Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De PABO - Een nieuwe opleiding

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De PABO - Een nieuwe opleiding

7 minuten leestijd

De laatste jaren zijn we allen wel een beetje gewend geraakt aan afkortingen voor onze scholen, „Hij zit op de mavo en zij op de havo" klinkt ons zelfs vertrouwd in de oren. Maar wat is dan een Pabo?
Eerst maar de betekenis van de afkorting: het is de pedagogische academie voor het basisonderwijs, die in 1984 van start gaat. Waarom die verandering?

De basisschool
Het is u misschien bekend, dat per 1 augustus 1985 de kleuterschool en de lagere school ophouden te bestaan en veranderen in de zogenaamde basisschool. Wat is hier de bedoeling van?
In de afgelopen jaren is men steeds meer tot het inzicht gekomen, dat de drempels tussen de kleuter- en de lagere scholen eigenlijk niet zouden moeten bestaan. Het jonge kind moet een ononderbroken ontwikkeling door kunnen maken, terwijl natuurlijk wel terdege rekening gehouden moet worden met de eigenheid van de kleuter en de leerling. Bovendien moet de gelegenheid geschapen worden dat met de eigen mogelijkheden van ieder kind rekening wordt gehouden, (de z.g. individualisering en differentiatie) in de speel- en leersituatie. En zo zouden we nog wel even door kunnen gaan.
U begrijpt dat we straks één basisschool kennen in plaats van de kleuter- en lagere school. Men spreekt tegenwoordig over de integratie van beide schoolsoorten.

De opleiding
Tot op de dag van heden worden de kleuterleidsters op de Opleiding voor Kleuterleidsters (de zg. O.K. of KLOS) opgeleid terwijl de onderwijzers(-essen) hun opleiding op een Pedagogische Academie (de zg. P.A.) krijgen.
Het is natuurlijk logisch, dat als er straks alleen nog maar basisscholen bestaan ook de beide genoemde opleidingen tot één nieuwe opleiding samensmelten.
Dat gaat op 1 augustus 1984 gebeuren, dus één jaar vóór de start van de basisschool. Alle O.K.'s en P.A.'s gaan verdwijnen en er komen nieuwe Pabo's voor in de plaats. De meeste Pabo's ontstaan door fusie van twee of meer bestaande opleidingen.
In Ede zal de prot. chr. P.A. „Felua" zelfstandig tot een nieuwe prot. chr. Pabo uitgroeien.

Korte Historie van „Felua"
Voor de oprichters van onze academie (begin vijftiger jaren) stond van meet af vast dat op de te stichten opleidingsschool gewerkt moest worden vanuit het gereformeerd belijden. Dit werd zeer bewust in Artikel 2 van de statuten opgenomen:
„De Stichting heeft tot grondslag de Heilige Schrift als het Woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid, die daarmee in overeenstemming zijn". Tot op de dag van vandaag wensen we als Bestuur en medewerkers aan deze grondslag onverkort vast te houden en hebben wij de opdracht deze in ons Instituutswerkplan gestalte te geven. Gemiddeld werkten we met 3 PA-1, 3 PA-2 en 3 PA-3 klassen. Verreweg het grootste deel van onze afgestudeerde studenten vond een werkkring binnen het prot. chr. onderwijs, meestentijds binnen de gereformeerde gezindte.

Pabo „Felua"
De Pabo behoort tot het hoger beroepsonderwijs. Als vooropleiding moet men havo, v.w.o. of een middelbare beroepsopleiding hebben. De cursusduur van de Pabo is 4 jaar.
Het eerste studiejaar is het zg. propedeutische (of inleidende) jaar. Het is de bedoeling, dat de student zich in dit jaar op het beroep van leraar in het basisonderwijs - want zo gaat hij/zij dan heten - kan oriënteren. Hij/zij krijgt een aantal inleidende cursussen, die in staat stellen enig zicht te krijgen op het gekozen beroep. Een gedeelte van het jaar gaat de student al wat stage lopen in de basisschool. Aan het eind van dit jaar wordt een schriftelijk advies over de studie uitgebracht.
De daarop volgende jaren zou men de verdiepingsfase kunnen noemen. Naast een flink aantal maanden stagelopen gaat de student zich verder verdiepen in de voor het beroep belangrijke vakken. Om er enkele te noemen: godsdienst, opvoedkunde, nederlands, rekenen/wiskunde, kennis van het culturele en maatschappelijke leven, zaakvakken als biologie, natuurkunde, geschiedenis, aardrijkskunde, wereldoriëntatie, gezondheidskunde, expressievakken als muziek, handvaardigheid, tekenen en lichamelijke opvoeding.
Ook op de academie staat tijdens de lessen het werken op de basisschool centraal. Op „Felua" zijn we al een aantal jaren bezig met het opzetten en uitvoeren van enkele nieuwe onderwijs- en werkvormen. We zijn van mening, dat eigentijdse ontwikkelingen ook het protestants-christelijk onderwijs niet voorbij (mogen) gaan.
Vanzelfsprekend dienen vanuit het Evangelie deze ontwikkelingen kritisch gewogen te worden.
Een humanistisch kind- en mensbeeld mag voor ons niet het criterium zijn om tot differentiatie in onze scholen te komen. Het Bijbels gegeven van de uniciteit van elk schepsel brengt ons er wel terdege.
Veel tijd hebben we de laatste jaren met elkaar op „Felua" besteed aan het nadenken over de vergroting van de zorgbreedte in de basisschool, ononderbroken ontwikkeling - zo die al bestaat - van het kind, creativiteitsontwikkeling, vakdoorbrekend onderwijs (o.a. wereldoriëntatie). Uiteraard een en ander steeds weer benaderd vanuit onze eigen identiteit. Tevens probeerden we de mogelijke oplossingen en antwoorden te vertalen naar onze eigen opleidingssituatie op „Felua". We gingen ook de studenten meer betrekken bij de opbouw van het studieprogramma, we werkten (gedeeltelijk) rond bepaalde thema's en we probeerden meer begeleidend dan beoordelend te werken. Met vallen en opstaan hebben we toch heel wat bruikbare ervaring opgedaan.

Per 1 augustus 1984: de Pabo
Inmiddels moet een raamplan voor een 4-jarige Pabo vóór 1 januari 1984 klaar zijn, terwijl het Instituuts Werkplan (I.W.P.) voor het eerste jaar eveneens gereed moet zijn. Daartoe hebben we op „Felua" enkele beslissingen moeten nemen, o.a. voor de stage in de scholen, die één kwart van de gehele opleiding moet omvatten.
We kozen voor blokstage: met tussenpozen van 4 à 5 weken zal de student één of meer weken stage lopen in de basisscholen (totaal ± 25 weken) en andere onderwijsvormen (+ 8 weken); er wordt ook nog een zogenaamde cultureel-maatschappelijke stage van 3 à 4 weken georganiseerd.
We zullen de gehele studie zó inrichten, dat het mogelijk is, dat de student in het vierde jaar afhankelijk van zijn eigen studietempo kan afstuderen.
En zo zouden nog vele aspecten van de nieuwe opleiding tot leraar in het basisonderwijs te bespreken zijn, waar we op 1 augustus 1984 mee hopen te starten.

Uitdaging
We staan met elkaar voor een grote uitdaging. Enerzijds het perspectief van een nieuwe basisschool waar we als instituut een bijdrage aan mogen leveren door jongelui ervoor op te leiden. Anderzijds het toch nog „onbekende 4-jarige Pabo-land" dat we met elkaar betreden.
Eén ding staat vast, slechts door een goede onderlinge samenwerking tussen docenten en studenten zal er iets van terecht kunnen komen.
We spreken tenslotte het allerbelangrijkste uit door te zeggen, dat we vurig hopen dat de Here God ons werk zal willen zegenen en dat we zo mee mogen werken aan de opbouw van Zijn Koninkrijk.

Slot
Tot slot vermelden we nog enkele praktische gegevens.
Aanmelding: Degenen die aan „Felua" willen gaan studeren, moeten zich zo snel mogelijk bij de administratie van onze academie aanmelden. Zie de advertentie in dit nummer.
Studietoelage: De Pabo-studenten zijn h.b.o.-studenten en hebben recht op een door de Overheid te verstrekken studietoelage. Aanvraagformulieren kunnen gegadigden bij de administratie van de eigen school verkrijgen.
Stichting Studentenhuisvesting: Samen met de G.S.A. „De Vijverberg" heeft „Felua" deze stichting in het leven geroepen. Door tussenkomst van de Stichting kunnen alleen studenten van de beide academies kamers in Ede huren.
Als er nog vragen leven neem rustig contact op met onze academie.
Eind november 1983 hielden wij voor a.s. studenten reeds een voorlichtingsbijeenkomst, die we in maart 1984 nog eens hopen te herhalen.
Uiteraard zijn dan de ouders ook van harte welkom.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 januari 1984

De Wekker | 8 Pagina's

De PABO - Een nieuwe opleiding

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 januari 1984

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken