Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerk en Staat

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerk en Staat

6 minuten leestijd

Het Handelsblad publiceerde een dezer dagen het Reorganisatievoorstel der Ned. Herv. Kerk, zooals dit door de Synodale Reorganisatie-Commissie is opgesteld.
Het Reorganisatievoorstel geeft;
1o. een ontwerp-Algemeen Reglement, gevolgd door „Overgangsbepalingen".
2o. Een ontwerp-Reglement voor kerkelijk opzicht en kerkelijke tucht.
3o. Een ontwerp-Reglement betreffende de behandeling van geschillen en bezwaren tegen- en de vernietiging van besluiten in bestuurszaken.
4o. Een ontwerp-Reglement op de kerkvisitatie.
De reorganisatiecommissie heeft ernaar gestreefd, haar voorstel zoo weinig mogelijk het karakter van een compromis te geven; het ging voor haar om het gemeenschappelijk bereiken van een resultaat, dat zoowel aan de vereeniging Kerkopbouw als aan de vereeniging kerkherstel, bevrediging zou kunnen schenken.
Het instituut der „huisgemeenten" is uit het ontwerp van de vereeniging „Kerkopbouw" verwijderd; als normaal werd aangenomen, dat de Kerk in alle verscheidenheid de eenheid moet bewaren. De „overgangsbepalingen" bedoelen aan te geven, hoe de Kerk moet handelen met de organisaties, die nu vaak buiten kerkelijk verband op haar gebied arbeiden.
Ten opzichte van het bestuur der Kerk heeft de Commissie zich bij de voorstellen van „Kerkopbouw" aangesloten, met dien verstande, dat de classicale vergaderingen ook met tuchtoefening worden belast, en dat de verkiezing van de leden der Algemeene Synode berust bij de Provinciale Synoden. De Waalsche gemeenten zijn, met het oog op hare historische positie, als provinciaal ressort gehandhaafd, echter met één afgevaardigde naar de Alg. Synode. De taak van den ouderling is nauwkeurig omschreven, waarbij zijne eigen ambtelijke verantwoordelijk-heid op den voorgrond is gesteld.
De figuur van „kerkvisitator" en „moderator" is eveneens overgenomen uit het ontwerp „Kerkopbouw", met deze afwijking, dat ook dienstdoende ouderlingen met deze functie kunnen belast worden.
De Commissie heeft gemeend geen nieuwe proponentsformule, noch nieuwe belijdenis vragen te moeten voorstellen, daar zij meent, dat dit een taak is van de gereorganiseerde Kerk.
Met de kwestie van het beheer en andere vragen heeft zij zich niet beziggehouden, daar deze buiten haar opdracht vielen.

Als het belangrijkste in dit reorganisatie-voorstel kan men de omschrijving van het wezen en doel der Ned. Herv, Kerk aanmerken. De Commissie is in art. 8 van het ontwerp-Algemeen Reglement tot deze omschrijving gekomen: „het wezen en doel der Ned. Herv, Kerk, door haar-zelve, als deel van de Eene Algemeene Christelijke Kerk. tot uiting gebracht in haar historische formulieren, sluit in voor al hare lidmaten bij de vervulling van hun roeping, voor alle ambtsdragers bij hun ambtsbediening, voor de kerkvisitatoren en den moderator bij de vervuiling van hun taak en voor alle kerkelijke vergaderingen bij bestuur en toezicht:

