Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekenlijst

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekenlijst

9 minuten leestijd

De redactie ontving de volgende boeken. Ze worden met een korte weergave aangekondigd, waarbij het recht voorbehouden wordt om op bepaalde uitgaven later breder in te gaan.

Dr. A. van de Beek, „Wonderen en wonderverhalen". Uitgeverij G. F. Callenbach bv, Nijkerk, 276 blz., ƒ 44,50.
en poging tot een herwaardering van het wonder, zoals het in de bijbel voorkomt en ondanks de Verlichting, waarin het wonder taboe was, niet is weg te denken uit de theologie en uit het geloof.


M.R. van den Berg, „Vreemdelingen en bijwoners". Bijbelse aspecten van de vreemdelingschap. Uitgeverij Van den Berg, Kampen, 72 blz., ƒ 13,90.
De vruchtbare pen van ds. M.R. van den Berg levert ditmaal meditaties over het thema „vreemdelingschap", een centraal thema uit de bijbel waarin heel het christelijke leven benoemd wordt.


Hanna Blok en Margreet Steiner, „De onderste steen boven". Opgravingen in Jeruzalem. Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, Kampen, l.')4 blz., ƒ 37,50.
Zakelijk verslag van de opgravingen in Jeruzalem, de geschiedenis ervan en de resultaten, bijzonder leerzaam.


Drs. M. van Campen, „Martin Bucer''. een vergeten reformator. Uitgeverij Boekencentrum B.V., 's-Gravenhage, 102 blz., ƒ 16,50.
Fraaie beknopte weergave van de belangrijkste gegevens, die het leven en het werk van Martin Bucer betreffen.


Ds. M. Drayer, P. Sluimer en H. G. van Wagtendonk, „In de ruimte van het Evangelie". 40 jaar Christelijke Gereformeerde Kerk „Rehoboth" 8 november 1951-1991. B.V. Drukkerij „Erica", H. van Wagtendonk & Zonen, Hilversum, 182 blz., ƒ 25,- (oud-leden ƒ 20,-) te bestellen bij S. Rouvoet, Vaartweg 45-b, 1211 JE Hilversum, tel. 035-2149 74.
Jubileumboek van de Hilversumse gemeente, bijzonder welkom in dit jubileumjaar. Aandacht wordt geschonken aan de Afscheiding en ook aan de situatie na de Vereniging van 1892. Korte karakteristieken van en over predikanten en de arbeid in de gemeente.


Dr. G.P. Hartveld, „Symboliek". Een beschrijving van kernen van christelijk belijden. Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, Kampen, 364 blz., ƒ 52,50.
Een nieuwe opzet van het theologische vak, dat kennis wil bijbrengen omtrent ontstaan en inhoud van de belijdenisgeschriften. Hier thematisch opgezet als een beschrijving van „kernen van christelijk belijden". Opmerkelijk de aandacht voor de „derde weg", die van het innerlijk licht. Het boek zal vruchtbaar gebruikt kunnen worden niet ter vervanging van oudere „symbolieken", maar ernaast.


Dr. A.N. Hendriks, „Met het oog op de gemeente''. Populair- theologische bijdragen. Uitgeverij Van den Berg, Kampen, 137 blz., ƒ 24,50.
Stevig boek met thema's uit de pastorale theologie, van belang in het actuele gesprek met en over de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).


P. van den Heuvel, „De Hervormde Kerkorde''. Een praktische toelichting, met een voorwoord van prof. dr. A.J. Bronkhorst onder verwerking van de uitspraken van de Generale Commissie van Bezwaren en Geschillen. Uitgeverij Boekencentrum B.V., Zoetermeer, 463 blz., ƒ 49,90.
Zeer waardevolle verklaring van de kerkorde van de Hervormde Kerk, zakelijk en vooral vanuit de praktijk opgezet, onmisbaar voor wie zich voor de kerkorde interesseert, ter vergelijking en oriëntatie. Een gelukwens waard.


Dr. H. Jonker en dr. E. S. Klein Kranenburg, „Bijbel en Ervaring''. Gesprekken over een theologisch leven (1940- 1990), uitgave van Boekencentrum B.V., Zoetermeer, 192 blz., ƒ 35,75.
Verslag van gesprekken met de bekende hoogleraar Jonker, die de praktische theologie doceerde in Utrecht, man van brede belangstelling, geboren verteller, ervaren pastor en boeiend theoloog.


Ds. L. Kievit, „Elia". Mijn God is de Heere. Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Leiden, 96 blz., ƒ 14,95.
Inhoudrijke gedachten, ontleend aan de preken die ds. Kievit in Gouda hield, behorende tot de betere stichtelijke lectuur.


Marijn de Kroon, „Martin Bucer en Johannes Calvijn". Reformatorische perspectieven. Teksten en inleiding, uitgave van Meinema, Zoetermeer, 222 blz., ƒ 39,50.
Een eersteklas bronnenboek, met stukken die typisch zijn voor de Straatsburgse reformator: predestinatie, rechtvaardiging, vroomheid en ethiek. Bucers werk wordt geplaatst binnen dat van de andere reformatoren, daarmee ook vergeleken. Vooral de relatie met Calvijn, zeer belangrijk voor beiden, komt uitvoerig aan de orde. De vertalingen van latijnse teksten zijn vloeiend en volstrekt betrouwbaar.


Dr. Theo J.W. Kunst, „De gemeente als organisme", en het belang van de kleine groep. Uitgave van Gideon, Hoornaar, 137 blz., ƒ 15,75.
Overzicht van de geschiedenis van de kleine groep, met haar betekenis ook voor de hedendaagse gedachten over gemeenteopbouw.


G.H. Leurdijk, „Predikant tussen Piëtisme en Reveil". Portret van Joan Hugo van der Groe (1735-1818). Uitgeverij De Groot Goudriaan, Kampen in samenwerking met de Stichting studie der Nadere Reformatie, 144 blz., ƒ 35,90.
Een uitgave van de bekende Stichting, nu gewijd aan een achterneef van de bekende Van der Groe, die „het deurtje toedeed" van de Nadere Reformatie. Het geschrift maakt klaar en duidelijk, dat de beweging niet alleen te meten is aan de hand van de meest bekende namen, maar ook doorgedrongen was tot een bredere laag in het kerkelijke leven van Nederland.


„Het leven van Herodes". Flavius Josefus, ingeleid en vertaald onder toezicht van prof dr. M.A. Beek. Ongewijzigde heruitgave van Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Leiden, 153 blz., ƒ 24,95.
Bronnenboek over een figuur van dubieuze naam uit het Nieuwe Testament.


H.P. Medema, „De Nieuwe Mens". Bijbelstudies bij de Brief van Paulus aan de Efeziërs, Uitgeverij H. Medema, Vaassen, 318 blz.
Bijbelstudies op niveau over de belangrijke brief aan Efese, gedetailleerd zonder oog te verliezen voor het geheel, met regelmatige verwijzing naar de grondtekst.


Dr. A. Noordegraaf, „Leesbril of toverstaf'. Over het verstaan en vertolken van de Bijbel. Reformatie Reeks. Uitgeverij Kok Voorhoeve, Kampen, 61 blz., ƒ 17,50.
Studies over moderne hermeneutiek, toegesneden op het bijbelgebruik binnen de gereformeerde gezindte. Moderne visies onderzocht, het bruikbare erin aanvaard.


Theo Peppink, „Lege Schelpen". Uitgeverij Van den Berg, Kampen, 48 blz., ƒ 11,90.
Gedichten van geheel eigen aard. Het rijmt niet, toch is het niet ongerijmd voor wie het verstaat. Men moet nadenken wat voorgedicht is.


Wim Plomp, „Een aarden vat". Uitgeverij Boekencentrum B.V., 's-Gravenhage, 48 blz.
Gedichten als aforismen, opgedaan in en bij en rond de kerk en haar boodschap.


Dr. Simon Schoon, „De weg van Jezus". Een christologische heroriëntatie vanuit de joods-christelijke ontmoeting. Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, Kampen, 283 blz., ƒ 39,50.
Een boek dat zorgvuldige beoordeling niet alleen waard is, maar ook noodzakelijk maakt, omdat er een selectief gebruik wordt gemaakt van de Schrift. Modern, in de zin van typerend voor het huidige omgaan met de Schrift en het joodse denken.


Joke van Sliedregt, „Vruchtbaar leven''. Uitgave van Den Hertog B.V., Houten, 53 blz., ƒ 9,75.
Gedichten, die tot vertrouwen willen stemmen op de belofte van de Here.


Dr. J.C. Sturm (red.), „Prof. dr. Jan Waterink". Een Nederlandse pedagoog, psycholoog en theoloog (1890-1966). Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, Kampen, 135 blz., ƒ 22,50.
Waterink wordt als oubollig afgedaan door velen. Toch was hij niet alleen de man van het „Wij calvinisten...". Een billijke beschouwing van de populaire geleerde, die bleef staan, waar velen vielen.


Ds. J.H. Velema, „Veelvuldig vragen naar de weg". Deel 6. Uitgeverij Kok Voorhoeve, Kampen, 147 blz., ƒ 20,90.
Hoe goed de serie vaart blijkt uit dit zesde deeltje. Ook nu bijbeluitleg, geloofsleer, geloofsleven en geloofshandelen als hoofdthema's van de 22 stukjes, die voor de bekende rubriek van de EO werden uitgesproken.


Dr. W. Verboom, „Jakob - een pelgrim". Momenten uit het leven van een aartsvader, 2. Uitgeverij Kok Voorhoeve, Kampen, 74 blz., ƒ 14,90.
De altijd weer gewilde en boeiende geschiedenis van de derde aartsvader op eenvoudige en aansprekende manier behandeld.


Ds. W.A. Verheij, „De Geest wijst wegen in de Tijd". Lucas' theologie des Woords in het Evangelie en Handelingen. Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, Kampen, in samenwerking met drukkerij Ten Brink, Meppel, 611 blz., ƒ 49,90.
Een weerbarstige en soms eigenzinnige uitleg van het evangelie naar Lucas en diens Handelingen der apostelen, niet altijd over te nemen, maar wel immer verrassend en tot nadenken nodigend,


Jos Verheule en Ren Sas, „Op water en brood''. De plaats van Israël in de sacramenten. De serie „Verkenning en Bezinning" 4. Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, Kampen, 86 blz., ƒ 17,75.
Joodse achtergronden van doop en avondmaal, passend in de sfeer van hernieuwde theologische aandacht voor Israël, niet meer binnen de kaders van de gereformeerde theologie.


„Wonderlijke leidingen Gods''. Het godvruchtig leven en zalig sterven van ds. Dirk Adrianus Detmar. Uitgeverij De Banier, Utrecht, 136 blz.
Een op de stand van het onderzoek gebrachte nieuwe uitgave van de in 1845 verschenen editie. Van belang om de inhoud zelf, stichtend en leerzaam, maar ook om de vroomheid te leren kennen, die een groot deel van het gereformeerde volk in de jaren aan de Afscheiding voorafgaande, zocht.


„Filippus dagboek 1992". Uitgave van Filippus, Arnhem, ƒ 11,50.
Het bekende dagboekje dat het al jaren goed doet.


Johan G. Hahn en Henk Hoekstra (samenst.), „In gesprek over film en televisie". Over de theorie en de praktijk van het „mediagesprek". Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, Kampen, 200 blz., ƒ 35,-.
Een afweging van de betekenis van moderne media, bedoeld om de kijkers meer weerbaar te maken, en hen te bewaren voor het passieve omgaan ermee.


Drs. W. Kats, „Troost''. Uitgave van Filippus, Arnhem, 39 blz., ƒ 10,50.
Een prachtig boekje dat menige gedachte bevat, die inderdaad troost biedt vanuit de Schrift.


„Kerkewerkagenda 1992". Samensteller: Otto van Soldt, Uitgeverij Boekencentrum B.V., Zoetermeer, ƒ 10,-.
Een agenda, die door steeds meer predikanten en kerkewerkers wordt gebruikt, speciaal voor hen ontworpen.


M. Koffeman-Zijl, „Open armen". Gedichten, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, Kampen, 48 blz., ƒ 10,75.
Eenvoudige gedichten, traditioneel, die daarom velen zullen aanspreken.


Johan Lukasse, „God is bij machte''. Gemeentebouw in na-christelijk Europa, uitgave van Gideon, Hoornaar, 185 blz., ƒ 19,90.
Een toevoeging aan de stroom van literatuur die op het moment over gemeenteopbouw verschijnt. Leesbaar, leerzaam, vol ideeën, die al neemt men ze niet geheel over, iemand op een spoor zetten.


J.C. Ryle, „Een jaar lezen in Johannes". Bijbels dagboek. Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Leiden, ƒ 32,50.
en dagboek van geheel eigen aard, zakelijke vroomheid, Schriftuurlijke getrouwheid, op de mens toe gesproken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 april 1992

De Wekker | 12 Pagina's

Boekenlijst

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 april 1992

De Wekker | 12 Pagina's

PDF Bekijken