Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag classis Utrecht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag classis Utrecht

5 minuten leestijd

De kerken van het classicale ressort Utrecht waren 21 maart en 17 april in vergadering bijeen. In het openingswoord door ds. P.J. van Dam werd gedacht aan ds. W. Heerma, de emerituspredikant van Utrecht-N., die ernstig ziek is. Ds. W.W. Nijdam hield een inleiding over 2 Johannes. Naar aanleiding van vragen die hij de vergadering voorlegde, werd vooral gesproken over de woorden waarheid en liefde. Daarbij kwam naar voren de spanning die er tussen die twee kan zijn.
Ter tafel was een instructie met toelichting van de pas geïnstitueerde kerk van Nieuwegein. Verzocht werd om het oordeel van de classis omtrent het voornemen te komen tot nauwere samenleving met de Ned. Geref. kerk te Nieuwegein. In verband met dit verzoek waren deputaten art. 49 K.O. uitgenodigd. De classis onderzocht in overeenstemming met het bepaalde sub 2d van bijlage 8 K.O. of er eenheid is in erkenning en beleving van het Woord Gods en de belijdenis der kerken, alsook van de regels die op grond daarvan voor het kerkelijke leven gelden. Bij de beoordeling daarvan was voor sommigen een probleem het op de agenda vermelde schrijven van Nieuwegein met de mededeling dat men in appèl zou gaan tegen het besluit van de classis betreffende drs. W. G. Rietkerk. Om verwarring van zaken te voorkomen werd dit schrijven ingetrokken. Na onderling beraad kwamen deputaten art. 49 met een positief advies, en na gehouden stemming oordeelde ook de classis gunstig en werd toestemming gegeven tot nauwer samenleven met de Ned. Geref. kerk te Nieuwegein.
De commissie ADMA bracht bij monde van br. Boersma verslag uit. Het vinden van een opvolger van br. Medema is moeilijk. De classis besloot een brief naar de kerkeraden te doen uitgaan met het verzoek om opgave van namen.
Bij de ingekomen stukken waren brieven van enkele kerkeraden naar aanleiding van de afzetting van drs. Joh. Kruis. In comité-vergadering werden deze afgehandeld.
Van de kerkeraad van Zeist kwam een instructie om uit te spreken dat elke ambtsdrager uit het classicale ressort de classisvergaderingen in haar geheel mag bijwonen als niet afgevaardigde en dat over de notulen van het comité-gedeelte van een bijgewoonde classisvergadering als ambtsdrager-afgevaardigde, het woord gevraagd mag worden, óók in de hoedanigheid van bezoeker. Na bespreking en stemming werd alzo uitgesproken en besloten.
In een vorige vergadering sprak de classis uit dat de classiskerken drs. W.G. Rietkerk niet mogen laten voorgaan. Naar aanleiding hiervan berichtte drs. W.G. Rietkerk, verbonden aan de Ned. Geref. kerk te Utrecht, dat hij zich heeft voorgenomen niet in enige gemeente van het verband van de Chr. Geref. kerken voor te gaan om zo elk beletsel voor de op gang gekomen samenwerking weg te nemen, en dat hij gaarne bereid is tot gesprek. Besloten werd om met handhaving van het preekverbod met deze predikant te spreken. Daartoe werd een commissie benoemd, waarin zitting hebben di. J.W. Maris, W.W. Nijdam, P. Roos en M. Vlietstra. Voorts werd besloten om aan het deputaatschap „Eenheid van de Gereformeerde belijders in Nederland en correspondentie met buitenlandse kerken" te vragen hoe te handelen met predikanten van samenwerkende kerken die in leer of leven afwijken van Schrift en belijdenis.
Br. M.R.H. Meyer uit Antwerpen zond een brief naar de classis. De zaak hierin naar voren gebracht is echter nog in behandeling bij de kerkeraad van Eindhoven.
De quaestor van de classis zond het kasoverzicht over het jaar 1984 en een begroting voor het jaar 1985. De quaestor heeft nog niet aan alle verplichtingen kunnen voldoen en roept de gemeenten op om op tijd de omslagen af te dragen. De kostendekking is begroot op ƒ 2,20 per lid en dooplid.
Een zaak in verband met de afzetting van drs. Joh. Kruis werd in comité behandeld.
Door middel van verslagen van gehouden kerkvisitaties of doormiddel van rapporten art. 41 K.O. werd de classis geïnformeerd over het wel en wee van de gemeenten.
Driebergen zegde toe zijn bezwaren tegen sommige kerkelijke kassen schriftelijk ter kennis van de classis te brengen. Eindhoven deelde mee, dat men blijft bij het besluit om gezangen te zingen die niet door de G.S. zijn vastgesteld. Terugname van dit besluit zou in de gemeente grote problemen geven. Naar aanleiding hiervan werden twee voorstellen ingediend. Uiteindelijk sprak de classis uit dat zij betreurt dat de kerkeraad van Eindhoven de vermaning van de classis ten aanzien van het zingen van liederen die niet vallen onder art. 69 K.O., niet honoreert.
Na het verslag van Woerden kwam ter sprake het appèlschrijven van de brs. Westerhuis te Woerden. De classis besloot deze broeders een brief te zenden. Een van de classispredikanten zal dit schrijven hun overhandigen.
De uitslag van de verkiezing van afgevaardigden naar de P.S. van het Oosten is: primi di. M. Vlietstra, P. Roos en B. de Romph; secundi di. J.W. Maris, J. Vogel en P.J. van Dam; primi ouderlingen A. Versluis, P.H. Bikker en H. van de Herik; secundi ouderlingen C.J. Marchal, A.J. de Geus en C. Ippel; primus diaken A. Keppel en secundus diaken Joh. van Vulpen.
Besloten werd op de najaarsvergadering de kerkvisitatie te regelen.
De eerste en tweede redacteur van „Ons Kerkblad" krijgen voortaan ƒ 25 per jaar als onkostenvergoeding.
De najaarsvergadering werd vastgesteld op D.V. 10 oktober 1985. Roepende kerk is Zeist; Maarssen, Meerkerk en Mijdrecht vaardigen dan ook een diaken af, en praeses is ds. D.J. van Vuuren, scriba ds. P.J. van Dam en assessor ds. P. van Zonneveld. Nadat de praeses bedankt was voor zijn leidinggeven, las ds. J. Vogel Johannes 21:15 e.v., waarna de vergadering conditioneel gesloten werd.

v.Z.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 mei 1985

De Wekker | 8 Pagina's

Verslag classis Utrecht

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 mei 1985

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken