Bekijk het origineel

Kort verslag der classisvergadering ''Dordrecht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kort verslag der classisvergadering ''Dordrecht" gehouden te Dordrecht 1 April 1936.

3 minuten leestijd

Kort verslag der classisvergadering «Dordrecht" gehouden te Dordrecht 1 April 1936.
Art. 1. Opening. Ds. Visser opent de Vergadering, namens de roepende gemeente Dordrecht, laat zingen Ps. 119:67, qaat voor in gebed en leest 2 Tim. 4 : 1—8. Hierna spreekt hij een kort openingswoord, waarin den vertegenwoordigers der gemeenten het welkom wordt toegeroepen, vervolgens wordt in verband met het gelezen gedeelte der H. Schrift tot de vergadering het woord gericht.
Art. 2. Lastbrieven worden nagezien; alle gemeenten blijken wettig vertegenwoordigd te zijn, aan 3 diakenen wordt keurstem verleend, alzoo de wettigheid der vergadering vastgesteld.
Art. 3. Moderamen. Praeses Ds. Visser, Scriba Ds. Smits, Assessor Ds. Fransen, Quaestor Oud. v. Dongen.
Art. 4. Notulen worden voorgelezen, behoudens een enkele wijziging, goedgekeurd en onderteekend.
Art. 5. Ingekomen stukken worden in comité behandeld.
Art. 6. Instructies van Zierikzee: ,,De classis dringe bij meerdere kerkelijke vergaderingen aan op de volgende uitspraak: Dat het lidmaatschap der N.S.B, beslist onvereenigbaar is met dat der Chr. Geref. Kerk, omdat aangeduide politieke partij links staat en dus anti-christelijk is."
Ds. Hoogendoorn licht toe. Het blijkt echter, dat reeds op de Gen. Syn. deputaten zijn benoemd om deze materie onder het oog te nemen. Men besloot daarom, als classis vooralsnog geen oordeel hierover uit te spreken, maar af te wachten, wat de uitslag zal wezen van b.g.n. studie. Aan Zierikzee wordt overgelaten, hoe plaatselijk te handelen
Van Vlissingen: ,,De raad der Chr. Ger. Gemeente te Vlissingen verzoekt de classis, mede namens de broeders en zusters te Middelburg, om te Middelburg tot instelling der ambten over te gaan
Ds. Kleisen, alsmede een afgevaardigde van 't Station Middelburg, lichten deze zaak toe. Met algemeene stemmen wordt besloten tot instelling der ambten aldaar over te gaan.
Hiervoor worden aangewezen: Ds. Kleisen, Ds. Hoogendoorn en Ds. Fransen.
Art. 7. Verkiezing afgev. Part. Syn. Gekozen worden: De predikanten: Primi: de Groot, Sluiter, Visser. Secundi: Hoogendoorn, Kleisen, Meyering. De ouderlingen: Primi: de Groot, V. Dongen, Visser. Secundi: de Heer, Slabbekoorn, Smith.
Art. 8. Lastbrief der Part. Syn. wordt vastgesteld, voorgelezen en onderteekend.
Art. 9. Class. Zendingsdagen. Deze zullen ook dit jaar weder te Dordrecht en te Vlissingen gehouden worden.
Art. 10. Collecten der diverse kassen worden besproken. Door de classiscorrespondent wordt gemaand tot getrouw collecteeren.
Art. 11. Rondvraag Art. 41 D.K.O. Aan enkele broeders wordt advies verleend. Verder blijkt uit de bespreking, dat we ook ten opzichte van de Kerk, donkere en kommervolle tijden beleven, zoowel naar geestelijke als stoffelijke zijde.
Art. 12. Roepende gemeente voor de e.v. Classisvergadering D.V. zal 's-Gravendeel zijn.
Art. 13. Sluiting. Nadat de Assessor de Praeses gedankt heeft voor diens leiding, eindigt deze met dankgebed en de Praeses sluit de vergadering.
Namens de classis voornoemd,
De verslaggever.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 april 1936

De Wekker | 4 Pagina's

Kort verslag der classisvergadering ''Dordrecht

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 april 1936

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken