Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Methodes van «Reformatie.»

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Methodes van «Reformatie.»

6 minuten leestijd

Sam. Ik heb gehoord, Dirk! dat ook op het dorpje M. de Doleerenden het Synodale juk zullen afwerpen.
Dirk. Ja, Sam! dat vernam ik ook; ze schijnen het leven ook daar met de Christ. Gereformeerden niet te kunnen deeren.
Sam. Voor zoo ver het mij bekend is, Dirk ! verstaan ze elkander juist goed. Maanden achtereen hebben ze daar samen gekerkt en broederlijk omge-gegaan.
Dirk. Maar dat broederlijk samengaan zal zeker nu wel haast ten einde zijn? Of zullen de Christ. Gereformeerden in vereenïging met de Doleerenden blijven voortwerken?
Sam. Dat zal moeielijk gaan, Dirk! tenzij de Christ. Gereformeerden hun locaal verlaten en met de Doleerenden in eene andere plaats vergaderen. Doch... ja, het kan immers toch! Wanneer de Doleerenden een kerkeraad gekozen hebben, dan kunnen ze combineeren en ieder op z’n eigene wijze blijven voortwerk en.
Dirk. En noemt go dat dan vereenigd-leven of broederlijk-samengaan ? Ik niet. Echte concurrentie noem ik het. Nu de Christ. Geref. maanden achtereen hun locaal, hun tijd, hunne krachten hebben gegeven, om het den Doleerenden zoo aangenaam mogelijk te maken, en het bewijs leverden, dat zij het meenden, ernstig meenden, als broeders samen te leven, schijnt de tijd gekomen voor de Doleerenden, om een anderen weg op te gaan.
Neen, man! zij hebben er nu lang genoeg onder gezeten; het wordt hun in dat kleine locaaltje te eng. Nu niet verder gediend, ook omdat het niet behoort tot de aangenomen methode van Reformatie, om onder de Christ. Gereformeerden of (liever) Afgescheidenen te zitten.
Sam. Methode van Reformatie, zegt gij ? Wat ding is dat, Dirk ? Ik heb in den laatsten tijd al dikwijls dat woord gelezen.
Dirk. Methode beteekent in het algemeen: wijze of manier van werken of leeren. En zulks bij alle mogelijke vakken bij een ieder.
Sam. Als dat de beteekenis van bet woord is, dan zijn er nog al wat methodes in de wereld.
Dirk. Ja! Sam, deze zijn menigvuldig en kunt ge op elk gebied waarnemen; — bij den geneesheer in het behandelen der zieken, bij den onderwijzer in het leeren, — ook bij de vrouw in het huishouden! Ieder heeft zoo z’n eigene methode.
Sam. Maar is dan dat woord goed gekozen inzake de Reformatie der Kerk? Mij dunkt, daar moet dan uit voortvloeien, dat ook een ieder, die daarin optreedt, zijn eigene methode heeft.
Dirk. Goed begrepen, Sam! en gij denkt er dan zeker bij, dat bestudeerde methodes der menschen voor de gemeente des Heeren weinig beteekenis hebben. Gold het een vak, dan kon het bestaan, doch hier geldt het eene zaak, die de Heere naar Zijn aangewezen plan en op Zijn tijd tot stand brengt.
Sam. Maar ik heb, meen ik, toch gelezen, dat daar bepaalde methodes voor bestaan ?
Dirk. Ik moet u zeggen, Sam ! dat ik vroeger nooit heb gelezen van methodes van Reformatie. Het is eene vinding van later tijd, m’n goeje man! en behoort tot de ontdekkingen van Dr. A. Kuijper. Eer tijds waren het Gods Woord en onze belijdenis, die onze vaders tot richtsnoer hadden, doch als men daar niet genoeg aan heeft, of liever buiten deze een weg zoekt, komt men tot allerlei onzinnigheden. Men wil recht tot bestaan zoeken, en vooral niet belijden, dat men eigen vindingen najaagt. Zie dan worden er woorden gekozen, om voor den onkundige het eigenlijke doel te verbergen.
Sam. Onkundige zegt gij ? Maar de Bazuin dan ? Die heeft er toch ook over geschreven? En die zei nog wel, dat er drie methodes van Reformatie zijn.
Dirk. Laat ik hierop zeggen, Sam! dat de Bazuin wijzer deed, geen notitie te nemen van zulke woorden, die zij zoo maar uit den mond van Dr. Kuyper neerschrijft en napraat. De Bazuin-redactie weet van Reformatie oneindig meer dan Dr. Kuyper ooit geweten heeft.
Sam. Maar zijn er dan geen methodes van Reformatie ?
Dirk. Welzeker Sam! Je hebt er eenige van Dr. Kuyper, eene Van Lingen-methode, eene Kollbrugge-methode, eene Hoedemaker-methode, eene van Ronkel-methode, eene Jonker-methode, eene Bronsveld-methode, eene Buitendijk-methode, enz. enz. Ge kunt er zóó minstens duizend en vijf vinden!
Sam. Maar die methodes hebben toch niet allen recht van bestaan ?
Dirk. Ik heb immers gezegd, dat ieder zijn eigene methode heeft. Doch gij weet even goed als ik, dat inzake «Reformatie» der Kerk alleen Gods Woord en onze belijdenis, beteekenis als methode heeft. Dat Woord Gods moet het richtsnoer zijn, en zij, die daarvan afwijken, onder welke woorden ook, gaan een verkeerden weg op. Alleen Gods Woord is vast, doch alle neven-methodes zijn eigendunkelijk werk, dat vandaag zóó en morgen zus schippert.
Sam. Van Dr. Kuyper moogt ge toch niet zeggen, dat hij zoo onbestendig werkt. Hij heeft eenmaal een lijn geteekend en daarlangs gaat het! Ge kunt dit wel waarnemen in de onderhandelingen met de Christ. Gereformeerden. Hij wijkt er maar niet af; zooals zijn hoofd het opgevat heeft, gaat hij steeds voort.
Dirk. Behalve dat Dr. Kuyper thans op een heel anderen weg loopt, dan hij zich had voorgesteld. Toen Dr. Kuyper in het eerst optrad, was zijne methode een streven om de Herv. Kerk van Gereformeerde leeraars te voorzien en derwijze te reformeeren. Daarom is de Vrije Universiteit opgericht. Maar nauwelijks heette de eerste candidaat klaar of bom! daar viel voor die candidaten het nachtslot op de Herv. Kerk. Wat toen ? De Vrije Universiteit was er eenmaal; haar op zolder te zetten, dat ging niet! Vanaf dien tijd dagteekent de tweede methode van reformatie van Dr. Kuyper en deze liep op doleeren uit. Er moest immers toch een weg gebaand worden voor de candidaten der Vrije Universiteit! Licht, dat er nog wel eens een derde methode op volgt. En deze zal nog de beste zijn, zoo Dr. Kuyper en zijne volgelingen den geest des Heeren maar leeren afbidden. Overigens zult ge mij nu wel toestemmen, dat al zulke methodes weinig te beteekenen hebben.
Sam. Zeker is Gods Woord het eenige richtsnoer; meer hebben we niet noodig. Doch gij spreekt nog van een derde methode, die de Doleerenden later wellicht zullen volgen; welke mag dat zijn ?
Dirk. Mijns inziens deze, Sam! De Christ, Gereformeerden, die hunne deuren altijd ruim openstelden, moeten geen hand breed toegeven, maar pal blijven staan. Dan zal eindelijk het beste deel der Doleerenden, die het naast aan ons verwant zijn en nu langzamerhand ook Dr. K. leeren kennen, komen en zeggen : «wij gaan met U, want we hebben gehoord, dat de Heere met Ulieden is. En dat is de eenig goede methode!
Sam. Dat zal wel waar zijn, Dirk ! Mocht zoo iets nog eens gebeuren ! Wat zou dat heerlijk zijn! Het zou dan in waarheid wezen: "komt, laat ons opgaan tot den berg des Heeren en ten huize onzes Gods, opdat Hij ons leere van Zijne wegen en wij te zamen in zijne paden mogen wandelen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 april 1889

Het Stichtsche Wekkertje | 6 Pagina's

Methodes van «Reformatie.»

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 april 1889

Het Stichtsche Wekkertje | 6 Pagina's

PDF Bekijken