Bekijk het origineel

Avondgedachten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Avondgedachten

5 minuten leestijd

(Teksten van ‘t Jaarboekje.)

12 Febr. De Geest Gods bezielde Israels profeten en zangers; toch waren die gaven slechts het deel van enkelen, slechts droppelen, welke voorboden waren van een overvloedigen regen. De belofte des Heeren was rijk. Gelijk het water na een onweder nederstort over steden en dorpen, woestijnen en beemden, zoo zou de Heere ook den Heiligen Geest uitstorten en dit niet over één enkel volk, niet slechts op profeten en priesters, maar op dienstknechten en dienstmaagden, op Jood en Griek, Barbaar en Scyth. De Heere houdt getrouw Zijn woord. De pinksterdag getuigt het ons. Al zijt gij dan geen Abrahams zoon, al behoort ge niet tot de mannen van rijkdom en wetenschap, toch moogt gij hopen en bidden. Er is bij den Heere geene aanneming des persoons.

12 Febr. Er is geene vraag zoo gewichtig voor den mensch als die of wij van Christus zijn. Daarvan hangt voor tijd en eeuwigheid alles af. Zonder Christus is zonder God. Zonder Hem in deze wereld vol moeite en strijd en lijden is diep ellendig aanzijn. Waaraan kunnen wij het beproeven? Er is slechts één middel. Die van Christus zijn, Zijn eigendom zijn, hebben ook den Geest van Christus. Er is in hen een lust tot heiligheid. Zij zoeken niet eigen eer maar de eere Gods. Zij hebben liefde in hun hart tot God en menschen. De Heere heeft gezegd: »leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van harte. Beproeft u daaraan, het is een toetsteen door Hemzelven gegeven. Is die zachtmoedige, die nederige Geest werkelijk in u? Schenk ons Heere! twee deelen van Uwen Geest!

14 Febr. Gebondenheid en vrijheid mogen schijnen met elkander te strijden, gebondenheid aan den Heere is juist de hoogste vrijheid. Kinderen zijn geene dienstknechten, maar vrijen, en kinderen laten zich leiden door hunne ouders. Hoe meer zij het goede betrachten, des te meer zullen zij vrijheid genieten. Is het tegenovergestelde bij hen dan is het noodig, dat ze aan banden worden gelegd. Zoo is het ook met de kinderen Gods. Deze wagen zich niet op eigen gekozen wegen. Zij willen niet anders dan zich door hoogere macht en wijsheid laten leiden. Zij begeeren integendeel meer die stem, die inspraak te hooren, opdat zij weten mogen wat zij moeten doen. Indien gij dan een kind des Heeren in den rechten zin des woords zijn wilt, luister dan naar den psalmist, die zegt: verhardt u niet maar laat u leiden.”

15 Febr. Een kerkvader heeft gezegd: heb lief en doe dan wat gij wilt.” Hij heeft recht gezegd, indien die liefde dan ook maar altijd wakker mag zijn en steeds in ons het bestuur hebben mag over alle onze daden. Dan dienen wij den Heere vrijwillig; dan is het onze lust om onzen naaste te troosten en te helpen. Die liefde groeit niet uit het onreine der aarde, indien niet hemelsche kracht nederdaalt, Er is niets goeds in den mensch, en daarom ook geene liefde, en dus ook geene vrijheid, indien niet de Geest Gods ons, die van nature vijanden zijn, het hart heeft omgekeerd. Elke goede gave komt van boven van den Vader der lichten en de Apostel Paulus leert ons, dat van de blijvende schatten de liefde de meeste is.

16 Febr. Er is geen grooter blijdschap voor rechtgeaarde ouders dan het geluk hunner kinderen. Zij deelen hun van hunne bezittingen toe; zij doen wat in hun vermogen is om hun welvaart naar lichaam en ziel te bevorderen. Zij, die boos zijn, zegt de Heere, geven hunnen kinderen goede gaven, hoeveel te meer zal dan de hemelsche Vader goede gaven schenken, en in ‘t bijzonder Zijnen Heilige Geest, die alleen hen rijk kan maken. Hij zendt dien den Zijnen toe en, evenals de natgemaakte aarde weder uitdampt, zoodat weder wolken worden gevormd, zoo gaat wat van God komt weer tot God in aanbidding en verheerlijking op. Door dien Geest roept ieder begenadigde in zijne taal tot Hem met den Vadernaam en de Heere verstaat zoo wel het «Abba” van den Jood, als het «Pater« van den Griek en ook ons als wij bidden: «onze Vader.”

17 Febr, De spotter spreekt, wellicht onwetende van het versterken van den inwendigen mensch, als hij zich met aardsch voedsel verzadigen gaat; geheel iets anders bedoelt de Apostel. Het inwendige des menschen is zijn zieleleven en meer nog het van God herschapene deel in hem. Dat deel moet nieuwe kracht ontvangen; dat moet gedurig versterking hebben evenzeer als het lichaam, zelfs dag aan dag worden vernieuwd. Dat voedsel is Gods Geest. Het woord des Heeren is Geest en leven. De profeet had Gods woord,als hij het gevonden had, opgegeten en Gods woord was hem geweest tot vreugde en tot blijdschap zijns harten (Jes. 15 : 16). Leest dat woord met ernst en bidt, dat de Heilige Geest uw verstand moge verlichten, opdat gij de waarheid en het leven moogt verstaan.

18 Febr. Niet zelden wordt de ziel geslingerd tusschen hoop en vrees. Mocht zij het maar weten waarlijk den Heere toe te behooren! Zij vraagt naar teekenen, waaraan kan worden onderkend of’ men werkelijk de groots zaak deelachtig is. Zij heeft niet genoeg, zoo zij door God is aangeraakt aan een: »de kinderen der geloovigen zijn heilig” omdat zij die woorden recht verstaat en niet misbruikt. Zij heeft niet genoeg aan de wetenschap gedoopt te zijn. Zij heeft behoefte aan vasteren steun, Johannes geeft ons een onbedriegelijk kenteeken als hij zegt: „Hij heeft ons van Zijnen Geest gegeven”. In die genadegift Gods, geschonken om het dierbaar offer van zijnen lieven Zoon, heeft Gods volk het bewijs, dat het in Hem is en de Heere in hen woont.’

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 februari 1898

De Wekker | 4 Pagina's

Avondgedachten

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 februari 1898

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken