Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de Classisvergadering Utrecht, gehouden op donderdag 18 maart 1971 te Utrecht

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Verslag van de Classisvergadering Utrecht, gehouden op donderdag 18 maart 1971 te Utrecht

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Namens de roepende kerk Driebergen opent ds. N. de Jong de vergadering. Hij leest Hebr. 7:17-28 en wijst op het onvergankelijke Hogepriesterschap van de Here Jezus Christus, hetgeen een heerlijke troost is voor Zijn kerk, daar hij leeft om voor haar te bidden.
Speciaal twee broeders van de vrijgemaakte kerk (buiten verband) te Eindhoven worden als gast begroet.
Het moderamen neemt zitting: ds. Jac.J. Rebel, praeses. Dr. W. van 't Spijker, assessor; ds. P. Beekhuis, scriba; quaestor br. H. van Tricht;
verslaggever kerkelijke pers: ds. H. de Graaf.
Notulen worden goedgekeurd.
Van ingekomen stukken is te noemen:
a. Amersfoort verzoekt aanwijzing afgevaardigden voor P.S. van het Oosten. Gekozen (predikanten) : di. Blom, Heerma, Van 't Spijker (prima) en als resp. secundi de di. Jac.J. Rebel, Eerland en Beekhuis. Tertius ds. Van Zonneveld.
Gekozen ouderlingen, als primi: brs. A. v.d. Ham, Ippel, Van Ledden, met resp. secundi de brs. Petersen (Utr.-C), Brasz en Bor. Tertius br. Groenendijk. Gekozen als diaken: br. Pothof (primus) en br. Verschoor (secundus).
b. Een schrijven van een aantal leden van een onzer kerken. Zal als comité-zaak behandeld worden.
c. Schrijven van Dep. Geestel. verzorging zeevarenden. Het blijkt, dat de classis, gezien het huidige predikantentekort, er met klem op wil wijzen, dat voor alles het gewone werk in de gemeenten de vereiste aandacht moet behouden.
Verschillende instrukties komen aan de orde.
1. Eindhoven vraagt een gemotiveerde uitspraak van de G.S.: moet het zingen van, naar hun inhoud, Schriftgetrouwe liederen in de ere dienst, principieel worden afgewezen? Men wijst o.a. op Ef. 5:19 en Col. 3:16.
Besloten wordt om deze instruktie, waarin om een motivatie gevraagd wordt, naar de P.S. door te zenden „ter doorzending aan de G.S."
2. Een instruktie van Meerkerk en een van Noordeloos: het is niet noodzakelijk dat de bestaande formulieren voor de H. Doop en H. Avondmaal door andere vervangen worden; de nieuwe formulieren betekenen in veel opzichten een vervlakking; de bestaande formulieren zijn al eeuwen gebruikt en hebben weerklank gevonden in de harten van Gods volk. Zij verzoeken de P.S. (en G.S.) uit te spreken, dat de bestaande formulieren, behoudens een eenvoudige wijziging i.v.m. taal en stijl, dienen te worden gehandhaafd, en het concept liturgische formulieren niet vrij te geven in de eredienst van de Chr. Geref. Kerken.
De classis besluit dat die gedeelten van de instructies van Meerkerk en Noordeloos, die bezwaren hebben tegen het dwingende karakter van de nieuwe formulieren, niet ter zake zijn, mede gezien de besluiten van de G.S. 1965/1966.
3. Een aantal opmerkingen, bezwaren en voorgestelde wijzigingen door de kerkeraden van Meerkerk, Noordeloos, Eindhoven en Utrecht-C. m.b.t. de Stilering wordt doorgestuurd naar P.S. en G.S.
4. Eindhoven verzoekt P.S. en G.S. het nieuwe „tweede-dienst-formulier" voor het H. Avondmaal niet verplicht te stellen. Deze instruktie wordt doorgezonden.
5. Een instruktie van Eindhoven om te overwegen of de verschillen tussen deze nieuwe tekst en de reeds door andere kerken vastgestelde herziene formulieren wel zodanig zijn, dat een afzonderlijke tekst verantwoord is, wordt na een bespreking teruggenomen.
6. Eindhoven verzoekt G.S. zich te bezinnen op de vraag of het lidmaatschap onzer kerken van de I.C.C.C, nog wenselijk is en daaruit de consequenties te trekken.
Hilversum-Oost vraagt G.S. een onderzoek in te stellen betr. medezeggenschap in — en medeverantwoordelijkheid van onze kerken voor daden en afspraken van hen die namens de I.C.C.C. optreden.
Beide instrukties werden teruggenomen, terwijl een instruktie van Utrecht-C. wordt doorgezonden, waarin de G.S. gevraagd wordt naar de overweging van de mogelijkheid om meer duidelijkheid te scheppen inzake de oecumenische relaties van onze kerken, speciaal m.b.t. de verhoudingen t.o.v. G.O.S. en I.C.C.C.
7. Een instruktie van Hilversum-Oost of desgevraagd door Adma aan de kerken advies kan worden gegeven i.v.m. financiële bijdragen aan instellingen van barmhartigheid, wordt doorgezonden.
8. Een instruktie van Hilversum-Centrum betr. een vast moderamen van de classis voor 3 jaar wordt teruggenomen.
Besloten wordt om op elke laatste classis het moderamen voor de volgende vergadering vast te stellen.
9. Op een instruktie van Hilversum-C, om aan art. 41 D.K.O., eerste zin, toe te voegen „en een diaken", besluit de classis 't voorlopige bedrag, dat minimaal 3 kerkeraden een diaken afvaardigen naar de classis, aan te houden, maar dan zo, dat als een kerkeraad een diakonale instruktie indient, zij een diaken afvaardigt naar de classis, die dan echter geen stemrecht heeft."
Op een instruktie (Hilv.-C.) betreffende de afvaardiging vlgs. art. 47 en art. 50 D.K.O. besluit de classis te informeren bij P.S. en G.S. of er, gezien hun ervaringen, afgedaan met de voorlopige regeling van de G.S. van 1962 betreffende de afvaardiging van diakenen, aanleiding bestaat om die regeling te wijzigen.
10. Een instruktie van Hilversum-C., betr. wijziging van art. 44 D.K.O. (kerkvisitatie), zodat achter „dienaren des Woords " wordt ingevoegd „of ouderlingen", wordt doorgezonden.
Verslagen passeren. Het blijkt nodig te zijn, wat het doen van kerkvisitaties betreft, de predikanten erop te wijzen, dat ze trouw zijn.
De correspondent van de Theol. Hogeschool wijst erop, dat de lasten stijgen, en dat enkele gemeenten nog niet aan hun verplichtingen voldaan hebben.
De classisvertegenwoordiger Geestelijke verzorging militairen wijst op de noodzaak dat aanstaande militairen de recrutendag bezoeken.
T.a.v. het Studentenpastoraat kan gemeld worden, dat dr. W. Heerma benoemd is tot coördinator voor 't werk onder de studenten!
Br. Pothof wordt secundus als classicaal correspondent Adma.
De classicale ambtsdragers-conferenties blijken zeer gewaardeerd te worden.
Bij de rondvraag betr. art. 41 D.K.O. wordt er in een bepaald geval in broederlijke liefde en bewogenheid op aan gedrongen toch getrouw de sacramenten te bedienen.
Blijdschap is er in Eindhoven: zij komt in een „nieuwe" kerk samen.
Stille zorg is er in kleine gemeenten met betrekking tot het beroepen van een eigen herder en leraar.
Woensdag 20 oktober D.V. zal de najaarsclassis gehouden worden. Eindhoven is dan roepende kerk. Leerdam, Noordeloos en Utrecht-C. vaardigen dan een diaken af.
Moderamen zal dan D.V. zijn:
Dr. Van 't Spijker, praeses; ds. Steenbergen, assessor I, ds. Van Zonneveld, assessor II, ds. Beekhuis, scriba; br. Van Tricht, quaestor.
Tenslotte dankt de assessor de praeses voor zijn leiding op deze volle dag, waarna ds. Jac.J. Rebel de vergadering besluit.

H. de G.

Dit artikel werd u aangeboden door: De Wekker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 april 1971

De Wekker | 8 Pagina's

Verslag van de Classisvergadering Utrecht, gehouden op donderdag 18 maart 1971 te Utrecht

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 april 1971

De Wekker | 8 Pagina's