Bekijk het origineel

Veluwse vergaderimpressies (4)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Veluwse vergaderimpressies (4)

8 minuten leestijd

Eenheid: GKV
Voordat het rapport van deputaten eenheid inzake de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) behandeld wordt, krijgt ds. A.J. van Zuijlekom de gelegenheid om namens deputaten GKV de synode toe te spreken. Hij gewaagt van een zekere teleurstelling, omdat we blijkens het rapport van deputaten nog niet echt verder komen. Tegelijk is hij er blij mee dat deputaten en commissie de hand ook in eigen boezem willen steken, o.a. op het punt van de prediking. Vanuit Ps. 133 trekt hij lijnen naar een eenheid in zuivere gehoorzaamheid, die goed is in Gods ogen. Laten we elkaar niet de maat nemen, maar vermanen, bemoedigen en dienen.
De preses beantwoordt de toespraak. Hij doet dat met drie kernwoorden. Er is dankbaarheid voor het feit dat we elkaar gevonden hebben in de gemeenschappelijke nota over de toe-eigening des heils.
Het gaat ons er niet om u de maat te nemen, maar wij zien heel sterk de waarde van de dingen waarover het in die nota gaat. Daarom is er ook teleurstelling dat dit te weinig in uw prediking doorklinkt. En: zijn de GKV van 2004 nog wel dezelfde als die van 1998? Toch is er ook verwachting: wanneer we steeds meer luisteren naar Gods Woord, naar de belijdenis en naar elkaar. Laten we die worsteling aangaan in vertrouwen op en gehoorzaamheid aan Hem.
Uit het rapport van deputaten blijkt een zekere verlegenheid. Er blijkt een grote spanning te bestaan tussen de bezwaren tegen en het enthousiasme over de samenwerking met de GKV. Daarom bleek het voor deputaten heel moeilijk te zijn om tot een gezamenlijke stellingname te komen, al is hun dat uiteindelijk wel gelukt. De belangstelling voor de regionale bijeenkomsten met ambtsdragers van de GKV is tegengevallen. De vraag is of op dezelfde voet moet worden doorgegaan. Met betrekking tot het 'federatieve groeimodel' waarover de GS van 2001 een uitspraak deed, blijken er binnen de kerken nogal wat onduidelijkheden te bestaan.
Ook zijn uit de gehouden raadpleging, naast geluiden die aandringen op verdere stappen, ook bezwaren en moeiten ten opzichte van de GKV naar voren gekomen, met name op het punt van de prediking. De brief van de veertig predikanten, die zich eveneens in kritische zin uitlieten over de prediking in de GKV, onderstreepte dat.
De diverse stemmen, waarvan het deputatenrapport getuigenis aflegt, waren uiteraard ook in de vergadering van de GS te horen. Enerzijds: teleurstelling - zijn we wel betrouwbare gesprekspartners? - pijn bij gemeenten die samenwerken. Anderzijds: grote zorg over de prediking in de GKV - de groeiende diversiteit binnen de GKV, o.a. op het punt van de liturgie - hoe zal de positie van bezwaarde gemeenten zijn bij invoering van het 'federatieve groeimodel'?
De voorstellen van de commissie gaan in de richting van besluiten waardoor plaatselijk vooruitgang kan worden geboekt, maar waardoor tegelijk gemeenten die zwaarwegende bezwaren hebben tegen verdergaande toenadering niet worden meegenomen in een proces waarmee zij niet kunnen instemmen. Diverse wijzigingsvoorstellen worden ingediend; in een latere zittingsweek is een besluit te verwachten.

Eenheid: NGK
In de toespraak die de Nederlands Gereformeerde ds. C.T. de Groot houdt, beklemtoont hij het verlangen dat er leeft bij de NGK om 'elkaars nieren te proeven'. Refererend aan het voorlopige besluit dat de Landelijke Vergadering in juni j.l. nam over 'vrouw en ambt' zegt hij, dat we op grond van dezelfde Schrift tot andere conclusies komen. Het is bij ons geen kwestie van Schriftkritiek, maar van een andere hermeneutische sleutel.
De preses antwoordt dat ook wij voor Gods aangezicht de NGK willen ontmoeten. Het doet ons goed dat u opnieuw, zij het in een breder kader (de invloed van de evangelische stromingen, de nood van de wereld) wilt spreken over de toe-eigening van het heil.
De vraag is: slaat u met het besluit van juni j.l. de samenwerkende en samenwerkingsgemeenten niet in de weg?
Uit het deputatenrapport blijkt dat er op landelijk niveau in de achterliggende periode hoegenaamd geen contact is geweest. De synode spreekt uit dat te betreuren. De vergadering draagt deputaten op de gesprekken met de NG-commissie alsnog voort te zetten, mede met het oog op de plaatselijke situaties en zaken van gemeenschappelijk belang. Tevens draagt zij deputaten op om in deze gesprekken de teleurstelling van de GS over het voorlopig besluit van de Landelijke Vergadering 2004 met betrekking tot 'vrouw en ambt' te verwoorden en grondig over het genomen besluit door te spreken in het licht van de besluiten van de GS van 1998 en 2001, mede met het oog op de gevolgen die het bovengenoemde besluit kan hebben voor de verhouding tussen beide kerken.

Eenheid: Gereformeerde Bond
Opnieuw luistert de synode naar een toespraak: ditmaal van ds. G.D. Kamphuis, voorzitter van de Geref. Bond in de Ned. Herv. Kerk (zo luidt nog steeds officieel de naam). Hij gewaagt van de hartelijke verbondenheid in de eenheid van het geloof, in de 'religie van de belijdenis'. Er is diepe pijn over de scheur die ontstaan is vanwege de totstandkoming van de PKN. Dat maakt ons beschaamd en bescheiden.
Ds. Westerink antwoordt. We voelen ons met u verbonden. Over de toe-eigening van het heil hoeven we geen vijf minuten te praten. Daartegenover gaan de gedachten over de kerk binnen vijf minuten uiteen. Ook wij voelen pijn over de ontstane breuk. Toch hopen we op blijvende contacten en een uitbouw daarvan.
Tot het laatste besluit de synode inderdaad. Er zal onder meer een handreiking voor het gesprek tussen de kerkenraden over de uitoefening van de tucht ter beschikking worden gesteld en er zal bekeken worden of en in hoeverre er afspraken gemaakt kunnen worden met hervormd-gereformeerde gemeenten binnen de PKN. Ook zullen deputaten zich bezinnen op de situatie die ontstaan is sinds 1 mei 2004.

'De Wekker'
In dit verslag ook even aandacht voor het blad dat u op dit moment aan het lezen bent.
Na zes jaren zet prof. Maris een punt achter zijn hoofdredacteurschap. Zijn werk is zeer gewaardeerd. Voor het eerst zal er niet weer een hoogleraar tot hoofdredacteur worden benoemd - we moeten met elkaar een klein beetje denken om de werkdruk van de broeders!
Een halve eeuw geleden was bepaald dat 'de Wekker' werd uitgegeven ten voordele van de School van de kerken, waarop het curatorium toezicht houdt. Kunt u het zich nog herinneren dat 'vroeger' op de omslag een zinnetje stond: 'uitgegeven ten voordele van de Theologische Universiteit te Apeldoorn'? Sinds 26 juni 1998 is dat plotseling verdwenen. Er blijkt een ontwikkeling te zijn geweest waarbij het blad steeds 'losser' kwam te staan van het curatorium en de Universiteit. De synode besluit de formele band die er altijd nog was, nu ook daadwerkelijk te beëindigen. Overigens blijven de hoogleraren graag bereid om van tijd tot tijd in 'de Wekker' te schrijven!

Pastoraat in de gezondheidszorg
In de achterliggende periode hebben deze deputaten in het gehele land toerustingsavonden belegd, met als thema 'omgaan met depressie'. Deze avonden trokken veel belangstellenden. Hetzelfde geldt voor de beide themadagen, met als respectievelijke onderwerpen: "Verstrikt in een conflict' en 'Depressie... mij een zorg?!' De synode vraagt dan ook aan deputaten om met dergelijke avonden door te gaan.
Verder draagt de vergadering aan deputaten op om in contact te treden met deputaten ADMA inzake de ontwikkelingen die de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) met zich mee zal brengen, omdat bij de eventuele invoering van deze wet er taken nadrukkelijk bij de kerken komen te liggen: veel meer dan voorheen zal vrijwilligerswerk noodzakelijk zijn. En dienen christenen daarbij niet een eerste plaats in te nemen en met het oog daarop toegerust te worden?

Radio- en televisiediensten
Het is bijzonder dat in ons land kerken zelf zendgemachtigde zijn. Overigens hebben deputaten wel zorgen over de toewijzing van zendtijd. Het Commissariaat voor de Media wijst aan andere religieuze groeperingen meer zendtijd toe, waardoor kerkelijke zendtijd moet worden ingeleverd.
Vanuit de vergadering wordt gewezen op en geïnformeerd naar de mogelijkheden met internet. Deputaten geven aan dat de stichting Zendtijd voor de Kerken, wanneer ze minder uren zendtijd krijgt toebedeeld, dit medium niet zal schuwen.

Kerk en Israël
Sinds enige tijd werkt drs. C.J. Rodenburg mede namens onze kerken in Israël. Deputaten krijgen de opdracht om zich te bezinnen op een mogelijke band van deze broeder aan een gemeente, zodat de band met onze kerken kan worden versterkt.
Via het Centrum voor Israëlstudies waarin onze kerken participeren vindt er een inventarisatie plaats van Messiasbelijdende Joden in Nederland. Binnen het Overlegorgaan Joden en Christenen (OJEC) bezint men zich op de vraag of ook moslims niet moeten aanschuiven in dit overleg. Deputaten hebben het OJEC kenbaar gemaakt daar geen voorstander van te zijn.
Er wordt gevraagd naar de contacten met het deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten. Wordt er wel aandacht gegeven aan de publicatie die onlangs vanuit deze kring verschenen is? Contact blijkt er inderdaad te zijn via een platform Geref. Gezindte, waarbij Israëlinstanties van de Ger. Gem. de GKV, de Geref. Bond en onze kerken elkaar ontmoeten.
Aan de betreffende publicatie zal binnenkort in Vrede over Israël aandacht worden gegeven.
Zo bent u op hoofdlijnen wat bijgepraat over de eerste volle zittingsweek.

P.D.J. Buijs

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 oktober 2004

De Wekker | 16 Pagina's

Veluwse vergaderimpressies (4)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 oktober 2004

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken