Bekijk het origineel

Kerkelijke berichten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kerkelijke berichten

5 minuten leestijd

KENNISGEVING.

De Classis 's Gravenhage nam in hare Vergadering van 19 Eebruari 1913 het volgende besluit:

De Classis, gehoord den heer van Dam, gelet op de door en door onwaardige houding, door hem tegenover de Classis aangenomen, gelet op de beschuldigingen door hem tegen de Classis ingebracht, zonder dat hij daarvoor het bewijs kon leveren,

ontneemt aan den heer van Dam de bevoegdheid in de Classis leekenarbeid te verrichten en zal dit besluit in „de Wekker” publiceeren.

Namens de Classis 's Gravenhage, Ds. T. A. BAKKER, Voorzitter. Ds. J. VAN DER VEGT, Scriba.

Kampen, 24 Pebr. 1913.

Gisteren na de godsdiensoefening maakten onze geliefde Leeraar Ds. J. J. van der Schuit de gemeente bekend, dat Z.E.W. èen roeping had ontvangen van de gemeente Zaandam. Waar er nu twee gemeenten roepen „kom over en help ons 1” daar zij het onze bede: geef, Heere üw dienstknecht licht en wijsheid, om eene Gode welbehagelijke keuze te doen. Kan het zijn, dat wij dan eerlang mogen hoeren: „gemeente, ik heb geen vrijmoedigheid van mijn Zender mogen ontvangen om u te verlaten; ik blijf bij u”. Dat is de wensch en bede van kerkeraad en gemeente.

Namens den Kerkeraad, H. DE LANGE, Scriba.

KORT VERSLAG van de vergadering der Classis Amsterdam, gehouden te Amsterdam op 18 Febr. 1913.

Bij ontstentenis van den Voorzitter der vorige vergadering. Ds. J. BosHzn., die heenging naar Delft, opent de pastor loei deze vergadering. Z.Eerw. laat zingen Psalm 119 : 17 en leest daarna Psalm 48, waaraan hij eenige besprekingen verbindt. 1 »en broeders wordt een hartelijk welkom toegeroepen, inzonderheid ds. J. de Bruin, die de herderstaf over de Gemeente Broek-op-Langendijk opnam. Blijke het, aldus de Voorzitter, dat zijn komst in die Gemeente en onze Classis in 's Heeren gunst en tot verheerlijking Zijns Naams zij.

De lastbrieven worden geopend, waaruit blijkt, dat alle afgevaardigden aanwezig zgn, ook voor het eerst de broeder-ouderling van het station te Enkhuizen.

Ds. P. Lengkeek blijft als opvolger van ds. Bos het praesidium waarnemen.

De Notulen worden gelezen en ongewijzigd goedgekeurd en geteekend. Volgens het huishoudelijk Reglement, dat bepaald, dat de jongstaangekomen predikant het scribaat zal waarnemen, wordt ds. J. de Bruin scriba der Classis, terwijl ds. J. W. Geels wordt aangewezen een kort verslag voor „De Wekker” saam te stellen.

Ds. F. Lengkeek brengt als Voorzitter verslag uit van de handelingen der Cl. Commissie, die de attesten der broeders ds. J. Bos en ds. J. de Bruin aprobeerden. In de vacature der Cl. Comm. wordt gekozen ds. M. Schouten, als primus en ds. J. de Bruin als secundus.

Aan den Helder wordt handopening verleend tot het beroepen van een Leeraar, en op een desbetreffende vraag van IJmuiden besluit de Classis die instructie naar, den kerkeraad terug te zenden, opdat de broeders op de a. s. vergadering een meer volledig antwoord zullen geven.

Voorts besluit de Classis, dat de leden, die te Halfweg wonen, niet te Amsterdam, maar te Haarlem moeten ingeschreven worden.

Lisse en Amsterdam hebben een instructie van denzelfden strekking: „De Classis dringe er bij de Synode op aan, dat de Kerk in het bezit kome van een eigen kerkelijk orgaan. Met op één na algemeene stemmen wordt besloten de instructie aldus gewijzigd naar de Synode te zenden. „De Synode besluite tot de uitgave van een eigen kerkelijk orgaan, met ds. Wisse als hoofdredacteur.”

Nadat de broeders eenige verkwikking en rust genoten hadden, werd de middagvergadering geopend door broeder H. Bokhorst met gebed, nadat gezongen was Ps. 119:3.

De vragen naar art. 41 worden bevestigend beantwoord.

In antwoord op eene instructie van Urk: „Mogen leden der Gemeente op loggers varenP” zegt de Voorzitter, dat de Synode deze vraag tot een volgende vergadering heeft uitgesteld.

Amsterdam heeft nog de volgende instructie : „De classis dringe bg de Synode aan op de uitgave van een volledig kerkelijk handboekje”. De classis besluit de instructie, aldus aangevuld naar de Synode te zenden: „ IJe classis spreekt haar leedwezen uit, dat de commissie, benoemd tot het samenstellen van een waar volledig kerkelgk handboek, nog altijd niet aan haar opdracht uitvoerig heeft gegeven, verzoekt de Synode genoemde commissie aan te sporen, dat zoo spoedig mogelijk een volledig kerkelijk handboek wordt samengesteld”.

Ook deze instructie besluit de classis naar de Synode door te zenden: ,De Synode ga over tot het instellen van Provinciale Synoden”.

De Consulentschappen worden weder gewzigd, zoodat ds. M. Schouten consulent wordt ook van Zaandam, en Ds. J. W. Geels ook van Lisse, terwgl aan ds. J. A. de Bruin de gemeenten Den Helder, Opperdoes en TJrk worden aangewezen.

Nadat de Penningmeester, die weer voor dit jaar werd benoemd, zgn jaarverslag had uitgebracht en zgn finantieël boheer door eene commissie was in orde bevonden en de classe-notulen waren gelezen, wordt de Vergadering door den Voorzitter gesloten met dankgebed, nadat gezongen was Ps. 72 : 1 1.

Haarlem, 19 Pebr. 1913.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 februari 1913

De Wekker | 6 Pagina's

Kerkelijke berichten

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 februari 1913

De Wekker | 6 Pagina's

PDF Bekijken