Bekijk het origineel

Meer dan tweehonderd foliovellen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Meer dan tweehonderd foliovellen

5 minuten leestijd

Volgens „de Wekker” schreef de praeses van de Generale Synode 1959 over de omvangrijke hoeveelheid rapporten welke door deze G.S. behandeld diende te worden. In verband met het schrijven van een artikeltje over de komende synode hadden wij dit juist ook nog eens nagegaan en U kunt het zelf zien in de akta ’59: 212 paginas drukwerk waren nodig om alle rapporten van deputaten en kommissie’s te kunnen opnemen.

Dat wil dus zeggen dat de afgevaardigden al deze stukken vóór en tijdens de synode dienden te bestuderen.

Zo u wellicht weet vergaderde de synode de eerste week 3½ dag plus een avond de tweede week 3 dagen plus twee avondvergaderingen en de derde week 2½ dag met nog weer twee avondvergaderingen.

Natuurlijk moesten dan ook nog de diverse kommissies vergaderen hetgeen dan meerdere malen gebeurde ná de avondvergaderingen waardoor de brs. soms diep in de nacht thuiskwamen om dan de volgende morgen om 9 uur toch weer fris op hun plaats te zitten want het is een goede gewoonte dat een synodale vergadering precies op tijd begint. Het is begrijpelijk dat getracht zal worden een andere werkwijze te volgen, en wij zien met belangstelling uit of, zo dit doorgaat, het werk daardoor vereenvoudigd of liever, gemakkelijker wordt gemaakt. (de kosten welke door de kommissies gemaakt worden zullen vermoedelijk wel heel wat hoger worden).

Dit staat echter vast: het werk moet gebeuren en de brs. die deel zullen uitmaken van de synode ’62 zullen hetzelfde werk moeten doen zij het dan misschien in een wat rustiger tempo.

Zowel de klasses — als P.S. vergaderingen brengen in een synode-jaar altijd een zekere spanning met zich mee. Ieder die enigszins meeleeft met ons kerkelijk gebeuren tracht voor zichzelf uit de afvaardiging van klasses naar P.S. reeds enigermate een indruk te krijgen hoe de G.S. straks zal worden samengesteld.

Het is dan ook uitermate belangrijk hoe deze samenstelling zijn zal en de verantwoordelijkheid ligt o.i. al reeds bij de kerkeraden. Meestal gaan de brs. in alfab. volgorde naar de klasses maar het komt ons zeer wenselijk voor deze orde in een synodejaar te doorbreken door die brs. aan te wijzen waarvan men weet of mag verwachten dat zij het veelomvattende synodewerk ook aan kunnen wanneer zij gekozen worden. Deze brs. zullen ook in de gelegenheid moeten zijn zich vrij te maken eventueel hun vakantie er voor op te offeren. Dit alles is natuurlijk niet zo eenvoudig. Ook „valt het vaak niet mee” de ander uitnemender te achten dan zichzelf. Natuurlijk, het is ook een eer om afgevaardigd te worden, maar deze eer zal dan pas goed tot z’n recht komen als straks blijkt dat de gekozenen de materie ook beheersen. Het zal de besluitvaardigheid en het peil van de synode zeker ten goede komen.

Nog maar al te vaak komt het voor dat ter P.S. brs. gekozen worden omdat zij er nu eenmaal altijd zijn, er wel tijd voor hebben, gepensioneerd zijn enz. T.a.v. predikanten wordt evenzo meerdere malen de „gewoonteregel” gevolgd, ook al kan het bekend zijn dat men z’n stem weinig of in het geheel niet laat horen? ook niet in de kommissievergaderingen, en dat men bepaald ongeschikt is om rapporteurs werk te verrichten.

Een zwakke piek in de synode van ’59 was het gebrek aan goede rapporteurs. Geen enkele synode is met deze gang van zaken gebaat. Uit eigen waarneming weten we dat sommige brs. de hen toegezonden stukken van tevoren niet bestuderen en zelfs geen enkele moeite doen om de stukken aan de hand van de agenda op volgorde te leggen. Dit geeft tijdens de vergaderingen gezoek en onnodig oponthoud hetgeen niet in overeenstemming is met de stijl van een synodale vergadering. Mogelijk zijn, wanneer U dit leest alle afgevaardigden en hun sekundi reeds gekozen. Straks gaan weer rapportenbundels de deur uit (toch zeker ook naar de sekundi?) en wij hopen van harte dat alle brs. zich dan terdege zullen inwerken, zich een oordeel zullen vormen en … dit niet al zuchtende zullen doen Van belang is ook om na te gaan welke opdrachten of instrukties ter vorige synode aan diverse deputaatschappen zijn gegeven. zodat men bij het lezen van de rapporten kan konstateren of hieraan ook voldaan is en de besluiten zijn uitgevoerd.

Omringen wij de komende Synode met onze gebeden, niet alleen op de zondag ervoor maar nu reeds, opdat de brs. zich gesterkt mogen weten en gedragen door het gebed der kerken. Dat is belangrijker dan veel „geschrijf” en „gepraat” van tevoren. Een biddende kerk en straks een biddende en werkende synode, dat zal zijn tot heil van de kerk en bovenal tot meerdere glorie van de Koning der Kerk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 mei 1962

Ambtelijk Contact | 12 Pagina's

Meer dan tweehonderd foliovellen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 mei 1962

Ambtelijk Contact | 12 Pagina's

PDF Bekijken