1. De zorg voor de prediking van het heilige Evangelie, de bediening van de heilige Sacramenten, en wat verder tot den openbaren Eeredienst behoort:
2. De herderlijke zorg voor de gemeente en hare leden tot opbouw in kennisse Gods, onderlinge liefde en christelijken levenswandel:
3. De zorg voor den dienst der barmhartigheid;
4. De zorg voor de opleiding van de dienaren des Woords:
5. De zorg voor hare belijdenis door hervorming en handhaving, opdat het geloof der Kerk in hare verkondiging en in hare symbolische en liturgische geschriften steeds zuiverder tot uitdrukking kome, en opdat de openbaring van God, Vader, Zoon en Heiligen Geest naar de Heilige Schrift, als regel van geloof en leven worde geëerbiedigd en het karakter, der Kerk, als Kerk van Christus worde bewaard.
6. De behartiging van de zending, in het bijzonder in het Koninkrijk der Nederlanden binnen en buiten Europa;
7. Het onderhouden van betrekkingen met andere deelen van de Eene Algemeene Christelijke Kerk;
8. Het getuigen van den eisch, dien Gods gebod stelt ten aanzien van het leven van enkeling, maatschappij en staat, ook door te arbeiden aan de ordening van het leven.
In dit artikel is beproefd een principiëele omschrijving te geven van het wezen en doel der Kerk; de bedoeling was niet een formule te geven, die als verkorte belijdenis zou mogen opgevat worden, Duidelijk is uitgedrukt, dat de Drie Formulieren van Eenigheid uitgangspunt en grondslag vormen, en onomwonden wordt gezegd dat zij, die de belijdenis willen handhaven, bedacht moeten zijn op haar hervorming. De commissie acht noch handhaving zonder hervorming, noch een hervorming, die niet het wezen der belijdenis handhaaft, verantwoord. Zoo moet het ook worden verstaan, als in genoemd Artikel 8 van de liturgische formulieren gewaagd wordt: De commissie is er van overtuigd, dat de bestaande formulieren op onderscheidene punten dringend herziening behoeven; dit heeft haar aanleiding gegeven om in het laatste hoofdstuk van het Algemeen Reglement de wegen aan te wijzen, waarlangs men tot die herziening kan komen; in hetzelfde verband is ook getracht reglementair vast te leggen, hoe .de hervorming der belijdenis op een haar eigen wijze moet worden tot stand gebracht.
Bij dit rapport is een minderheidsnota gevoegd.
De leden De Blécourt en Tammens konden zich met de algemeene strekking van het reorganisatievoorstel niet vereenigen; de heer De Blécourt heeft dan ook een uitvoerige minderheidsnota ingediend. Het lid der commissie Ds. B, J. Aris verklaart, dat hij de regeling der zaken, betreffende de eenheid en verscheidenheid der Kerk, te eenenmale ontoereikend acht voor de moeilijkheden en mogelijkheden, die op dit terrein liggen; veel in het aangeboden reorganisatie-voorstel heeft zijn volle instemming, maar toch acht hij het onaanvaardbaar, omdat hij meent, dat de regeling der zaken betreffende de eenheid en verscheidenheid der Kerk in het voorgestelde Algemeen Reglement geformuleerd, had moeten worden uitgewerkt,
Met groote belangstelling hebben wij kennis genomen van dit reorganisatie voorstel. Wat is daar jaren lang naar uitgezien en wat hebben wijlen. Dr. Hoedemaker en prof. Gunning er in hun dagen reeds met groote kracht op aangedrongen. Dat het toen niet ging, zat hem hoofdzakelijk wel hierin, dat de Confessioneelen en Ethischen op dit punt te ver van elkander afstonden. En daarin is een groote wijziging gekomen. Kerkopbouw en Kerkherstel hebben elkander gevonden en wat thans door de Synodale reorganisatie-commissie wordt aangeboden, is overgenomen uit de voorstellen, die Kerkopbouw en Kerkherstel bij de Synodale commissie hadden ingediend. Het Synodale voorstel is dus niet rechtstreeks uit de Kerk opgekomen, maar zal, wanneer het althans door de Synode aangenomen wordt, eerst naar de Kerkeraden terug moeten. Vervolgens op de Classicale Vergaderingen van 1938 behandeld moeten worden en vervolgens op een volgende Synode opnieuw in behandeling genomen moeten worden. En dan zullen de Prov. Kerkbesturen er het laatste woord over spreken. Maar één groot voordeel is aan dit Synodale voorstel verbonden, dat het den stem van de Confessioneelen en Ethischen in de Kerkelijke Vergaderingen zal hebben. Althans dit verwachten wij. Hoe de Geref. Bond er tegenover staan zal, moet afgewacht worden.Wij gelooven niet, dat hij er zich voor uitgesproken heeft, maar er is wel voeling in dezen met hem gehouden. Hoe het zij, er gaat in de Ned. Herv. Kerk wat gebeuren, en dat verblijdt ons. Daarom willen wij in een volgend artikel onze gedachten over dit nieuwe voorstel mededeel en.

d.H. (Den Haag) J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 oktober 1937

De Wekker | 4 Pagina's

Kerk en Staat

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 oktober 1937

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken