Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

ZENDING EN EVANGELISATIE

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

ZENDING EN EVANGELISATIE

7 minuten leestijd

De Generale Synode en de Zending.

Over enkele dagen wordt de synode te Amsterdam geopend.

Zeer belangrijke zaken komen ook nu weer aan de orde. Wij denken b.v. aan de kwestie der C.D.U. en der N.S.B. AUiclit zal ook gesproken worden over de „Zelfbeproeving", en zelfs heeft men verzocht, dat de sjniode zich zal uitspreken over de „strijdmanier" in onze kerken. Wij zullen daai- niet over handelen, maar, gelijl' vanzelf spreekt, bij de zending ons bepalen.

Nu wordt ons dat niet gemakkelijk gemaakt- Want het rapport van de generale deputaten tof de zending, aan de synode aan te bieden, komt niet onder het bereik der kerken. 'Men kan het lezen als de synode afgeloopen is en dus de beslissingen reeds genomen zijn. Wat er dus aan dei orde zal komen is slechts ten deele te zeggen.

Wij vragen ons echter af, waarom dit rappor ook niet aan de kerken wordt toegezonden? Me' het rapport der Jodenzendlng geschiedt dit wet Maar wat de generale deputaten gedaan hebben en voorstellen, komen wij vóór de synode niet te weten. ...

Het staat echter vast, dat de kwestie-K. van DyK er zijn zal.

Dit staat vast volgens besluiten op de synode fan Middelburg genomen, vooral inzake het Lie- _irenboek en het Psalmboek van v. Dijk, maar üet blijkt ook uit een brochure van Ds van Dijk^ waarvan de kerkeraden kennis iiebben kunnen nemen.

Men herinnert zich nog het Middelburgsche besluit? jl. dat voorloopig in de godsdienstoefeningen op het zendingsterrein gebruikt mogen worden |]et psalmboek in de berijming van Ds van Dijk ea het liederenboek, samengesteld door de verschillende conferenties van zendelingen onder de Java­

nen; en 2. dat zij (n.l. de synode) erop aandringt, dat de fz. Vergadering van miss. predikanten, in vermd met de synode van de Javaansche kerken op jfidden-Java, met de andere corporaties, die onder Javanen arbeiden, en met de Javaansche kerken op Oost-Java en Noord-Java trachten te komen (ot een gemeenschappelijk liederenboek, waarin de 150 psalmen zijn opgenomen." Over dit dxibbele besluit hebben wij indertijd ter dezer plaatse reeds geschreven. Wij zijn nog steeds bij onze meening gebleven en zijn er zelfs in bevestigd, dat de synode van Middelburg zich vergist heeft.

Ds van Dijk heeft dan ook krachtig, op alleri wijze, in Indië zelf en in het vaderland, tegen deze besluiten geprotesteerd en geageerd. En jiij brengt dan ook zijn bezwaren op de synode an Amsterdam.

inderdaad' lijkt het ons heel vreemd, dat Middelkurg in 1933 het Liederenboek in één naam Boemde met het psalmboek; het is nu toch wel algemeen bekend, dat het liederenboek niet in Dnze kerken en in onze zending tliuis behoort. Het !0U hetzelfde zijn, als in onze Geref. Kerken in Xederland de gezangenbundel der Herv. Kerk laast de psalmen werd aanbevolen!

Naast deze fout kwam nog een tweede: de Uzonderlijke Vergadering van missionaire predl^ tanten zou samenwerking moeten zoeken met de aadere zendingen, en dat dan in bond mei de Javaansche kerken op ons zendingsterrein! Is dit gelukt? Krijgen wij een bundel, door deze lieterogene elementen vergaderd?

Gelukkig niet! De Oost-Javazendiiig met name, lieeft de synode van Middelburg wel diep' beschaamd. Zij heeft ronduit gezegd: Wij denken tr niet aan alle psalmen op te nemen! Zij maakt er zelfs principieel bezwaar tegen. Denk maar aan vloekpsalmen! En bovendien vindt zij het niet »odig, omdat er een psalmberijming is: n.l. van "s van Dijk!

Mij dunkt, dat nu de weg voor de sjaiode van Amsterdam gebaand is, om Middelburg los te laten, en het voorstel van Ds van Dijk aan te lemen. Dan is tenminste deze kwestie van de baan. Wat het voorstel van Ds van Dijk is? Kort gezegd: invoering van de door hem in het Javaansoh berijmde psalmen, met verschillende gezangen, ook toor hem bewerkt, vermeerderd.

Natuurlijk zal het mogelijk zijn, dat zijn psalmberijming feilen heeft. Nu, Ds van Dijk staat zijn berijming aan de synode af; deze wordt alzoo eigendom der kerken. Alle noodige verbeteringen hmnen dan worden aangebracht.

Hulde, Ds van Dijk! Zoo hoort het. Alleen een toor de kerken goedgekeurde en aanvaarde psalm-^ berijming mag op ons terrein een plaats hebhen. Van de zijde der Javaansche kerken op ons terrein zullen wij geen bezwaar hooren. Reeds op fc Javaansche synode van 1932 te Djocja werd besloten de door Ds van Dijk berijmde psalmen Ie zingen; op de synode van Solo werd verzekerd, bl door het besluit van Middelburg daarin geen terandering was gebracht. En nu werd in Juli de synode van Poerwokerto 'besloten de heraene psalmberijming in te voeren; of hierbij ook ójn de door Ds van Dijk bewerkte gezangen, '•eet ik niet; maar dat zal wel blijken.

Een andere kwestie zal zijn: de sclieiding tusr sdien Ds van Dijk eenerzijds en de meeste der ladere zendelingen anderzijds. Ds van Dijk heeft zijn mede-arbeiders van aller-

'i zonden beschuldigd'. Het is waar^ deze hebben •ffl inderdaad „vreemd" rapport tegen Ds van "ijk, ingediend bij de generale deputaten, teruggenomen! Maar zij hebben erbij gezegd: terugne- "ing van een beschuldiging houdt volstrekt niet de 'fkenning Ln van de onwaai-heid dezer beschuldi- S'ttg!! Piet wil alleen maar zeggen, dat men ze '3n de tafel neemt, en van verdere behandeling feiet.

Nu, daarmee neemt Ds van Dijk geen genoegen. De generale deputaten hadden aan de Afzonderde Vergadering van missionaire dienaren inliclijiigen gevraagd over de houding van Ds van Dijk jjizake zijn psalmberijming en het liederenboek. •^r Bakker stelde het antwoord op, dat door de l^eeste missionaire dienaren werd onderteekend. "^ van Dijk heeft toen aan de onderteekenaars '"'H talrijke onjuistheden en onwaarheden in dat %k bericht, met het gevolg, dat één zijn onder^- ''*ening terugnam. De anderen handhaafden hun "aam.

En daarop heeft hij een klacht bij de zendende "erken ingediend'. En nu is dat stuk wel van de tafel genomen, wat inderdaad vi^eujde bereidt, maai- men heeft erbij gezegd: „en toch hebben wij gelijk". Dit doet de vreugde weer haastig verdwijnen. Over deze kwestie zal de synode moeten oordeelen.

De synode kan verschillende personen over deze dingen hooren, b.v. Ds Bergenia, die in het land is. Maar Ds Bergema heeft zelf dit siuk, vol van besehuldigingen tegen Ds van Dijk, onderteekend; hij is dus partij in deze zaak. Zou het goed zijn, dan moest ook Ds van Dijk gehoord kunnen worden.

Wij kunnen niet anders dan ons vertrouwen in de synode uitspreken. Zij zal zeker niet in de fouten van Middelburg vervallen, maar uit eigen oogen zien. Laat zij recht doen, gerechtigheid oefenen, zonder aanzien des persoons. Het gaat niet allereerst om Ds van Dijk, maar om de zending, om Gods zaak. En het is ook Gods zaak, dat de eer Zijner dienaren door Zijn kerk wordt gehandliaafd.

Er komt nog een belangrijke zendingszaak op de synode, n.l. een mogelijke laeroeping van Ds Bergema door Nijverdal tot zendeling. Men weet, dat hij missionair dienaar voor Friesland was te Keboemen. Toen werd hij benoemd tot „docent" op Soemba, welke benoeming hij aannam. Daarmee was beslist, dat hij emeritusmissionair dienaar zou worden. Maar zie, nu wenscht hij door Nijverdal tot zendeling beroepen te worden.

Wij hebben eenige weken geleden reeds iets over deze kwestie gezegd, en komen er nu niet op terug. Het is ook niet noodig, want aan de synode zal slechts om advies worden gevraagd, terwijl het volgende jaai- de zendingssynode der drie Noordelijke provincies zelfstandig een beslissing zal nemen. Er zal dus nog wel eens gelegenheid zijn op deze zaak terug te komen, temeer, omdat men ons verzocht heeft ook deze zaak eens te bezien van uit het oogpunt van Ds Bergema.

Dat Ds van Dijk aan de synode van Amsterdam rechtsherstel vraagt ten opzichte van de beschuldiging door de synode van Middelburg, alsof hij Keboemen eigenmachtig had verlaten, en zich naar Wonosobo had begeven, voordat hem daartoe toestemming was verleend, laten wij rusten. De zendingssynode van Friesland heeft duidelijk genoeg bewezen, dat Middelburg door verkeerde voorlichting der generale deputaten, zich absoluut vergist had.

Er ware meer te noemen. Maar hetgeen wij hier naar voren brachten zegt het ons genoeg, dat Amsterdam niet het minst belangrijk belooft te worden door den arbeid, in den dienst der zending te verricliten.

De God der zending zegene daarin de synode, geve haar licht en wijsheid en rechtvaardigheidszin, en stelle haar zoo tot een rijken zegen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 14 August 1936

De Reformatie | 8 Pagina's

ZENDING EN EVANGELISATIE

Bekijk de hele uitgave van Friday 14 August 1936

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken