Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag classis Amersfoort te Ermelo

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag classis Amersfoort te Ermelo

5 minuten leestijd

De najaarsvergadering van de classis Amersfoort werd op 6 oktober j.l. in Ermelo gehouden.
Ds. D. Dunsbergen sprak het openingswoord namens de roepende kerk. N.a.v. het gelezen Schriftgedeelte, Matth. 14:22-32, wees hij op Petrus die moest leren dat hij, terwijl hij op de golven liep, door de Heere werd vastgehouden. Het ging niet zozeer om het geloof van Petrus, maar om de hand van Jezus. Ds. Dunsbergen betrok deze les ook op zijn eigen ervaring gedurende de afgelopen periode. Maar ook deze classisvergadering moet gehouden worden vanuit het besef dat de Heiland ons moet vasthouden.

Bijzonderheden
Vervolgens noemt ds. Dunsbergen dingen die er sinds de voorjaarsvergadering in het classicale ressort zijn gebeurd: de komst van ds. W. Kok in Soest/Bunschoten, het vertrek van ds. H.K. Sok naar Drogeham, het 25-jarig jubileum van koster J. Kroneman te Nunspeet, het afscheid van koster G. Boot te Ermelo na 28 jaar en van het kostersechtpaar Van de Velde te Amersfoort na 44 jaar. Zeewolde kreeg een nieuwgekozen kerkenraad van drie leden. De predikanten H. Peet en M. Hogenbirk kunnen hun werk nog niet doen wegens ziekte. De emeriti A. Bijkerk en A.J. Otter kampen ook met ziekte. Staande worden de volgende overledenen herdacht: br. H. Nagel, die 25 jaar koster was in Baarn, zr. Heerma-Wieske, de weduwe van ds. W. Heerma te Soest, br. H. Heijda, ouderling te Nunspeet, en prof J. van Genderen.
Geconstateerd wordt dat de afgevaardigden wettig zijn vertegenwoordigd.
Het moderamen wordt gevormd door de predikanten D. v.d. Zwaag, preses, H.D. Rietveld, scriba, en C. Westerink, assessor.
De acta oftewel notulen van de vorige vergaderingen worden vastgesteld.
Ds. W. Kok ondertekent als nieuw ingekomen predikant het verbindingsformulier voor dienaren des Woords.

Ingekomen stukken
De ingekomen stukken komen nu aan de orde.
Deputaten Pastoraat in de Gezondheidszorg delen mee dat zij nog niet op de instructie van Ermelo willen ingaan inzake de vorming van een landelijke klachtencommissie inzake ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie, seksueel misbruik en incest. Zij willen eerst wachten op de behandeling op de Gen. Synode. De classis neemt hier kennis van.
Een zaak die een vertrouwelijk karakter draagt wordt aan een daarvoor benoemde commissie ter hand gesteld.
De classis zal met het oog hierop conditioneel worden gesloten.
De uitnodiging voor de bevestiging en intrede van ds. W. Kok te Bunschoten is gehonoreerd doordat ds. Rietveld namens de classis een woord van welkom heeft gesproken.
Voor de behandeling van het verzoek van de kerkenraad van Amersfoort inzake nauwere samenleving met de Ned. Geref. Kerk te Amersfoort zijn deputaten art. 49 KO aanwezig. In de discussie blijkt dat de classis in de brief en de antwoorden van Amersfoort geen nadere informatie of gronden ziet aangevoerd en dat Amersfoort niet nader is ingegaan op wat de classis in een eerder stadium al opmerkte. Na advies van deputaten art. 49 besluit de classis het hernieuwde verzoek van Amersfoort om te komen tot nauwere samenleving met de NGK te Amersfoort af te wijzen. De classis constateert nl. dat de raad van Amersfoort aan de eerder gegeven informatie geen nieuwe zaken heeft toe te voegen. De classis is van oordeel dat door de kerkenraad niet is aangetoond dat zijn verzoek ligt in de lijn van wat in de bijlage art. 6 KO gezegd wordt omtrent de noodzakelijke eenheid in erkenning en beleving van het Woord Gods en de belijdenis van de kerken alsook van de regels die op grond daarvan voor het kerkelijk leven gelden, toegespitst op de visie m.b.t. de vrouw in het ambt. De classis is daarnaast van oordeel dat de uitspraken van de Gen. Synode van 1998 en van 2001, waarin gesteld wordt dat kerken die de vrouw in het ambt accepteren een blokkade opwerpen voor nauwer kerkelijk samenleven, duidelijk zijn en dat de kerken aan deze uitspraken gebonden zijn.
De Part. Synode van het Oosten schrijft dat de instructie inzake de uitbreiding van het preekconsent van br. A.K. van Dalen voor doven naar art. 3.7 KO is aanvaard. Deze broeder kan nu dus in het hele ressort van de P.S. voorgaan in speciale diensten voor doven en anderszins gehandicapten.
De kerkenraad van Veenendaal-Bethel heeft op verzoek van de classis een brief geschreven omtrent zijn beleid t.o.v. samenwonenden. In de discussie blijkt dat men de inhoud qua bijbelse lijnen wel kan waarderen maar dat de praktische toespitsing t.a.v. openbare geloofsbelijdenis. Avondmaal en huwelijksbevestiging niet wordt genoemd. De classis vraagt daarom aan Veenendaal om op de komende voorjaarsvergadering opheldering over deze zaken te geven.

Verslagen
Ook de verslagen naar art. 41 KO komen aan de orde. Er blijkt in een zestal kerken nog geen visitatie te hebben plaatsgevonden. De preses benadrukt de noodzaak hiervan. Van iedere gemeente is er derhalve of een eigen verslag of een visitatieverslag. Een keuze uit wat er opvalt: in Bennekom en Soest worden rond Hervormingsdag gezamenlijke diensten met de Ned. Hervormden ter plaatse gehouden**. De classis acht dit kerkordelijk niet juist. In enkele gemeenten blijkt de kerkenraad ook met samenwonenden te maken te hebben en worden dezen op de bijbelse lijnen gewezen. In andere gemeenten zijn er contacten met de Geref. Kerk Vrijgemaakt. Deze verkeren meestal nog in een verkennende fase, maar in Putten blijkt onvoldoende eenparigheid tot verder contact. De classis is blij met de vertegenwoordiging uit Zeewolde: twee ouderlingen en een diaken zijn aanwezig. Er is enige discussie over de plaats van de broeders die namens de classis tot voor kort de kerkenraad ad interim vormden. De classis stelt vast dat de drie aanwezige broeders de wettig gekozen kerkenraad vormen en dat de overige broeders hen ter hulpe kunnen blijven zolang dat nodig is.
De voorzitter, die wordt bedankt voor zijn rustige leiding, sluit de vergadering conditioneel.

H.D. Rietveld

** CORRECTIE EN/OF WIJZIGINGEN (26/11/2004)
In het verslag is ten onrechte vermeld dat ook in Soest de jaarlijkse Reformatieherdenking in een gezamenlijke eredienst met de Ned. Hervormde Gemeente ter plaatse geschiedt. Dit betreft echter geen ambtelijk geleide kerkdienst, maar een bijeenkomst.
H.D. Rietveld

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 november 2004

De Wekker | 16 Pagina's

Verslag classis Amersfoort te Ermelo

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 november 2004

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken