Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

KONINKRIJK VAN LIEFDE

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KONINKRIJK VAN LIEFDE

Christus: Zaligmaker en Overwinnaar

9 minuten leestijd

Christus heeft alle machten geschapen. Alle machten op deze aarde zijn aan Hem ondergeschikt. Door in de wet van Zijn Vader te blijven heeft Hij de boze machten ontmaskerd. Dat is de troostvolle boodschap die Paulus de christelijke gemeente voorhoudt.

Het is nodig een aantal bijbelse lijnen ten aanzien van Jezus’ verhouding tot de machten op te sporen, voordat we die kunnen toepassen op ons concrete leven. Ik noem allereerst Kolossenzen 1, waar Paulus aan de gemeente schrijft dat ‘God de Vader ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis en overgezet heeft in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde’. Deze gemeente had te maken met dwaalleraars, waarbij het middelpunt van hun denken was de verering van de wereldgeesten, de geestelijke machten, de engelen die de wereld beheersen. Christus was voor hen niet de Beheerser van deze machten, maar één ervan.

KURIOS
Het antwoord van Paulus is dat hij Christus centraal stelt als enige Verlosser en ook als Heer, Kurios. Hij verwoordt de betekenis van Christus voor de schepping, de wereld, het heelal, de kosmos. Paulus zet de macht van de duisternis tegenover een Koninkrijk van liefde. Het leert ons dat de zonde niet alleen schuld is tegenover God, maar ook een macht die ons leven beheerst, die als een donkere deken over ons ligt. In dat Koninkrijk van liefde gaat het om Zijn heerschappij. Dat rijk kent geen bepaald gebied, maar het is de realiteit waar Hij het voor het zeggen heeft. In de macht van de zonde hadden de machten van de duisternis vat op die gelovigen. In dat koninkrijk zijn de gelovigen echter niet langer onderworpen aan allerlei geestelijke machten.

TOT DE GOEDE BESTEMMING
Uit Kolossenzen 1 leren we ook dat Christus alle machten geschapen heeft. ‘Want door Hem zijn alle machten geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem.’ Het heeft immers de Vader behaagd dat heel de volheid in Hem wonen zou. Het gaat om Hem, in Wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn.
Alle machten hebben hun bestaan aan Christus te danken, ook de machten die in Kolosse in plaats van Christus te veel aandacht kregen. Hij is de eerste in de schepping en in de herschepping. Alle machten zijn aan Hem ondergeschikt. Dat is de troostvolle boodschap die Paulus aan de gemeente schrijft. Het betekent wel dat alles in deze wereld pas tot de goede bestemming komt als het staat in een rechte verhouding tot de Heere Jezus Christus. Hier zingt Gezang 231 uit het Liedboek van:

Wij knielen voor uw zetel neer
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied’ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren’ uit de dood
zich diep eerbiedig buige!


ZONDEVAL
Wanneer Paulus over machten spreekt, doelt hij op een veelheid en diversiteit aan machten.
Meestal gaat het over kwade, negatieve machten zoals heidense religies, dictaturen. Er zijn echter ook positieve machten, zoals het recht en de moraal, de overheid, een cultuur. Van oorsprong goede machten kunnen in het tegendeel omslaan. In Galaten 4:8 zegt Paulus daarom: ‘maar destijds, toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen goden zijn.’ Daarover schrijft ook dr. H. Berkhof: ‘De machten zijn origineel door en tot Christus geschapen en stonden ten dienste van de heerschappij van Christus. Met de zondeval zijn deze machten zelf goden geworden. Dat is een demonische omkering, waardoor de machten God en mensen niet langer verbinden, maar van elkaar gescheiden houden.’
STRUCTUREN Deze Christus wil de wereld brengen bij het doel waartoe de Vader de aarde geschapen heeft, namelijk de verheerlijking van Zijn Naam. Hij regeert de aarde door Zijn Zoon. Op die aarde moet er orde zijn – en daartoe heeft God ons structuren geschonken. Als die ontbreken, heerst er immers chaos. Tot die structuren horen de arbeid, waaronder we landbouw, techniek en ook kunst rekenen. We hebben als mens de opdracht de aarde te bebouwen. Tot die structuren hoort ook het huwelijk, de relatie van man en vrouw. Ook de overheid hoort erbij, zij die door God met macht bekleed is Al deze structuren kunnen gevoed worden door goede machten, als ze als het ware aangestuurd worden door goede engelen, die onder de heerschappij van Jezus Christus staan. Ze zijn gegeven tot onze bescherming, tot onze bewaring, om ons leven te laten openbloeien, om tot de volwassenheid in Christus te komen. Dat is enorm groots en weids. Daartoe is de Heilige Geest op aarde rusteloos actief. God wil geen verwarring, ontwrichting, maar het tegendeel. Bonhoeffer heeft daarvan gedicht in een lied dat in vertaling als gezang in het Liedboek voor de kerken terechtkwam.

Het is belangrijk dat we zien dat de Heilige Geest en de heilige engelen christenen beschermen die in hun arbeid, in hun huwelijk, in de samenleving en in de kerk zich richten naar Gods goede geboden.

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

DE GEEST BESCHERMT
Het is bijzonder, het heeft iets ontroerends dat hij deze woorden optekende, omdat hij als weinig anderen geconfronteerd werd met kwade macht, de overheid van Hitler, die hem negen dagen voor de bevrijding aan de galg bracht. Dat kun je alleen uiten als je weet dat Jezus ondanks alles de machtige is, overwonnen heeft.
Het is belangrijk dat we zien dat de Heilige Geest en de heilige engelen dit goede en gave beogen, dat zij christenen beschermen die in hun arbeid, in hun huwelijk, in de samenleving en in de kerk zich richten naar Gods goede geboden. Dan ben je inderdaad in goede machten liefderijk geborgen.

BOZE MACHTEN
Maar – en daar ligt het kantelpunt – we kunnen ook aangestuurd worden door boze machten, handlangers van de satan, die onzichtbaar als geestelijke boosheden in de lucht aanwezig zijn. Wijzen naar het leven van Hitler, dat is een extreem voorbeeld. Daarom brengen we het thema dichtbij, tot in de christelijke gemeente, waar we het tegendeel tegen kunnen komen van vrede en vreugde. Dan zien we echtscheidingen, een burn-out op het werk, verslaving, huiselijk geweld. De machten komen los te staan van Christus. Want als we Christus afwijzen, wijzen we ook Zijn goede structuren af. Die horen bij elkaar.
Door in de wet van Zijn Vader te blijven heeft Jezus de boze machten ontmaskerd, te schande gemaakt. Gedurende heel Zijn leven heeft hij de macht van de duivel weerstaan, Zijn verleiding genegeerd. Het is een rode draad in Zijn leven. Hij deed wonderen, weliswaar in Galilea, het gebied waar het ongeloof dat niet verhinderde. Hij was de Machtige en deed het werk van een slaaf. Zo heeft Hij Zijn gemeente ontrukt aan de macht van de boze en geplaatst onder de heerschappij die Hij voert door Zijn Woord en Geest.

CHRISTELIJKE GEMEENTE
Wat betekent de strijd tussen Christus en de satan, die beiden de macht hebben om te handelen, voor de kerk, voor de gemeente? Met name ambtsdragers, van wie het de eerste roeping is de gemeente te bewaren bij Christus, moeten weten dat er hemelse machten zijn én boze geesten. Zij moeten we beseffen dat het Christus’ verlangen is dat de gemeente meer en meer gaat leven onder Zijn heerschappij, Die Hij door Woord en Geest voert. Dat is het leven van de heiliging. Dat is de ene lijn.
En de andere lijn is dat satan zich niet meer hoeft te richten op degenen die hem al volgen, die leven bij de goden van deze eeuw. Dat betekent dat hij zijn pijlen richt op de kerk, bijzonder op de ambtsdragers, wellicht het meest op de voorgangers van de gemeente. Als we dit beseffen, kijken we anders naar de gemeente die we dienen; zijn we voorbij in denken of bij ons alles bij het oude moet blijven of dat er vernieuwingen nodig zijn, maar overdenken en bespreken we waar de gemeente staat. Paulus bidt in Efeze 1 of de gemeente ‘verlichte ogen van uw verstand mag krijgen, om te weten wat de hoop is van Zijn roeping, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen’. Zien dus waarop het aankomt. Dat is de kern van de taak, de roeping als ambtsdrager.

GODS WAPENRUSTING
Dan ligt er een korte lijn van Efeze 1 naar Efeze 6, waar we onderwijs krijgen over Gods wapenrusting, om stand te kunnen houden tegen de listige verleidingen van de duivel, omdat de gemeente de strijd niet heeft tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. John Bunyan, schrijver van De christenreis, heeft het begrepen toen hij zijn boek De heilige oorlog schreef, het gevecht van twee koningen om de ziel van een mens.
In deze geestelijke strijd in de gemeente hoeven we, als we leven in geloofsverbondenheid met Christus, nooit moedeloos te zijn – ook al geven de omstandigheden daartoe wel aanleiding. Want de Heiland is opgevaren ten hemel en is daar Zijn kerk ten goede. Hij zit aan de rechterhand van de Vader, opdat, zegt Zondag 19, ‘Hij Zichzelf daar bewijst als het hoofd van Zijn christelijke kerk, door Wie de Vader álle dingen regeert’. Hij beschermt en bewaart met Zijn macht tegen alle vijanden. Dat is troostvol. Maar die wetenschap betekent niet dat we niet waakzaam moeten zijn, omdat de boze voortdurend zoekt ons en onze kinderen te onttrekken aan de genádige heerschappij van Christus.


P.J. Vergunst is hoofdredacteur van De Waarheidsvriend.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 oktober 2013

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

KONINKRIJK VAN LIEFDE

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 oktober 2013

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken