Bekijk het origineel

SGJ: hulp voor jongeren en ouders (I)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

SGJ: hulp voor jongeren en ouders (I)

8 minuten leestijd

In dit artikel kunt u nader kennismaken met de Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn (SGJ). De naam SGJ bestaat nog niet zo lang, maar het werk doet zij al meer dan tachtig jaar. Binnen de SGJ hebben twee organisaties elkaar gevonden. Organisaties die u misschien voorheen kende onder de naam Christelijke Gereformeerde Vereniging voor Jeugdwelzijn (Ons Kinderhuis, De Stuw, De Brug), of Stichting De Driehoek...
Misschien heeft u nog nooit van deze namen gehoord. Dan is dit voor u wellicht de allereerste kennismaking met de SGJ. Een organisatie die allerlei vormen van jeugdhulpverlening biedt, „op maat, dicht bij huis en vanuit bijbels perspectief".

Jeugdhulpverlening, wat is dat?
Jeugdhulpverlening is een wijd begrip. Daarom is het goed om daar eerst wat meer over te vertellen. In ieder gezin ontstaan weleens problemen. Problemen in de relatie tussen de ouders, problemen in de relatie tussen ouders en kinderen, of opvoedingsvragen. De meeste van deze problemen zijn min of meer gemakkelijk op te lossen. Voor sommige problemen is echter niet zo gemakkelijk een oplossing te vinden. De jongere kan zelf problemen ervaren, bijvoorbeeld in het omgaan met andere jongeren, kan zich vaak eenzaam en verdrietig voelen, kan gepest worden, kan gebukt gaan onder zich niet begrepen voelen, kan mishandeld worden. De ouders kunnen vastlopen in de omgang met hun kind. Zij botsen veel met hun kind, een kind luistert niet, kinderen kunnen betrokken raken bij winkeldiefstalletjes, hun kind vertoont agressief gedrag. Ouders ervaren geen greep meer op hun kind te hebben. Deze spanning kan zo hoog oplopen dat er zonder hulp van buitenaf geen verandering mogelijk is. In dit soort situaties kan het nodig zijn een beroep te doen op een deskundige voor een advies, of voor begeleiding. Je klopt dan aan bij de jeugdhulpverlening.

Waar kun je als christelijke ouders of jongere terecht?
In elke regio is een algemene jeugdhulpverleningsorganisatie die ouders en jongeren advies en deskundige begeleiding kan bieden bij opvoedingsproblemen. Christelijke ouders en jongeren voelen zich daar echter niet altijd begrepen, omdat de hulpverlener hun levensbeschouwelijke achtergrond niet kent.
Christen-ouders en jongeren verwachten dat de hulp aansluit bij de waarden en normen van waaruit zij leven. Ouders hebben met hun kind immers bij de doopvont gestaan en beloofd hun kind een christelijke opvoeding te geven.
Voor deze ouders en jongeren wil de Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn (SGJ) er zijn. Zij wil professionele hulp bieden vanuit een gereformeerde levensvisie.

Wat is de SGJ?
De SGJ is een landelijk werkende instelling voor jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en pleegzorg. Daarnaast heeft de SGJ eigen tehuizen en een kindertelefoon.
De SGJ is ontstaan vanuit de Christelijke Gereformeerde Vereniging voor Jeugdwelzijn en de afdeling jeugdzorg van De Driehoek (gereformeerd vrijgemaakt).
De SGJ biedt hulp aan ouders en jongeren uit de gehele gereformeerde gezindte.
Christelijke hulpverlening gaat uit van een totaalvisie op het leven, de opvoeding en de hulpverlening. Binnen de SGJ wordt hulp verleend vanuit een christelijke, of zo u wilt een gereformeerde visie.
De SGJ wil jongeren een leefklimaat bieden waarin naast geborgenheid, veiligheid en structuur, christelijke waarden en normen uitgangspunten zijn. De medewerkers van de SGJ zijn meelevend lid van een kerkelijke gemeente uit de gereformeerde gezindte.
De SGJ kent de volgende afdelingen:

Ambulante Jeugdhulpverlening
Aanmelding bij deze afdeling is dikwijls de eerste stap die gezet wordt wanneer deskundige hulpverlening noodzakelijk is. Ouders en/of jongeren vragen geheel op vrijwillige basis advies of hulp bij één van de bureaus van de SGJ. Het eerste contact is meestal telefonisch. Als je de SGJ belt, word je in contact gebracht met een maatschappelijk werker in je eigen omgeving. Hij (of zij) onderzoekt om wat voor problemen het gaat en hoe het beste geholpen kan worden. Om tot een goede beoordeling van de problemen te komen, werkt de SGJ hierin samen met GLIAGG „De Poort". Als de SGJ denkt te kunnen helpen, zal een jeugdhulpverlener (maatschappelijk werker) korte of langere tijd begeleiding bieden. Dit gebeurt vaak door middel van een aantal gesprekken met de ouders, de jongere of het gehele gezin samen.
De hulpverlener helpt het gezin in te zien wat er eigenlijk aan de hand is. De bedoeling is dat een gezin zelf weer leert de problemen op te lossen. De eigen verantwoordelijkheid van de ouders is daarbij heel belangrijk.
Soms kan een situatie zo zorgwekkend zijn (bijvoorbeeld bij ernstige mishandeling) dat de hulpverlening op vrijwillige basis niet meer voldoende steun biedt. De kinderrechter kan dan uitspreken dat er in een gezin gedwongen hulpverlening moet komen. Met deze vorm van hulpverlening houdt de Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming (SGJb) zich bezig.
Het is helaas niet altijd mogelijk dat u meteen geholpen wordt wanneer u belt voor hulp, omdat de maatschappelijk werker in die omgeving veel andere zaken heeft. Er wordt dan met u besproken hoe de tijd die u moet wachten het best overbrugd kan worden.
De afdeling Jeugdhulpverlening heeft bureaus in Groningen, Zwolle, Utrecht en Dordrecht. Elke dag tussen 9.00 en 14.00 uur kunt u de jeugdhulpverlening bellen. De coördinator van deze afdeling is de heer H. Schreurs, te bereiken op het bureau in Zwolle. Zie voor telefoonnummers onderaan dit artikel.

Jeugdbescherming
De afdeling Jeugdbescherming van de SGJ biedt hulp als voorzien moet worden in de voogdij en voor het uitvoeren van kinderbeschermings-maatregelen. De hulp wordt verleend door jeugdhulpverleners (maatschappelijk werkers).

Voogdij
Het komt voor dat alleenstaande ouders worstelen met het vraagstuk van het ouderlijk gezag. „Wie moet het gezag over de nog minderjarige kinderen hebben als ik overlijd?" Soms is het een oplossing dat het gezag van een ouder naar een onafhankelijke instelling gaat. De instelling kan dan de voogdij over de kinderen aanvaarden. De concrete verzorging en opvoeding van de kinderen gebeurt bij voorkeur in pleeggezinnen. De instelling is eindverantwoordelijk. Zij bepaalt welk gezin het meest geschikt is, lettend op geloofsovertuiging en wat verder het meest in het belang van een gezonde ontwikkeling van de kinderen is.
Ook als om andere redenen in de voogdij moet worden voorzien, is de afdeling behulpzaam bij het zoeken naar een oplossing.

Gezinsvoogdij
De laatste jaren bereiken de SGJb steeds meer verzoeken om gezinsvoogdij. Wat houdt dat in? Gezinsvoogdij is aan de orde als de Kinderrechter heeft uitgesproken dat een kind onder toezicht moet worden gesteld. Hij doet zo'n uitspraak niet zomaar. Hij gaat daarbij af op het advies van de Raad voor de Kinderbescherming. Deze instantie doet onderzoek in gezinnen waar grote zorgen zijn rond de opvoeding en verzorging van één of meerdere kinderen. Een en andermaal is dan al door professionele hulpverlening geprobeerd die zorg weg te nemen, wat echter niet mocht baten. De Raad beoordeelt of het noodzakelijk is dat een gezinsvoogd wordt aangesteld. Zo ja, dan legt de Raad het resultaat van het onderzoek voor aan de Kinderrechter. Als de Kinderrechter het eens is met de conclusies van de Raad, spreekt hij een ondertoezichtstelling uit.

Er komt dan een gezinsvoogd, die een deel van het gezag van de ouders overneemt. Hij ziet erop toe dat de opvoedingssituatie verbetert. De ouders worden daar zo veel mogelijk bij betrokken.
Ouders (en/of jongeren) kunnen op grond van hun geloofsovertuiging kiezen voor een gereformeerde instelling. Zij moeten dit wel aangeven in de gesprekken met de Raad voor Kinderbescherming.
De afdeling Jeugdbescherming heeft bureaus in Groningen, Zwolle, Utrecht en Dordrecht en is elke morgen te bereiken tussen 9.00 en 12.00 uur. De coördinator is de heer J. Janssen, te bereiken op het bureau in Utrecht. Zie voor telefoonnummers onderaan dit artikel.

Pleegzorg
In sommige situaties kunnen de problemen niet goed opgelost worden als het kind thuis blijft wonen. In zo'n geval kan een kind beter tijdelijk uit huis gaan. Dat wordt een uithuisplaatsing genoemd. Dit gebeurt dikwijls vrijwillig, in goed overleg met ouders en kinderen. Er kunnen echter ook situaties zijn waarin een uithuisplaatsing minder vrijwillig verloopt, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een ondertoezichtstelling.
De hulp die de SGJ kan bieden, is voor zo'n kind een pleeggezin te regelen. Daarvoor is er de afdeling Voorziening Gereformeerde Pleegzorg (VGP).

Wat doet de VGP?
1. Zij biedt kinderen/jongeren de mogelijkheid om in een pleeggezin opgenomen te worden.
2. Zij biedt begeleiding aan pleegkinderen en pleegouders en hun eigen kinderen, gedurende de periode dat het pleegkind in hun gezin woont.

Voor het kunnen plaatsen van kinderen/jongeren zijn er veel geschikte pleeggezinnen nodig.
Pleeggezin zijn vraagt veel van mensen: je doet het er niet zomaar even bij. Daarom krijgen alle aanstaande pleegouders een voorbereidingscursus en één of meer individuele gesprekken. In de toerustingsfase bepalen de pleegouders en de VGP welke vorm van pleegzorg het beste bij hen past.
Er zijn verschillende vormen van pleegzorg:
* Pleegzorg voor crisisopvang
* Pleegzorg voor kortdurende opvang (maximaal zes maanden)
* Pleegzorg voor langdurige opvang (langer dan zes maanden)
* Netwerk-pleegzorg. Dit is aan de orde als een kind bij familie, vrienden, of kennissen is opgenomen en de opvang zorgen baart en vraagt om begeleiding.
* Vakantie- en weekendopvang
* Kost-pleeggezin (opvang naar meer zelfstandigheid)

De VGP heeft vooral behoefte aan pleeggezinnen die jongeren in de puberteitsleeftijd willen opnemen. Wilt u hierover informatie of wilt u zich aanmelden, belt u dan met de VGP, voor telefoonnummers zie onderaan.
Voor het aanmelden van een kind voor pleegzorg is altijd de bemiddeling van een erkende jeugdhulpverleningsinstantie nodig, bijvoorbeeld de ambulante afdeling van de SGJ.

Is een kind eenmaal in een pleeggezin geplaatst, dan vindt begeleiding plaats door een maatschappelijk werker. Gezamenlijk met de pleegouders en in overleg met eigen ouders wordt er een begeleidingsplan opgesteld voor wat er in de komende periode gedaan moet worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 september 1996

De Wekker | 16 Pagina's

SGJ: hulp voor jongeren en ouders (I)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 september 1996

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken