Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de vergadering van de classis Utrecht op donderdag 21 maart 1968 te Utrecht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de vergadering van de classis Utrecht op donderdag 21 maart 1968 te Utrecht

5 minuten leestijd

Namens de samenroepende kerk Utrecht-Noord opent drs W. van 't Spijker de vergadering. In zijn openingswoord betuigt hij medeleven met ds. N. de Jong, en spreekt hij er zijn blijdschap over uit, dat Hilversum-Oost en Utrecht-Noord weer een predikant zullen ontvangen. Alle classiskerken blijken wettig vertegenwoordigd.
In het moderamen nemen zitting ds. M. Baan, praeses; ds. W. Steenbergen, scriba; ds. M. den Bleker, assessor; perm, quaestor br. van Tricht.
Verslag voor De Wekker en Ons Kerkblad zal ds. Jac.J. Rebel verzorgen.
Brs. Groenendijk en Slagboom zullen de boeken van de penningmeester nazien en hierover rapporteren. Drs. van 't Spijker en br. van Ledden zullen tijdens de vergadering de stemming voor afgevaardigden naar de P.S. regelen.
De notulen van de vergadering van 19 okt. en 7 dec. 1967 worden gelezen en vastgesteld.
Ingekomen stukken.
a. de attesten voor de verbinding van ds. Eerland aan Hilversum-Oost en de classis worden geapprobeerd;
b. een bezwaarschrift van de kerk van Noordeloos tegen het rapport dep. kiesrecht der gemeente zal worden behandeld bij een desbetreffende instruktie;
c. dep. geestelijke verz. militairen vragen via penningmeester classis 5 ct per lid van de kerken; zal aan worden voldaan;
d. zendingscommissie Zeist stelt als datum voor de zendingsdag voor zaterdag 31 augustus a.s.; akkoord;
e. schrijven van dep. financiële zaken inzake wijziging minimum-traktementen predikanten wordt in handen gesteld van kerkvisitatoren.
Instrukties.
a. van de kerk van Meerkerk: De classis Utrecht, gezien het rapport van de Deputaten voor de bestudering van het Kiesrecht der Gemeente, overwegende dat er geen grond voor is om wijzigingen te brengen in de wijze van verkiezing van ambtsdragers alleen door mannelijke gemeenteleden, besluit aan de Particuliere Synode van het Oosten voor te stellen aan de Generale Synode in overweging te geven de vrouwelijke leden niet toe te laten tot de verkiezing van ambtsdragers.
De instruktie wordt toegelicht. Na ampele bespreking, waarbij ook het genoemde schrijven van Noordeloos wordt betrokken, besluit de classis de volgende instruktie door te zenden.
De classis Utrecht, enz. . . . . , overwegende, dat in het rapport wordt gesteld, dat medewerking aan de verkiezing van ambtsdragers niet gezien kan worden als een regeerdaad, zonder dat voldoende schriftuurlijke gronden voor dit standpunt worden aangevoerd; van oordeel, dat de beantwoording van de vraag naar het wezen van de verkiezing van beslissende betekenis is voor het al dan niet toelaten van de vrouwelijke leden tot de verkiezing van ambtsdragers; besluit er bij de P.S. op aan te dringen de G.S. te verzoeken uit te spreken, hoe de daad van de verkiezing gekarakteriseerd dient te worden en zolang daarover geen duidelijkheid bestaat, geen uitspraak te doen.
b. van de kerk van Meerkerk: De classis Utrecht, gezien de ontwerpen van formulieren voor de bevestiging van dienaren des Woords, van Ouderlingen en Diakenen en van het huwelijk, overwegende, dat er niet voldoende grond is voor vervanging van de bestaande formulieren door andere, besluit aan de P.S. van het Oosten voor te stellen de Generale Synode in overweging te geven geen nieuwe formulieren vast te stellen, maar de huidige te handhaven. Ook deze instruktie wordt, na eveneens uitvoerig te zijn besproken gewijzigd doorgezonden, als volgt: De classis Utrecht, gezien . . . . . enz. verzoekt de P.S. de G.S. in overweging te geven bij eventuele aanvaarding van nieuwe formulieren het gebruik van deze in de vrijheid der kerken te laten. De scriba van de classis zal ten behoeve van de afgevaardigden naar de P.S. nog een overzicht samenstellen van ter classis ingediende en nog bij hem door de kerken eventueel in te dienen opmerkingen over de concept-formulieren.
c. van de kerk van Hilversum-Centrum: De G.S geve deputaten voor de evangelisatie opdracht zich indringend bezig te houden met ‚kerk en recreatie’. Het betreft hier coördinatie en advies aan kerken, die betrokken zijn bij evangelisatie in vakantie-centra. Aangenomen.
Verslagen.
Theol. Hogeschool: geattendeerd wordt op het streefbedrag van ƒ 2,30 per lid; op De Wekker en op de busjesaktie.
Op De Wekker en op de busjesaktie.
Buitenlandse Zending: Het schrijven werd ontvangen van dep. betreffende de taak van de classiscorrespondenten, alsmede uitvoerige mededelingen over de zending.
Afgevaardigd werden naar de P.S.: di. M. Baan, R. Kok en W. van 't Spijker (sec. N. de Jong, G. Blom en Jac.J. Rebel); oud. Ippel, van Ledden en van Rossum (sec. Bos, Bor, Slagboom jr.). Alg. tertius: overblijvende sec. naar alfabetische orde.
Diaken: Van Vulpen (sec. de Bruin; tert. S. Rouvoet).
Ons Kerkblad: Een schriftelijk rapport geeft blijk van de gezonde financiën en administratie. De accurate administrateur zal worden dank gezegd. Ds Rebel attendeert op vermelding van adreswijzigingen en adressen van nieuwingekomenen in de gemeentelijke rubrieken ten behoeve van de administratie en verhoging van abonnementen-tal.
Uit de Rondvraag naar art. 41 D.K.O.: de kerkeraad van Eindhoven heeft weer twee besprekingen gehad met de raad van de vrijgemaakt-geref. kerk aldaar, in welk werk een scheuring is ontstaan. De classicale commissie ad hoc zal vertegenwoordigd zijn op de samenspreking van 2 april a.s.
Samenroepende kerk voor de vergadering van de classis van 24 okt. a.s.: Vianen.
Na de agenda wordt een reeds aan alle kerkeraden toegezonden referaat van ds R. Kok over de beloften van het evangelie besproken, waarbij het gesprek zich voornamelijk beweegt om het adres van de beloften en de verhouding wet en evangelie. De praeses eindigt de vergadering met dankgebed.

Rebel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 april 1968

De Wekker | 8 Pagina's

Verslag van de vergadering van de classis Utrecht op donderdag 21 maart 1968 te Utrecht

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 april 1968

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken