Bekijk het origineel

Verslag der Classis „Dordrecht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag der Classis „Dordrecht", gehouden Woensdag 3 Oct. 1934 te Dordrecht.

3 minuten leestijd

.Art. 1. Opening. Namens de roepende gem, Dordrecht opent Ds. Tolsma van Zaamslag de vergadering. ZijnEerw. laat zingen Ps. 97:1, gaat voor in gebed, leest Psalm 93. Den afgevaardigden wordt het welkom toegeroepen, inzonderheid Ds. Smits van Sliedrecht, die voor 't eerst als afgevaardigde ter vergadering is. In verband met het gelezen schriftgedeelte wordt gewezen op den druk der tijden. Doch de Heere regeert, dat is, temidden van alles wat wisselt en verandert, de troost voor Gods kerk.
Art. 2. Lastbrieven. Alle gemeenten zijn vertegenwoordigd. De gemeente Klundert heeft om bizondere reden geen lastbrief. Aan twee diakenen wordt keurstem verleend.
Art. 3. Moderamen. Ds. Tolsma, Praeses; Ds. Smits, Scriba; Ds. Visser, Assessor; Oud. van Dongen, Quaestor.
Art. 4. Notulen. Deze worden na voorlezing goedgekeurd en onderteekend.
Art. 5. Ingekomen stukken. In behandeling komt een schrijven van iemand, die verzoekt hem den weg te willen wijzen, langs welke hij Predikant kan worden in de Chr. Ger. Kerk in Nederland. Na eenige bespreking, besluit de Classis, met dezen broeder niet nader in overleg te treden. In deze bespreking treedt duidelijk naar voren, dat de Classis het beginsel huldigt dat de Chr. Ger. Kerk moet worden opgebouwd door middel van predikanten, uitgaande van de Theol. School.
Art. 6. Instructie. Van Werkendam: De Kerkeraad der Chr. Ger. Gem. te Werkendam, zou gaarne zien, dat er wisseling kwam in de afgevaardigden naar de P.S. van het Zuiden en wil deze aanwijzen in alphabetische volgorde per gemeente.
Na bespreking wordt deze instructie als in strijd met de D.K.O. afgewezen.
Art. 7. Verslagen. Ds. Sluiter brengt verslag uit van gehouden kerkvisitatie te Dussen en Klundert, alsmede van de intrede van Ds. Smits te Sliedrecht waar Zijn Eerw. als afgev. der Classis vertegenwoordigd was. Ds. Kleisen brengt verslag uit van kerkvisitatie te Zaamslag en Zierikzee. Ds. Hoogendoorn doet dit van Vlissingen. Ouderling van Dongen brengt verslag uit van den Zendingsdag te Dordt. Ds. Kleisen evenzoo van Vlissingen. Hierbij wordt tevens vastgesteld D.V. 1933 te Dordt weder de Zendingsdag te organiseeren en wel 't laatst van Juli of begin Augustus. Dit met 't oog op 't huren van ,,Kunstmin". D.s Kleisen verzoekt voortaan bijtijds den datum der te houden Zendingsdagen bekend te maken. Opdat anderen met 't organiseeren van vergaderingen hiermee rekening kunnen houden. Hieraan zal gevolg worden gegeven.
Art. 8. Collecten kassen. Br. van Dongen brengt verslag uit. In verband met de Kas E.B.P. is een schrijven ingekomen van Ds. v.d. Vegt. Zal beantwoord worden door den correspondent. Ook een schrijven van Ds. de Vries, waarin gewezen wordt op de kas der emeriti, welke nog steeds in nood verkeert. Gemaand wordt tot getrouw collecteeren.
Art. 9. Regeling Classisbeurten. De z.g.n. kerkeraadsbeurten worden met bijna algemeene stemmen afgeschaft.
Besloten wordt dat alle vacante gemeenten Classisbeurten ontvangen. Ze zijn dan als volgt:
Puttershoek: Ds. Visser, Smits en Meijering.
Klundert: Ds. Hoogendoorn, de Groot, Kleisen en Fransen,
Werkendam: Ds. Kleisen, Hoogendoorn, Tolsma en Smits,
Papendrecht: Ds. Meijering, Sluiter, de Groot en Visser,
Dussen: Ds. Fransen, Tolsma en Sluiter.
Art. 10. Rondvraag. Art. 41 D.K.O. Over 't algemeen klaagt men over weinig geestelijk leven, terwijl ook de tijdsomstandigheden hun invloed doen gelden op de stoffelijke zijde der gemeenten. Ds. Smits zegt mede namens zijn gemeente de Classis dank voor haar vertegenwoordiging in den persoon van Ds. Sluiter, bij zijn intrede te Sliedrecht. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Praeses de vergadering en draagt Ds. Visser in gebed de nooden der gemeenten op aan den Koning der Kerk.
Op last der Classis voornoemd,

DE VERSLAGGEVER.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 oktober 1934

De Wekker | 4 Pagina's

Verslag der Classis „Dordrecht

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 oktober 1934

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken