Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zoeken maar niet vinden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zoeken maar niet vinden

Vacatures in kerkenraad moeilijk te vervullen

7 minuten leestijd

Van de 28 (wijk)gemeenten van de classis Woerden blijken er zeven niet meer aan geordend regelmatig huisbezoek te doen. Dat heeft alles te maken met vacatures voor ouderling die moeilijk te vervullen zijn.

Gemiddeld kent elke gemeente in de classis Woerden 1,68 vacature voor ouderling (totaal 47 vacatures), 0,32 voor ouderling-kerkrentmeester (totaal 9 vacatures) en 0,68 voor diaken (totaal 19 vacatures). Gemeenten met de vrouw in het ambt blijken net zo goed met vacatures in de kerkenraad te kampen. Het een en ander heeft tot gevolg dat het van huisbezoeken niet altijd komt. In een aantal gemeenten neemt een pastoraal werker het huisbezoek daarom voor zijn rekening. Tijdens de septembervergadering van de classis kwam naar voren dat inkrimping van de kerkenraad geen goede oplossing is om het aantal vacatures terug te dringen. Dit zou ervoor zorgen dat de overgebleven ambtsdragers nog zwaarder belast worden. Bovendien oordeelt de meerderheid van de classis regelmatig huisbezoek van groot belang. Vormen van groothuisbezoek mogen het normale kleinschalige huisbezoek niet verdringen, aldus de vergadering. Juist in klein verband, zoals het huisbezoek, komt het tot indringende gesprekken.

‘Erg zwaar’
Over het al of niet stellen van dubbeltallen bij verkiezingen denken de classisleden verschillend. Feit blijft dat bij het stellen van dubbeltallen altijd één of meerdere kandidaten na de verkiezing afvallen en dat er per vacature een tweetal namen nodig is, die niet altijd voorhanden zijn. Negen gemeenten stellen dubbeltallen bij kerkenraadsverkiezingen, de overige negentien niet. Over het geestelijk aspect van het ambt – naar aanleiding van Handelingen 6:3 en Titus 1:7 – merkten classisleden op dat dit wel ‘erg zwaar’ is: ‘elk gemeentelid is toch geroepen?’ De voorbeeldfunctie van de ambtsdragers staat voor de classis buiten kijf.

Betrokkenheid
De kern van het kerkenwerk wordt gevormd door verkondiging, pastoraat en diaconaat. Als het over de bemensing gaat, zit de pijn in de classis Woerden hoofdzakelijk in een onderbemand pastoraatteam. Gemiddeld zijn per gemeente bijna twee ouderlingenplaatsen vacant. Dat is nogal wat. Er is zelfs een gemeente waar helemaal geen wijkouderlingen meer zijn. Zoiets is desastreus. Op de vervulling van deze vacatures zal alle aandacht gericht moeten zijn. In dit kader is het van groot belang dat de betrokkenheid met het christelijk geloof en de gemeente onder de gemeenteleden sterk bevorderd wordt. Daarbij kan onder andere de uitleg in bijvoorbeeld een leerdienst van de presbyteriale kerkstructuur van belang zijn. Ook is het van belang te weten dat het uiteindelijk de Heere God is die ambtsdragers roept. Het roepingsbesef voor het ambt dient duidelijk aanwezig te zijn.

Belangrijke hindernis
Voor kandidaat-kerkenraadsleden blijkt een belangrijke hindernis om het ambt te aanvaarden de vergaderdruk te zijn. Er zal alles aan gedaan moeten worden om deze te verminderen. Bovendien is het zo dat op het moment dat de kerkenraad bijeen is er geen huisbezoek mogelijk is of ander werk gedaan zou kunnen worden. Laat een gemeente dus zuinig omgaan met de beschikbare tijd van de ambtsdragers. Modern gezegd: men moet aan tijdmanagement doen. Meestal vergadert een kerkenraad eenmaal per maand. Het is een optie om om de maand de kerkenraadsvergadering tot een uur te beperken en daarna uiteen te gaan voor apart overleg van de diakenen, kerkrentmeesters en wijkouderlingen. Deze structuur voorkomt dat er een extra avond voor onderling overleg nodig is. Hoe komt het dat bij de ouderlingen- kerkrentmeester en de diakenen relatief minder vacatures voorkomen? Wellicht heeft het te maken met het meer zakelijk karakter van hun taken. Dat ligt kennelijk gemakkelijker. Beheren doen we graag… Toch is het van groot belang dat vooral het pastoraat optimaal functioneert in een gemeente. Dat vormt met de prediking de brandpunten van de ellips. Vandaar dat het moderamen en breed moderamen van de classicale vergadering van Woerden het voornemen heeft in de nabije toekomst één of meer vergaderingen aan het pastoraat te wijden. Hierbij denken we aan bijzonder pastoraat voor de zieken, maar ook en vooral aan het pastoraat onder de ‘gewone’ gemeenteleden.

Huisbezoek
In 21 van de 28 gemeenten in de classis Woerden wordt momenteel min of meer regelmatig huisbezoek gedaan. Bij alle modellen die er voor de organisatie van het huisbezoek zijn, is het van belang te streven naar regelmatig persoonlijk contact met zoveel mogelijk gemeenteleden. Grotere verbanden waarin ze elkaar ontmoeten, zoals groothuisbezoek, zijn per definitie onpersoonlijker. Maar, zo stelde de classis vast, je kunt het één doen en het ander niet nalaten. Het is van belang dat zeker ook de predikant door persoonlijk contact voeling houdt met wat er onder de gemeenteleden leeft. Een predikant is een herder en leraar. Een herder zoekt zijn schapen op, hoedt die. Als leraar verkondigt de predikant hij het goddelijke Woord. Het één kan niet los gezien worden van het ander. De herdersfunctie vraagt ook dat de predikant de ouderlingen goed begeleidt vanuit zijn professionaliteit. Daarom is regelmatig overleg met de wijk- of sectieouderlingen van groot belang. Daar waar een ouderling niet verder komt, zal de predikant het stokje over moeten nemen. Werken met wijk- of sectieteams maakt het pastoraat minder kwetsbaar. Dit is zeker een goede optie. Bij tijdelijke afwezigheid van de één kan een ander lid van het team de taak waarnemen. Het lijkt geen goed idee het huisbezoek uitsluitend uit te besteden aan enkele ‘beroepskrachten’. Het is van groot belang dat ouderlingen én predikant de gemeente ingaan, zodat de kerkenraad weet wat er onder de gemeenteleden leeft. In een enkele gemeente leeft de gedachte dat gemeenteleden elkaar moeten opzoeken. Dat zou dan in de plaats van het huisbezoek van de ouderling moeten komen. Onderlinge betrokkenheid is een groot goed, maar probleem bij deze vorm van contact is dat de kerkenraad te ver van het pastoraat af staat.

Liever niet januari
Het heeft de voorkeur om de ‘wisseling van de wacht’ aan het eind van het kerkelijk seizoen te laten plaatsvinden, dus medio mei/juni. Dat is beter dan per januari, middenin het kerkelijk seizoen. In de wandelgangen werd geopperd dat de aftredende ouderling dan tot de jaarwisseling met zijn opvolger kan meelopen om zodoende zijn wijk goed te kunnen overdragen. Dat lijkt een goed idee.

---
Classis Woerden
De classis Woerden is sinds 2007 een gefuseerde classis bestaande uit 28 (wijk)gemeenten: zeventien hervormde, vier gereformeerde, zes protestantse en één evangelisch- lutherse gemeente. Totaal omvat de classis 25.755 leden, per gemeente gemiddeld 900 leden. De Protestantse Kerk in Nederland omvat 75 classes, Woerden mag tot de middelgrote classes gerekend worden.

---
In de Bijbel
Wat zegt Gods Woord over de ambten, over ouderlingen/ oudsten en diakenen? Een tekst over deze vraag was het uitgangspunt van de discussie in de classis Woerden. Vooral de apostel Paulus heeft hierover veel geschreven (zoals in 1 Tim.3:1,2,6 en 12 en 1 Tit.7- 9). Een belangrijke tekst is ook Handelingen 6:3, waar we lezen dat de apostelen broeders zoeken vol van de Heilige Geest en van wijsheid. We kunnen ook denken aan de roeping van Mozes in Exodus 3. De Heere verkoos een man met een goede opleiding, want hij was opgegroeid aan het hof van de farao. Hij was echter ook een moordenaar. Hij achtte zichzelf ongeschikt, toch werd hij geroepen. En in 1 Korinthe 12 lezen we over ‘vele gaven, één Geest’ en ‘vele leden, één lichaam’. De gemeente kent leden met verschillende gaven. Iedereen is een waardevol lid, maar niet iedereen is het meest geschikt voor elke taak in de gemeente. Bij het zoeken naar ambtsdragers zal een kerkenraad daar rekening mee moeten houden. Het staan in het ambt is niet eenvoudig. Ouderlingen en diakenen dienen integer en betrouwbaar te zijn, heilig en vol van geloof, niet uit op eigen eer of belang, in staat zijn eigen huis goed te besturen en ten slotte goed bekend. Dat er gemeenteleden zijn die hier bezwaard naar kijken, is geen wonder. Een ding is duidelijk: niemand kan dit werk in eigen kracht. Het kan alleen in afhankelijkheid van de Heere.

---
Vergadering
De classis Woerden vergaderde een halfjaar geleden over moeilijk vervulbare vacatures in kerkenraden. Omdat bekend was dat veel gemeenten worstelen met een aantal vacatures in de kerkenraad, besloot het breed moderamen dit onderwerp te bespreken in de classicale vergadering. Alle leden ontvingen vooraf een bijbels excurs over de ambten. Daarbij werden ze verzocht per (wijk)gemeente een enquête over dit onderwerp in te vullen. Ook werd informatie verschaft over relevante ordinantieteksten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 mei 2011

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

Zoeken maar niet vinden

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 mei 2011

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken