Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het gebed voor de overheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het gebed voor de overheid

7 minuten leestijd

Ik vermaan dan dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen; voor koningen en allen die in hoogheid zijn; opdat wij een stil en gerust leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. – I Timotheüs 1 vers 1 en 2

Christenen in een democratie hebben meer mogelijkheden tot politieke invloed dan stemmen en inspraak. Zij krijgen de opdracht om voor de overheid te bidden. Laten we ook hierin getrouw en ijverig zijn.

De Heere heeft ons allen in een bepaalde relatie geschapen. Wij zijn als regel op aarde gekomen in een gezinsverband en daarmee in een bepaalde gezagsverhouding. Ouders hebben niet alleen de taak hun kinderen te voeden,maar ook op te voeden. Daarbij dienen zij gezag uit te oefenen over de kinderen. Maar anderzijds moet ook gehoorzaamheid worden betracht door de kinderen aan de ouders. Dit is geen gezagsverhouding die samenhangt met de zonde,maar die is er krachtens de schepping. Gezinnen zijn de kern van de samenleving.Vanuit deze kern breidt zich de gezagsverhouding uit naar de maatschappij. Ook daarin brengt de gezagsverhouding het betrachten van gehoorzaamheid en het eren met zich mee. Dat strekt zich mede uit tot hen, die over ons zijn gesteld.

De Gezagsbron
Er is een breed veld van gezagsverhoudingen. Die ontmoeten we in kerkelijk verband,maar ook in burgerlijke verhoudingen. Die gezagsverhoudingen liggen in het verlengde van het ouderlijk gezag. En daarom is het zo belangrijk dat de kinderen binnen de gezinnen wordt voorgeleefd hoe ze gehoorzaamheid moeten tonen. Hoe kunnen we ooit kinderen opvoeden en gehoorzaamheid van hen eisen, als we zelf het gezag niet erkennen? Of er tegen ingaan? Gezag is in de schepping gegrond. Het is ons van Godswege opgelegd. De overheid is Gods dienares.Wat zijn we in onze tijd daar ver vandaan.Velen willen daar niet van weten. De wil van het volk is de norm. Die wordt ontleend aan wat onder het volk leeft. Niet meer wat GodsWoord ons leert,maar wat het volk wil, wordt tot norm verheven. Dat is de nieuwe ethiek. Zo vertrapt men de geboden Gods en veracht men hetgeen God in ZijnWoord heeft voorgeschreven.Maar we hebben in alles te vragen: wat zegt GodsWoord en wat is de wil van de Heere?Wij dienen ook de overheid te gehoorzamen. Haar te erkennen op de plaats waar God haar stelde. Onze belijdenis leert ons: “Dat onze goede God uit oorzaak van de verdorvenheid van het menselijk geslacht koningen, prinsen en overheden heeft verordend: willend dat de wereld geregeerd wordt door wetten en politie, opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen wordt”. Hier is sprake van onze verdorven natuur die moet worden bedwongen.We kunnen nu eenmaal niet leven in een samenleving waarin elk kan doen wat hij zelf wil. Dat verlangen velen wel,maar daarmee richt men de samenleving ten gronde.

Reformatietijd
In de tijd van de Reformatie was deze zaak ook uiterst actueel. De mening van deWederdopers was, dat de leden van het Koninkrijk der hemelen, zoals zij zichzelf zagen, niet onderworpen waren aan de wetten van de staat. Zij meenden, dat de ware christenen in de volmaaktheid van Christus delen. De seculiere staat ligt in het boze. Daarom is het bekleden van een ambt bij de overheid aan een christen niet toegestaan. Calvijn weerlegt vanuit de Schrift hun standpunt. Hij benadrukt dat Christus niets heeft toegevoegd aan de morele wet van het Oude Testament,maar ons de ware zin van de gehele wet heeft teruggegeven. “Wij dienen dezelfde God als onze vaderen in het Oude Testament. En dat wat eens heilig en legitiem was, kan door de christenen niet worden verworpen”, schrijft hij. De Dopers meenden uit het feit, dat de Heere Jezus weigerde zich tot koning te laten uitroepen te moeten concluderen, dat christenen geen plaats in een regering mogen innemen. Terecht antwoordt Calvijn, dat het Koninkrijk van Christus niet van deze wereld was. Zo’n koninkrijk zou revolutionair zijn ten opzichte van de Romeinen. Hij citeert Spreuken 8 vers 15: “Door Mij regeren de koningen”. “Christus is de Beschermer van alle Koninkrijken zoals Hij die heeft gesticht en ingesteld” is zijn mening. De kloof tussen Calvijn en de Dopers is hier zeer diep. Hij ziet het wereldlijk ambt als een goddelijk ambt. In het handhaven van orde en recht is de overheid dienstbaar aan de komst van het Koninkrijk Gods. Zo verwoordt ook onze belijdenis dit Schriftuurlijk gegeven,met name in artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Gebed voor de overheid
In zijn brief aan Timotheüs spoort de apostel Paulus hem aan de gemeenten op te roepen om getrouw en ijverig tot God te bidden. Niet alleen voor zichzelf, maar voor heel het menselijk geslacht en ook voor de overheid. Zo lezen we in 1 Tim. 1 vers 1 en 2: “Ik vermaan dan dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen; voor koningen en allen die in hoogheid zijn; opdat wij een stil en gerust leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.”

Het is juist de relatie die we met onze naaste,maar ook met de overheid hebben, die de grond van deze aansporing is. Na de oproep van de apostel om te bidden voor alle mensen wijst hij op de koningen en overheden. Daar is wel alle reden toe. Zij hebben wel in het bijzonder de voorbede nodig. Bovendien ontvangen wij door hun werk vele zegeningen die de Heere ons door middel van hun handen doet toekomen. De apostel wijst op het leiden van een stil en gerust leven.Verder, dat de Heere erin erkend wordt. En tenslotte dat er een toom en teugel is, (…) waardoor niet alles losraakt en ontbonden wordt (Calvijn).

De reden om deze voorbede is niet, dat die overheid in Paulus’ tijd de waarheid bevorderde of de Kerk gunstig gezind was. Het tegendeel deed zich voor.Maar omdat we in de eerste plaats moeten zien op de orde, die God heeft ingesteld. Die blijft in stand, hoewel de invulling niet beantwoordt aan Zijn wil en wet. Calvijn merkt erover op: “Al vervullen dus die in hoogheid zijn en die het zwaard der gerechtigheid in handen hebben, hun roeping nog zo slecht, al brengen zij veel meer ontreddering teweeg, dan die geen ambt of plicht hebben, ja al zouden zij zelfs verklaarde vijanden van God zijn, zo zullen wij moeten erkennen, dat God de koninkrijken gesticht heeft en de overheden en zetel van het gericht heeft ingesteld, opdat wij in vreze stil en gerust zouden leven en een eerbaar leven zouden leiden.” Zo wijst hij ook op Jeremia, die Juda oproept om voor Babel te bidden omdat zij in haar vrede, in de vrede van de stad hun vrede zouden hebben (Jeremia 29 :7).

Roeping
De roeping die tot ons komt is, dat we de Heere zullen bidden om zulke overheidspersonen, die hun taak en roeping willen inrichten naar Gods Woord. Dat daardoor wat strijdt met Zijn geboden, ten onder wordt gehouden. Dat door de handhaving van orde en rust het Koninkrijk Gods mag worden bevorderd.Want daarin bestaat al ons geluk en heil. Zo lezen we in een preek van Calvijn: “Laten we er wel op letten, wat wij moeten doen als wij christelijke overheidspersonen hebben, die de godsdienst en de rechtsorde beschermen. Hoe veel meermoeten wij niet begeren hen voor God te gedenken.” Dat dit mede voor hen geldt, die voor de handhaving van de beginselen van GodsWoord trouw opkomen is duidelijk. GodsWoord wijst ons ook hierin de weg.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 april 2010

Zicht | 72 Pagina's

Het gebed voor de overheid

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 april 2010

Zicht | 72 Pagina's

PDF Bekijken