Bekijk het origineel

Veluwsche Brieven

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Veluwsche Brieven

5 minuten leestijd

Waarde Broeder!

Dikwijls wordt door middel van de radio een S.O.S.-bericht uitgezonden. Wat dat voor een bericht is, vraagt ge. Laat mij u dat even zeggen.
S.O.S. is de afkorting van de Engelsche woorden Safe our souls, d.i. red onze zielen! Met „ziel” wordt hier bedoeld het leven. Een van de eerste toepassingen van de uitvinding van Marconi, de radiografie of draadlooze telegraaf, is het overbrengen van een S.O.S.-sein, wanneer een schip zich in gevaar bevindt. De marconist, d.i. de man, die de daartoe dienende toestellen bedient, zendt dan voortdurend dit sein. Zijn er schepen in den omtrek, waar ook een installatie voor radiografie aan boord is, dan wordt daar het S.O.S.-sein opgevangen, en indiener mogelijkheid .toe bestaat, wordt aan het benarde schip hulp verleend. In zeer vele gevallen heeft de uitzending van zulk een S.O.S.-bericht al hulp gebracht.
Een S.O.S.-bericht is dus een noodbericht. In den regel bevat zulk een bericht, door de radio uitgezonden, de tijding van een sterfgeval of ernstige krankheid aan familieleden, wier oogenblikkelijke verblijfplaats niet bekend is. Meestal gelukt het, hen op deze wijze nog te bereiken, waardoor zij nog in de gelegenheid zijn, tijdig weer te keeren en tegenwoordig te zijn of bij de begrafenis of nog gedurende de laatste oogenblikken van hunne verwanten,
S.O.S.! Red onze zielen!
Wie is er, die zulk een S.O.S. nimmer uitzond? Sinds de zonde in de wereld ingekomen is, is er plaats geweest voor zulke noodkreten. Meest echter gaat het om het tijdelijke, om levensbehoud voor dit leven, levensbehoud van lichaam, van positie, van werkkring, van invloed. Heel de wereld is er vol van! Om redding roept het menschdom! Bij filosofen en oeconomen, bij politici en handelaars, bij den man van de straat en den hoogst geplaatsten bij allen vindt ge het, dat zij behoud, redding zoeken.
Hoevelen hebben zich opgemaakt om de wereld en de menschheid te redden! Hoevelen zeggen niet: Bij ons is het; wij zullen u helpen! Allen trachten een antwoord te geven op de noodige S.O.S.! Elke politieke partij, elke godsdienstige gezindte! Van de verst doorvloeiende communist tot den meest verstookten conservatief of wel reactionair; zij zoeken en meenen naar hun inzicht te brengen de redding, die de menschheid behoeft.
S.O.S.! Het teeken der menschheid wordt opgevangen door den vorst der duisternis. Geen wonder, want het hart der menschheid is afgestemd op zijne golflengte, en evenzoo verstaanbaar is het, dat de mensch luistert naar zijne raadgevingen en langs den weg van wereld en vleesch-en-bloed zich tracht te helpen.
Eerst dan, als — met eerbied zij het gezegd — als ons hart gelijk gestemd is met het hart van God, in welk geval de dingen des tijdelijken levens nog niet behooren tot de onverschillige, maar toch moeten achterstaan bij die des Geestes Gods, waardoor het S.O.S. in de eerste plaats betrekking zal hebben op onze verhouding tot den Heere, eerst dan zullen wij met ons S.O.S. op de rechte wijze werkzaam zijn. Dan gaat het op tot Hem en vindt gehoor bij Hem, aangezien het is „naar”, d.i. overeenkomstig Hem, bij wien uitkomsten zijn zelfs tegen den dood. Die kan als de Almachtige, wil als de Liefde en zal als de Getrouwe hooren, die tot Hem roept uit de diepte der ellende!
S.O.S.! De maatschappij roept! De kerk roept! Ja, ook de kerk! Zij roept uit hare gedeeldheid en verscheuring! Maar is het wel het rechte roepen? Bonden en vereenigingen hebben zich gevormd op haar roepen; zij zullen helpen! Maar wat zullen zij helpen, wat kan over het geheel de mensch helpen? Lijkt het er niet op, dat men het S.O.S. der kerk beantwoorden wil en — daartoe de ziel uit de -kerk eerst wil wegnemen? Er is maar één Helper voor de kerk en dat is haar Hoofd en Koning. Och, dat tot Hem het S.O.S. worde uitgezonden! Geve Hij ons een hart, dat den nood der kerk erkent, omdat het dien gevoelt en er onder gebogen gaat, dan zal Hij onze toevlucht zijn en ons roepen niet tevergeefsch!
Maar dan zullen wij ook het S.O.S. der wereld verstaan en in ‘s Heeren vreeze en weg tot die wereld uitgaan, om nog te redden, die ten doode gegrepen zijn. Zijn er geen nooden weg te nemen? Moeten er geen zielen gered woorden? In de heidenwereld, maar ook in onze z.g.n. christelijke maatschappij ? Wankelen niet velen ten doode? Komt het S.O.S”. niet tot ons, als wij lezen van den schrikbarenden vooruitgang van het communisme, van de atheïsterij, van den achteruitgang op zedelijk terrein, van de menigvuldige zelfmoorden, van . . . maar lees met aandacht uw dagblad en zoo ge het doet met de bede, dat de Heere u doe verstaan de S.O.S.-seinen, die daarin tot u komen, dan zult ge ze zien vermenigvuldigen. Mogelijk zal het u slaan met moedeloosheid, maar dat is toch het rechte niet, want dan gaat ge onder in de klacht.
Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de dooden is opgewekt. In Hem is het antwoord op het S.O.S. der menschheid. Zij in Hem het antwoord op uw S.O.S.!

Met vr. br. gr.

t. t.

2 Mei 1930. L.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 mei 1930

De Wekker | 6 Pagina's

Veluwsche Brieven

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 mei 1930

De Wekker | 6 Pagina's

PDF Bekijken