Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de vergadering van de classis Amersfoort, gehouden op 26 februari 1992 te Bunschoten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de vergadering van de classis Amersfoort, gehouden op 26 februari 1992 te Bunschoten

9 minuten leestijd

De vergadering wordt geopend door ds. J.W. van Pelt, namens de roepende kerk van Putten.
In zijn openingswoord memoreert ds. Van Pelt onder meer het herstel van ds. Sterk, die zelfs een gedeelte van de vergadering kan meemaken.
Moderamen: ds. H.J.Th. Velema, praeses, ds. D. van der Zwaag, scriba en ds. C. Westerink, assessor.
Afvaardiging naar de P.S. van het Oosten: primi de di. J. van Amstel, R. van Beek en J. Westerink, met als resp. secundi de di. B. de Graaf, H.H. Klomp en H.J.Th. Velema; alg. tertius ds. P.D.J. Buijs; primi-ouderlingen de brs. D. Lokhorst (Nunspeet), J.W. Overeem (Bunschoten) en J.G. v.d. Poel (Ede), met als resp. secundi de brs. M. Felten (Veenendaal-Pniël), G. van Malkenhorst (Ermelo) en H. Nagel (Eemdijk); alg. tertius br. J. de Heer (Harderwijk). Als primus-diaken werd verkozen br. A. Heystek (Veenendaal-Pniël), met als secundus br. G. Evers (Veenendaal-Pniël) en als tertius br. K.J. Heerma (Soest).
Bij de ingekomen stukken is een schrijven van de kerkeraad van Veenendaal-Bethel. De raad plaatst vraagtekens bij de handelwijze van de classis in het recente verleden, om via een afzonderlijk besluit van de classis een predikant naar art. 6 K.O. tot adviseur van de classis te benoemen, in onderscheid van gemeentepredikanten, die niet afgevaardigd zijn, maar van wie geconstateerd wordt, dat ze als adviseur aanwezig zijn. Naar het oordeel van de raad van Veenendaal-Bethel wordt hier ten onrechte een onderscheid gemaakt tussen predikanten die een gemeente dienen en hen die beroepen zijn tot bijzondere arbeid conform art. 6 K.O. De raad verwijst in dit verband naar art. 42 K.O.
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt, dat een classispredikant naar art. 6 is geen lid van de kerkeraad.
De synode van 1896 bepaalde zelfs, dat predikanten in bijzondere dienst geen toegang tot de classis hadden! De synode van 1618/19 zette de deur open voor een grotere invloed van grote gemeenten: alle gemeentepredikanten hadden stemrecht op de classis. In onze kerken is voor een tussenvorm gekozen: bij gemeenten met meer dan één predikant zijn beiden ter classis aanwezig, waarvan een als adviseur.
Het onderscheid, dat gemaakt wordt tussen predikanten naar art. 4 of 5 K.O. enerzijds en predikanten naar art. 6 K.O. anderzijds is dus vanuit de geschiedenis te beargumenteren.
De classis besluit om te blijven bij de bestaande praktijk: gemeentepredikanten, die ter classisvergadering verschijnen en niet zijn afgevaardigd, zijn „automatisch" als adviseur aanwezig; predikanten naar art. 6 K.O. die ter vergadering komen, moeten als zodanig worden benoemd.
De praeses geeft in bespreking een instructie van de kerkeraad van Amersfoort.
Op de najaarsvergadering van 1991 kon deze instructie niet meer behandeld worden; de classis besloot toen aan de classiskerken te verzoeken de instructie op zijn inhoud te toetsen en reacties te doen toekomen aan de kerkeraad van Amersfoort. Naar aanleiding van diverse opmerkingen en suggesties is Amersfoort nu met een herziene instructie gekomen, die als volgt luidt:
„De Generale Synode late door Deputaten Financiële Zaken een regeling ontwerpen, waardoor het mogelijk wordt een financiële bijdrage te geven aan die predikanten van onze kerken die - na beëindiging van de bijzondere dienst waartoe zij geroepen zijn - niet de mogelijkheid (meer) krijgen de kerken op reguliere wijze te dienen en daardoor in financieel opzicht beneden het door Deputaten Financiële Zaken geadviseerd minimum-traktement komen". Er ontspint zich een brede discussie. Verschillende afgevaardigden maken bezwaar tegen de instructie. Een predikant naar art. 6 K.O. is toch op eigen initiatief als zodanig werkzaam geworden? De regel moet zijn, dat er een waterdichte financiële regeling wordt getroffen. Voor uitzonderingen kan men een beroep doen op de classis c.q. Particuliere Synode. Daarom is de instructie overbodig.
Anderen wijzen erop, dat we zelf als kerken destijds met de regeling naar art. 6 K.O. hebben ingestemd. Nu dragen we ook samen verantwoordelijkheid. Omdat het een zaak is, die de kerken als geheel aangaat, is het verstandig de instructie door te zenden naar P.S. en G.S.
Na stemming blijkt de instructie door de classis verworpen te zijn.
Bij de bespreking van het verslag van de werkzaamheden van het vorige moderamen komen de „Richtlijnen voor de roepende kerk" ter sprake. Ze worden na een enkele wijziging en aanvulling vastgesteld.
Op voorstel van een van de afgevaardigden en na enige discussie besluit de vergadering om een vaste scriba te benoemen voor een beperkt aantal jaren („van synode tot synode"). Ds. H.J.Th. Velema wordt als zodanig benoemd.
Het verslag van de Commissie „werk van de kerk naar buiten" levert geen vragen op.
De Commissie van Redactie van „om Sions wil" dringt er bij de kerkeraden op aan, nieuwe abonnees te werven. Dat is nodig om het voortbestaan van het kerkblad te verzekeren. Ds. G. Bilkes wordt herbenoemd als eindredacteur.
De verslagen naar art. 41 K.O. passeren de revue. Een enkele greep:
Ede meldt, dat de diensten in Scherpenzeel door gemiddeld 46 personen worden bezocht. Het is nog te vroeg om een definitief besluit te nemen; daarom heeft de kerkeraad de proefperiode met een maand verlengd; in deze tijd zullen de resterende bezoeken worden afgelegd bij de bezoekers van de diensten; na deze periode zal er een evaluatie plaatsvinden.
Harderwijk/Zeewolde heeft een commissie van advies ingesteld met het oog op de komende zelfstandigwording van Zeewolde. De raad vraagt de classis om advies inzake de bediening van het Heilig Avondmaal in ziekenhuizen en verpleeginrichtingen. Met de wijze waarop dat momenteel geschiedt, heeft de raad steeds meer moeite. De broeders wordt geadviseerd contact op te nemen met de door de classis aangewezen kerkvisitatoren.
Uit het verslag van Nijkerk blijkt, dat de financiële middelen op dit moment nog niet toereikend zijn om met kerkbouw te kunnen beginnen.
Vacaturebeurten: Eemdijk mag voor 1993 een beroep doen op de predikanten Van Pelt en Schoonderwoerd.
Aan het einde van de vergadering bedankt de assessor de praeses voor diens uitstekende leiding. Ds. Velema leest Openb. 22:16-21 en gaat voor in dankgebed.
De vergadering wordt conditioneel gesloten.

P.D.J. Buijs

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 april 1992

De Wekker | 8 Pagina's

Verslag van de vergadering van de classis Amersfoort, gehouden op 26 februari 1992 te Bunschoten

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 april 1992

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken