Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gods rechtvaardige hand tegen Christus veroorzaakt milde handen voor Zijn kleinen (1)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gods rechtvaardige hand tegen Christus veroorzaakt milde handen voor Zijn kleinen (1)

7 minuten leestijd

meditatie

Zwaard, ontwaak tegen Mijn Herder, en tegen den Man, Die Mijn metgezel is, spreekt de HEERE der heirscharen; sla dien Herder, en de schapen zullen verstrooid worden; maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden. Zach. 13:7

Geliefde lezer,

Is het niet het grootste wonder voor een mens, die Gods hand in het Paradijs heeft losgelaten, dat God Zijn hand tot hem wendt ter zaligheid? Is het ooit te begrijpen dat een mens die de hand aan satan heeft gegeven, door God bij zijn rechterhand wordt gevat om niet in een algehele verwoesting neer te storten? Is het niet verbazingwekkend dat de Heere Zijn hand ten goede wil uitstrekken tot een zondig schepsel, die de schepping, het werk van Zijn handen heeft verwoest? Dat de mens, die zijn zondige hand heeft uitgestrekt naar de verboden boom, door genade een geloofshand mag ontvangen om Christus' sterkte aan te grijpen? (Jes. 27:5). Zal een Drie-enig God daarom dan niet alleen alle eer ontvangen?

Als de geestelijke inhoud van bovengenoemde tekstwoorden door het geloofsoog ontdekt mag worden, dan brengt dit ons in het dal van ootmoed en verwondering. Deze inhoud kunnen we kort omschrijven als: Gods rechtvaardige hand tegen Christus veroorzaakt milde handen voor Zijn kleinen. God de Vader als Handhaver van het Goddelijke recht, sprak het volgende: Zwaard, ontwaak tegen Mijn Herder, en isgen de Man, Die Mijn metgezel is; sla dien Herder.

In onze tekst wordt erop gewezen hoe Wij door onze zonde Gods rechtvaardige toorn hebben opgewekt, waardoor Hij "ns krachtens Zijn geschonden deugden i'echtvaardig moet straffen.

In de tekst wordt over zwaard gesproken. Met dit blinkend zwaard wordt Gods heilig recht bedoeld, dat uit de schede werd getrokken om Christus als Borg en Middelaar te treffen in de plaats van de Zijnen. In deze lijdensweken staan we er bij stil hoe Gods hand het zwaard van het heilig recht op die dierbare Middelaar liet komen, opdat Hij Zijn milde hand tot Zijn kleinen zou kunnen uitstrekken. Wie anders is deze Middelaar dan de enige Herder der schapen. Die Zijn leven voor hen heeft willen afleggen? Daarom zingt de dichter van de oude berijming ervan:

Hij zal de armen en de kienen, genadig zijn en goed. Degenen, die schreien en wenen, wordt Hij vriend'lijk en zoet.

In plaats dat het zwaard van Gods rechtvaardigheid alle zondaren dodelijk zou treffen, heeft het de Heere behaagd om met dit zwaard Christus als Borg te slaan, opdat de Zijnen op rechtsgronden het leven en gelukzaligheid zouden verkrijgen. Zijn rechtvaardige hand was tegen Christus, opdat Zijn milde handen Zich tot Christus' schapen konden wenden. Zien we niet duidelijk dat de Heere milde handen en vriend'lijk ogen heeft voor degenen die in Christus worden aangezien, en Zijn gerechtigheid deelachtig zijn?

Maar nu lezen we in onze tekst iets opmerkelijks. Er staat geschreven dat dit zwaard als het ware sliep! We lezen: Zwaard, ontwaak. Wat wordt bedoeld met het slapend zwaard dat ontwaakt, dat wakker moest worden? Wel, sinds Adam de vreselijke val had veroorzaakt, lag Gods blinkend zwaard te wachten, totdat het op Christus zou komen. Sedert dat de moederbelofte aan Adam en Eva verkondigd was en God hen bekleed had met dierenvellen, wachtte het op de vervulling en de volle betekenis ervan. Vervolgens geeft dit ons te kennen dat niets en niemand ter wereld ooit in staat is Gods geschonden deugden te verheerlijken. Niet het bloed van duizenden offerdieren was bij machte geweest om Gods recht te bevredigen, doch alleen Christus' bloed dat door het ontwaakte zwaard uit Zijn wonden vloeide. Niet de eigengerechtigheid van alle mensen was in staat geweest om Gods recht te bevredigen, doch alleen Christus' gerechtigheid die Hij heeft aangebracht door lijdelijke en dade-lijke gehoorzaamheid. Maar ook allen die nog buiten Christus leven, liggen onder het wraakzwaard van Gods gerechtigheid. O, opene de Heere toch onze ogen, opdat we leren vluchten tot Christus, de enige Vrijstad, en de bloedwreker ons niet overvalle! Allen die zonder Christus sterven, zullen volkomen weten dat Gods wraakzwaard niet 'slaapt', maar eeuwig hen zal slaan, omdat zij Zijn reinigend bloed niet hebben nodig gehad, noch Zijn Middelaarssterkte aangegrepen en Zijn dierbare gemeenschap hebben gezocht.

Ter verduidelijking willen we het volgende nog opmerken, dat allen die Christus menen aangegrepen te hebben, zonder ooit met het wraakzwaard van Gods gerechtigheid van doen te hebben gekregen, door Christus dieven en moordenaars worden genoemd, en van elders ingeklommen (Joh. 10:1). Zij klimmen over de muur! Dat zijn mensen die een beredenerende godsdienst erop na houden. Zij slaan een gedeelte over, dan zijn zij eerder bij de hemelpoort. Door de deur in de schaapskooi? Door de waarachtige wedergeboorte in Christus, en langs een weg van zaligmakende overtuiging? Nee, rechtstreeks tot Christus. 'Gelovig Christus aannemen' is de dagelijkse taal die men hoort. Zij vinden het eng om te horen dat we eerst een verdoemelijke zondaar voor God moeten worden, en inleven dat men nooit zalig kan worden als er niet volkomen voldaan is aan het Goddelijke recht. Als hun gezegd wordt dat Sion door recht verlost zal worden, en haar wederkerenden door gerechtigheid (Jes. 1:29), dan openbaren zij hun weerzin bij het horen ervan. Nee, volgens hen moet er meer over de heiligmaking en dankbaarheid worden gesproken, en niet steeds wijzen op het feit dat een mens aan het eind van al zijn werkheiligheid moet komen. Echter, God de Heilige Geest leert het Zijn volk wel anders. Zij allen zullen weten wat hun vreselijke zonde Christus heeft gekost. Dat verwekt de ware boetvaardigheid en smart over hun zonden en de begeerte om heilig voor de Heere te kunnen leven, omdat Hij het zo waardig is om met een volkomen hart gediend te worden.

Vrienden, een zondaar zal nooit tot Christus, de Boom des Levens komen, alvorens hij kennis heeft gekregen aan het Goddelijke recht. Dit wordt duidelijk aangewezen in Gen. 3:24: n Hij dreef

meditatie vevdg

den mens uit en stelde cherubs tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des levens. Daar in de hof openbaarde de Heere Zijn vreselijke majesteit aan de gevallen mens, door hen uit het paradijs te verdrijven, en voor de ingang cherubs te plaatsen om de weg naar de boom des levens te bewaren. De weg om het eeuwige leven te verdienen was afgesneden, en om het eeuwige leven en de zalige gemeenschap met God te kunnen verkrijgen, moest de weg gebaand worden. Deze cherubs, of wel engelen duidden op de handhaving van Gods recht. Zij hadden een vlammig lemmer van een zwaard in hun hand. Zien we niet duidelijk de overeenkomst met het zwaard vermeld in onze tekst? Dit zwaard is een zinnebeeld van Gods recht. Dat het een vurig zwaard was, duidt ons vervolgens op het vuur van de Goddelijke toorn, hetwelk ontstoken was tegen de zonde. We lezen van dit zwaard dat het zich omkeerde, hetwelk ons leert dat het leven en de gelukzaligheid nooit meer door ons te verkrijgen is. Ja, het keerde zich om en om, en het werd van alle kanten gezien. Dat wil zeggen, hoe we ons ook in duizend bochten proberen te wringen, en welke kant we ook langs het zwaard van het Goddelijk recht voorbij willen sluipen, het blijft voor ons onmogelijk om Gods recht te bevredigen en met Hem verzoend te worden. U kunt denken Jezus makkelijker te vinden dan die arme tobbers van Gods ware volk, om­ dat u het zwaard van Gods recht niet ziet. Doch weet dat het thans nog 'slaapt', en straks zal ontwaken om te tonen dat de Heere van Zijn recht niet kan afstaan.

Denkt niet, dat we dit onbewogen schrijven, maar uit bezorgdheid omdat we zo dikwijls onaangename geluiden horen die gelijk zijn aan het krassen van zwarte raven. Weet, dat Gods ontdekte volk met Hiskia leert kirren als tortelduiven, omdat zij zonder Borg niet kunnen sterven. Indien u in waarheid hebt leren kirren: HEERE, ik word onderdrukt, wees Gij mijn Borg (Jes. 38:14), dan zult u naar de mate des geloofs ontdekt hebben gekregen, dat die dierbare Borg het zwaard op Zich heeft gekregen in uw plaats.

Vrienden, wat een eeuwigheids waarde krijgen dan onze tekstwoorden! Voor u en mij ook?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 maart 2003

De Wachter Sions | 8 Pagina's

Gods rechtvaardige hand tegen Christus veroorzaakt milde handen voor Zijn kleinen (1)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 maart 2003

De Wachter Sions | 8 Pagina's

PDF Bekijken