Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

DE RECHTVAARDIGMAKING

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

DE RECHTVAARDIGMAKING

5 minuten leestijd

Letterwijze

In deze rechtvaardigmaking wordt bij uitnemendheid:1. Gods heerlijkheid geopenbaard, dat Hij genadig en rechtvaardig in hetzelfde voorwerp zijn kan Exod. 34. Alwaarom Gods Woord het noemt, uit genade gerechtvaardigd te worden, namelijk aan de zijde Godte! door Christus gerechtvaardigd te worden, namelijk als de Verdienende Oorzaak: foor het geloof gerechtvaardigd te worden, nameUjk als het middel, gelijk dit dus bij elkander staat Rom.

3 : 24. En worden om niet gerechtvaardigd uit Zijne genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot ene verzoening door het geloof in zijn bloed, tot ene betoning van Zijne rechtvaardigheid.

2. En hier blinken alle de eigenschappen Gods uit, welke daarin verheerlijkt worden: als Zijn wijsheid, goedheid, genade, barmhartigheid, rechtvaardigheid, heiligheid, getrouwheid. Gelijk hiermede te zien is de luister van de liefde dies Vaders, des Zoons en des H. Geest.

3. Hierin wordt God gezegd te roemen Jesaja 43 : 25. Ik, Ik ben het, die uwe overtreding uitdelg om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet. En hierin roemen Hem de gerechtvaardigden Mich. 7 : 18, Wie is een God gelijk Gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel Zijner erfenis voorbijgaat? Hij houdt zijn toom niet in eeuwigheid, want Hij heeft lust aan goedertierenheid.

4. En dit is tot vernedering der zondaars, want alle roem wordt hier uitgesloten Rom. 3 : 27. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs.

5. Dit is tot vertroostiijg van de kinderen Gods Rom. 8 : 33, 34. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het Die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. 6. En het isi ook tot aanzetting van Godzaligheid Rom. 6:1. Wat zullen wij dan zeggen? ZuUen wi] in de zonde blijven, opdat de genade meerder worde? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn (alzo de gerechtvaardigden ook geheiligden zijn) hoe zullen wij nog in dezelve leven?

7. Deze rechtvaardigmaking is de enige grond van de zaligheid aller dérgenen, die geloven. Abel heeft door het geloof geofferd en getuigenis bekomen, dat hij rechtvaardig was Hebr. 11. Door het geloof is Henoch levendig ten hemel gevaren, en heeft de vrucht der rechtvaardigmaking verlcregen Hebr. 11! Noach was een prediker van deze gerechtigheid 2 Petrus 2 en is een erfgenaam geworden der rechtvaardigheid, die naar het geloof is. Hebr. 11. . Abraham heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, als hij nog in de voorhuid was Rom. 4:11.

8. Deze rechtvaardigheid heeft zelf getuigenis van de Wet, want het einde der wet was Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft Rom. 10:4. Zij is, en was een tuchtmeester tot Christus, opdat zij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden Gal. 3 : 24. 9. Hier stemmen al de profeten mede overeen. David roemt Ps. 32 : 1, zulk een gerechtvaardigde ziel welgelukzalig. Vergelijk Rom. 4:6. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, weUce God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken. Jes. 45 : 24. Men zal van Mij zeggen, gewisselijk, in de Heere zijn gerechtigheden en sterkten; tot Hem zal men komen, miaar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen Hem ontstoken zijn. Jes. 53 : 11. Door Zijn kennis zal Mijn Knecht de Rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Jes. 54 : 17. Dit is de erve der knechten des Heeren, en hunne gerechtigheid is uit Mij, spreekt de Heere. Jer. 23 : 6. En dit zal Zijn Naam zijn waarmede men Hem zal noemen: e Heere onze gerechtigheid. Gelijk dit tot verzekering in Jer. 33:6 herhaald wordt En Deze is het Die haar roepen zal: e Heere onze gerechtigheid, Ezech. 36 : 25. Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden: an al uwe onreinheden, en van alle uw drekgoden zal Ik u reinigen. En Ik zal u een nieuw hart geven. Dan. 9 : 24.

En om de zonden te verzegelen, en om de'ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Hos. 2:18, 19. En Ik zal u Mij ondtertrouwen in eeuwigheid, ja Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goedertierenheid en in barmhartigheden, en Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof, en gij zult de Heere kennen. Joel 2 : 23. En gij kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in de Heere uwe God; want Hij zal u geven die Leraar ter gerechtigheid.

Daarom zou de rechtvaardige door zijn geloof leven Hab. 2 : 4 en ^e Fontein voor hen geopend zijn tegen de zonde en tegen de onreinigheid Zach. 13:1 en de Zon der gerechtigheid

over hen opgaan met genezing onder Zijn vleugelen, Mal. 4 : 2. Zo dan mag Paulus besluiten Rom. 5:1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus: oor Welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan, en roemen in de hope der heerlijkheid Gods.

(Wordt vervolgd)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 juni 1967

De Wachter Sions | 4 Pagina's

DE RECHTVAARDIGMAKING

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 juni 1967

De Wachter Sions | 4 Pagina's

PDF Bekijken