Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerk actueel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kerk actueel

10 minuten leestijd

Beroepingsnieuws

Beroepen te Genemuiden: kand. A.J. Droger te Rotterdam

Hulpverleningszondag 2020: Thuis

Thuis. Een plek waar je jezelf mag zijn. Zonder opsmuk. Zonder bedreiging. Je hoort er helemaal bij. Dat is niet vanzelfsprekend. Gelukkig zijn er overal mensen die anderen die erbuiten vallen welkom willen heten. Welkom thuis!

Daar gaat het over op de hulpverleningszondag van 2 februari aanstaande. Een zondag waarop in onze kerken speciaal aandacht is voor de naaste in nood. Wij mogen namens God aan mensen een thuis bieden.

Begin december is er naar uw diaconie een pakket met materialen – voor volwas senen én kinderen – gestuurd. De folder bevat kleine kaartjes waarmee u een thuis kunt vragen of geven.

U kunt de materialen ook digitaal inzien op www. cgk.nl/hvz.

Helpt u mee mensen een thuis te bieden? Bid en geef met een hart vol liefde.

Ps. Lees meer in de eerste Doorgeven van dit jaar, die in de tweede helft van januari in de brievenbus valt. Deze uitgave staat helemaal in het teken van de hulpverleningszondag.

Afscheidsdienst ds. J.J. Lof

Zondagmorgen 15 december heeft de gemeente van Meppel afscheid genomen van ds. en mevr. Lof. In de afscheidsdienst stond 2 Korinthe 13: 13 centraal: ‘De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen.’ Deze afscheidsgroet houdt in dat wanneer wegen scheiden, de Here altijd meegaat. Voorafgaand aan de dienst heeft de voorzitter van de kerkenraad, br. Hans den Boer, kort gesproken over de gemeenten die ds. Lof mocht dienen (Capelle aan den IJssel, Onstwedde, Enschede- Oost en Meppel) en over het verlenen van het vervroegde emeritaat vanwege gezondheidsredenen op 1 november. Na afloop van de dienst heeft de voorzitter namens de gemeente enkele attenties overhandigd en ook de kinderen hadden wat gemaakt voor het domineesechtpaar. Er was gelegenheid voor een persoonlijk woord tijdens een informeel samenzijn. In de afscheidsdienst waren ook de kinderen en kleinkinderen van ds. en mevr. Lof en belangstellenden aanwezig.

Promotie drs. C.P. de Boer

Op 21 januari 2020 om 15.00 uur hoopt drs. C.P. de Boer te promoveren aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. De titel van zijn proefschrift is ‘Christos Sunthronos’. Het gaat om een onderzoek naar de oorsprong en het karakter van het gebruik van Psalm 110 in het Nieuwe Testament. Waarom verwijzen nieuwtestamentische auteurs zo frequent naar deze psalm? Welke betekenis geven zij met hun verwijzingen aan deze psalm? En: interpreteren zij allen deze psalm op dezelfde manier? Deze drie vragen zijn de aanleiding tot zijn onderzoek.

Aankondigingen classisvergaderingen

Classis Amersfoort

De roepende kerk van Ede nodigt de kerken van de classis Amersfoort uit voor de voorjaarsvergadering, D.V. te houden op woensdag 4 maart 2020 in de Christelijke Gereformeerde Kerk ‘De Tabernakel’, Verlengde Maanderweg 146 te Ede, aanvang 9.30 uur.

Aan de kerken van Nunspeet, Nunspeet-Ichthus en Putten wordt verzocht ook een diaken af te vaardigen.

Het volgende dient uiterlijk 22 januari 2020 (bij voorkeur via e-mail) in het bezit te zijn van de scriba van de roepende kerk:

- de namen van de af te vaardigen broeders, met vermelding of zij (zowel de predikanten als de ouderlingen en de diakenen) al dan niet beschikbaar zijn voor een eventuele afvaardiging naar de particuliere synode van 2020;

- namen van andere ambtsdragers uit hun midden die beschikbaar en verkiesbaar zijn voor een eventuele afvaardiging naar de particuliere synode van 2020;

- een verslag naar art. 41 K.O. en

- alle andere stukken voor de vergadering.

Aan de kerken wordt verzocht in het art. 41-verslag een passage op te nemen over het thema dat door de najaarsclassis van 2019 is bepaald, namelijk: ‘De plaats van en omgang met jongvolwassenen (18-30 jaar) in de gemeente’. Tevens wordt u verzocht om in dit verslag specifieke gebedspunten vanuit de eigen gemeente te noemen.

Namens de roepende kerk van Ede,

J.C. van Buren, scriba

Reehorsterweg 15, 6717 LD Ede

Tel. 0318-621964, scriba@cgkede.nl

Classis Apeldoorn

De voorjaarsvergadering van de classis Apeldoorn wordt gehouden op D.V. 4 maart 2020 in de Barnabaskerk, Canadalaan 25 te Apeldoorn. Aanvang 14.00 uur. De kerken van Apeldoorn-Zuid, Arnhem en Deventer zijn aan de beurt ook een diaken af te vaardigen. De kerk(en) van Apeldoorn-Zuid en Nijmegen nodigen de NGK Apeldoorn en GKv Nijmegen uit om ook een vertegenwoordiger te sturen. De stukken voor deze vergadering dienen uiterlijk op 5 februari 2020 binnen te zijn bij de scriba van de classis, liefst via e-mail: classisapeldoorncgk@gmail.com of per post: Classis Apeldoorn van de CGK, t.a.v. scriba ds. A. Brons, De Waterkamer 34, 7325 HW Apeldoorn

Namens de roepende kerk van Apeldoorn-Zuid,

G. Drayer, voorzitter

H.M. Jacobs, scriba

Classis Groningen

Op dinsdagavond 3 maart 2020 zal, zo de Here wil, de classis Groningen samenkomen voor de voorjaarsvergadering. Locatie: Maranathakerk, Van Lenneplaan 97, 9721 PE te Groningen. Aanvang: 19.00 uur. Afvaardiging diakenen door de gemeenten Midwolda, Mussel en Nieuwe Pekela. Stukken voor de vergadering en verslagen naar art. 41 K.O. dienen 21 januari binnen te zijn bij het secretariaat van de classis. Tijdens de vergaderingen worden de afgevaardigden naar de particuliere synode van het Noorden verkozen. Namen van broeders die u wenst voor te dragen voor deze verkiezing kunt u tot uiterlijk 21 januari sturen naar het secretariaat van classis Groningen.

Secretariaat classis Groningen p/a Sportlaan 3, 9663 EV Nieuwe Pekela, classisgroningen@gmail.com

Namens de roepende kerk van Groningen, Mart Bron

Classisverslagen

Classis Zwolle

Op 13 december jl. kwam de classis Zwolle bijeen in een vervolgvergadering omdat de agenda in de vergadering van oktober nog niet afgerond was. Ook had kandidaat R. de Jong het beroep van de gemeente Urk-Ichthus aangenomen, zodat hij door de classis peremptoir geëxamineerd moest worden. Hij legde het examen met goed gevolg af, zodat hij toegelaten kon worden tot de bediening van Woord en sacramenten in onze kerken, en verbonden kan worden aan Urk-Ichthus. Na het examen vervolgde de classis het gesprek met de gemeente Zwolle over haar moeite met de besluiten van de generale synode inzake homoseksualiteit en homoseksuele relaties. De vergadering zal op een later moment opnieuw vervolgd worden om de uiteenlopende voor stellen te bespreken die werden aangekondigd.

Ds. A. Hakvoort, scriba classis Zwolle

Classis Haarlem

Op 12 december jl. kwam de classis Haarlem bijeen om de appels tegen de besluiten van de CGKV-IJmuiden inzake vrouw en ambt te behandelen. De op de vergadering van 3 oktober benoemde appelcommissie bracht verslag uit van haar werk. Zij kwam tot het advies om uit te spreken dat de besluiten van IJmuiden zich weliswaar niet verdragen met de kerkorde en de DOE-regel over passief kiesrecht voor vrouwen, maar dat er door IJmuiden geen principieel-Bijbelse regel is overtreden. Dit laatste werd geconcludeerd, omdat volgens de appelcommissie het minderheidsstandpunt in 1998 niet als on-Bijbels is beoordeeld. De classis besloot met een ruime meerderheid om het standpunt van de commissie over te nemen. Ook besloot zij om tot het moment dat de generale synode een uitspraak heeft gedaan over een instructie van de particuliere synode van het Oosten over deze materie, een pas op de plaats te maken als het gaat over de vraag hoe met IJmuiden moet worden omgegaan.

Ds. H.K. Sok, scriba classis Haarlem

Preekconsent

Het curatorium van de Theologische Universiteit te Apeldoorn maakt aan de kerken bekend dat in zijn vergadering van 20 november 2019 preekconsent werd verleend aan:

- Student J.A. (Jasper) de Kok, Garderbroekerweg 12-01, 3781 JB Voorthuizen, tel. 06-40966855, e-mail: jasperdekok@live.nl

Voorthuizen, tel. 06-40966855, e-mail: jasperdekok@live.nl De HEERE stelle hem in het midden van de kerken tot een rijke zegen en Hij vervulle hem daartoe met zijn Heilige Geest.

Namens het curatorium,

ds. C.A. den Hertog, voorzitter, ds. G. van Roekel, secretaris

Toerustingsavond pastoraat in gezondheidszorg

Als medewerker in de zorg sta je vast wel eens stil bij de vraag hoelang je iemand blijft doorbehandelen. En als je over die vraag nadenkt, zullen onderliggende vragen wellicht bij je opkomen: Moet alles wat medisch nog kan? Dat zal niemand vinden. Maar waar ligt dan de grens? En hoe kom je tot een besluit over bijvoorbeeld wel of niet reanimeren als je ouder wordt of over een grote operatie? Staat zoiets afwijzen niet haaks op eerbied voor het door God gegeven leven?

Op D.V. donderdag 19 maart organiseert het deputaatschap pastoraat in de gezondheidszorg een toerustingsavond voor werkers in de gezondheidszorg, belangstellenden en ambtsdragers. Daar zal Paul Lieverse (66) op deze medisch-ethische vragen ingaan. Door zijn jarenlange ervaring als anesthesist en pijnarts in een ziekenhuis voor patiënten met kanker kan hij uit eigen ervaring hierover vertellen. De avond wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk van Renswoude (Dorpsstraat 88). De avond start met een warme maaltijd, met inloop van 17:30 tot 18:30 uur.

Opgave kan voor 12 maart bij Lucas Stoter: l.stoterkip@gmail.com Eigen bijdrage voor het dekken van de onkosten is € 12,50. Dit bedrag graag bij aanmelding overmaken op rekeningnummer NL52INGB0000535300 t.n.v. penningmeester Kerkelijk Bureau CGK en onder vermelding van ‘toerusting 19 maart 2020’. Er is mogelijkheid voor een pendeldienst tussen station Veenendaal – De Klomp en Renswoude. Als je hier gebruik van wilt maken, dit graag bij aanmelding vermelden met je contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

Deputaten pastoraat in de gezondheidszorg, sectie toerusting

Evangeliestek

Evangeliestek bestaat vijf jaar! We zijn dankbaar voor de achterliggende jaren, waarin gezaaid mocht worden met het Evangelie in zoveel kinderharten, en voor al die kinder(evangelisatie) werkers die hun tijd en energie geven aan het doorgeven van het Evangelie. We mochten onder Gods leiding toerusting geven en producten ontwikkelen voor vele gemeenten. De Heere heeft Zijn vruchten gegeven door de Heilige Geest. In de afgelopen jaren hebben we zeven mappen met kinderevangelisatiemateriaal ontwikkeld.

Ter gelegenheid van ons vijfjarig bestaan hebben we een brochure gemaakt, waarin u over ons werk van de afgelopen jaren kunt lezen. Ook blikken we vooruit op het werk dat we in de komende tijd hopen te gaan doen. Daarnaast zijn er verschillende betrokkenen die iets zeggen over het werk van Evangeliestek.

Met hartelijke groet,

Dieneke Blok-Kalisvaart Projectleider Evangeliestek eblok@evangeliestek.nl

Dit artikel werd u aangeboden door: De Wekker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 december 2019

De Wekker | 24 Pagina's

Kerk actueel

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 december 2019

De Wekker | 24 Pagina's

PDF Bekijken