Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Vergaderingen In de Paaschweek.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Vergaderingen In de Paaschweek.

7 minuten leestijd

Dinsdag na Paschen vergaderde de Unie „Een School met den Bijbel". Haar Voorzitter, D'S De Geus, em.-predikant te Zaandam, op'ende de jaarvergadering met een woord, waarin hij vooral deed uitkomen, dat de Unie nog alle reden van bestaan heeft. Hij memoreerde aanvallen als die van Prof. Cramer, het vorig jaar, en die van Ptof. Eerdmans, pas geleden.i; _Zulke aanvallen doen ons zien, dat er voor een organisatie als wij in - de Unie hebben, nog alle reden van bestaan, ' nog een gewichtige taak is. Wij moeten paraat blijven en onze Unie-collecte behouden.

's Middags was het woord aan de-n heer Strikwerda, die een kloek referaat leverde over: „In „nieuwe" Stroomingen de oude Koers".-Uitvoerig stond hij stil bij wat zich in onzen tijd als nieuw in 'de school aandient. Daar was wel iets bij, wat ook voor ons onderwijs van dic'nst kan zijn. Er is een reactie tegen het eenzijdig vooTopizetten van het verstand. Hand en hart vragen in de vorming hun deel. Men wil zich ritfhten naar de .praktijk en ziet de grootte verschillen tusschen de kinderen, met wier onderscheiden aanleg gerekend moet worden.

Groot zijn evenwel de bezwaren tegen het nieuwe in 'deze dingen. De nieuwe opvoeding rekent niet met wat God in Zijn Woord leert, n.l. dat de vaders de opvoeders zijn, dat leering en vermaning in de vreeze des Heeren hoofdmiddelen der opvoeding zijn, dat het kind levenslang tegen zijn zondigein aard heeft te strijden, 'dat onze opvoeding niet aardsch-, maar hemelschgezind moet zijn. Daarom blijven we in de nieuwe stroomingen den koers richten naar het kompas van het geloof, de poolshoogte waarnemen, aan den hemel, omdat het einddoel ligt buiten het vergankelijk leven.

Bij 'de bespreking bleken een drietal aanwezigen nog wel meer te willen ho'oren over de vraag, hoe toch in de School met den Bijbel rekening kon en moest woerden gehouden met de nieuwe geluiden. Van andere zijde drong men er evenwel op aan, bet gesproken woord te laten bezinken. De spreker voldeed aan het laatste verzoek. Dat was nu m.i. niet het sterkste moment uit de overigens zo'O go'ed geslaagde Unievergadering. Wij kunnen met algemeene beweringen niet meer volstaan. Schoolbesturen en onderwijzers staan voor de practische uitwerking der ideeën. Misschien wil men een volgend jaar eens komen tot de bespreking van 'de practische toepassing van de algemeene beginselen, 'die zich aandienen.

's Avonds vergaderde de Vereeniging voor Christelijke Paedagogiek. Zij geeft, zooals men weet, het „Chr. Paed. Tijdschrift" uit. Op'. de vergadering moest worden geconstateerd, dat het aantal abonné's terugloopt. Wie met de studie van Zielkunde en Paedagogiek in onzen tijd op-de hoogte wil blijven, moet het lezen. Men abonneert zich bij het blad „De Standaard" voor f 5 en is dan meteen lid van bovengenoemde vereeniging.

fi'ë'yérg'afenng Vas^ fliK^^^^^Ë^^^ het mooie referaat van Dr J. H. Bavinok van Heemstede. Ofschoon dit met het gevoerde debat in het „Paed. Tijdschrift" zal worden opgenomen, kan ik toch niet de verzoeking weerstaan hier een en ander uit de rede weer te geven. Het onderwerp was: „Enkele principiëele vraagstukken der moderne zielkunde". Als algemeen kenmerlï van deze moderne zielkunde gaf de spreker aan, dat, waar men zich vroeger richtte op'. de verschijnselen, 'de deelen, de wetten, men nu met name let op het geheel, het wezen en den samenhang. En dit brengt ons voO'r de bepaling van onze houding daartegenover vO'Or nieuwe moeilijkheden.

'.\Ilereerst werd nu de vraag besproken van de verhouding tusschen bewustzijn ein waarheid. Bij nauwkeurig onderzoek tO'Ch blijkt, dat wij de werkelijkheid heel dikwijls omvo-rmen naar de behoefte van de practijk van het leven. Ons bewustzijn is niet ZOO slaafs onderworpen aan de indrukken van buiten als wij misschien - denken, integendeel, het brengt zelfs groote verschuiving teweeg, omdat het leven dat nu eischt of wensdhelijk maakt. 'Dat de nieuwere zielkunde hier beter oog voior heeft, vloeit 'daaruit voort, dat zij de keimend©functie niet isoleert, maar in samenhang ziet met gevoel en wil.

In de tweede plaats werd besproken de verhouding van lichaam en ziel. Inzonderheid werd hier - de nadruk gelegd op wat Kretschmer meent, n.l. dat een bepaalde lichaamsbouw wijst op' een bepaalde structuur van de persoonlijkheid. Lichaamsbouw en karakter hangen ten nauwste samen. Zeer belangrijke vragen kwamen ook hierbij aan de orde.

De 'derde vraag handelde over persoonlijkheid en norm. Spreker schetste hier het verschil, dat er bestaat tusschen verschillende p-ersonen. De een is in zijn geheele bestaan naar binnen gericht, de ander naar buiten. De eerste is meestal niet humoristisch, niet bepaald gezellig, niet spontaan hartelijk, maar vaak wel religieus, diep, soms geniaal. De laatste leeft juist zeer sterk in de buitenwereld en werpt zich met alle energie op' de samenleving. Wanneer nu tot deze beide typen komt het gebod van den naaste lief te hebben, dan zal de eerste daartegenover veel moeilijker staan dan de laatste. Toch blijft de norm.

Deze enkele woorden doien wel vermoeden, dat we hier een rijk referaat te hooren kregen. Het laatste woord is over deze dingen nog niet gesproken. Ontwake nog maar mee-r de belangstelling voor deze interessante dingen.

Woensdag is de dag van den Schoolraad. Die brengt meestal een flinke vergadering bijeen. ZoO' ook nu. De Voorzitter Ds J. L. Pierson, em.-predikant te Bilthoven, constateerde in zijn openingswoord, dat bij alle rust, die in menig opzicht ons deel werd, de strijd ons niet gespaard werd. Van verschillende kanten worden we aangevochten, maar we kunnen voo-rtgaan. „Ons oude beginsel der Vrije School voor heel de Natie is zóó zuiver, zóó natuurlijk, zóó absoluut gezond, dat ik niet kan gèlooven, dat het, op den langen duur, niet heel ons'volk zou winnen.en de ouders met al sterker aandrang zullen gaan vragen, wat zij eigenlijk niet behoefden te vragen, him eigen zaken, hier de opvoeding de-r kinderen in de Scho'Ol, zelf te mogen behartigen." Men ziet het, hier woi'dt koers gehouden. Die Schoolraad wil niet anders xdan voortzetten, tot hooger omwikkeling brengen, voltooien, wat in het geloof door de vaderen 'werd begonnen, 't Zal ons duidelijk eijn, dat de Schoolraad zoo maar niet alleen een administratief lichaam is, maar dat hij mee van groeten invloed is op de richting, waarin de bij hem aangesloten scholen zich bewegen.

De .namiddagvergadering bracht ons een mooie rede van Prof. Dr J. Waterink van Amsterdam overc „Onze School en de verhouding van individu en samenleving". Ook aan dit vraagstuk zit heel wat .vast. Elk kind, dat wij op' te voeden krijgen, heeft een eigen type, dat weer verband houdt met de samenleving, waaruit het komt. Onze scholen moeten deswege niet streven naar een eenvormigheid, die de veelkleurigheid van het leven maakt tot één groote grijze massa van moderne nivelleering, maar er moet zijn de veelvormigheid, opdat zij het leven, dat zich steeds veelvormig openbaart, dienen. Wel moet de scho'Ol anderzijds weder critisch staan tegenover de samenleving, in welker midden zij is geplaatst. Niet met de normen van 'een anderen cultuurvorm, maar met de normen van de zed'ewet, die behooren te beerschen en die nimmei' eenvormig maken, maar steeds reformeerend op het volksleven inwerken.

In 'de organische paedagogiek woirdt in beginsel beantwoord de vraag van menig piaedagogisch stelsel of men op te voeden heeft voor de samenleving dan wel, of men de persoonlijkheid allereerst in het oog moet houden.

Een aardig debat volgde. De spreker benutte do gelegenheid, zijn uitgespiroken gedachten op> bepaalde gevallen toe te passen.

't Was een genot, bovengenoemde vergaderingen bij te wonen. Moge het meer en meer verstaan, worden, dat wij rhet onze Christelijke' Scholen aan de spits van ons volksonderwijs-komen, te staan.

en die verantwoordelijke' poMtie'"eisSb*: 'slii< i^^ zinning, samenspreking — en reel gebed met en rooT elkander.

Cl. MEIMA.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 6 May 1927

De Reformatie | 8 Pagina's

De Vergaderingen In de Paaschweek.

Bekijk de hele uitgave van Friday 6 May 1927

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken