Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kort verslag van de particuliere synode van het zuiden, gehouden te Dordrecht op 15 mei 1968

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kort verslag van de particuliere synode van het zuiden, gehouden te Dordrecht op 15 mei 1968

5 minuten leestijd

Namens de roepende kerk van Dordrecht-C. opent ds. Slagboom de vergadering, en spreekt een kort welkomstwoord.
In het moderamen krijgen zitting: ds. I. de Bruijne, praeses, ds. P. op den Velde, scriba, ds. H. van der Schaaf, assessor. Oud. C. Verheij is perm. quaestor. Ds. D. Slagboom wordt verzocht als adviseur de synode te dienen. De acta van de vorige synode, die voor het eerst gestencild aan de afgevaardigden zijn toegestuurd, worden vastgesteld. In de commissie ter controle van de boeken worden benoemd de brs. J. Geleijnse en L. van der Weele. Deze commissie rapporteert in de loop van de vergadering gunstig.
Instrukties.
Het feit dat we in een synodejaar leven is merkbaar aan het grote aantal instrukties, dat op de tafel ligt. A. Allereerst is er een instruktie van de kerk van Gorinchem, die door de classis Dordrecht is doorgezonden, en die een groot aantal wijzigingen en verbeteringen bevat in de nieuwe formulieren, die door desbetreffende deputaten aan de kerken zijn aangeboden. Op één onderdeel na wordt de instruktie door de P.S. aanvaard om doorgezonden te worden naar de G.S. De praeses spreekt zijn lof uit over de grondige en deskundige bestudering, die aan deze instruktie ten grondslag ligt.
Een instruktie over de ontwerp-formulieren van Papendrecht wordt verworpen; een instruktie van de classis Rotterdam wordt gedeeltelijk overgenomen.
B. Instrukties betreffende het rapport van Deputaten voor de bestudering van het kiesrecht der gemeente. Over deze materie zijn er instrukties van Papendrecht en Dordrecht-C., die de classis Dordrecht zonder bespreking heeft doorgezonden naar de P.S., en van de classis Rotterdam. De P.S. besluit tot aanvaarding en doorzending van de instruktie van de classis Rotterdam. De tekst luidt als volgt: „Niet overtuigd door de in het „rapport van de deputaten voor het kiesrecht der gemeente” aangevoerde argumenten waarop de conclusie van het rapport berust, verzoekt de P.S. aan de G.S. op déze gronden geen besluit in de onderhavige kwesties te nemen. De G.S. drage haar deputaten a.h. op, nader in te gaan op de vragen die door de commissie van advies ter G.S. 1965/'66 gesteld zijn, wier beantwoording noodzakelijk werd geacht om tot schriftuurlijk gefundeerde besluitvorming inzake het actieve kiesrecht van de vrouw te komen” (Acta G.S. Zwolle/Apeldoorn 1965/'66 art. 223 besluit 1).
Daartoe dient: a. breder ingegaan te worden op de betekenis van teksten als 1 Tim. 2:11, 12 en 1 Cor. 14:33-35; b. het karakter van het deelnemen aan de verkiezing („minder dan regeren en meer dan adviseren”) nader geargumenteerd te worden; c. nader uit de Schrift aangegeven te worden hoe de verhouding ligt tussen ambt der gelovigen — charisma — en het bijzondere ambt; d. nader aandacht geschonken te worden aan de vraag, of het standpunt van deputaten ook consequenties met zich brengt voor het passieve kiesrecht van de vrouw”.
De instruktie van Dordrecht-C. zal als brief bij deze instruktie gevoegd worden.
C. Andere instrukties: 1. van Papendrecht: „De kerkeraad van Papendrecht verzoekt de classis Dordrecht door tussenkomst van de P.S. er bij de G.S. op aan te dringen het ondertekeningsformulier voor ouderlingen en diakenen (als bijlage XVIII in de Kerkorde opgenomen) aan te passen aan de hedendaagse taal en de huidige kerkelijke organisatie”. Aangenomen. 2. van de classis Middelburg: a. „De G.S. overwege het aantal afgevaardigden van de Particuliere Synoden naar de Generale Synode te beperken”. Aldus gewijzigd aanvaard, b. „De Generale Synode overwege de mogelijkheid het Reglement van de Theologische Hogeschool zodanig te wijzigen, dat voortaan ook diegenen, die niet uitdrukkelijk de wens te kennen geven om predikant te worden in de Christelijke Gereformeerde Kerken, toch volledig aan onze Theologische Hogeschool kunnen studeren". Aangenomen. 3. van de classis Rotterdam: a. Een instruktie om een broeder, die zich geroepen voelt tot en bekwaamheid bezit voor gespecialiseerde arbeid van de geestelijke verzorging van hen, die de Woordbediening in de gemeente niet kunnen volgen (doven of geestelijk zwakken) een kerkrechtelijke basis te geven in de weg van art. 3 K.O. b. „De G.S. stelle een deputaatschap in van tenminste drie personen, voor de geestelijke verzorging van lichamelijk en geestelijk gehandicapten alsmede doofstommen — doven om deze arbeid in het geheel van de kerken te stimuleren en te begeleiden”.
Beide instrukties worden aangenomen. Verworpen wordt een instruktie, die aandringt op beperking van het aantal deputaatschappen, om in die weg een verzwaring van de financiële lasten tegen te gaan.
Ingekomen stukken.
De gehele middagvergadering is de P.S. in comité ter behandeling van een aantal appèlschrijvens.
Rapporten.
Rapporten van de verschillende deputaatschappen worden in bespreking gegeven. Hier en daar worden enkele vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Deputaten voor steunverlening aan de kerken in de nieuwe polders wijzen op de nalatigheid in het kollekteren van een groot aantal kerken. De verschillende classes wordt verzocht hier aandacht aan te schenken. Voor benoemingen en verkiezingen zie „Uit de Kerken”.
Als roepende kerk voor de P.S. 1969 wordt aangewezen Oud-Beijerland. Datum: 11 juni D.V. Het is bij negenen als de praeses na een slotwoord en dankgebed de synode sluit.

Westerink

Dit artikel werd u aangeboden door: De Wekker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 juni 1968

De Wekker | 8 Pagina's

Kort verslag van de particuliere synode van het zuiden, gehouden te Dordrecht op 15 mei 1968

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 juni 1968

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken