Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Portret van een kerk: De Christian Reformed Church in Noord-Amerika

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Portret van een kerk: De Christian Reformed Church in Noord-Amerika

10 minuten leestijd

Enkele publicaties, die we ontvingen van de Christian Reformed Church in Noord-Amerika, geven ons gelegenheid in ruwe trekken het portret te tekenen van deze kerk die dezelfde naam draagt als de onze: Christelijke Gereformeerde Kerk.
Die naam wijst op een verbondenheid, die er in de geschiedenis is. In de vorige eeuw zijn heel wat afgescheidenen onder leiding van H.P. Scholte en A.C. van Raalte naar Amerika geëmigreerd. Zij vestigden zich in vrij onherbergzame streken en hadden allerlei moeilijkheden te overwinnen. In het begin zochten zij aansluiting bij de Gereformeerde Kerk die daar uit de arbeid van vroegere emigranten was ontstaan, maar in de jaren vijftig kwam het tot een breuk met deze kerk. Toen ontstond de Christian Reformed Church. Deze kerk bestaat dit jaar 125 jaar. Welke nauwe relaties er waren met de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland kan blijken, wanneer we kennis nemen van een werk, dat werd samengesteld door Peter de Klerk, in 1927 in Amsterdam geboren en thans verbonden als bibliothecaris aan het Calvin Theological Seminary. De Klerk geniet een internationale bekendheid door zijn werk ten dienste van het Calvijn-onderzoek. Hij heeft een speurzin ontwikkeld, waardoor hem weinig ontgaat, van wat over de gehele wereld wordt uitgegeven van en over Calvijn. Ieder jaar presenteert hij zijn resultaten in het tijdschrift van het Calvin Theological Seminary en zij worden overal graag gebruikt. Welnu deze Peter de Klerk heeft een bibliographie gemaakt van de geschriften van hen die ooit in het verleden als professor aan het seminarie verbonden waren. Men moet aannemen, dat het werk een complete weergave biedt van alle boeken, artikelen en verdere pennevruchten van deze professoren. Het zijn er 43 in getal. Daaronder zijn er velen die gehoord hebben tot de oude Christelijke Gereformeerde Kerk. Zij hebben hier gestudeerd en zijn later naar Amerika getrokken. Sommigen reeds vrij vroeg. Anderen na 1892. Zij hebben iets van het kenmerkende beginsel van de Afscheiding weten in te planten in het kerkelijke leven aldaar en zo is het gekomen, dat er met betrekking tot de Christian Reformed Church altijd wel sprake is geweest van een zekere affiniteit. Daaraan werd ik herinnerd bij het doorbladeren van deze bibliographie.
Twee namen licht ik er nu even uit. Ds. H. Beuker vertrok in 1893 vanuit Leiden naar Amerika. Van 1894 - 1900 was hij docent in de dogmatiek en in de praktische theologie. Zijn lijst van publicaties is aanzienlijk. Wij kennen hem als de schrijver van menig artikel in het tijdschrift De Vrije Kerk, dat verscheen vanaf 1875 en waarin Beuker nog na zijn vertrek in 1893 een artikel plaatste over de houding die de Nederlandse Gereformeerde Kerken hadden in te nemen tegenover de Christian Reformed Church. Men herkent in zoiets de oude strijdvraag, die ook in Nederland was blijven spelen. Uit deze bibliographie blijkt, dat Beuker zich in zijn colleges bezig hield meteen inleiding op de dogmatiek en ook dat hij een aantal colleges gaf: Wenken over kerkrecht en kerkregering. Ik zou deze laatste graag eens willen inkijken. Misschien komt dat nog eens een keer.
Een andere naam die ik hier wil noemen is die van Ten Hoor. Hij was een van de meest felle opposanten tegen Kuypers wetenschappelijke theologische opvattingen, een scherpzinnig denker en schrijver. Hij ontleedde dit denken in een aantal waardevolle artikelen in De Vrije Kerk. Maar ook hij vertrok naar Amerika, in 1896, werd daar de uitgever van de Gereformeerde Amerikaan en was van 1900 - 1924 dogmaticus aan de School in Grand Rapids. Er zouden meer namen te noemen zijn, maar deze twee zijn genoeg, om aan te duiden dat er verbindingslijnen lopen van de oude Christelijke Gereformeerde Kerk naar de Christian Reformed Church.
De uitgave van De Klerk is een fraaie bijdrage, die iets wezenlijks toevoegt aan zijn arbeid op het terrein van bibliographisch onderzoek, waardoor andere speurders weer verder kunnen. Hier ligt een hoeveelheid materiaal opgeslagen, dat zeker niet over het -hoofd gezien mag worden bij het bestuderen van de geschiedenis van de Christian Reformed Church.

​Een tweede werk dat hier even zo belangrijk is, is de uitgave van de Acta van de synode. In de Christian Reformed Church komt de generale synode ieder jaar bijeen. Het blijkt een manier van vergaderen, die een wat directere relatie met de kerken mogelijk maakt. Zaken behoeven zodoende niet een aantal jaren te blijven liggen. Men kan, wanneer dit nodig is, gemakkelijker een bepaalde kwestie weer aan de kerken voorleggen, en daarbij het oordeel van de kerken in rekening brengen. Toch kan men niet zeggen, dat de Acta door deze jaarlijkse manier van vergaderen minder dik zijn. Die van 1981 bevatten 636 bladzijden, waarvan het grootste aantal wordt ingenomen door 28 rapporten van allerlei deputaten, terwijl er eveneens een aantal studierapporten is opgenomen, die erg belangrijk zijn. In een rapport over interkerkelijke verhoudingen komen ook onze kerken ter sprake.
De predikanten Buursma en Kuntz bezochten onze synode en brachten daarvan verslag uit. Zij constateerden dat er nu sprake is van „ecclesiastical fellowship". „De afvaardiging van onze kerken werd warm ontvangen. Het is onze hoop en gebed, dat deze nieuwe verhouding van wederzijds voordeel mag zijn en dat zij dient tot versterking van het Gereformeerde geloof, zowel hier als in Nederland". Ook werd vermeld, dat de afgevaardigden van de Free Reformed Church bezwaar hadden geopperd tegen dit nauwer contact, maar van de kant van de Christian Reformed Church werd opgemerkt, dat het van waarde zou zijn, wanneer betere verhoudingen en nauwere relatie met deze kleine groep van Gereformeerde belijders in Amerika zou worden gezocht.
Nu, daarover zouden we ons inderdaad verheugen. Immers, toen onze eigen synode besloot om over te gaan tot een broederlijke relatie met de Christian Reformed Church was dit allerminst bedoeld om onze eigen broeders en zusters in Canada te vergeten. Het zou goed zijn, wanneer er een wat betere verstandhouding zou kunnen groeien tussen de kerken.
Déze Acta van de synode bevatten ook een breed opgezet rapport over de doodstraf een materie, die vanuit bijbels gezichtspunt verschillend benaderd kan worden. Het rapport staat aan de moderne staat de doodstraf toe, maar niet als algemene regel, slechts onder bijzondere omstandigheden.
Een ander rapport dat ons interesseerde was een studie over de vrouw in het ambt, met in het bijzonder een onderzoek in te stellen naar de betekenis van het feit dat de man het hoofd van de vrouw wordt genoemd. Heeft dit gevolgen voor de kwestie van het ambt? En zo ja, hoe dan? Op die manier werd de zaak teruggestuurd naar een studiecommissie die in 1983 daarover heeft te rapporteren.
„Studiecommissie over het „Hoofdschap" in de bijbel". Inderdaad is met deze kwestie wel een kernvraag aangeduid, die voor onze visie op de plaats van de vrouw in de kerk van de grootste betekenis is. Paulus wijst op deze relatie met een verwijzing naar de schepping. Blijkbaar heeft de synode van de Christian Reformed Church de betekenis van deze bijbelse verwijzing gezien en heeft zij de behoefte gevoeld om haar breder te onderzoeken. We zijn wel benieuwd naar de uitslag van dit onderzoek.
Zo blijkt uit dit enkele voorbeeld wel dat de Christian Reformed Church niet over één nacht ijs wil gaan. Zij wil de weg van de Schrift niet verlaten. Daarvan zouden meer voorbeelden te geven zijn, ook uit deze Acta. Te denken valt aan de verhouding tot de Gereformeerde Kerken die er een van kritische afstandelijkheid is geworden, zoals trouwens op de nu vergaderde synode van de Gereformeerde Kerken wel gebleken is uit de toespraak van de afgevaardigde uit Amerika. Ik zeg dit hier niet, alsof onze houding ten opzichte van de Christian Reformed Church afhankelijk zou moeten zijn van hun houding ten opzichte van een derde. Een kerk beoordeelt men naar haar eigen papieren en handelwijze. En daarvan kunnen we hier ons een beeld vormen.
Ten overvloede geeft ons het Yearbook 1981 van het kerkelijke leven in de Christian Reformed Church een indruk. Het is een groot boekwerk van 438 blz., dat allerlei informatie biedt. In totaal tellen de Christian Reformed Churches 824 gemeenten, met 764 predikanten, 87 vacatures, bijna tienduizend kerkeraadsleden, zeventigduizend gezinnen, 180.000 belijdende leden, een kleine 120.000 doopleden, het totaal komt precies op 294.354 verdeeld over veertig classes.
Een jaaroverzicht van de hand van R. de Ridder informeert over het geheel van het kerkelijk leven, en ook over de opleidingen: Calvin College en Dordt College. Calvin Seminary begon het jaar 1980 met 190 studenten, verdeeld over alle jaren.
Wie aan al deze gegevens niet genoeg mocht hebben kan zich voorzien van een „Handboek van de Christian Reformed Church", onder de titel: „Your Church in Action". Het is een losbladig handboek, waarin men informatie vindt over allerlei financiële zaken: wat verwacht men aan bijdragen voor het kerkelijke leven van de gezinnen en wat is er binnen gekomen. Men vindt er een beschrijving van de gang van zaken in de kerk, de „kerkelijke weg", hoe alles reilt en zeilt. Men kan allerlei dia-series en geluidsbanden bestellen over tal van onderwerpen. Men vindt er een aantal synodale uitspraken bijeen, zoals deze in de loop der jaren zijn genomen over dogmatische, ethische en kerkelijke zaken: kerk en staat, homosexualiteit, oorlog en vrede, huwelijk, eschatologie, schepping en evolutie en nog vele andere meer. En tenslotte is een geluidsbandje met een diaserie: „Eén dag in het leven van uw Christian Reformed Church", 1981.

Hier kan men de dingen horen en zien. Het is een prachtige methode om een portret te bieden van een kerk, die heel ver weg lijkt, en die toch ook weer heel dicht bij ons wil staan.
Gods zaak in de wereld is ruimer dan wij in' Nederland wel eens menen. Het is goed om eens over de grenzen te zien, en dan op te merken, dat er ook daar, in het ontzaglijk grote Amerika een kerk is, die wil zijn een Christelijke kerk, en die ook bewust wil staan in de gereformeerde traditie. Een kerk die dat vandaag wil doen, in een gedurige worsteling om de erfenis uit het verleden niet los te laten. Zij zijn niet de enigen in Amerika, zeker niet. Wij weten dat. Naast hen treffen we ook de Presbyterian Orthodox Church aan, met de vertegenwoordigers waarvan wij ons verwant voelen als we hen ontmoeten. En daar is ook nog de Free Reformed Church, die wij zo heel goed van nabij en van ons eigen verleden kennen. We willen hen geen van allen vergeten of loslaten. Moge God ook daar in het verre Amerika bijeenbrengen wat bijeen behoort. En mogen nooit de banden verbroken worden tussen hen, die waar ook ter wereld de Here in onverderfelijkheid liefhebben.

N.a.v. A Bibliography of the writing off the professors of Calvin Theological Seminary, Compiled and Edited by Peter de Klerk, Calvin Theological Seminary, Grand Rapids 1980; Acts of Synod 1981, Board of Publications of the Chr. Ref. Church, 2850 Kalamazoo Avenue, BE, Grand Rapids, Michigan, USA; Christian Reformed Church. Yearbook 1981, zelfde uitgever; Handbook of the Christian Reformed Church: Your Church in Action. Zelfde uitgever.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 november 1982

De Wekker | 8 Pagina's

Portret van een kerk: De Christian Reformed Church in Noord-Amerika

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 november 1982

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken