Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kort verslag van de vergadering van de classis Amersfoort op 2 oktober 1985 te Harderwijk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kort verslag van de vergadering van de classis Amersfoort op 2 oktober 1985 te Harderwijk

5 minuten leestijd

Namens de roepende kerk opent ds. J.H. Velema de vergadering. De di. Klomp en Van Beek zijn als adviserende leden van de vergadering aanwezig.
Het moderamen neemt plaats: praeses ds. A. Stehouwer, scriba ds. J.W. Schoonderwoerd, assessor ds. J.H. Velema.
Als quaestor wordt benoemd br. M. Hartog, als verslaggever voor de kerkelijke pers ds. H. Korving.
Alvorens over te kunnen gaan tot de vaststelling van de acta van de vergaderingen van 6 maart en 10 april, worden opmerkingen geuit over de omvangrijkheid van deze acta: in totaal 52 pagina's.
Het zal in het vervolg wel wat korter en zakelijker moeten. Een voorstel om een commissie te benoemen om deze acta te bekorten wordt evenwel verworpen. Ze worden na enkele wijzigingen en aanvullingen vastgesteld. Vervolgens wordt nu eerst aan de orde gesteld het verslag van de commissie classicale herindeling van de classis Amersfoort. De conclusie is, dat het niet noodzakelijk noch wenselijk geacht wordt een classis Harderwijk in te stellen. Onder dankzegging wordt de commissie gedechargeerd. Dan worden de ingekomen stukken behandeld; waaronder een aantal dat betrekking heeft op de zaak van de Amersfoortse predikanten inzake abortus provocatus.
Van de CGK te Ermelo is een instructie ter tafel, waarin verzocht wordt dat de GS maatregelen zou treffen opdat de kerken minder zwaar belast worden uit hoofde van de omslagen van de onderscheiden generale kassen. Het totaal van deze omslagen is zo groot geworden, dat vele kerken hier aan slechts met de grootste moeite kunnen voldoen. Bij de bespreking blijkt dat bepaalde onderdelen van de instructie anders geformuleerd dienen te worden. Ermelo neemt de instructie terug.
De classicale diaconale commissie blijkt geen verslag te kunnen uitbrengen, daar men niet op de hoogte was van de ziekte van hun voorzitter, die hen vertegenwoordigt.
Vervolgens wordt er verslag uitgebracht van de PS van het Oosten. In comité wordt gesproken over de behandeling op de PS van de kwestie rond het standpunt van de Amersfoortse predikanten inzake abortus provocatus.
De PS vraagt aan de classis haar besluiten op te schorten tot de volgende vergadering van de PS, waardoor een soort moratorium ontstaat en een nieuwe commissie zich kan bezinnen op de hermeneutische en confessioneel-ethische aspecten van het vraagstuk. Dit verzoek van de PS wordt door de classis gehonoreerd, waarbij later ter vergadering nog apart wordt uitgesproken, dat dit betekent dat de schorsingswaardigheid van de Amersfoortse predikanten tijdelijk is opgeheven, nl. tot de volgende vergadering van de PS op 15 jan. 1986.
Het appèl van ds. T. Harder over zijn niet-benoemd zijn als kerkvisitator is door de PS niet toegewezen. Het appèlschrijven van de kerkeraad van Amersfoort tegen het in behandeling nemen door de classis van een appèlschrijven van br. J. Prins te Amersfoort betreffende het zingen van de 120 gezangen werd door de PS niet toegewezen. (Deze besluiten zijn in zijn geheel weergegeven in het PS verslag, in De Wekker van 11 okt. 1985).
Tenslotte deelde de PS mee, dat zij de instructie van de classis Amersfoort over aanvulling van art. 35 KO als volgt heeft geamendeerd: „De classis Amersfoort stelt de PS van het Oosten voor de volgende instructie door te zenden naar de Generale Synode: De Generale Synode vulle art. 35 KO aan met deze woorden: 'Zowel de praeses als de scriba dienen ambtsdrager te zijn.' " Deze instructie is aangenomen en zal dus op de komende GS behandeld worden. Ter toelichting wordt opgemerkt dat de PS geen bezwaar heeft tegen een notuliste, maar wel tegen het feit dat een notuliste de functie van scriba vervult met volledige ondertekeningsbevoegdheid, ook van stukken die een vertrouwelijk karakter dragen. Dit vertrouwelijke brengt met zich mee dat een scriba in het ambt dient te staan. Verslag wordt uitgebracht van de kerkvisitaties gehouden in de gemeenten Ede, Nijkerk en Soest. In Ede zijn door visitatoren verschillende gesprekken gevoerd met kerkeraad en een br. en zr. die vragen stelden over de prediking, kindernevendiensten, artikelen van hun predikant in „Om Sions Wil" enz. Visitatoren hebben deze gesprekken tot een afronding kunnen brengen.
T.a.v. Nijkerk wordt o.m. melding gemaakt van groei van de gemeente. De raad van Soest had advies gevraagd inzake bepaalde spanningen die er binnen de gemeente leefden. Vervolgens brengen de andere kerkeraden verslag uit naar art. 41 KO, waarbij naast andere zaken vermeldenswaard is dat Bunschoten op 27 sept. jl. haar 90-jarig bestaan als gemeente heeft mogen herdenken, Putten een goede offervaardigheid van de gemeente mag vermelden in verband met de bouw van de nieuwe kerk, Veenendaal-Pniël kan gewagen van intensief evangelisatiewerk en van het feit dat zij als relatie-onderhoudende gemeente mag fungeren van het gezin Bac, het gezin van een zendingsarts werkzaam in het Donald Fraser hospitaal in Vendaland.
Tenslotte worden vacaturebeurten en kerkvisitaties geregeld. Vacaturebeurten voor Bunschoten: di. H.R.H.A. de Boer, J. Oosterbroek en J.H. Velema; voor Putten: G. Bilkes, M. de Boer en P.J. Kok; voor Arnhem: C.W. Buijs.
Voor Ede zijn als kerkvisitatoren benoemd: di. W. Kok en J. Oosterbroek.
De voorjaarsclassis zal DV gehouden worden op 5 maart 1986, aanvang 09.00 uur. Roepende kerk is Putten.
De kerken van Veenendaal-Bethel, Veenendaal-Pniël en Amersfoort dienen een diaken af te vaardigen.
Moderamen zal dan zijn: ds. J.H. Velema, praeses, ds. A. Stehouwer, scriba en ds. J. van Amstel, assessor.
Na de rondvraag naar art. 43 KO vindt de sluiting plaats, doch niet dan nadat de roepende kerk Nunspeet is dank gezegd voor het voorwerk dat ze voor deze vergadering heeft willen verzorgen. Ds. A. Stehouwer leest psalm 119:49-59, gaat voor in dankgebed en sluit de vergadering.

H.K.

N.B. (door de redactie bekort).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 januari 1986

De Wekker | 12 Pagina's

Kort verslag van de vergadering van de classis Amersfoort op 2 oktober 1985 te Harderwijk

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 januari 1986

De Wekker | 12 Pagina's

PDF Bekijken