Bekijk het origineel

TOELICHTING OP DE DORDTSE KERKENORDENING.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

TOELICHTING OP DE DORDTSE KERKENORDENING.

5 minuten leestijd

Artikel 69. De kerkzang. (vervolg)

Zwingli was tegen het zingen in de kerk, oimdat hij het zonder wezenlijke - betekenis achtte voor de godsdienstoefening, het slechts een estetische vorm z.i. was, hoewel hij zelf muzikaal was aangelegd. Hij schafte met de oude liturgise gebruiken ook alle kerkgezang af, liet echter in de voorrede van zijn Avondmaalsfotnniulier enige ruimte open voor het geziang onder andere ceremonieën, en wilde spreekkoren invoeren, wat echter op niets uitliep.

Tot 1598 werd te Zurich in de kenkelijke samenkoimsten niet gezongen, doch in Basel hief de gemeente eigener beweging al in 1526 het psalmlied aan, zoals het ook in 1529 al te St. Gallen officieel was ingevoerd en versohenen ©r verschillende zangboeken.

Ook wilde Zwingli wel koren van mannen en vrouwen afzonderlijk doen optreden in de bijeenkomsten der gemeente, maar het moest dan opzeggen zijn, geen zingen, en geen begeleiding. Orgels werden hier en diaar afgebroken. Zo was dan het vrije lied bij Luther ingevoerd naast ide wisselzang. Bij Zwingli geen lied, geen psakn gezongen in de kerk.

Te Geneve zou het nog weer anders worden. Luther deed wel de gemeente zingen, maar de geheel enige betekenis van de psalmen zag hij niet in. Geen psalmodie in de Lutherse kerk. Dat was meer weggelegd voor Calvijn. Samen met Farel vroeg hij al in 1537 aan de Raad van Geneve, om invoering van een psalmbundel toe te staan, wat toen door deze échter geweigerd werd.

Als banneling in Straatsburg, predikant van de Franse vluahtelingen daar, liet hij al aanstonds psalmen zingen in de eredienst, en in 1539 verscheen er de eerste uitgave van de berijmde psalmen in' het Frans. Deze uitgave van het psalmboek bevatte 18 psalmen, met de berijming van de lofzang van Simeon, de Tiengeboden en de 12 Artikelen des GéLoofs.

Van de psalmen waren er 12 berijmd door Clement Marot, en de overige 6 waren van Calvijn zelf. In 1542 , gaf Miarot, die aan het hof van koning Frans I, te Parijs geweest was, maar intussen uit Frankrijk gevlucht en te Geneve gekomen was, 30 psalmen uit, en in 1543 was de intussen al weer verbeterde bundel tot 49 psalmen uitgegroeid, en te Geneve, uitgegeven. Marot viel het godsdienstig leven te Geneve, onbekeerd en wereldsgezind alis hij was, te zwaar, en vertrok al spoedig uit Geneve naar Savoye, en sterft in Turijn, 47 jaar oud.

Hij was een begaafd mens met een dichterlijke geest, en hier blijkt het, dat de Heere nog wel eens mensen gebruikt als steigerwerk voor Zijne gemeente, schoon de mens zelf voiOir eeuwig omkomt, zoals deze man al deze psalmen moest dichten ten nutte van de kerk Gods. Hoe zijn de overige psalmen er gekomen?

Die zijn in het Frans berijmd door Th. Beza, die op aansporing van Calvijn en anderen te Geneve Marots werk ging voltooien, zodat in 1562 de volledige psalmbundel in het Frans te Geneve werd uitgegeven. Deze psahnbundel bevatte voor een derde de berijming van Marot en voor tweederde die van Beza, en werd de grond. slag voor de psalmbundels iin andere landen, en zo ook voor die in Nederland.

Deze psalmberijming sloot zich zo nauwmogelijk aan bij de tekst van de H. Schrift zelf. Dat had Calvijn ook aangedrongen.. Hoor maar!

Hij zegt bij de uitgave in het voorwoord o.a.: Wij hebben liederen nodig, die niet alleen eerbaar, maar ook heilig zijn, en die ons kunnen dienen als prikkels om ons aan te sporen tot God te| bidden, God te loven en Zijn werken te overpeinzen, opdat wij Hem. liefhebben, vrezen, eren en verheerlijken.

Maar wat Augustinus zegt is waar, dat nieimand iets zingen kan wat Gode waardig is of hij moet het van God ontvangen hebben.Daarom zullen wij ook, na overal gezocht en rondgespeurd te hebben, geen betere liederen vinden, noch meer geschikt om dit te doen, dan de psalmen van David, die van de H. Geest geïnspireerd zijn en door Hem gemaakt. Als wij die zingen, zijn we zeker, dat God ons de woorden in de mond legt, alsof Hijzelf in oriis zong om Zijn eigen glorie te verhogen.

Zo bevatte dan dit psalmboek de 49 psalmen van Marot, waaronder de verbeterde 6 van Calvijn, en 101 van Beza. Ooik waren er de genoemde berijming van de Lofzang van Simeon, die van de tiengeboden en die van de twaalf artikelen des geloofs.

Anderen voegden er later nog aan toe de lofzangen van Zacharias en Maria. Wat de melodiën betreft, die waren eenstemmig, waar Calvijn alleen eenstemmig psalmgezang wilde in de litungie en de koorzang afwees, wijl hij vreesde, dat dit de aandacht der gemeente zou afleiden van het Woord. Ook werd geen .begeleiding van orgel of ander instrument toegestaan.

Wel ontstonden er meer stemmige bewerkingen, maar dan voor schoolgebruik en gezin. De melodieën waren afkomstig van Louis Bourgeois, vooraanger te Geneve en van Miaistre Pierre, en waren op de leest van de volkstmeiodie gevormd.

Het psalmgezang in de samenkomsten der gemeente valt met dit al onder de dienst der gebeden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 augustus 1963

De Wachter Sions | 4 Pagina's

TOELICHTING OP DE DORDTSE KERKENORDENING.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 augustus 1963

De Wachter Sions | 4 Pagina's

PDF Bekijken