Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De kracht des geloofs (87)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De kracht des geloofs (87)

Zwitserland

4 minuten leestijd

Maar er geschiedde meer. De Raad van Genève kwam den 12en Augustus 1535 te zamen en bepaalde; „dat Genève vrij was van de gehoorzaamheid van den paus en dat alles, wat niet door de Schrift, te bewijzen was, van den godsdienst moest af-zonderd worden,” De vijanden der hervorming hadden dus moeten medewerken, om haar in Genève te doen triumfeeren.
Dit alles geschiedde, voor Calvijn te Gebève kwam. Hij is dus niet te beschouwen als de persoon, aan wien die stad de eerste stappen der hervorming te danken had; en toch, onbegrijpelijk veel heeft hij moeten arbeiden, om daaraan hechtheid en duurzaamheid te geven; om haar te leiden in de banen van Gods Woord in elk opzicht.
Voor we Calvijns arbeid te Genève bezien, willen we in enkele breede trekken even aangeven enkele voorvallen uit zijn leven, voor hij te Genève kwam.
Johannes Calvijn, of Jean Chauvin, werd den 10en Juli 1509 te Noyon in Picardië geboren. Zijn vader gaf hem een gestrenge opvoeding. Zijn moeder, gedreven door een welgemeende doch bekrompen godsdienstigheid, deed hem vaak in de vrije natuur, onder een helderen sterrenhemel, nederknielen tot het gebed en spoorde hem aan, dit vaak te doen in de eenzaamheid.
Een en ander had ten gevolge, dat bij den jeugdigen Johannes reeds vroeg een ernstige en godsdienstige zin openbaar werd. Gevolg hiervan was weer, dat de vader toestemde, overeenkomstig den wensch van zijn vrouw, den jongen voor den geestelijken stand te doen opleiden. Zijn eerste onderwijs ontving hij in zijn geboorteplaats en reeds spoedig onderscheidde hij zich van zijn medeleerlingen door grooten aanleg en nauwgezetten ijver. Dit was zeker een der oorzaken, dat hij reeds op twaalfjarigen leeftijd tot kapelaan van la Gésine werd benoemd en toen reeds de tonsuur of kruinschering ontving. Het geschiedde in die dagen dikwijls, dat zulke jeugdige personen zulk een kerkelijke bediening ontvingen. Niet dat ze dan ook het werk van dat ambt hadden te verrichten, zij hadden niets te doen, dan de inkomsten er van te beuren; het werk lieten zij oor anderen doen. Ook traden zij daardoor nog niet in den geestelijken stand; zij bleven volkomen vrij, later te kiezen, welken stand zij wilden innemen Kozen zij dan een wereldlijk beroep, dan verviel natuurlijk hun kapelaanschap en dus ook het daaraan verbonden inkomen.
In 1523 brak te Noyon de pest uit. Vader Calvijn zond daarom zijn zoon naar Parijs, om daar aan de beroemde hoogeschool verder te studeeren. Daar kwam hij in aanraking met zijn neef, Olivétanus, die hem opwekte, nevens hetgeen hem door de leeraren werd onderwezen, den Bijbel te bestudeeren. Sommige geschiedbeschrijvers stellen het voor, dat de jeugdige Calvijn dit denkbeeld ernstig bestreed; anderen, dat hij het gretig aanvaardde en door dit bestudeeren van den Bijbel reeds toen tot anderen inzichten kwam, Hoe het zij — we vinden hem na enkele jaren te Orleans, om aan de hoogeschool aldaar in de rechtsgeleerdheid te studeeren. De een zegt; Calvijns vader gebood hem, dit te doen, omdat hij vreesde, dat de veranderde denkwijze van Johannes dezen zoo gemakkelijk aan vervolging kon doen blootstaan. Een ander: omdat de studie der rechtsgeleerdheid betere gelegenheid bood tot het verkrijgen van rijkdom en eer.
Ook in de nieuwe studie onderscheidde hij zich weldra en niet lang duurde het, of hij was in staat daarin openbare lessen te houden, ja zelfs zag hij zich eershalve het Doctoraat in de Rechten opgedragen. (Volgens B. ter Haar, bladz. 214).
Van Orleans vertrok hij naar Bourges. Daar ontmoette hij den man, die grooten invloed op zijn leven zou uitoefenen, n.1. Melchior Wolman. Deze was een Duitscher van geboorte, een grondig beoefenaar van de oude talen en met hart en ziel der hervorming toegedaan. Aan de hand van dezen geleerde oefende Calvijn zich in de studie der Grieksche taal. Met dezen man des geloofs las hij het Nieuwe Testament. Door hem werd hij gewezen op de bijgeloovigheden der Roomsche kerk, op den strijd tusschen de leer van Rome en die van Gods Woord en onder de bearbeiding des Heiligen Geestes werd Holman het middel, dat Calvijn zich zondaar leerde kennen en in Christus Jezus, en in Hem alleen het leven vond.

H. (Harderwijk) V.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 februari 1927

De Wekker | 4 Pagina's

De kracht des geloofs (87)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 februari 1927

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken