Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

BOEKBESPREKING

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

BOEKBESPREKING

3 minuten leestijd

Gaarne vermelden we nog eens gezamerdij'k de drie uitgaven van N.Y. Dagblad en Drukkerij „De Standaard" te Amsteridam, ter gelegenheid van iet gouden jubileum der Vrije Universiteit, 'die ieder afzonderlijk al eerder in on® Mad ter sprake kwamen.

Het eerste book: „De Vrije IJniversiteit", haar ontstaan en haar bestaan ter gelegenheid van baar Halve Eeuwfeest, historisch geschetst door Dr J. C. R ulima n n, " werd reeds als „boek van de week" besproken.

Het tweede, „W etensctiappel ij'keB ij dragen, aangeboden door Hoogleeraren der Vrije Universiteit ter gelegenheid van baar vijftig-jarig bestaan, " bevat een tiental belaAgrijke artikelen, welker onderwerp ligt op bet va)kgebied van de hooggeleerde schrijvers. Prof. Dr F. W. Grosheide schrijft onder den titel „Dewelke de kerk wel lezen kan", over de uitspraak van art. 6 der Nederl. Geloofsbelijidenis inzake het lezen der apocriefe boeken. Prof. Dr G. G b. A a 1 d e r s Ibandelt onder 'het opschrift: „Gyrus in Jesaja 40—66" over de quaestie van de authenticiteit dezer boofdstukiten, in verband met het feit, dat Gyrus daarin voorkomt als een historiscbe figuur. Prof. Dr A. Gosling a geeft in zijn bijdrage: „De uitzetting van Mr Willean Bilderdijik", een beoordeeling van Bilderdijks verbanning, mede in bet licbt van wat daarover door tijdgenooten en lateren geschreven is. Pro f. Dr A. A. v. Schelven schrijft onder' bet opschrift: „Rond een Professorsbenoeming" over de in 1924 in Duitsohland actueele quaestie, die nauiw samenhangt met bet streven der Vrije Universiteit, over de benoeming van een protestantscben „Weltanscbauuhgsprofessor" aan de Technische Hoogescbool te Hannover. Prof. D r H. J. Pos schrijft over „De eenheid der Syntaxis", Prof. Dr J. Wille over „De Leerschool van Luoretia Wilbelmina", een artikel over het wenk en den kring van de 18de ceuwBObe 'dichteres L. W. von Merken. Prof. D r D. H Tb. Vollenboven bandelt over „Het nominalisme van Zeno den Stoïcijn", gebaseerd op een overziohtelijte beschrijving vaji de historie van de Stoa, de voornaamste school binnen de riöbting van bet nominalisme. Prof. Dr J. Waterink behandelt en wijst af het betoog van samm: igen, dat Rousseau met zijn opvoedingsleer Ill een noodzakelijke consequentie is van bet Calvinisme („Rousseau en het Calvinisme"). Prof. Dr H. D o o y e-weerd bespreekt „De Structuur der Reobtsbeginselen en de methode der Recbtswetensöbap in bet licbt der Wets-idee", Prof. Dr L. van de Horst bandelt over „Psychosen bij' Debilitas Mentis". We noemden, da onderwerpen van de resp. bijdragen, omdat bet niet op den weg ligt van ons blad de verschillende artikelen te bespreken, maar wel en zelfs zeer direct om de aandacht van ben, die in een of meer vaji deze studiën belang stelen, op den rijken bundel te vestigen.

Het derde boek „Opgaven betreffende de Vrije Universiteit" is een volledige vermelding van de werken der Hoogleeraren, van Rectorale Oraties, Reievoeringen op Jaarvergaderingen en van de studentenlijst.

In hun inhoud ieder van een eigen beteekenis, zijn deze boeken ook door bun uiterlijk, blauwen band met goud-rug, een blijvende herinnering aan de soboone jubileumfeesten, die we mochten vieren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 januari 1931

De Reformatie | 8 Pagina's

BOEKBESPREKING

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 januari 1931

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken