Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbespreking

7 minuten leestijd

Evangelie-verkondiging in de eerste eeuwen, door Michael Green, uit het engels vertaald door ds. P.H. Pellicaan, uitgave Telos, Oosterbaan & Le Cointre B.V. Goes en Buijten & Schipperheijn B.V. Amsterdam, 400 blz., prijs ƒ 29,50.
De schrijver, rector van St. Aldate's te Oxford, biedt in dit boek een schat van gegevens omtrent de verkondiging van het evangelie in de twee eerste eeuwen van onze jaartelling. Hij heeft ze uit talloze bronnen bijeengebracht en wist ze op boeiende wijze te rangschikken en naar voren te brengen. Zelf diep getroffen door de zendingsactiviteit van de eerste christenen, laat hij zien dat deze voortkwam uit een levend geloof dat de Zoon van God Zich voor hen had overgegeven en omdat de liefde Gods in hun harten was uitgestort door de Heilige Geest. Vandaaruit worden lijnen getrokken naar de evangelieverkondiging in onze tijd. Dit belangrijke boek, niet in het minst voor onze tijd, wens ik in vele handen.

O.


Van de serie Boekjes bij de bijbel, verschenen:
Goed of slecht gebouwd;
De barmhartige Samaritaan;
Het verloren schaap;
De verloren zoon;
Vogels uit de Bijbel;
Dieren uit de Bijbel;
Planten uit de Bijbel;
Bomen uit de Bijbel.

Bijbelverhalen in plaatjes met onderschrift. Prijs per deel: ƒ 1,95.
Uitgave J.N. Voorhoeve, Postbus 130, Kampen.

O.


Bij Boekencentrum B.V. te Den Haag kwam van de pers het eerste deel van het standaardwerk „Het Oude Testament in zes Nederlandse vertalingen". Dit deel omvat de bijbelboeken Genesis tot en met Samuel I. In zes kolommen naast elkaar zijn de volgende vertalingen opgenomen: Statenvertaling, Lutherse vertaling, Leidse vertaling, vertaling prof. dr. Obbink, vertaling Petr. Canisius en de Nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. De intekenprijs van dit eerste deel is ƒ 110,—.
Het is bijzonder waardevol 6 vertalingen zo in één band en naast elkaar te bezitten. Het werk zal in drie delen verschijnen.
Deel II zal bevatten de bijbelboeken 2 Samuel tot en met de Psalmen, verschijnt eind 1979, deel III, Spreuken tot en met Maleachi, gaat in het voorjaar 1980 verschijnen.
De intekenprijs per deel van ruim 900 bladzijden blijft ƒ 110,—, twee maanden na verschijnen van het laatste deel wordt de prijs per deel plm. ƒ 125,-.
Van het eerder verschenen „Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen" (2e druk geb. ƒ 80,—) wordt dit najaar een derde druk verwacht.

O.


Bij Drukkerij/uitgeverij De Groot te Goudriaan verscheen het twintigste deel in de serie Verklaring van de Bijbel door Johannes Calvijn: 1 Samuel deel 1 (hoofdstuk 1-15) verklaard in 56 leerredenen, vertaald door ds. D. van Dijk, 826 pag., gebonden, prijs ƒ 87,50
Het is bijzonder waardevol dat op deze wijze van de Schriftverklaringen van Calvijns kan worden kennis genomen. Calvijn Schriftverklaringen behouden hun betekenis. Bijzonder respekt heb ik voor het vertaalwerk van ds. van Dijk.
Betreffende de serie kan nog de volgende informatie gegeven worden:
Nieuwe delen: Momenteel zijn het 21e t/m het 23e deel van de serie in voorbereiding, t.w.:
1 Samuel Deel 2 (vertaling ds. D. van Dijk)
Kleine Profeten deel 1 (Hosea) (vertaling ds. W. de Graaf)
Jeremia deel 1 (vertaling ds. D. van Dijk)
Herdrukken: Van enkele delen uit de serie verscheen inmiddels een tweede oplage. Diverse andere delen zijn op 't moment nog in herdruk. Het is de bedoeling, dat binnenkort de herdruk verschijnt van de Evangeliënharmonie (3 delen), terwijl de herdruk van de Zendbrieven (4 delen) voor 1980 gepland is.

O.


Ds. Th. Delleman - Vóór zijn troon en hier beneden. Uitgave Kok-Kampen. Prijs ƒ 9,90.
Wijlen ds. Delleman heeft veel gepubliceerd. Dit boekje heeft hij tijdens de laatste maanden van zijn leven geschreven. Ondertitel: „Korte bijbelstudies over de communicatie van de levenden en overledenen in de Heer, met een daarbij behorende liturgie voor de viering van het Avondmaal en van de gemeenschap aller heiligen". In het boekje wordt aandacht gevraagd voor de eenheid van en de gemeenschap tussen strijdende en triomferende kerk. Het gaat om het ene volk des Heren. De schrijver citeert veel teksten, psalmen en liederen die spreken over de eenheid van de gelovigen van alle tijden, in hemel en op aarde. Het is een troostboekje. Ook al zou men de dingen wel eens anders willen zeggen omdat men ze wat minder vanzelfsprekend ziet, is er reden om van dit boekje met dankbaarheid kennis te nemen. De laatste hoofdstukken willen eigenlijk pleiten voor een herstel van de viering van de gedachtenis van allerheiligen. De auteur geeft liturgische aanwijzingen. Vraagt zo deze gedachtenisviering weer niet teveel aandacht voor de doden? De auteur was een breed denkend theoloog met wijde blik met alle voor- en nadelen daaraan verbonden. Dat bewijst ook zijn laatste pennevrucht, voor de druk gereed gemaakt door zijn zwager, prof. dr. A. G. Honig.

J.H.V.


John Stott - Zending in de moderne wereld. Uitgave Oosterbaan & Le Cointre, Goes. Prijs ƒ 9,20. Telosboek.
Dit boek bevat een serie openbare lezingen gehouden op uitnodiging van de universiteit van Oxford over de Wereldzending. De spreker-schrijver behoort tot de zgn. Evangelicals. Dat betekent dat hij vrij kritisch staat tegenover de Wereldraad. Dat blijkt uit zijn werk. Hij schrijft over zending, evangelisatie, dialoog, heil en bekering. Hij doet dit op bijbelse wijze. In vele opzichten gaat hij tegen de stroom in. Dat blijkt heel duidelijk uit bijv. het vierde hoofdstuk, waarin hij duidelijk maakt dat heil geen socio-politieke bevrijding is. Duidelijk keurt hij onrechtvaardige vrijheidsberoving af. „Ze zouden onze christelijke zorg moeten wekken en onze aktiviteit stimuleren om hen die op deze manier lijden te helpen. Wat ik echter betoog is, dat bevrijding van dergelijke dingen niet het heil is, waarvoor Christus is gestorven en opgestaan."
We mogen dankbaar zijn voor dit geluid. Het zal in positieve zendings- en evangelisatiekringen met dankbaarheid worden begroet. Daarom willen we er graag aandacht voor vragen en dit boekje hartelijk aanbevelen.

J.H.V.


Johan Cavier - Vrienden van vroeger. Uitgave Vuurbaak, Postbus 189, Groningen. Prijs ƒ 13,75
Een kleine autobiografische roman, geschreven door een onderwijzer met homofiele geaardheid, die van gereformeerd (synodaal) vrijgemaakt wordt. De titel is ontleend aan een liedje dat de schrijver indertijd erg heeft aangesproken. Alleen - de verteller zelf is in de loop van zijn leven veranderd. Christus heeft het gezag over zijn leven opgeeïst. De vrienden van vroeger moeten daarom terugtreden. Een merkwaardig boek! De vrijgemaakte pers is er blij mee. Het is een modern boek, ook in de zin van gewaagd; tegelijk wordt alles „ingehouden" beschreven - zowel de homosexuele contacten alsook zijn bekering. Wordt de verandering van kerklidmaatschap niet te vlot gelijk gesteld met bekering? Er is samenhang in dit leven. Men moet veel tussen de regels door lezen - ten kwade (gelukkig!) en ten goede (jammer!).
Overigens de auteur kan boeiend schrijven en geeft hij soms rake tekeningen.

J.H.V.


Dr. F.H. von Meyenfeldt- Tien tegen een. Uitgave Oosterbaan en Le Cointre, Goes. Prijs ƒ 15,95; in serie ƒ 13,— per deel.
Dit is het eerste in een reeks van vijf deeltjes over de Tien Geboden. De titel Tien tegen Een bedoelt aandacht te vragen voor Tien Geboden en één Geest. De schrijver, geref. predikant, docent aan een middelbare school, publiceerde reeds eerder, vooral op ethisch gebied. In dit eerste deel zijn drie hoofdstukken gewijd aan een inleiding op de tien geboden. Vervolgens worden twee geboden behandeld. Ook andere Bijbelgedeelten worden besproken. De auteur laat zien dat de „Tien Woorden" gelezen moeten worden in samenhang met heel de Schrift. Er komen heel wat onderwerpen aan de orde: het verband met andere godsdiensten, de secularisatie, de toorn Gods. Men behoeft het niet altijd met de schrijver eens te zijn om te erkennen dat hij iets te zeggen heeft en dat hij op verantwoorde wijze de betekenis van de tien geboden laat zien. In het licht van de opzet wordt het eerste gebod vrij kort behandeld. Het lijkt me toe dat de auteur hier meer aan de orde had kunnen stellen. Het tweede gebod krijgt een bredere behandeling. Met belangstelling zien we naar de volgende delen uit.

J.H.V.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 december 1979

De Wekker | 12 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 december 1979

De Wekker | 12 Pagina's

PDF Bekijken