk voorbeeld is de poging om de enkelefeitconstructie (waarin geregeld wordt dat iemand niet mag worden geweigerd of ontslagen om het enkele feit van zijn homoseksuele geaardheid) uit de Algemene Wet Gelijke Behandeling te schrappen. Dit denken vanuit het gelijkheidsbeginsel heeft consequenties voor personeelsbeleid en toelatingsbeleid op scholen en in organisaties. Maar het kan ook gevolgen hebben voor het politieke en kerkelijke leven.

Vrijheid van onderwijs
Mede als gevolg van de genoemde thema’s (homo)seksualiteit en gelijkheidsdenken staat het bestaansrecht van het christelijk/reformatorisch onderwijs regelmatig ter discussie. Dit wordt versterkt door de mening van sommige seculiere partijen dat leerlingen in het bijzonder onderwijs worden geïndoctrineerd, en door de pogingen om op allerlei manieren invloed te hebben op het lesprogramma, de lesmethodes en de kerndoelen, bijvoorbeeld als het gaat over schepping en evolutie. In veel van deze discussies is de vrijheid van onderwijs in het geding.

Leven en dood
De eerbied voor het leven en de beschermwaardigheid daarvan komen steeds meer onder druk te staan. De abortuspraktijk, met ruim 30.000 geregistreerde abortussen per jaar, en de euthanasiepraktijk in Nederland zijn werkelijk schrikbarend. Momenteel loopt er een sterke lobby om mensen die ‘klaar zijn met het leven’ de ruimte te bieden om onder begeleiding van artsen een eind aan hun leven te laten maken in een zogenoemde levenseindekliniek. Dit alles onder het mom van het recht op een waardig levenseinde en van de doorgeschoten zelfbeschikking.

Zondag
Steeds opnieuw worden aanvallen gedaan op de zondag. In plaats van deze dag te besteden aan dienst van de Heere en als heilzame dag van rust, wordt er continue geprobeerd op dit beginsel in te breken. Dat heeft gevolgen voor vele sectoren in het maatschappelijk leven, maar ook voor de positie van christenen die gestalte willen geven aan de opdracht om niet van de wereld te zijn, maar wel in de wereld te staan.

De onderwerpen zijn uit te breiden en er is veel meer van te zeggen. Alleen de hoofdlijnen zijn aangestipt. Duidelijk is dat Nederland zich in woord en daad afwendt van de Tien Geboden, waarin de Heere ons een wet om naar te leven heeft geschonken. In het Panel Presentie, en ook gedragen vanuit de andere samenwerkingsverbanden, ontstond de diepe behoefte om dit te delen met de kerken. Niet alleen als melding, maar vooral ook als oproep, om met het profetisch getuigenis van de kerk Gods geboden te proclameren, met daarbij de oproep tot bekering en geloof, en de mogelijkheid tot verlossing van de macht der zonde door het werk van de Heere Jezus Christus.

Aan die proclamatie is onlosmakelijk verbonden het gebed om vergeving, om verzoening, om een wederkeer naar de Heere en Zijn dienst. Dat gebed is nodig in de binnenkamer van ieder persoonlijk, maar ook in de openbare gebeden in de gemeente en in de kerk. Vandaar dat het Panel Presentie de kerken oproept om in de biddagdiensten deze nood ook te gedenken, in de prediking of in de gebeden. Geve de Heere ons allen de gestalte van Daniël, die zich de schuld toe-eigende, en vervolgens smeekte om barmhartigheid en vergeving: ‘O Heere, hoor! O Heere, vergeef! O Heere, merk op en doe het, vertraag het niet. Om Uws Zelfs wil, o mijn God!’

Namens het Panel Presentie,
P. Schalk, voorzitter


Panel Presentie
Het Panel Presentie is begin 2010 opgericht. De volgende personen participeren in het Panel Presentie: prof. dr. F.A. van der Duyn Schouten, prof. dr. ir. H. Jochemsen, J. Kloosterman, mevr. mr. E.F. Lagerwerf-Vergunst, W.B. Kranendonk,
P.W. Moens, drs. L.N. Rottier, P. Schalk en dr. R. Seldenrijk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 maart 2011

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

In prediking en voorbede

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 maart 2011

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken