Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een aanbevelenswaardig werk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een aanbevelenswaardig werk

3 minuten leestijd

„Eenige grondwaarheden van den Christelijken godsdienst, in overeenstemming met Gods Woord, de belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmede vergeleken de beschouwingen van Dr. Kuyper, door H. Huisman, oud-ouderling en lid der Geref. gemeente te Appingedam.”
Dit werk, waarvan voor eenigen tijd de tweede druk is verschenen, werd ter recensie aan onzen geachten collega van Dingen toegezonden, omdat ZEerw. bij het verschijnen van den eersten druk dit werk in ons blad beoordeeld heeft. Thans nemen wij gaarne van onzen collega de beoordeeling over, daar wij eveneens een zeer gunstig oordeel kunnen vellen.
Br. Huisman beoordeelt in dit werk de gevoelens van Dr. Kuyper in zake de voornaamste grondwaarheden der Gereformeerde leer, na ze eerst aan de H. Schrift, onze belijdenis en de uitspraken veler Gereformeerde schrijvers getoetst te hebben, om dan tot de conclusie te komen dat de beschouwingen van Dr. Kuyper niet overeenkomstig de aloude Gereformeerde leer zijn. Achtereenvolgens worden in tien hoofdstukken behandeld; Voorbereidende genade, de Roeping, de Wedergeboorte, het Geloof, Rechtvaardigmaking, Heiligmaking, de Bekeering, de Sacramenten, de Heilige Doop, het Heilig Avondmaal. Bij den aanvang van ieder hoofdstuk wordt eerst aangewezen wat de Geref. leer aangaande dat leerstuk is, vervolgens wordt daartegenovergesteld Dr. Kuypers gevoelen, om dan Calvijn, Comrie, Brakel en anderen omtrent dat leerstuk te hooren.
Het boek is geschreven op bevattelijke wijze, zoodat het zich voor leden der gemeente zeer gemakkelijk laat lezen. In geen enkel gezin mag het eigenlijk ontbreken. De lezing er van zal de kennis der waarheid zeer bevorderen en een krachtig tegengif geven tegen de „nieuwe richting”, zooals Huisman de theologie van Dr. Kuyper noemt. Het verwondert ons dan ook niet, dat de eerste druk zoo spoedig geheel was uitverkocht en dat van verschillende zijden op een tweeden druk werd aangedrongen, Wij hopen dat ook van dezen uitgaaf weldra alle exemplaren verkocht mogen zijn en niet minder dat Huisman’s werk vooral door onze jonge mannen en jongelingen ernstig gelezen worde. Terecht toch wordt in het „Voorwoord bij de eerste uitgave” door den schrijver gezegd:
„Daarom is het niet van zoo weinig — maar van zeer groot belang, dat men ernstig en biddend onderzoeke, of waarlijk het gevoelen van Dr. Kuyper is het gevoelen onzer Gereformeerde vaderen, en met de praktijk der godzaligheid het zuiverst overeenstemmende en of het dus waar is, gelijk zeer velen meenen, dat zij, die tot dusver die grondwaarheden, vooral ook in de praktijk, anders hebben opgevat, van den zuiveren grondslag zijn afgeweken en dus tot de oude paden terug geleid behooren te worden.”
Men koope en leze Huisman’s werk, het is in één woord: Een aanbevelenswaardig boek voor allen, die niet in staat zijn de geschriften van Dr. K. grondig te onderzoeken en toch een nauwkeurig onderzoek willen instellen naar de Neo-Gereformeerde beschouwingen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 november 1908

De Wekker | 6 Pagina's

Een aanbevelenswaardig werk

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 november 1908

De Wekker | 6 Pagina's

PDF Bekijken