Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Naar Amersfoort (II)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Naar Amersfoort (II)

8 minuten leestijd

In dit tweede artikel willen we ons nog een keer bezig houden met de komende generale synode van Amersfoort, die 19 augustus a.s. wordt geopend. We hopen op deze wijze enige belangstelling te wekken voor deze breedste vergadering der kerken, die voor het welzijn der kerken van grote betekenis kan zijn.

Rapporten
De rapporten van de verschillende deputaatschappen zijn aan de afgevaardigden toegezonden in twee grote multomappen. Totaal meer dan 350 pagina's die allen bestudeerd moeten worden door de broeders afgevaardigden, al komen ze niet allen direct aan de orde. De kleinste rapporten zijn in de regel het eerst aan de beurt omdat die niet eerst in de commissies behoeven besproken te worden. De kleinere rapporten zijn agendastof voor de eerste dinsdag en woensdag.
Maar vele andere rapporten worden eerst doorgelicht in de verschillende commissies. Wie deze rapporten doorneemt komt tot de conclusie: wat gaat er ook in ons kleine kerkelijke leven in drie jaar tijds veel om.
We denken aan de rapporten van de verschillende werk-deputaatschappen als Theol. Hogeschool, Evangelisatie, Zending, Evangelieverkondiging onder Israël, contact met de Kerkjeugd en zo veel meer - rapporten, die informeren over de verrichte arbeid, de moeilijkheden niet verzwijgen, de mogelijkheden opnoemen en uiteenzetten en zo vragen oproepen of ook wel laten zitten.
Dan zijn er rapporten van deputaatschappen die zich bezig houden met kerkelijke verhoudingen. Het rapport van deputaten Eenheid gereformeerde belijders en correspondentie buitenlandse kerken telt 39 bladzijden - teken van de verrichte arbeid en de gelegde en onderhouden contacten.
Het uitvoerigste rapport is dat van het deputaatschap voor onderzoek naar het kerkelijk lied - 57 pagina's! Resultaat van 13 vergaderingen en nog meerdere besprekingen van afzonderlijke deputaten.
Uit dit alles moge blijken dat er in deze jaren veel gewerkt is en dat al die arbeid op de komende synode moet worden beoordeeld, goedgekeurd, eventueel gecorrigeerd, gestimuleerd tot heil van de kerken en ter uitvoering van de opdrachten ons in Gods woord gegeven om zo kerk te zijn en steeds meer te worden. Het is zonder meer duidelijk dat sommige rapporten na korte bespreking de hamer kunnen passeren.
Doch er zijn ook rapporten, die veel bespreking zullen vragen zowel in de commissies als ter synode

Knelpunten?
Een kerklid vroeg laatst: wordt de synode van Amersfoort een moeilijke synode? Wat is moeilijk? Uit het antwoord bleek dat bedoeld werd: een synode waarop veel verschil van inzicht openbaar zal worden en de broeders duidelijk hun onderlinge verschillen naar buiten zullen brengen? Die vraag is niet met een eenvoudig ja of neen te beantwoorden.
Het kan haast niet anders of de verscheidenheid van ons kerkelijk leven zal zich ook op deze synode weerspiegelen.
We denken over alle zaken niet gelijk. Dat zal in Amersfoort blijken. Maar dat is het belangrijkste niet. Het belangrijkste is in welk geest de verschillen worden besproken en besloten. Als het gaat om het gelijk van de een en het ongelijk van de ander, dan zitten we al fout en zijn we niet geestelijk bezig. En dat is eerste eis: kerkelijke zaken dienen geestelijk behandeld te worden door elke afgevaardigde. En als hij vleselijk bezig is - of hij links of rechts heet te staan - is hij zijn synode lidmaatschap niet waardig niet alleen, maar is hij niet bezig zoals het een dienaar van Christus' kerk betaamt.
Als die gezindheid er is om geestelijk bezig te zijn dan zullen de verschilpunten ons geen schade doen en zal het zijn nut hebben eerlijk alle kanten van een zaak, voor zover het ons mogelijk is, te belichten.
Uiteraard kan men dan wel zeggen op welke punten veel bespreking zal zijn als men het kerkelijke leven een weinig kent.
Die punten zullen zijn de verhouding tot de Nederlands Geref. Kerk; bespreking van het kerkelijk lied en in iets mindere mate het rapport ADMA-deputaten en de televisie-kerkdiensten, per instructie aan de orde gesteld.
Wat dat laatste rapport betreft: twee deputaten komen met een minderheidsrapport. Zij zijn het niet eens met de opvatting van hun mededeputaten t.a.v. blijvende deelname van onze kerken in de Stichting landelijke Gereformeerde raad voor Samenlevingsaangelegenheden (G.S.A). Het minderheidsrapport telt niet minder dan negen pagina's. De twee deputaten willen een uitspraak van de synode dat van verdere participatie van onze kerken moet worden afgezien.
Dit punt zal in de betreffende commissie èn in de synode zeker veel bespreking vragen.
Er zitten ongetwijfeld bepaalde achtergronden achter, die nu eindelijk duidelijk moeten worden en er moet nu een vaste koers worden gevaren.

Ned. Geref. Kerk
Uitvoerig rapporteren deputaten over de verhouding tot de Nederl. Geref. kerk.- 14 pagina's zijn aan dit onderwerp gewijd. Uitstekende informatie wordt geboden. We kunnen er niet aan denken dit gedeelte van het rapport hier te bespreken of zelfs maar weer te geven. Slechts een paar summiere opmerkingen.
In het rapport wordt gesproken over een federatiegedachte. Deputaten weten nog niet welke vorm een federatie zou moeten krijgen, maar ze achten samenwerking op concrete punten wel mogelijk. Twee punten worden genoemd, waarvan één is het zenden van afgevaardigden wederzijds naar onze generale synode en naar de landelijke vergadering van genoemde kerken.
Het ligt voor de hand dat over dit gedeelte van het rapport, rakend de verhouding van twee kerken, breedvoerig zal worden gesproken en de gedachten hierover zullen zeker niet eenstemmig zijn. Maar dat is geen reden om deze zaak uit de weg te gaan; in verantwoord christelijke geest deze zaak aan de orde te stellen waarbij we waarschijnlijk het meest gediend zijn met concrete vragen en even zovele concrete antwoorden.

Het kerkelijk lied
Zoals boven reeds geschreven werd - het rapport over deze aangelegenheid is het grootste van de hele bundel. Deputaten hebben veel werk van hun opdracht gemaakt en zij bieden de synode een goed gedocumenteerd en zeer evenwichtig rapport aan, waarin beide lijnen die er met betrekking tot het kerkelijk lied zijn duidelijk worden aangegeven en eerlijk worden belicht.
Hoe de beslissing ook uitvalt - deze broeders verdienen de dank van de kerken voor de wijze waarop zij naar elkaar hebben geluisterd en hun besprekingen hebben verwoord. Uiteindelijk is men niet tot eenstemmigheid gekomen en een van de deputaten is het met een bepaalde mogelijkheid niet eens. Deputaten zeggen nl. dat er de mogelijkheid is tot het nemen van tweeërlei beslissing. Of blijven bij het standpunt dat in de eredienst liederen zullen gezongen worden die berijmingen zijn van Schriftgedeelten òf ook daarnaast liederen te zingen waarvan de inhoud met Schrift en belijdenis in overeenstemming is.
Bedoelde deputaat meent dat de eerste mogelijkheid de enige is die in het licht van de Schriftgegevens en de kerkelijke uitspraken dient gekozen te worden.
We staan inderdaad op een kruispunt.
De beslissing die genomen moet worden zal niet eenvoudig zijn en vraagt inzicht, verantwoordelijkheidsbesef naar alle kanten, bovenal bereidheid zichzelf te verloochenen en de oprechte begeerte alleen het heil der kerken te dienen. Dit punt zal veel bespreking vragen; er zal veel wijsheid nodig zijn.

Benoemingen
Op deze synode - evenals op de twee vorige - behoeft geen hoogleraar benoemd te worden. Wel zullen enkele andere belangrijke benoemingen moeten worden gedaan.
De hoofdredacteur van ons blad legt zijn functie neer; het is de taak van de synode om een opvolger aan te wijzen, die ook deze keer vermoedelijk weer uit de kring van de hoogleraren zal komen.
Ook de voorzitter van het belangrijke deputaatschap „Eenheid en Correspondentie" wil niet meer voor een herbenoeming in aanmerking komen. Ook voor hem moet een opvolger worden aangewezen.

Uiteraard zullen ook andere benoemingen moeten plaats vinden gegeven het feit dat verschillende deputaten rapporten melden dat verschillende broeders niet meer herbenoemd willen worden.
Op een zo'n geval wijzen we nog. Ds. M. Drayer, tot dusver zendingssecretaris en secretaris Israël, deelt mee via het rapport dat hij het secretariaat niet langer kan behartigen.
Deputaten stellen nu de synode voor hen mandaat te verlenen tot het aantrekken van een vrijgestelde.

Als de synode het gevraagde mandaat verleent zal dat betekenen dat een predikant benoemd zal worden voor dit werk.
Al met al - er is in Amersfoort veel te doen, veel te bespreken, te bezinnen, te beslissen en te benoemen.

Werkwijze
Als het moderamen gekozen is, bestaande uit praeses, assessor, eerste een tweede scriba wordt de vergadering geschorst en gaat het moderamen zich beraden op voornamelijk de benoeming van een aantal commissies die met zorg moeten worden samengesteld. Elke commissie krijgt een aantal instructies én rapporten ter bespreking, doorlichting en beoordeling. De commissie komt met voorstellen en m een plenaire vergadering worden instructies en rapporten van deputaten met het daarop betrekking hebbende commissierapport besproken.
Dat betekent dat de eerste twee dagen voorbereidende dagen zullen zijn waarin „klein goed" wordt afgehandeld.
De eigenlijke besprekingen gaan beginnen op dinsdag 9 september - er zijn dan twee volle weken waarin de commissies kunnen vergaderen. Dan wordt vier dagen vergaderd. Vervolgens weer twee volle weken waarin de commissies kunnen vergaderen. Dinsdag 30 september hoopt men dan de laatste synodeweek te kunnen beginnen. Maar dat moet alles nog blijken.
Twee volle weken tussen elke vergaderweek is een nieuwe maatregel, die vooral in Hoogeveen wenselijk bleek.
Het kome de arbeid en de bezinning ten goede. De Amersfoortse synode moge een gezegende, opbouwende synode worden voor ons kerkelijke leven.
Veel gebed moge daartoe uit de kerken opgaan.

J.H.V.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 augustus 1980

De Wekker | 8 Pagina's

Naar Amersfoort (II)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 augustus 1980

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken